Vem bär ansvaret för en bilkrock?

2021-08-03 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Om jag som biltraffikant blivit påkörd bakifrån, vem är då vållande till skada? Ska tilläggas att jag som traffikant först var påväg att svänga av men insåg att det var fel avfart så jag ändrade beslutet halvvägs.
Maia Sadek |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I de flesta fallen är det föraren som kör på ett annat fordon bakifrån som har brutit mot reglerna i Trafikförordningen. Detta beror på att det finns regler om att avståndet till ett framförande fordon ska anpassas för att minimera risken för påkörning. Däremot har du som ska svänga ut även ett ansvar eftersom Trafikförordningen också stadgar att en förare får svänga i en vägkorsning endast om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för andra som färdas i samma riktning, och särskild uppmärksamhet skall riktas på den bakomvarande trafiken.Jag kan inte detaljerna i det enskilda fallet, men det viktiga är att inse att alla trafikanter har ett gemensamt ansvar för att förebygga trafikolyckor.

Vilket ansvar har badhus för personskador?

2021-07-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vårt kommunala badhus har satt upp skyltar i simhallen "bad sker på egen risk". Har en sådan friskrivning någon som helst påverkan av ev ansvar för skada som kan uppstå för de betalande gästerna i badet?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Du undrar alltså om skylten "bad sker på egen risk" är en giltig friskrivning från ansvar för de olyckor som kan äga rum på badhuset.Friskrivning En ansvarsfriskrivning innebär att en avtalspart friskriver sig från det ansvar som annars skulle uppstått vid eventuell skada. Det är vanligt förekommande att avtal innehåller friskrivningsklausuler, exempelvis kan en säljare vilja friskriva sig från ansvar för fel som uppkommit på grund av att en köpare använt en produkt på ett felaktigt sätt. Det är dock inte möjligt att friskriva sig från alla typer av ansvar. Lagstadgade ansvar går i regel inte att friskriva sig ifrån. Ett exempel är konsumentköplagen, vars bestämmelser inte går att avtala bort till nackdel för konsumenten. Badanläggningars ansvar Badanläggningar, både sådana som drivs av kommun och privata aktörer, som erbjuder bad mot betalning lyder under produktsäkerhetslagen. Badhuset ansvarar för skador som orsakats på grund av säkerhetsbrister i den tjänst de erhåller (1§ produktsäkerhetslagen). Parallellt med det har konsumentverket tagit fram en vägledning för badanläggningar - alltså en standard om hur verksamheten bör utformas och administreras för att minimera risken för skador. Vägledningar brukar utformas som praktiska komplement till lagen, så att man som aktör ska förstå vad som konkret förväntas av en. Besökarens ansvar Konsumenter som besöker badanläggningen ska följa anvisade säkerhetsregler och föräldrar som har med sig sina barn är skyldiga att hålla dessa under uppsikt. SlutsatsFriskrivningen "bad sker på egen risk" kan knappast anses ha någon självständig betydelse för ansvar. Om en skada uppkommer till följd av brott mot produktsäkerhetslagen och avvikelse från den säkerhetsstandard som badanläggningar förväntas upprätthålla ansvarar badanläggningen för skadan. Om skadan däremot uppkommer på grund av att konsumenten brutit mot säkerhetsregler eller inte i tillräcklig grad hållit sitt barn under uppsikt bär badanläggningen inte ansvaret för skadan. Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar!Vänligen,

Skadestånd för påkörd hund?

2021-07-31 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej! Vår hund blev påkörd o dödad av en brandbil vid brevlådan 1 meter från tomtgräns. Har vi rätt till skadestånd? Hunden var lös på tomten o smet ut genom busken/häcken irriterad på höga sirener.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att hänvisa till skadeståndslagen som innehåller regler om skadestånd utanför kontraktsförhållanden. Det är viktigt att veta att djur är att betraktas som egendom enligt svensk rätt vilket innebär att du lidit en sakskada. Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen är den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat en sakskada skyldig att ersätta skadan. Detta innebär att föraren av bilen är skyldig att ersätta skadan du har lidit endast om personen orsakat skadan med flit eller av vårdslöshet. Dock finns det undantag från denna regel. Vissa personen har ett så kallat strikt ansvar som innebär att personen ansvarar för skador oavsett om skadan uppkommit genom dennes eget vårdslösa handlande eller någon annans. Ett sådant ansvar har hundägare enligt lagen om tillsyn över hundar och katter, men dock även förare för motordrivna fordon. Enligt 11 § trafikskadelagen utgår trafikskadeersättning från den försäkrade till den person som lidit sakskada för sakskada som uppkommit i trafik. Detta innebär att oavsett om föraren var vårdslös eller inte så har du rätt till skadestånd i form av trafikskadeersättning. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny. Med vänliga hälsningar,

Skada på parkerad bil under arbetstid: vems ansvar?

