Skadeståndsansvar för eventuell skada orsakad av katt

2018-10-16 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej min granne har väldigt exklusiva bilar som står på dennes uppfart.jag har katt som vistas både inne och ute.Min katt satt bredvid bilarna och granne påpekade att om det blir repor kommer det att bli väldig dyrt för oss.Ska tilläggas att denne själv har katt samt att det finns många andra utekatter.Jag förstår att jag kan bli skadestånd skyldig men de bör väl då bevisa att det var min katt som gjort detta ?(min katt har daglig tillsyn får gå in och ut minst 3 ggr /dag.)Om jag sätter upp en så kallad katt avskräckare som sänder ljudvågor över deras uppfart, så har jag försökt att förhindra detta ? Det går inte att ha denna katt inomhus permanent, tyvärr.
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter, 1 § lag om tillsyn över hund och katt.När det gäller skador som en katt har orsakat blir skadeståndslagen tillämplig. För att du ska bli skadeståndsskyldig så krävs det att din granne visar att det är just din katt som orsakat skadan samt att du har varit oaktsam i tillsynen över din katt. Till en början måste alltså din granne visa att det är din katt som har orsakat skadorna. Det kan finnas vissa svårigheter i det, speciellt om det finns flera katter som liknar din i området. Som sagt måste även dina grannar visa att du varit oaktsam i tillsynen över din katt. Enligt min mening kan det inte ses som oaktsamt att låta sin katt vistas utomhus. På dessa grunder är min bedömning att det skulle bli svårt för dina grannar att driva en process gentemot dig. Du skriver också i frågan att du funderat på att sätta upp en s.k. kattavskräckare. Det skulle kunna vara effektivt då din katt sannolikt inte skulle gå in på grannens tomt. Samtidigt skulle det kunna leda till besvär då din granne har katt. Den skulle då sannolikt också bli påverkad. Innan du sätter upp en kattavskräckare rekommenderar jag dig därför att prata med din granne om det. Om ni önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hund biter människa

2018-10-12 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Om en hund oprovocerat bitit en människa som ledde till djupa sår i ansiktet, vad händer med denna hunden efteråt?
Robin Badili |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Omhändertagande av hundenPolisen är den som omhändertar hunden om ägaren inte lyckats sköta och ha tillräcklig god tillsyn över hunden med hänsyn till hundens natur. 1 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (hund- och kattlagen). I ditt fall utgår jag ifrån att hunden redan är omhändertagen av polisen med tanke på skadorna som uppstått människan.Beslutet om hundenPolisen beslutar därefter om hunden ska avlivas, men det krävs att hunden utgör en fara för människor eller djur eller om det annars finns särskilda skäl, 12 § hund- och kattlagen. Jag utgår från att hunden kan utgöra en fara för människor eftersom den oprovocerat bitit en människa vilket lett till djupa sår.Däremot ska yttrande inhämtas från veterinär innan polisen avlivar en hund. Veterinärens undersökning ska inriktas på att klargöra om det kan finnas en fysisk orsak till hundens aggressivitet. Om veterinären kommer fram till att det inte går att behandla, brukar hunden avlivas, prop. 2006/07:126 s. 35.Hundägare måste ersätta skadorJag är medveten om att din fråga inte berör ansvaret en ägare har över sin hund men jag går ändå in i det för att klargöra eventuella följdfrågor som kan uppstå.Hundägare har ett strikt ansvar för sina hundar, vilket innebär att ägaren blir skyldig att ersätta skadan som hunden orsakar. Om hunden orsakar en skada så spelar det alltså ingen roll att ägaren gjort allt i sin makt för att försöka förhindra skadan. Om du har fler funderingar kring eventuellt skadestånd hänvisar jag dig till ett tidigare svar här.Du hittar hund- och kattlagen här.Du hittar propositionen "Tillsyn över hundar och katter" här.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Strikt hundägaransvar

