FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadeståndssansvar för djurägare28/01/2022

Fråga om skadeståndsansvar för en hundägare vars hund orsakat skador på en flicka

Hej !

När mina två döttrar var ute så ser den en hundras hundrasen är en rottweiler hunden var lös och springer mot mina döttrar och en utav mina döttrar börjar springa och hunden springer efter henne och min dotter gömmer sig och hunden tappar henne sedan går hunden på min andra dotter som står still och då blir min andra dotter rädd och ramlar och bryter handen. Kan man få en skadestånd på det.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

Av (19 §) samma lag framgår att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte har vållat skadan. Med innehavare ska förstås den som tagit emot hunden för underhåll och utnyttjande. Det innebär att strikt skadeståndsansvar kan drabba såväl en fodervärd som den som har hand om en hund i ett s.k. hunddagis, liksom den som lånat hunden för att använda vid t.ex. jakt. Strikt skadeståndsansvar innebär att ägaren eller innehavaren ansvarar för skador oavsett om skadan uppkommit genom dennes eget vårdslösa handlande eller någon annans.

Det strikta ansvaret omfattar inte endast skador som orsakats genom hundbett på människor eller djur. Det finns ett antal rättsfall som beskriver skadeståndsansvar vid andra omständigheter än genom hundbett. I ett rättsfall blev en hundägare ansvarig för skada som drabbat ett cyklist vid sammanstötning med en hund (se rättsfall NJA 1947 s. 594). Ägaren till en lösspringande hund ansågs bli skadeståndsskyldig för att hunden betäckt en avelstik (se rättsfall NJA 1990 s. 80). I (NJA 1983 s. 60) ansågs en hundägare bli skadeståndsskyldig sedan hunden jagat ut en älg på en väg vilket orsakade en sammanstötning med en bil.

Av förarbetena till lagen framgår även att det framstår som mer naturligt att den ägare vars hund orsakat skada ska vara skyldig att gottgöra skadan. Hade det ställts krav på att hundägaren varit försumlig hade det medfört betydande bevissvårigheter, vilket i de flesta fall hade inneburit att skadeståndsskyldigheten hade fallit bort. Det allmänna syftet med bestämmelsen är inte endast att tillgodose de skadelidandes (din dotters) krav på ersättning utan att också genom skadeståndsplikten framtvinga nödvändig omsorg och aktsamhet från hundägarens sida. Syftet med tillsynslagen över hundar och katter är också att skydda omgivningen från skador och avsevärda olägenheter orsakade av hundar och katter. Avsikten är dessutom att ålägga ägarna, genom lag, ett uttalat ansvar för de egna djuren. I det sammanhanget kan det strikta skadeståndsansvaret sägas ha stor betydelse.

Skadeståndslagen

Det är visserligen möjligt att genom (6 kap. 1 § skadeståndslagen) jämka ett skadestånd med anledning av personskada, om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan. Tanken bakom bestämmelsen om jämkning kan beskrivas som att om den skadelidande bidragit till att orsaka sin egen skada så är det rimligt att han eller hon själv får ansvara, antingen helt eller delvis, för skadan och dess omfattning. Den skadelidande kan därmed sägas ha en plikt att begränsa sin skada. Om den skadelidande inte iakttar denna plikt kan ersättningen sättas ned.

Nu tror jag visserligen inte att skadeståndslagens bestämmelse om jämkning kommer i fråga i detta fall. Speciellt inte om din dotter är ett barn. Jag vill dock lyfta att bestämmelsen ändå finns för att ge ett bättre svar. Mitt svar på din fråga blir emellertid att din dotter genom det strikta skadeståndsansvaret har rätt till ersättning från hundägaren eller dess innehavare.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin ForslövRådgivare