2021-07-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hade min bil parkerad vid jobbets boendet när en från boendet som jag jobbar på råkade cykla in i bilen under arbetstid och orsakade skador på bilen.. vem är skyldig till betala självrisken? Arbetsgivaren eller brukaren?
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Självrisken ska betalas av försäkringstagaren själv. Om man däremot vet vem som har orsakat skadan så kan försäkringstagaren kräva ersättning från den personen. I detta fallet nämner du att brukaren har orsakat skadan på bilen, i sådant fall kan du rikta ett ersättningsanspråk gentemot brukaren på grund av att denne har orsakat dig en sakskada (2 kap. 1 § skadeståndslagen).Arbetsgivaren har inte ett ansvar gentemot de skador som exempelvis en brukare orsakar. Arbetsgivaren har däremot ett principalansvar gentemot sina arbetstagare och de skador de kan komma att orsaka i tjänsten (3 kap. 1 § skadeståndslagen) men det blir inte aktuellt i detta fallet.Således står du för självrisken. Arbetsgivaren kan inte hållas ansvarig men brukaren kan du däremot rikta ett ersättningsanspråk gentemot på grund av den sakskada som denne orsakat dig. Notera dock att det måste kunna bevisas.Vänliga hälsningar,

Får en hundägare lämna kvar hundens avföring på marken?

2021-07-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, Imorse råkade jag trampa på hundbajs på väg till jobbet, och det var extremt drygt och jobbigt för 1. jag vet vems hund det är 2. det gjorde mig extremt irriterad 3. det är inte första gången bajs är ute på vår tomt på det sättet. Så har helt enkelt tröttnat på att min granne alltid låter hennes hund bajsa ute utan att plocka upp det efteråt. Det är äckligt och respektlöst som sagt. Idag såg jag henne igen med hunden och efter det som hänt imorse kunde jag inte vara tyst längre utan jag gick fram till henne och sa att hon får plocka upp bajset. Vad fick jag för svar tro? Jo, att hon inte tänker det och att jag inte hade med de o göra. Hon sa att jag inte skulle lägga mig i hur hon tar hand om sin hund. Men det kan väll inte vara okej att låta sin hund skita ute på ens tomt men även på allmän mark säkert då hon säkert gör det på andra platser också?? Hon kommer såklart fortsätta imorgon och jag vill verkligen inte behöva trampa i det förbannade hundbajset igen eller ens se det för den delen, det är ju äckligt som ni kanske förstår. Så om jag ser henne gå ut med hunden igen och lämna bajset, kan jag inte ringa polisen då eller vad kan jag göra?? Det här borde inte vara lagligt'??
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hundägarens ansvar över sin hund regleras i lag om tillsyn över hundar och katter.En skyldighet som hundägare enligt 1 § lag om tillsyn över hundar och katter, är att se till att hunden hålls under tillsyn samt sköts på ett sådant sätt att hunden inte orsakar skador eller avsevärda olägenheter för omgivningen. En avsevärd olägenhet är exempelvis att en hund skäller oavbrutet och på så sätt stör närboende eller som i detta fall; att underlåta att plocka upp efter sin hund. Detta innebär att det föreligger en skyldighet för din granne att plocka upp efter hunden om denne lämnat kvar avföring på din tomt. Om hundägaren skippar att plocka upp det en enstaka gång anses det inte vara en avsevärd olägenhet, enligt förarbetet på s.29. Händer det emellertid på olämpliga platser (en grannes fastighet exempelvis) samt i stor omfattning är det att anse som en avsevärd olägenhet. Därför är din granne skyldig att förebygga detta då det framgår i din fråga att detta skett vid ett flertal tillfällen. Det räknas dessutom som en form av nedskräpning om man inte plockar upp efter sig. Nedskräpning är ett miljöbrott och det kan leda till böter eller fängelse i högst ett år (29 kapitlet 7 § miljöbalken) (MB). Skulle nedskräpningen vara mindre allvarlig kan istället brottet nedskräpningsförseelse bli aktuell, då kan det leda till penningböter istället (7 a § MB). Vad du kan göra nuMin rekommendation är att du säkrar bevis, detta genom att exempelvis spela in er konversation där det tydligt framgår att hon inte kommer plocka upp efter hunden. Du kan också filma när själva nedskräpningen begås. Dessa bevis kan du sedan ha med dig när du polisanmäler. Polismyndigheten kommer då förhoppningsvis bl.a. kunna meddela de förläggande och förbud som behövs för att förebygga avsevärd olägenhet (8 § lag om tillsyn över hundar och katter). Återkom gärna om du har fler funderingar!Vänligen,

Hur söker man ersättning för en patientskada?

