Skadeståndsansvar och omhändertagande av hundar

2020-07-07 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, jag tänkte kolla med er vad det är som gäller då en granne påpekat en situation som hänt hos oss. Såhär är det. Jag bor på en gård där jag har fyra stycken hundar. Hundarna är ofta lösa ute i våran trädgård som är inhägnade för att inte hundarna ska kunna ta sig ut. Främst två utav dessa hundar brukar skälla på vissa förbi passerande, de skäller inte längre på vanliga bilar eller fotgängare, om de inte tex visslar eller ropar på hundarna. Nu kommer problemet. Här om dagen red en tjej förbi med sin häst, hon vet att det finns hundar här på gården som skäller, hon satt och visslade när hon red förbi tomtgränsen. En utav hundarna springer då fram till staketet och börjar skälla, kan tillägga att hon typ är 1 år och vi tränar på att hon ska sluta skälla. När hunden började skälla så gick jag till hunden direkt och ledde bort den från vägen och ekiepaget, därav ryttaren säger "du vet att du har skyldigheter va?" och "du vet väll vad som händer om era hundar skrämmer en häst så en skada uppstår?" (finns miljontals ridvägar, men hon valde att rida förbi precis här) jag svarade inte henne. Därpå hon säger "om inte hunden slutar att skälla kan länsstyrelsen omhänderta alla era hundar." Min fråga är nu, vad finns det för lagar och regler som gäller om en eller flera hundar är lösa på privatägd tomt och skäller på förbipasserande? kan hundarna bli omhändertagna utav länsstyrelsen bara för att de skäller och skrämmer förbipasserande?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga på det sättet att du vill veta vilket eventuellt skadeståndsansvar du, som hundägare, kan ådra dig samt under vilka omständigheter länsstyrelsen kan omhänderta dina hundar.Hundägares skadeståndsansvar enligt LTHKEnligt 1 § lag om tillsyn över hundar och katter (LTHK) åläggs hundägare ett strikt ansvar för alla skador som hundarna orsakar. Ett strikt ansvar innebär att ansvaret föreligger även om hundägaren inte varit oaktsam eller handlat med uppsåt, vilket utgör de s.k. subjektiva förutsättningarna för skadeståndsansvar. Även då strikt ansvar föreligger krävs dock att de s.k. objektiva förutsättningarna för ansvar är uppfyllda. Detta innebär att det måste föreligga ett adekvat orsakssamband mellan hundarnas agerande och den orsakade skadan för att skadeståndsansvaret ska aktualiseras.Ett orsakssamband innebär att skadan som uppstått utgör en följd av hundarnas agerande. Detta anses vara fallet då den utpekade handlingen utgör en tillräcklig eller nödvändig förutsättning för att skadan skulle inträffa. Orsakssambandet måste dock dessutom vara adekvat, vilket innebär att skadan på något sätt ska vara påräknelig, typisk, normal eller naturlig följd av hundarnas handlande. Man brukar säga att skadan ska ligga i farans riktning för att skadeståndsansvaret ska aktualiseras. Det adekvata orsakssambandet kan vara något svårbegripligt, varmed ett skolboksexempel kan underlätta för dig att lättare bedöma eventuella framtida händelseförlopp med dina hundar. Skolboksexempel lyder på detta vis: A är kusk och kör B. A somnar plötsligt och på grund av detta far ekipaget fel i en korsning, rakt ut på en öppen äng. En stund senare slår blixten ner och träffar B:s dyrbara portfölj. Det faktum att A somnade har medfört att B förlorat sin portfölj, då blixten inte träffat ekipaget om de inte befunnit sig på ängen. Detta exemplifierar en situation där det föreligger ett orsakssamband genom hela händelseförloppet men skadan framstår knappast som en adekvat följd av att kusken somnade. Med andra ord utgör portföljens skada genom blixtnedslag en oberäknelig följd. Konsekvenserna av detta blir att A inte anses vara skadeståndsskyldig. När kan hundar omhändertas av länsstyrelsen?Enligt 1 § LTHK ska hundar hållas under tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de inte orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Det betyder att hundägaren har ett ansvar att sköta hunden så att den inte orsakar problem för omgivningen. Vilka krav som ställs är beroende av omständigheterna och hunden i det enskilda fallet, t.ex. krävs det mer tillsyn över en aggressiv hund. Länsstyrelsen får lov att fatta beslut om att en hund ska omhändertas för att förhindra att den orsakar skada eller avsevärd olägenhet, det vill säga att hunden inte får den tillsyn som lagen föreskriver, 11 § LTHK. Beslut om att omhänderta en hund får dock enbart meddelas om andra åtgärder bedöms vara otillräckliga. I första hand ska länsstyrelsen således använda sig av möjligheten att meddela föreläggande eller förbud enligt 8 § LTHK för att komma till rätta med problemet. Enbart om dessa åtgärder bedöms eller visar sig vara otillräckliga får omhändertagande ske omedelbart. Så kan exempelvis vara fallet om hunden redan orsakat en konkret skada.SammanfattningSammanfattningsvis kan konstateras att lagen ålägger dig som hundägare ett vittgående skadeståndsansvar. Att hundarna befinner sig på privatägd mark påverkar inte denna skyldighet. Enbart skador som inte utgör ett adekvat orsakssamband undantas från detta ansvar. Bedömning måste dock göras från fall till fall.Vad gäller omhändertagande av hundar är detta en bedömning som länsstyrelsen gör det enskilda fallet. Omhändertagande anses dock utgöra den sista utvägen och bör inte väljas om problemet kan åtgärdas på ett mindre ingripande sätt.Hoppas du fick svar på din fråga.