2018-10-09 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vi bor grannar och äger varsin hund. Vid ett tillfälle låter vi hundarna som är kopplade, nosa på varann för att bekanta sig. Grannens hund biter min hund i örat. Det blir akut besök till Veterinär som syr i hop örat. Sen måste det göras om då stygnen gått upp. Räkningen är då uppe i ca 10.000 kr. Jag har betalat kontant. Enligt mitt f-bolag ska grannen stå för hela min kostnad, dvs 1800 kr i självrisk och 25% av resterande summa. Enligt grannen som idag ringt sitt f-bolag och fått uppgift på att dom kan ersätta henne med hälften, för att vi i samförstånd lät hundarna hälsa på varann. Gäller inte strikt ägar-ansvar då?
Roksana Jurenczyk |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Hundägare har så kallad strikt hundägaransvar. Det innebär att hundägare ansvarar för skador deras hund orsakar oavsett om ägarna har handlat med uppsåt eller oaktsamhet. Detta enligt 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter. Skadeståndet kan i så fall jämkas om det kan bevisas att den skadelidande har medverkat till skadan, se 6 kap. 1 § 2 st. skadeståndslagen. Det faktum att ni lät hundarna mötas i samförstånd kan utgöra en sådan omständighet som bidrar till jämkning. Hoppas jag har besvarat din fråga. Vänligen

Strikt ansvar för skada orsakad av hund

2018-10-04 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Under en lekstund i hundgården bet min 14 månaders hund en annan hund så att det blev ett litet sår.Vi var tre hundägare där med våra 3 hormonstinna unga hanhundar. Ägarinnan till den hund som min hund bet kräver mig nu på alla veterinärkostnader mm, detta trots att vi båda såg hundarnas beteende samt att det var hennes hund som hela tiden red på min och då tillslut skapade min hunds reaktion.Hur ska jag ställa mig till det? Hennes hund provocerade så att min tillslut bet, vi ägare borde ha stoppat när vi såg beteendet men ingen av oss gjorde det tyvärr.Borde vi inte dela på kostnaden? Hur bör jag gå vidare, jag har försökt få henne att förstå att vi båda bär vår del av ansvaret men hon verkar inte vilja lyssna.Kan jag bara låta bli att betala, vad händer om hon går vidare? Kan det bli en mycket högre summa då?Tacksam för svar snarast.
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 19 § i lag om tillsyn över hundar och katter ska skador som orsakas av en hund ersättas av dess ägare oavsett vem som vållat skadan. Det innebär att du kommer att få stå för de kostnader som skadan inneburit. Att ni kanske kan anses ha delad skuld ändrar inte denna bedömning. Däremot kan beloppets storlek enligt grundläggande skadeståndsrättsliga bestämmelser jämkas om den skadelidande bidragit till skadan. Med den skadelidande avses alltså inte den andra hunden, utan dennes ägare. Frågan om hon kan anses ha bidragit till skadan är mycket tveksam, och det tjänar ingenting till att jag börjar spekulera i denna sak. Det är i vart fall din starkaste invändning.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vad gäller om något händer när jag passar en hund?

