Principalansvar för arbetsgivare och strikt ansvar för hund

Hej, Jag har en fråga angående det strikta hundägaransvaret. Jag äger ett litet hunddagis och i veckan inträffade en olycka men en kunds hund och en personalhund. Kunden gick in fel ingång och blev påhoppad av personalhunden som inte företaget tog hand om (ingen förmånshund) utan den anställde sköter rastning av hunden på sin lunch och sina raster. Enligt överenskommelse med kollegan så fick hon ha med sin hund under förutsättning att hon tog fullt ansvar för hunden själv då den inte kunde vara med andra hundar. Kundens hund blev skadad och så även matten som antagligen blev biten av sin egen hund i allt tumult då kollegans hund är en amstaff och biter sig fast en gång.

Kunden har nu stämt hunddagiset på en halv miljon kr i skadestånd och jag har fått en kallelse från tingsrätten. Är det inte strikt hundägaransvar som gäller och att detta rimligtvis borde vara ett ärende mellan min kollega och vår kund eller är det troligt att det är själva företaget som bär ansvar för skadan trots det ovan nämnda ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

De relevanta lagarna som kommer att behandlas i mitt svar är dels skadeståndslagen, dels lagen om tillsyn över hundar och katter.

Arbetsgivarens ansvar

En arbetsgivare har ett så kallat principalansvar för sina anställda, vilket innebär att det är arbetsgivaren som ska ersätta skador som dennes arbetstagare orsakar i tjänsten (3 kap. 1 § skadeståndslagen). En arbetstagare kan endast bli ansvarig för skada som denne orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten om synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter (4 kap. 1 § skadeståndslagen). Med andra ord innebär detta att en arbetstagares skadeståndsansvar kan aktualiseras i tre olika situationer: dels gäller det hans ansvarighet gentemot en skadelidande tredje man (tex en annan arbetstagare hos arbetsgivaren), dels kan arbetstagaren tänkas bli ansvarig för skada som han vållat sin arbetsgivare, dels uppkommer frågan om hans regressansvar gentemot arbetsgivaren (eller dennes ansvarsförsäkringsgivare) när ersättning har betalts till en skadelidande enligt principalansvarsreglerna.

I ditt fall har skadan inträffat på arbetsplatsen och frågan är därför om skadan har orsakats "i tjänsten". Vad som är i tjänsten är inte alltid helt klart. Kärnan av "i tjänsten"-begreppet är dock följande: Handlingar vidtagna under arbetstid och som sammanhänger med arbetsuppgifterna är i princip alltid i tjänsten. För att en arbetsgivare ska hållas ansvarig krävs det inte att denne har varit vårdslös. Däremot krävs det att arbetstagaren har varit vårdslös i sitt handlande, vilket bör kunna konstateras i det aktuella fallet eftersom skadan hade kunnat undvikas om hunden hölls under tillräcklig uppsyn.

Principalansvaret kan avtalas bort

Bestämmelsen om en arbetsgivarens principalansvar är dispositiva och går såldes att avtala bort. Du anger i frågan att ni har kommit överens om att arbetstagaren ska "ta fullt ansvar" över hunden. Detta är något som skulle kunna betraktas som ett avtal om att principalansvaret inte ska gälla, även om det givetvis kan vara svårt att styrka om ingenting finns dokumenterat skriftligt.

Strikt ansvar för hundar

En hundägare har ett strikt ansvar vilket innebär att ägaren eller innehavaren ska ersätta skada som hunden har orsakat även om han eller hon inte har vållat skadan (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Detta innebär att det är hundägaren eller innehavaren som slutgiltigt är ansvarig för skadan. I propositionen till lagen anges följande: " Med innehavare avses följaktligen den som för underhåll eller nyttjande har tagit emot en hund".

Sammanfattning och slutsats

En arbetsgivare har ett principalansvar för sina anställda, vilket innebär att denne är ansvarig för skador som arbetstagarna vållar i tjänsten. I ditt fall har dock skadan orsakats av en anställds hund, vilken ägaren eller innehavaren har ett strikt ansvar för. Den avgörande frågan är därför om det är arbetsgivaren i egenskap av hunddagis (innehavare) eller ägaren som är ansvarig för hunden. Enligt min mening bör ansvaret falla på ägaren eftersom hunden inte deltog i verksamheten samt att ägaren befann sig på platsen och dessutom enligt överenskommelsen skulle ta hand om sin hund när den befann sig där. Min bedömning utifrån de givna omständigheterna blir följaktligen att det är ett ärende som rör din kollega och kunden. Detta är någonting som du bör framföra för rätten, det vill säga att hunddagiset inte var innehavare av hunden vid tillfället samt att detta inte var någon skada som uppstod "i tjänst". Således ska ni inte heller hållas ansvarig för skadan.

Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon. Jag kommer därför ringa dig tisdag (1/6) klockan 17.30. Om tiden inte passar är du välkommen att maila mig på Julia-saga.herhold@lawline.se så bestämmer vi en annan tid.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”