Fråga om hundägares skadeståndsansvar och skadeståndets storlek

Hej, har en s:t Bernhards hund som är from som ett lamm. Situation: jag befann mig hos veterinären. Det var tomt på andra djur. Jag höll i kopplet med en hand och brtalade med den andra handen. I det ögonblicket kom en dam med hund in genom ytterdörren bakom mig. Min hund blev överraskad och slet sig för att godmodigt hälsa på hunden. Den andra hunden slet sig och rusade ut på gatan och blev påkörd. Min hud följde först efter men blev stående vid trottoaren. Den andra hunden har nu opererats ett par gånger, summan är nu uppe i 285000:- enligt ägaren. Frågan är: vem bär ansvaret? Min hund som inte fysiskt rörde den andra hunden? Eller den andra hunden som slet sig och sprang ut på gatan? Eller bilföraren som orsakade samtliga skador?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din frågeställning aktualiserar skadeståndsrättsliga frågor som jag kommer redogöra för nedan. 


Några generella anmärkningar

Det kan inledningsvis konstateras att en hund i juridisk mening är att betrakta som en "sak". Vad detta innebär är att i samband med att den andra hunden tillfogas en skada lider denna hundens ägaren en form av sakskada. I ditt fall aktualiseras då frågan vem som ska hållas ansvarig för denna skada. Man kan i det här fallet se det som att skadan orsakats av flera olika parter, dels av din hund (om man anser att denne varit orsaken till att den andra sprang ut på gatan) och dels bilföraren (som varit den som kört på den andra hunden när den befunnit sig på gatan). Att det funnits flera olika parter som varit med och orsakat en skada utesluter dock inte att var och en kan hållas skadeståndsansvarig förutsatt att var och en utgör en nödvändig del i den sammanlagda orsaken till skada. Att din hund inte fysiskt rört den andra hunden utesluter då inte att din hund ändå varit en nödvändig del i orsaken till att den andra hunden blev påkörd. Nedan kommer jag redogöra närmare för vad som gäller mer specifikt för varje part.


Bilförarens ansvar

För att bilföraren ska kunna hållas skadeståndsansvarig krävs det enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen att skadan vållats genom uppsåt eller vårdslöshet. Det räcker alltså inte med att bilföraren varit med och orsakat skadan utan skadan ska även ha orsakats uppsåtligen eller på ett vårdslöst sätt. Det förväntas givetvis att en bilförare håller uppsikt när denne kör bilen. I ditt fall, då hunden rusat ut på gatan, tyder emellertid omständigheterna på att bilföraren inte haft någon tid att reagera. I sådana fall kan man inte se det som att bilföraren agerat vårdslöst och han eller hon kan därför heller inte hållas skadeståndsansvarig. 


Ditt ansvar som hundägare 

I och med att du varit hundens ägare följer en särskild reglering i 19 § lag om tillsyn över hundar och katter som innebär att skada som orsakas av din hund skall ersättas av dig även om du inte vållat skadan. Vad detta innebär är att det du kan hållas skadeståndsansvarig för skada som din hund orsakat oberoende av om man betraktar dig som vårdslös eller inte (s.k. strikt ansvar). Detta förutsätter emellertid att din hund varit med och orsakat den andra hundens skada. Som framhållits ovan krävs det då att din hund varit en nödvändig del i orsakandet av den andra hundens skada. Det krävs då att man kan visa att din hund haft ett bestämmande inflytande på den andra hundens beteende (jfr NJA 1983 s 606). Det är då den andra hundens ägare som har bevisbördan för detta. Utifrån de omständigheter du angivit verkar det dock ganska tydligt att så varit fallet. Sammantaget ger detta alltså stöd för att det är du som hålls skadeståndsansvarig för den andra hundens skada.


Skadeståndets storlek

En annan fråga är då hur stort skadeståndskrav som den andra hundägaren kan rikta mot dig. Av 5 kap 7 § p 1 skadeståndslagen följer att skadestånds med anledning av sakskada ska omfatta ersättning för bl.a. sakens reparationskostnad. Som utgångspunkt får detta skadestånd inte överskrida värdet för att återanskaffa saken (återanskaffningsvärde). När det kommer till hundar, som i regel anses ha ett affektionsvärde, har dock Högsta domstolen i NJA 2001 s 65 gjort ett undantag från detta och ansett att reparationskostnaderna (veterinärkostnaderna) således får överskrida återanskaffningsvärdet förutsatt att de är medicinskt grundade och inte överskrider de kostnader som en hundägare rimligen kan beräknas vara beredd att ta på sig. I din fråga har du skrivit att veterinärkostnaderna har uppgått till 285 000 kronor. Det kan visserligen framstå som provocerande att mäta hur mycket en hund är värd men inom ramen för en juridisk bedömning måste gränsen sättas någonstans. Förutsatt att detta inte varit en felskrivning från din sida är min bedömning att du inte kan hållas ansvarig för hela beloppet om 285 000. Följden blir då att du enbart svarar för mindre del av detta. Exakt vart gränsen dock går har jag svårt att uttala mig om. Förutsatt att man kan visa att den andra hundens ägare varit vårdslös (exempelvis genom att inte hållt i kopplet tillräckligt hårt) finns det även stöd i 6 kap 1 § 2 st skadeståndslagen för att jämka skadeståndet. Detta skulle då innebära att skadeståndet sätts ned ytterligare.


Sammanfattning

Jag har alltså gjort bedömning att det är du som hundägare som hålls ansvarig för skador som din hund har orsakat. Detta gäller oberoende om du agerat vårdslöst. Följden blir du att du kan hållas ansvarig för veterinärkostnaden. Min bedömning är dock att du inte kan hållas ansvarig för hela veterinärkostnaden eftersom denna uppgått till ett orimligt högt belopp.


Hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”