2018-10-14 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Passar en hund som ej är försäkrad vad är det som gäller om något händer?
Nora Olofsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tolkning av fråganJag har två olika tolkningar av din fråga. 1. vem blir skyldig att betala om hunden du passar skadar en människa eller egendom? 2. Blir du skadeståndsansvarig ifall hunden blir skadad när du passar den? Jag kommer svara på båda nedan.Vilken lag är tillämplig?Lagen som reglerar hundars skadeståndsansvar är Lagen om tillsyn över hundar och katter (HundL). Lagen som reglerar skadestånd på saker (som hundar är) är Skadeståndslagen (SkL).1. Vad gäller om hunden du passar orsakar skada?För hundar är det strikt skadeståndsansvar. Det innebär att skadestånd ska betalas oavsett om det var en olycka eller att hunden exempelvis blev provocerad, 19 § HundL. Frågan är då om det är du eller ägaren som ska betala skadeståndet. I paragraf 19 står det att det är ägaren eller innehavaren som ska betala skadeståndet. Innehavare är man inte bara för att man passar en hund lite kort. Jag kan inte bedöma om du är innehavare med den informationen du angav i frågan. Men när lagen stiftades så var exempel på innehavare fodervärd, hunddagis och någon som lånat hunden för jakt, 19 § HundL.Men även om det är så att du inte bedöms vara innehavare så kan du bli skadeståndsansvsarig för hunden du passar, detta om du har vållat skadan. Det går till så att ägaren då får betala den skadade och sedan kräva dig på det beloppet, 19 § HundL. Du kan ha vållat skadan om du exempelvis tröttnat på hunden och därför släpper ut den på din dåligt inhägnade baksida varför hunden rymmer och biter en granne. 2. Vad händer om hunden skadas när du passar den?För att du ska bli skyldig att ersätta ägaren så måste du vara skadeståndsansvarig, det blir du om du agerat vårdslöst eller med uppsåt, 2 kap. 1 § SkL. Det kan exempelvis betraktas som vårdslöst om du gick med hunden okopplad längs en trafikerad landsväg varpå hunden blir överkörd. Om hunden var försäkrad hade skadeståndet troligen blivit mindre eftersom du då betalt självrisken. Om du själv har en ansvarsförsäkring kan ditt försäkringsbolag betala skadeståndet. Om du inte är vårdslös eller avsiktligt skadat hunden så blir du inte skyldig att ersätta ägaren. Hoppas jag svarat på din fråga, annars får du ställa en ny!Vänliga hälsningar,

Biten av hund, skadestånd?

2018-10-10 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |vart biten av grannens dotters båda hundar, den ena bet i hand och ljumske den andra i tröjan. Helt oprovoserat. Tummen gick av ( benet) och nagelplattan lossnade. denna fick sys fast i nagelbandet.Värken är obeskrivlig. vad kan man kräva i sveda och värk ersättning ?Förlorar inkomst ca 800 kr per natt.
David Zandian |Hej och tack för att du valt oss på Lawline!Ägare/innehavare har strikt skadeståndsansvar för hundar enligt 19 § Lag om tillsyn över hundar och katter. Alltså ska den som har hand om hunden ersätta skador hunden orsakar. Vidare i skadeståndslagens 5 kap. 1§ så ser vi att en skadelidande kan få ersättning för: sjukvårdskostnader, inkomstförlust, och sveda och värk. Sammanfattningsvis har du rätt till skadestånd, just för Sveda och värk är det beroende av omständigheterna och praxis och jag rekommenderar att du antingen kontaktar ditt försäkringsbolag eller bokar tid med en av våra jurister här. Hoppas det här hjälpte!

Hur mycket kan jag få i försäkringsersättning för bitmärke av hund i ansiktet?

2018-10-09 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Jag blev biten av en kompis hund i ansiktet den 3/7 i sommar, var vid händelsen 17 år gammal. Det hände helt oprovocerat när jag böjde mej lite för att klappa honom. Jag blev väldigt chockad och skräckslagen då han helt plötsligt hoppade upp på mej och bet mej i ansiktet så blodet rann. Ett djupt sår av en hörtand på käklinjen alldeles nära halsen och ett större sår bredvid underläppen som blev 2 cm långt när det sytts. Fick åka långt till sjukhuset varje dag i åtta dagar och ta antibiotika eftersom det blev en infektion.Kunde inte sola eller bada och inte heller träna. Min familj fick skjuta upp semesterplaner och jag fick utstå en stor skräck och stress i ovissheten om hur ful jag skulle bli. Det jag undrar är hur stort belopp man kan kräva i ersättning gällande sveda och värk från hundägarens försäkringsbolag? Gällande ärr så kommer jag ju kontakta dom om ett år när man ser hur det ser ut.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För skador som orsakats utanför ett kontraktsförhållande gäller skadeståndslagen (SkL). Vid personskador kan enligt 5 kap. 1 § SkL ersättning utgå för bl.a. sveda och värk, och lyte och men. Sveda och värk innebär fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur, som t.ex. smärta och ångest och tar inte bara sikte på ersättning för själva skadan utan även andra tillfälliga obehag, som t.ex. sjukhusvistelse. Denna ersättning är mest tänkt att fungera som plåster på såren och är normalt sett inte så stora. Lyte och men tar sikte på bestående skador som t.ex. ärr. Du borde ha rätt till ersättning för båda posterna. Hur stor ersättning som ska utgå är det mycket svårt att säga, vid en domstolsprövning tar dock rätten ofta hjälp av schabloniserade tabeller som utfärdas av trafikskadenämnden. Domstolen är dock inte bunden av tabellerna och de kan avvika om det finns skäl för det. Tabellerna kan du hitta på trafikskadenämndens hemsida. Jag vågar inte uttala mig om hur stor ersättning ni skulle kunna få. Det kommer att bero på storleken på skadan, hur allvarlig smärta och rädslan var, hur stora och framträdande ärren är och så vidare. Ett ärr i ansiktet kan berättiga ersättning mellan (ca) 17 000 – 70 000 SEK. Du kan fylla i uppgifterna avseende din skada i tabellen (https://www.trafikskadenamnden.se/skadereglering/#Link11962).Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Hur får jag skadestånd då min hund blivit ihjälbiten av annan hund?

