Vilket ansvar har jag för min utekatt?

FRÅGA
HejMin granne kom just och knackade på och säger att min katt vistas i hans carport. Han har en suddig bild på en katt på sin motorhuv och en tydligare bild på min katt utanför carporten. Han säger att jag ska se till att katten inte går dit och repar hans "dyra" bil. När jag svarar att jag inte kan förhindra katten att gå dit säger han "joho du kan låsa i dom." ( äger tre ute katter.) "Jag får ju inte ha hunden lös." När jag frågar om han är 100% säker på att det är just min katt som gjort "repor" på hans bil säger han. "Kom ska du få se." "Ja , svarar jag men är det min katt som gjort skadorna? " ( finns ett 10-tal katter i våran by.) Då säger han:"Du ska se till att detta inte händer igen annars."Och den blicken han gav mig fick mig att tro att han sådana fall kommer avliva min katt.Vad har jag för rättigheter och skyldigheter som utekattägare?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du undrar vilka rättigheter och skyldigheter du har som ägare av en utekatt.

Regler om tillsyn av katter finns i lag om tillsyn över hundar och katter. Regler om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL).

Föreligger det strikt ansvar för kattägare?

Hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt att de inte orsakar skador eller andra olägenheter (1 § lag om tillsyn över hundar och katter). Regeln innebär att hundens eller kattens ägare har ett ansvar för att djuret inte orsakar problem för omgivningen.

För skador orsakade av hundar föreligger det ett så kallat strikt ansvar för hundägaren, vilket innebär att hundägaren blir ersättningsskyldig oberoende av vilken part som vållat skadan (19 § lag om tillsyn över hundar och katter).

Det föreligger inte strikt ansvar för kattägare. Detta innebär i ert fall att den skadelidande (grannen) måste bevisa att ni orsakat skadan genom uppsåt eller oaktsamhet (2 kap. 1 § SkL). Eftersom bevisningen om att er katt orsakat skadan på grannens bil är begränsad blir detta svårt för grannen att bevisa.

Om ni väljer att inte ersätta skadan kan grannen vända sig till allmän domstol för att få ersättning från er. Eftersom bevisningen är svag hade grannen med stor sannolikhet inte nått framgång i en sådan process.

Är det oaktsamt att låta min katt gå ute trots risken att den orsakar skador för andra?

Det är mindre klandervärt att handla med oaktsamhet är att handla med uppsåt. Uppsåt innebär enkelt uttryckt att man gör något med flit. För att avgöra om en person agerat oaktsamt får man göra en fri culpabedömning, vilket innebär att man tar ställning till risken för skada, den sannolika skadans storlek, möjligheten att förebygga skada, samt möjligheten att inse risken för skada.

För att avgöra om du agerat oaktsamt genom att släppa ut katten får man göra en bedömning utifrån dessa fyra punkter. Att du borde låsa in dina katter är inget hållbart argument från grannen, då dina katter har rätt att vistas ute. Argumentet att "grannen inte får ha sin hund lös" är inte heller hållbart, då det föreligger strikt ansvar för hundägare.

Det finns ett rättsfall från Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt om att kattägarens ansvar för skada är begränsat, eftersom det anses svårt för kattägaren att ha tillsyn över sin katt när den är ute (Mål-nr M 1199-17).

Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (483)
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?
2021-11-15 Vem bär ansvaret om hund förstör hundvaktens saker?
2021-10-22 Grannens katt förstörde min matta

Alla besvarade frågor (97574)