Grannens hund tar sig in i vår trädgård och har betäckt vår tik, vad kan vi göra

2020-06-24 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Vi har en inhängnad uteplats för vår hund i vår trädgård. Vår tik var ute i denna inhängnad under löp då grannens hanhund hoppar över vårt staket och gör vår tik dräktig. Vi har vid flertalet pratat med grannarna om att det inte är acceptabelt att deras hund kommer in i vår trädgård och tar sig över vårt staket in till vår hund men det fortsätter att ske. Finns det några juridiska åtgärder vi kan vidta?
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar över om det finns några juridiska åtgärder ni kan vidta för att förhindra att hanhunden tar sig över till er trädgård. Hundägares tillsynspliktHundägare har ett strikt ansvar för alla typer av skador som deras hund orsakar (lagen om tillsyn över hundar och katter 19 §). Att ansvaret är strikt innebär att ansvaret föreligger oavsett om hundägarna själva har varit delaktiga och orsakat skadan eller ej. I rättsfallet NJA 1990 s. 80 hade en avelstik betäckts av lösdrivande hanhund och blivit dräktig. Domstolen ansåg att ägaren av tiken härigenom lidit en sakskada och att ägaren av hanhunden blivit skadeståndsskyldig enligt lagen om tillsyn över hundar och katter.Ni kan alltså rikta skadeståndsanspråk mot grannen för att dennes hund betäckt er tik. I vart fall kan ni göra er granne uppmärksam på tillsynsplikten och att denne är ekonomiskt ansvarig för den skada som kan uppstå om hunden fortsätter att ta sig in på er trädgård, oavsett vilken typ av skada. Övriga åtgärderI övrigt finns det enligt min inga särskilda juridiska åtgärder som ni kan företa för att förhindra att hunden tar sig in i er trädgård. Hoppas du fått svar på din fråga!

