Kan en kattägare vars katt blivit biten av en annan katt, få sina veterinärkostnader ersatta?

FRÅGA
Hej!Jag har en katt som får vara ute - en kastrerad gammal honkatt. Grannen längre upp på gatan har en kastrerad hankatt.Vad gäller när deras katt kommer in på vår tomt & biter min katt så illa att veterinär måste uppsökas?Kan jag kräva att dom betalar hela eller delar av veterinärkostnaden då det är deras katt som åsamkat skadan?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om avsaknad av strikt ansvar för din granne:

I lagen om tillsyn över hundar och katter står det att en ägare ska ansvara över sin katt på ett sätt som krävs för att den inte ska orsaka skada eller avsevärd olägenhet, se 1 § lagen om tillsyn över hundar och katter. En kattägare har dock inget strikt ansvar. Detta beror på att lagstiftaren tagit hänsyn till katters naturliga behov av att fritt vistas utomhus. Din granne kan därför inte hållas juridiskt ansvarig för att dennes katt vill gå på din tomt.

Om skadeståndsansvar för kattägare:

Det framgår även att din katt har blivit biten av grannkatten. Detta har resulterat i veterinärkostnader för dig. När en katt med ägare orsakar skada, kan man kolla i skadeståndslagen (skL). Där står det att den som orsakar en sakskada ska ersätta skadan, se 2 kap. 1 § skL. En ersättning kan bara utgå ifall grannen orsakat skadan uppsåtligen (med avsikt) eller genom att ha agerat vårdslöst.

Vad du kan göra:

Du behöver inte kunna ställa det utom rimligt tvivel att det varit just grannkatten som skadat din katt, eftersom kraven på bevis i civilrättsliga situationer (vilket detta är), inte är lika högt ställda som i straffrättsliga mål. Att inte behöva ställa något utom rimligt tvivel, innebär att du inte behöver motbevisa andra mindre rimliga förklaringar till händelsen för att kunna få skadestånd. Dock behöver du kunna göra det tillräckligt sannolikt (så det framstår som trovärdigt) att det förelegat ett samband mellan grannkattens handlande och skadan på din katt, vilket kan vara svårt. Speciellt om detta är något som inte upprepats vid flera tillfällen, och om det finns fler katter/djur där ni bor. Det framgår inte av frågan huruvida detta skett en eller flera gånger. Det framgår inte heller om du, ifall problemet varit återkommande, har tagit upp det med din granne. Om så är fallet, kan det räknas som vårdslöst av grannen att inte ha vidtagit åtgärder i förebyggande syfte när denne fått reda på att katten behövt mer tillsyn. Då kan kraven i skadeståndslagen vara uppfyllda för att du ska beviljas skadestånd som, i enlighet med huvudregeln om full ersättning, kommer kunna ersätta samtliga kostnader som uppstått för dig till följd av situationen (hela din veterinärkostnad).

Du skriver även i din fråga att din katt är gammal. Om din katt är för gammal för att klara av att försvara sig på ett sätt som skäligen kan förväntas av andra kattägare, kanske din granne kommer vilja åberopa att du medverkat till skada genom att inte själv vidta förebyggande åtgärder. En medverkan till skada, som i och för sig kan vara svår för grannen att styrka, är en så kallad jämkningsgrund för skadestånd enligt 6 kap. 1 § andra stycket skL. Jämkning av skadestånd innebär en ändrad beräkning av skadeståndsbeloppet. Beräkningen sker efter vad som är skäligt (rimligt), se 6 kap. 1 § tredje stycket skL. Om det skulle aktualiseras, ska hänsyn tas till omständigheterna. En omständighet som då skulle kunna tala till din fördel, är att din katt befann sig på din tomt. Att din grannes katt får gå där, betyder inte att det är rimligt att dina förebyggande åtgärder ska behöva bli så omfattande att du inte ens kan släppa ut din katt på din egen tomt. Det klassas ju som dennes naturliga behov, oavsett ålder.

Sammanfattat svar på din fråga:

Jag tror det kan bli svårt för dig att visa vem det är som tillfogat din katt en skada. Om du kan göra detta, är du, utifrån de omständigheter som hittills gjorts kända, berättigad skadestånd enligt skadeståndslagen.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Anahita Harati
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (480)
2021-10-22 Grannens katt förstörde min matta
2021-10-17 Får jag låta min hund springa lös i en tom beteshage?
2021-10-03 Vem ansvarar för när en hund biter en annan hund?
2021-09-29 Kattägares ansvar för skada på annans katt

Alla besvarade frågor (96475)