2021-07-31 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, Var ska man vända sig ifall läkare gjort fel i sitt jobb och man vill ha skadestånd? Enligt IVO utreder de inte fall som är mer än två år och inte heller prövar om någon kan få skadestånd. Vem ansvarar för detta och vem kan utreda även äldre fall?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vart man kan vända sig som patient för att kräva skadestånd när en läkare har begått fel i tjänsten samt hur det ser ut med tidsgränser för en sådan anmälan. Jag utgår ifrån att det har uppstått en patientskada och att det är denna du vill söka ersättning för. Om patientförsäkringenAlla vårdgivare, privata som offentliga, är skyldiga att ha en patientförsäkring och de flesta vårdgivare är försäkrade. Regionerna har tecknat en patientförsäkring hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf). Skadeärenden hanteras av Löf som utreder skador, fattar beslut och lämnar ersättning. Patientförsäkringen gäller även om du har skadats hos en privat vårdgivare som har vårdavtal med en region. En skada måste anmälas till Löf för att du ska kunna få ersättning genom regionernas patientförsäkring. För att anmäla en patientskada går du in på www.lof.se där du sedan kan följa ärendet digitalt. Det går även bra att ladda ner en blankett på från hemsidan eller få den hemskickad. I din anmälan är det viktigt att du är tydlig med vilken personskada du tycker att vården har orsakat. Om vårdgivaren inte har tecknat patientförsäkringOm du skadas hos en vårdgivare som inte har tecknat patientförsäkring kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Då kan patientförsäkringsföreningen (PFF) gå in och betala ersättningen. Skadeanmälan ska då fyllas i och skickas till PFF. Se www.pff.se/patient för mer info om hur du går tillväga. Detta gäller om anmälningstidenAnmälningstiden varierar beroende på när skadan skedde. För skador som du fått före den 1 januari 2015 gäller att anmälan måste göras inom tre år från det att du fick veta att du kunde göra en anmälan. Som längst har du tio år räknat från skadetillfället på dig att göra en anmälan. Om skadan har skett efter den 31 december 2014 kan du alltid anmäla den inom tio år från skadetillfället. SammanfattningSammanfattningsvis kan procedurerna för att begära skadestånd skilja sig åt beroende på om din vårdgivare är försäkrad eller inte. Min rekommendation till dig är att i första hand ta reda på om din vårdgivare har tecknat en patientförsäkring. Om det finns en patientförsäkring som har tecknats hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag ska anmälan göras hos dem. Om vårdgivaren inte har tecknat en patientförsäkring kan patientförsäkringsföreningen betala ut eventuell ersättning enligt patientskadelagen. Då ska skadeanmälan skickas till dem. Anmälningstiden varierar beroende på när skadan skett. För skador som uppstått före den 1 januari 2015 ska anmälan göras inom tre år från att du fick kännedom om att du kan anmäla skadan, eller inom tio år från skadetillfället. Om skadan skett efter den 31 december 2014 har du tio år från skadetillfället på dig att göra en anmälan. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Med Vänliga Hälsningar,

