FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadeståndssansvar för djurägare21/03/2022

Skadeståndsskydlighet vid skada orsakad av hund

Hej en vän tar med sig min hund när hon skulle gå med sin hund. En bit bort på vägen mötte dom en annan hund o min hund drog så hon ramlade, blir jag ersättnings skylldig för väninan som gjorde illa sig

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Jag uppfattar din fråga såsom att din hund orsakade att din väninna föll vilket gjorde att hon skadade sig. Hon har alltså lidit en personskada.

Skadeståndsanspråk för personskada

I skadeståndslagen (1972:207, SkL) finns ingen uttrycklig definition på vad personskada är. Begreppen kan dock förstås som kroppslig- eller psykisk skada som orsakats person (se förklaring här). I 2:1 SkL uttrycks att den som uppsåtligen eller vårdslöst orsakar en personskada, ska ersätta denna. Din kompis har alltså troligtvis rätt till ersättning, men problematiken uppstår i faktumet att det inte var en annan person som orsakade henne skada utan din hund. Hur ska då vårdslösheten/ uppsåtet bestämmas för att avgöra om ersättning ska utgå?

Strikt ansvar för husdjur

I lagen (2007:1150) om tillsyn över katter och hundar uttrycks i 19§ att skador orsakade av hundar ska ersättas av dessa ägare eller innehavare. Detta innebär att ägaren av hunden har ett så kallat strikt ansvar, innebärande att alla skador hunden orsakat, ska ersättas, även om ägaren själv inte agerat vårdslöst eller med uppsåt. Trots att du inte orsakat skadan själv, kan du alltså bli ersättningsskyldig gentemot din kompis om den orsakade skadan:

uppfyller kraven för personskada i 2:1 SkL samt, den ersättning hen kräver inryms inom ramen för vilken ersättning som kan utkrävas vid skada i enlighet med 5:1 SkL, och jämkning inte är för handen enligt 6:1 SkL.

Jämkning om väninnan bidrog till uppkommandet av skadan

Enligt 6:1 SkL kan ersättningen vid personskada jämkas, alltså minskas med viss del, eller till noll, om det är så att den skadelidande själv genom vårdslöshet eller uppsåt medverkat till skadan. Tanken med detta stadgande är att det inte vore rimligt att ålägga den skadebringande parten hela ansvaret för skadan om det är så att den skadelidande själv medverkade till att skadan uppstod. Denna tanke har i sin tur att göra med faktumet att den skadelidande har en plikt att i möjligaste mån minimera sin skada.

Sammanfattningsvis, har du som hundägare ett strikt ansvar för de skador din hund orsakar. Således finns viss risk att din kompis begär ersättning, så länge hon orsakats av en personskada i lagens mening och har anspråk på ersättning som enligt lag kan ersättas. Beroende på hur skadan uppstod, finns alltså dock möjlighet till jämkning, innebärande att du inte behöver ta fullt ansvar för skadan rent ekonomiskt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Hanna FolkungerRådgivare