Djurägares skadeståndsansvar och vad man kan få skadestånd för

2020-06-12 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Min katt blev attackerad på min uteplats av en lös hund den 6/6. Katten ligger hos veterinären sedan dess. Min katt är försäkrad men jag undrar om hundägaren har skyldighet att betala hela beloppet eller om jag ska gå in med min djurförsäkring? Hundägaren har ingen hemförsäkring och säger att hon endast kan betala ca 15000. I nuläget kommer endast självrisken på min försäkring förmodligen att överstiga det beloppet. Kattens status är kritiskt men jag vill ge honom en chans att överleva om möjligt och kostnaden kan bli hög. Finns det ett maxtak som de är skyldiga att betala. Djursjukhuset har ett lån man kan ta https://www.blastjarnan.se/patient-hos-oss/priser-och-betalning
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst beklagar jag för vad som har inträffat. Jag ska försöka ge dig ett så fullgott svar på din fråga som möjligt. Därför kommer jag inledningsvis redogöra för det allmänna regelverket kring din fråga och slutligen förklara vad som gäller i ditt fall.Tillämplig lag för din frågaJag tolkar det som att din fråga gäller vilket betalningsansvar ägaren till den attackerande hunden har. Därför kommer jag använda mig av lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (hund och kattlagen, nedan förkortad HKL) och skadeståndslagen (nedan förkortad SKL).Allmänt om hund- och kattägares tillsynsansvar över sina djurVad som inledningsvis kan sägas är att hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötsel som krävs för att förebygga att de orsakar skador eller betydande olägenheter (1 § stycke 1 HKL). Det innebär att djurägaren har ett ansvar att se till att djuret inte orsakar problem för omgivningen, exempelvis genom att hålla sin hund kopplad. En hund som påvisar ett mer aggressivt beteende som tidigare visat sig kapabel till att attackera människor eller djur, ska hållas under strängare tillsyn jämfört med en hund som inte visat liknande tendenser. På samma sätt ställs ett högre tillsynskrav på en ägare till en hund som är rymningsbenägen.Ett exempel på en bristfällig tillsyn, utifrån förarbetena till HKL, är om en kopplad hund tillåts attackera och därigenom skrämma eller skada människor. En hundägare som däremot inte har sin hund kopplad, som har kontroll över hunden på ett sätt som gör att hunden inte kan skada eller störa omgivningen, bedöms ha en god tillsyn över hunden (prop. 2006/07:126 s. 23).Att din katt blev attackerad på din uteplats och därför numera befinner sig i ett kritiskt tillstånd på grund av dennes skador, tyder helt klart på en bristande tillsyn. Du ska kunna känna en trygghet på din privata yta utan att behöva vara uppmärksam på att lösa hundar kan komma springandes och attackerandes. Att hunden attackerade din katt tyder även på att hunden ska stå under en strängare tillsyn som ovan framhållits. Särskilt eftersom attacken verkar ha skett inom ett bostadsområde, där man kan förvänta sig att djurägare har kontroll över sina djur, förslagsvis genom att hålla dem kopplade. Hundägaren har därför brustit i tillsynen av sin hund, vilket ledde till olyckan och kattens skador.Allmänt om hundägares skadeståndsansvarVidare ska sägas att en hundägare har strikt skadeståndsansvar för en skada som orsakats av sin hund (19 § stycke 1 HKL). Det strikta skadeståndsansvaret skiljer sig åt från huvudregeln vilken kräver att en person ska ha agerat uppsåtligen eller vårdslöst för att kunna bli skadeståndsskyldig. Vid strikt skadeståndsansvar krävs inte detta. Det innebär i typfallet att biter en hund en människa så ska ägaren till