2018-10-02 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min hund blev ihjälbiten av en jakthund och nu vill inte ägare till hunden betala skadestånd och jag vet inte vart jag ska vända mig för att få hjälp att få ut det.
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med fråga!Då en hund skadar en annan hund är det ägaren till den bitande hunden som blir ersättningsskyldig för de skador som uppstår (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Hundägaren har ett så kallat strikt ansvar för de skador hunden orsakar. Detta innebär att ägaren är ansvarig för alla skador, oavsett vad det är som har orsakat attacken. Enligt svensk rätt räknas djur som saker, förlusten av din hund är med andra ord en sakskada. Detta innebär att du har rätt till skadestånd för hundens marknadsvärde, det vill säga vad det hade kostat för dig att köpa en ny hund. Du kan även ha rätt att få ersättning för veterinärkostnader och andra kostnader som är hänförliga till förlusten så länge dessa inte överstiger "normala" kostnader. Det skadestånd du har rätt till för dina kostnader kan jämkas om du själv på något sätt orsakat skadan. Detta innebär att skadeståndet kan bli lägre om du exempelvis själv manat på din hund att attackera eller haft hunden okopplad som självmant sprungit fram till den bitande hunden. Som jag förstår det har du vänt dig till ägaren till den hund som skadade din hund, denne vägrar dock att betala något skadestånd till dig. Du skulle kunna börja med att polisanmäla händelsen, det inleds då en brottsutredning som kan klarlägga vem som är ansvarig för den uppkomna skadan. Om hundägaren fortfarande inte vill betala ut skadeståndet till dig kan du exempelvis antingen söka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten eller stämma personen i tingsrätt. Att söka om betalningsföreläggande kan fungera bra som ett slags påtryckningsmedel, hundägaren kanske blir mer benägen att betala om hen får ett brev från kronofogdemyndigheten där det står att hen ska betala. Hundägaren kan dock välja att bestrida betalningsföreläggandet och då kan inte kronofogdemyndigheten kräva ut något förrän frågan eventuellt avgörs i domstol. Att söka om betalningsföreläggande kostar idag 300 kr. Ett alternativ är som sagt att stämma hundägaren i tingsrätten. Detta kan vara enda sättet att få ut skadeståndet på om personen vägrar att betala, domstolen kan då fastställa att ägaren är skadeståndsskyldig till dig för din skada. Det kan vara en bra idé att berätta för hundägaren att du tänker stämma denne, det kan då hända att personen "ger sig" och betalar för att slippa gå till domstol. Att stämma någon i tingsrätt är alltid ett risktagande och kan bli dyrt, det är alltså något man bör tänka igenom ordentligt innan. Behöver du hjälp med upprättande av stämningsansökan eller behöver få ytterligare juridisk rådgivning rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning