FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadeståndssansvar för djurägare26/02/2022

Vem bär ansvaret för skador som åsamkats av en hund?

Vi var hundvakt åt grannens hund när den biter vår hund så vi får åka till veterinären. Vem står för kostnaden. Vår hund blev biten I tungan.

Den här hunden har "slängt käft" motvår hund förut så vår hund har respekt för den andra. Våran blir 3år i sommar och den.andra är ca 10år, en tik.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga är reglerad i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (hundlagen). Lagen reglerar frågor som rör hundägares ansvar för skador som deras hundar ger upphov till.

Hundägarens strikta ansvar

Enligt lagen så ska en hundägare ansvara för alla skador som orsakas av hunden, oavsett om ägaren vållat skadan eller inte (strikt ansvar). Detta innebär att omständigheten att hundägaren inte har vållat skadan kommer inte påverka den skadelidandes rätt till skadestånd (19 § st. 1 hundlagen).

Detta innebär alltså att din granne bär ett strikt ansvar för skadorna som dennes hund har åsamkat din hund.

Jämkning

Den enda omständigheten som den skadevållande ägaren (grannen) skulle kunna åberopa för att minska skadeståndets omfattning är att skadelidande (du) varit medvållande till skadan (kallas för jämkning) enligt skadeståndslagen (SKL) 6 kap. 1 § st. 2. Detta skulle kunna minska ersättningen som skadevållaren måste erlägga skadelidande.

Om du då väcker en skadeståndstalan mot grannen – har grannen en möjlighet att jämka?

Utgångspunkten är alltså att grannen har ett strikt ansvar för skadan, i detta fall att din hund har blivit skadad och veterinärkostnaderna som uppstod till följd av den. Däremot skulle din granne kunna begära jämkning på någon/några grunder. Några omständigheter som skulle kunna tala för ett lägre skadeståndsanspråk är: grannens hund tidigare har uppvisat ett aggressivt beteende gentemot din hund och du underlåtit att separera hundarna i olika delar av lägenheten eller låtit grannhunden bära munkorg i lägenheten. Du nämner att grannens äldre hund tidigare har uppvisat viss aggression mot din yngre hund, vilket kan tala för att beloppet som din granne måste betala blir lägre.

Däremot blir diskussionen om jämkning inte aktuell förrän ni tvistar om detta i domstol, och så långt behöver det ju inte gå. Jag rekommenderar dig att i första hand kontakta grannen och begära att få alla/större delar av veterinärkostnaderna täckta eftersom hen bär ett strikt ansvar för all skada som dennes hund orsakar. Om grannen då vägrar betala och du fortfarande vill få kostnaderna täckta, kan du väcka en skadeståndstalan i behörig tingsrätt.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar kan du alltid höra av dig till oss igen,

Mvh,

Victoria AnderssonRådgivare