hunden ansvara för skadeståndet som skadan lett till.Vad du kan få skadestånd förInom skadeståndsrätten räknas djur som saker. En skada på ett djur utgör därför en sakskada. Skadeståndet på sakskadan ska täcka värdet för egendomen eller för dess reparation samt annan kostnad som uppkommit till följd av skadorna (5 kap. 7 § SKL).Det innebär i ditt fall att din katt är att betrakta som en sak i juridisk mening. Kattens skador räknas som sakskador och du som djurägare kan få skadestånd för djurets värde alternativt nyvärdet för en likvärdig katt (om djuret avlider), eller veterinärkostnader (motsvarande reparationskostnader). Som djurägare har du alltså rätt till ersättning för veterinärkostnader och eventuell annan kostnad som du kan ha fått till följd av skadan.Jämkning av skadeståndetEtt skadestånd kan jämkas eller sättas ned helt om det visar sig att du som skadelidande på något sätt har medverkat till skadan (6 kap. 1 § stycke 2 SKL). Av informationen du lämnar till mig så verkar det dock inte som att du på något sätt ska ha medverkat till skadan. Din katt ska ha skadats på grund av att en hund kommit lös och attackerat denne.Ett skadestånd kan dessutom jämkas om det är oskäligt betungande för den skadeståndsskyldige att betala skadeståndet. Då tar man hänsyn till dennes ekonomiska förhållanden och jämkar skadeståndet efter vad som är skäligt. Till detta ska även den skadelidandes behov av skadeståndet samt övriga omständigheter beaktas (6 kap. 2 § SKL).Jag kan dock inte bedöma huruvida skadeståndet kan komma att jämkas eller sättas ned i just ditt fall. Tar du ärendet vidare till domstol blir det upp till rätten att avgöra, mot bakgrund av samtliga omständigheter kring den inträffade skadan.Sammanfattning och råd på hur du kan gå vidare med ditt fallHundägaren har ett strikt skadeståndsansvar. Det innebär att ägaren har ett ansvar för skadeståndet som skadan lett till. Du kan få skadestånd för veterinärkostnader och eventuell annan kostnad som tillkommit till följd av kattens skada. I vissa fall kan skadeståndet komma att jämkas med hänsyn till specifika omständigheter så som den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, den skadelidandes behov av skadeståndet samt övriga omständigheter.I första hand skulle jag råda dig att fortsatt försöka komma till en överenskommelse med hundägaren och förklara för henne att du har rätt till skadestånd. Det du då ska göra är att framställa ditt krav på skadestånd till hundägaren. Detta gör du enklast genom att så utförligt som möjligt skriva ned följande:- Dina person- och kontaktuppgifter.- Vem kravet riktar sig till (hundägaren).- Vad som har hänt.- Typ av skada.- Varför du har rätt till skadestånd. Här kan du hänvisa till hundägarens strikta skadeståndsansvar. - Summan du begär att få ersatt. Redovisa summan med kvitton eller annat skriftligt underlag.Skulle du och hundägaren inte komma fram till någon överenskommelse, har du möjligheten att stämma hundägaren i domstol. För att göra det ska du skicka in en stämningsansökan med ditt krav till tingsrätten i den ort du har din hemvist. Det blir därefter upp till rätten att avgöra frågan. En process i domstol kan däremot bli kostsam så jag råder dig att i första hand försöka komma fram till en lösning på egen hand med hundägaren. Skulle du dock behöva ta ärendet vidare till domstol råder jag dig att kontakta ett juridiskt ombud för rådgivning. Du kan komma i kontakt med Lawlines jurister enklast genom att maila info@lawline.se. Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga.Med önskningar om ett snabbt och väl tillfrisknande för din katt. Lycka till!Med vänlig hälsning,

