Är en hundägare skadeståndsskyldig för skador som en kopplad hund har orsakat på en annan hund?

FRÅGA
Min hund bet en annan hund på en promenad. Min hund har varit med mig med koppel, men andra hund sprang utan koppel till min hund. Detta andra hund var utom min kontroll. Den andra personen är ansvarig för att hunden är under kontroll och inte springer mot mig och min hund. situationen var tydlig att jag väntade på att de andra skulle passera utan att kontakta oss. vad är mina rättigheter? måste jag fortfarande betala för skador om det finns något behov av veterinär (jag gav dem mitt telefonnummer)?Tack
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du undrar om du kan bli ersättningsskyldig för de eventuella veterinärskostnader som kan följa av de skador som din hund kan ha orsakat den andra hunden. Regler om skadestånd för skador som har orsakats av hundar går att finna i lagen om tillsyn över hundar och katter (hädanefter tillsynslagen) och i skadeståndslagen. Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.

Strikt ansvar för skador orsakade av hundar

Som utgångspunkt gäller att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, oavsett om han eller hon har vållat skadan (19 § 1 st. tillsynslagen). Det föreligger således ett så kallat strikt ansvar vilket medför att skadestånd utgår oavsett vårdslöshet eller oaktsamhet från ägaren eller innehavaren. I ditt fall betyder detta att du, i egenskap av hundägare, är ersättningsskyldig för den skada som din hund har orsakat den andra hunden trots att du har vidtagit åtgärder för att förhindra den uppkomna situationen (t.ex. att du hade din hund kopplad och försökte hålla den undan den andra hunden och dess ägare till dess att de passerat).

Av din fråga framgår det inte huruvida den andra hunden faktiskt har behövt uppsöka veterinär eller inte men att du verkar tro att det finns en möjlighet att detta kan vara nödvändigt. Ur juridisk synpunkt är en hund att betrakta som lös egendom. En skada på en hund utgör således en sakskada. En sakskada berättigar den drabbade till ersättning för så kallade reparationskostnader (5 kap. 7 § 1 punkten skadeståndslagen). Hit räknas exempelvis veterinärkostnader. Detta innebär att du kan bli tvungen att ersätta den andre hundägaren för dennes veterinärkostnader. I vissa fall kan det därtill bli aktuellt med ersättning för vissa följdskador (5 kap. 7 § 2 punkten).

Det ska dock påpekas att det inte är ovanligt att eventuella skadeståndsbelopp, i situationer då en hund har bitit en annan hund, jämkas på grund av medvållande (6 kap. 1 § 2 stycket skadeståndslagen). Eftersom den andre hundägaren har underlåtit att använda koppel skulle denne, mycket väl, kunna anses vara medvållande till sin hunds skada genom att ha brustit i sin tillsyn över densamma. Observera dock att det är du som måste visa att den andre hundägaren har varit medvållande till skadan. Vidare är det upp till domstol att besluta om jämkning är aktuellt i ett visst fall.

Sammanfattning

I ditt fall är du således strikt ansvarig för de skador som din hund orsakar oavsett om du har haft din hund kopplad eller inte vid skadetillfället. Detta innebär att du kan komma att behöva utge skadestånd till den andre hundägaren för att ersätta dennes eventuella veterinärskostnader (det kan även bli aktuellt med ersättning av vissa följdskador). Det finns dock en möjlighet att ett eventuellt skadestånd kan komma att jämkas på grund av den andre hundägarens medvållande till de uppkomna skadorna.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om något är oklart eller om du känner att du vill ha ytterligare hjälp i ditt ärende så får du gärna återkomma. Du kan exempelvis boka en tid med vår juristbyrå. Du kan även kontakta oss via telefon för mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10:00-16:00

Vänligen,
Joakim Strömbladh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?