Anlita advokat och hemförsäkring

2021-07-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hejsan, kom hem en em och då hade den nya grannen klippt ner vår gemensamma häck till knähöjd, var huvudhög innan. Jag rusade ut och stoppade dom. 13 m hann dom med. Lovade på plats att rätta till det och bad om ursäkt. Dom ringde häromdagen och jag blev utskälld och dom bad mig hålla kä-n i princip och sa dom inget tänkte göra. Jag sade det var olagligt och ville ha min höjd igen. Dom svarade att nu var det som det var, fixa själv och slängde på luren. Kränkande och hotfullt var samtalet. Jag spelade in det. Dom säger i samtalet att dom har bett om ursäkt och gör inte mer. Ny hög häck kostar 100,000 kr och jag känner mig hotad. Kommunen tyckte bra jag spelade in, pratade om jordabalken och Fastighetslagstiftningen, var hittar jag rätt advokat, vad kostar det, tar hemförsäkringen detta, osv. Jätte ledsen och sover ej pga hotsamtalet, och har bott här i 42 år utan incidenter tidigare. Ska verkligen brott få lönas.
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Rätt advokatAtt hitta rätt advokat är beroende av flera saker, vilket gör det svårt för mig att svara på. Du kan googla eller fråga bland personer du känner. Rätt advokat kan också bero på exakt vad du vill få ut av advokaten och vilka åtgärder du vill ta samt om du har krav på advokatens personlighet eller liknande. Du kan anlita en jurist för din fråga genom oss på Lawline, vilket du gör på vår hemsida. Det är då ett timpris på 2 000 kr för dig som privatperson och du kan boka en tid här.Priset för att anlita en advokat eller jurist kan däremot variera. Vissa som är specialiserade eller väldigt eftertraktade kan vara dyrare än andra, och vill du gå till domstol kan det innebära större summor. Det bästa är att fråga varje advokat du kontaktar.HemförsäkringDet är säkrast att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att få reda på exakt vad och hur mycket din hemförsäkring täcker när det kommer till advokat. Vanligen täcker hemförsäkringen i alla fall en del av kostnaden.SammanfattningHar du fler frågor så kan du ställa dem genom en ny fråga eller ställa dem till en advokat du anlitar då det är svårt för mig att veta vad du menar med "osv". Kontakta försäkringsbolaget för att få alla detaljer gällande vad din hemförsäkring täcker eller inte täcker. Priset för att anställa en advokat kan variera i stor utsträckning och jag kan därför inte ge dig ett definitivt svar där. Ett alternativ är som jag nämnt att boka tid med en av våra jurister.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

kan man bli skadeståndsskyldig som deklarationsombud?

2021-07-30 i Regressrätt
FRÅGA |HejJag har en bokföringsfirma (HB) som sköter redovisning o lön åt en kund. Tyvärr blev det fel skatt på en extra utbetalning som delägaren gjorde ("kryss i fel ruta "SINK -skulle vara procent) vilket jag rättade till när förfrågan kom från skatteverket. Jag gjorde felet och upptäckte det först efter att skatteverket påpekat detta, viket gör att en överklagan/omprövning av beslutet inte kommer att resultera i något nytt beslut. Resultatet blev ett skattetillägg på denna persons slutliga skatt vilket delägaren vägrar att betala eftersom "han inte gjort något fel utan det var jag som förorsakat detta". Delägaren vill att jag ersätter honom för detta (10.000 kr). Jag känner mig ytterst tveksamt till detta det känns orimligt - delägaren själv här väl ändå det slutliga ansvaret?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Jag förstår din fråga som att du har begått ett misstag när du skickat in uppgifter til skatteverket och att det har lett till en skatteskuld för din klient. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för om du kan bli skadeståndsskyldig. Jag antar att du vid tillfället agerat i egenskap av deklarationsombud. Din fråga regleras i skatteförfarandelagen (SFL) samt skadeståndslag (skl).Kan du bli skadeståndsskyldig? Den som åtar sig att utföra rådgivning åt någon och agerar i sin huvudmans intressen gör så under skadeståndsansvar. Det följer av avtalsförhållandet i sig samt den omsorgsplikt som ombud omfattas av. Det är alltid den som är skattskyldig som svarar för att skatten betalas även om deklarationen skickas in via ombud (4 kap. 1 § SFL), däremot kan den skattskyldige rikta ett s.k regressanspråk, dvs ett skadeståndsanspråk mot dig som rådgivare om du orsakat huvudmannen skada genom bristande rådgivning (1 § skl). Det krävs således att du orsakat din huvudman en skada. Skadebegreppet i sammanhanget betyder att ombudet har orsakat sin huvudman ekonomisk skada såsom skadeståndsskyldighet eller någon typ av avgift, vite eller likvärdigt. Ett skattetillägg kan utgöra en typ av avgift utifall att den påförs med anledning av att den deklarationsskyldiga (eller dess ombud) lämnat oriktiga eller bristande uppgifter. Om det är så att du brustit i omsorgsplikten som ombud kan du bli skadeståndsskyldig för din huvudmans skattetillägg. Det är däremot huvudmannen som ansvarar för att skattetillägget betalas till skatteverket. Slutsats Även om någon anlitar ett deklarationsombud så ansvarar den deklarationsskyldiga för att skatteuppgifterna är riktiga. Du som ombud har en särskild omsorgsplikt gentemot din huvudman och kan bli skadeståndsskyldig vid händelse av att du i din rådgivning brister i omsorgsplikten. Utifall du omfattas av en ansvarsförsäkring bör du vända dig till ditt försäkringsbolag (kan vara så att du har skydd via andra försäkringar också). Om du önskar komma i kontakt med en av våra erfarna jurister och få personlig rådgivning för just ditt ärende kan du boka en tid via denna länken här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga. MVH