Vem ansvarar för skador en hund orsakar?

2020-06-10 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hejsan!En av mina vänner är hundvakt och nu har den hunden klättrat upp på min bil så nu är den full med repor.Vems ansvar är det när det gäller skadorna på bilen? Hundägaren eller hundvakten?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga gäller skador orsakade av en hund och därför är lagen om tillsyn över hundar och katter (LHK) tillämplig. Hundägaren ansvarar för skadorna på din bilHundens ägare har ansvar att hålla sin hund under tillsyn och ta hand om den som behövs för att förebygga att hunden vållar skador eller andra olägenheter (1 § LHK). Det innebär även att hundägaren har ansvar för all skada som vållats av dennes hund oavsett om hundägaren har orsakat skadan eller inte (19 § LHK).Hundägaren kan begära att få ersättning av den som vållat skadanDäremot så har hundägaren så kallad regressrätt mot den som vållat skadan (19 § LHK). Det innebär att hundägaren efter att ha betalat skadestånd till dig kan ha rätt att få betalt av din vän. Varför det är så är för att det var din vän som tog hand om hunden när skadorna uppkom, och kan på så vis anses vara vållande av skadorna.SammanfattningDet är hundägaren som har ansvar för att betala för skadorna som uppkommit på din bil. Däremot kan hundägaren sedan begära betalning av personen som vållade skadan, vilket i detta fall kan vara din vän som var hundvakt.Med vänliga hälsningar,

Vem bär ansvaret om ens hund biter någon?

2020-07-06 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |I hundrastgård släppte vi var sin hundHennes hund flög på min och de började slåssAndra ägaren går ner på knä mellan hundarna för att försöka ta isär demHon blev biten i ansikte och handTroligen av min hund. Hon är oförsäkradHon kräver att min hemförsäkring tar dettaJag anser att hon var självförvållad till skadorna med sitt dumma beteende att stå på knä mellan två stora arga hundarVad gäller?Hälsningar
Emlika Magnusson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som hundägare har man så kallat strikt ansvar för sin hund. Det innebär att man är skyldig att ersätta alla skador som ens hund orsakar, oavsett om man själv varit vållande till skadan eller inte (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter).Skadeståndet kan däremot jämkas om den skadelidande har varit medvållande till skadan (6 kap. 1 § andra stycket skadeståndslagen).Eftersom man har strikt ansvar för sina hundar är det du som är ansvarig för de skador som din hund orsakat, oavsett hur skadan gick till. Om den skadelidande, i det här fallet den andra hundägaren, kan anses ha varit medvållande till skadan kan du jämka skadeståndet. Vänliga hälsningar,

Hundägares ansvar

2020-06-22 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, jag har en fråga som gäller hundar. Jag var ute på hundpromenad idag, det kom fram en äldre man och frågade mig om han fick klappa min hund, varpå jag svarar högt och bestämt nej och dessutom ger en anledning, anledningen var att varken jag eller hunden känner mannen och därför inte vill att han kommer fram o klappar henne.Han struntar i det och sträcker sig fram mot hunden, jag går snabbt emellan och lugnar min hund, hon morrar till mot mannen varpå han då hotar med polisanmälan och skulle se till att hunden blir avlivad.Vad är det som gäller? Har inte han också ett ansvar att låta bli när jag säger nej, eller har jag allt ansvar?
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När kan en hund omhändertas?Länsstyrelsen får besluta att en hund ska omhändertas för att hindra att den orsakar skada eller avsevärd olägenhet. Det får länsstyrelsen göra endast om andra mindre ingripande åtgärder inte är tillräckliga (hundlagen 11 §). En sådan mindre ingripande åtgärd kan vara koppeltvång. Enligt förarbetet till lagen ska omhändertagande användas restriktivt eftersom en anmälan inte sällan kan grunda sig i osämja mellan grannar, och inte i problem hos hunden. Som hundägare ska man även kunna begå mindre misstag utan att hunden omhändertas och avlivas. Hundar kan ju som bekant reagera på oväntade sätt i nya situationer. Det är alltså inte tillräckligt att en hund endast varit hotfull mot en människa eller ett annat djur. Det krävs att det finns anledning att tro att hunden kommer att orsaka skador eller avsevärda olägenheter. Ett exempel på när en hund kan omhändertas är om hunden redan har orsakat en skada eller avsevärd olägenhet och det finns en risk för att det kommer ske igen. Det kan vara fallet om hundägaren sedan tidigare har ett hundförbud (hundlagen 15 §), eller om hunden är oberäknelig och farlig samt missköts av ägaren.Utifrån den information du har lämnat i din fråga finns det ingen grund att omhänderta din hund.När kan en hund avlivas?En omhändertagen hund får säljas, skänkas bort eller avlivas. En avlivning får ske endast om hunden utgör en fara för människor eller djur, eller om det finns andra särskilda skäl för avlivning (hundlagen 12 §). Särskilda skäl kan vara att hunden är för gammal eller för sjuk för att skänkas bort eller säljas. Avlivning kan ske även om hunden är snäll, men ägaren tar hand om den så pass dåligt att den blir aggressiv under ägarens tillsyn och ansvar.Utifrån den information du har lämnat i din fråga finns det inte heller någon grund att avliva din hund.Vem ansvarar för hunden?"Hundar (…) skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter", anges det i lagen (hundlagen 1 §).Det regeln säger är att olika hundar kräver olika mycket tillsyn och skötsel. En kraftfull och aggressiv hund utgör ingen fara för omgivningen om ägaren har tillsyn och sköter om den utifrån dess behov. Omvänt kan en liten och i allmänhet lugn hund utgöra en fara för omgivningen om ägaren missköter den och helt brister i sin tillsyn. Utifrån din redogörelse av händelseförloppet verkar det inte som att du har brustit i din tillsyn.När det kommer till skador har ägaren ett strikt skadeståndsansvar för hunden (hundlagen 19 §).Det innebär att du som ägare ska ersätta skador som din hund orsakar även om du inte har varit vårdslös. Regelns syfte är att tydligt avisera om det tunga tillsynsansvar som hundägare har, förebygga skador hos omgivningen samt underlätta för skadedrabbade att få ersättning. Enligt lagstiftaren skulle det bli svårt att få ersättning om det krävdes vårdslöshet från ägaren, eftersom det många gånger skulle vara svårt att bevisa vårdslöshet.En hundägare kan dock undvika skadestånd om den lyckas bevisa att någon annan har orsakat skadan genom vårdslöshet, eller om den som råkat ut för skadan själv har medverkat till skadan (skadeståndslag 6 kap 1 §).En person som trots varning och avrådan från hundägaren klappar dennes hund och blir biten, kan alltså bli nekad skadestånd. Detta innebär att personen som klappade din hund har ett eget ansvar, precis som du är inne på.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad kan krävas av ägaren till den hund som skadat en bil?

2020-06-11 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |En kompis hund har repat min bil.Ägaren till hunden har kopplat hunden på draget i sin egna bil i jämte min bil, hunden har klättrat på min bil av okänd anledning och repat bilen illa. Jag begär ersättning av ägaren i följd av omlackering på min bil och jag vill ha de betalat ur dennes ficka, kompisen kontrar med att jag ska åka och skadebesikta min bil så att vi vet vad de kommer kosta och om de kan tas ut på någon försäkring. Detta vill inte jag utan jag vill ha 20000 kr av personen för att lacka om bilen, kan jag kräva ut pengar på de viset? Kan jag hota med att stämma kompisen om denne inte betalar? Måste jag skadebesikta bilen i fråga?
Isak Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. När det gäller ägares och innehavares ansvar för hundar och katter finns en särskild lag som reglerar detta. Den anger att ägaren eller innehavaren av en hund alltid är ersättningsskyldig för den skada hunden orsakar, oavsett om ägaren eller innehavaren agerat försumligt eller oansvarigt eller ej (19 § Lagen om tillsyn över hundar och katter). Vad som ska ersättas vid en sakskada (5 kap. 7 § Skadeståndslagen, t.ex. skada på en bil. Till skillnad från personskada, kränkning eller ren förmögenhetsskada) är: sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskningannan kostnad till följd av skadan, ochinkomstförlust eller intrångs i näringsverksamhet. I ditt fall verkar det huvudsakligen röra sig om punkt 1, reparationskostnad och eventuell värdeminskning, men det skulle också kunna handla om punkt 2, t.ex kostnader du haft för resor till och från verkstad eller dylikt. Du har dock ingen generell rätt att kräva betalt ur fickan, utan är ni inte överens så kommer du behöva styrka skadans värde genom t.ex. skadebesiktning och uppvisande av kvitton för övriga kostnader. Detsamma gäller stämning, dvs. att det är den utväg du har om ni inte kommer överens om vilken typ av kompensation du ska få. Hoppas det var svar på din fråga. Med vänlig hälsning.

Vad gäller om en cyklist kör på dina hundar eller dig?

2020-05-28 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, vad gäller om jag går med mina 2 hundar i ett elljusspår kopplade. Har musik i öronen, och jag eller hundarna blir påcyklade? Då kan der ju knte vara hundägarens ansvar?Mvh
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du kan bli ansvarig för att någon annan cyklar in i dig eller dina hundar. För att svara på din fråga tänker jag översiktlig redogöra för det ansvar hundägare har för sina hundar samt om eventuellt cyklisten kan hållas ansvarig. Din fråga regleras i lag om tillsyn över hundar och katter (Hund och kattlag) och skadeståndslagen (skl). Vad har hundägare för ansvar för sin hund? Enligt 1 § hund och kattlagen ska: Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Det innebär att du ska se till att din hund inte orsakar skador eller andra olägenheter på människor eller omgivningen. Ett exempel utifrån ditt fall kan vara att du håller hunden kopplad om du går intill en cykelbana så hunden inte riskerar att vandra ut på cykelbanan. Om du går intill en cykelbana är det ditt ansvar att hunden är placerad så att den inte skapar olägenhet för cyklister, dvs inte står i vägen helt enkelt. Du har rätt i att hundägare har ett strikt ansvar för skador som hunden orsakar men även cyklist måste framföra sin cykel på ett sätt som är tryggt för omgivningen. Om någon cyklar på din hundNär man talar om strikt ansvar inom juridiken menar man att om hunden orsakar någon skada är du skadeståndsskyldig även om du inte bidragit till att hunden orsakat skadan (19 § hund och kattlag). En cyklist har enbart vad man kallar culpaansvar, vilket innebär att för att cyklisten ska bli skadeståndsskyldig krävs att man kan visa att cyklisten varit vårdslös på något sätt (2 kap. 1 § skl). Om således en olycka sker på en cykelbana som involverar en hund och en cyklist och cyklisten tillfogats skador kan du bli skadeståndsskyldig för dessa. Däremot kan skadeståndet jämkas (sättas ned) enligt 6 kap. 1 § skl om det är så att omständigheterna är sådana att cyklisten själv orsakat olyckan. Om någon cyklar på digOm en cyklist cyklar på dig så har båda culpaansvar. Således får man bedöma vem som anses ha orsakat olyckan och därefter bestämma vem som är skadeståndsskyldig. Att du har musik i öronen kan vara en omständighet som inte talar till din fördel, om det är så att du befinner dig någonstans där det kan förekomma cykeltrafik bör du vara observant och agera på ett sätt som förhindrar olyckor. SlutsatsFör att svara på din fråga så är du alltid ansvarig om din hund är med i eller orsakar en olycka. Däremot kan skadeståndet sättas ned om det är så att cyklisten orsakat olyckan själv och du har gjort allt i din makt för att förhindra olyckan (ex ha kopplat hundarna, inte gått på cykelbanan etc). Om en cyklist kör på dig så måste man visa att någon varit oaktsam eller vårdslös för att skadestånd ska kunna aktualiseras, om det enbart är en olycka och ingen agerat vårdslöst eller oaktsamt blir det inget skadestånd. Bra att komma ihåg är att ha en bra hem- och djurförsäkring då de flesta fall av denna sort klaras upp av försäkringsbolagen. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH