Solidariskt ansvar och regressrätt

2021-02-01 i Regressrätt
FRÅGA |Min advokat sa till mig att den andra anklagade personen kunde neka att betala skadestånd så jag får betala istället, kan jag också neka i min tur eller hur fungerar det? Detta gäller bidrägeri
Linn Gustafsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om skadeståndsansvar och regressrätt på grund av bedrägeri, vilket aktualiserar skadeståndslagen (SkL).Jag tolkar din fråga som att det rör sig om ett solidariskt (gemensamt) skadeståndsansvar för dig och den andra anklagande på grund av bedrägeri som är en ren förmögenhetsskada (1 kap. 2 § SkL). Den som vållat en ren förmögenhetsskada genom brott är skyldig att ersätta skadan (2 kap. 2 § SkL). Att ni är solidariskt skadeståndsansvariga betyder att ni tillsammans är skyldiga att betala en skadeståndsersättning för samma skada (6 kap. 4 § SkL). Den solidariska skadeståndsskyldigheten innebär att den skadelidande kan vända sig till vem som helst av er och utkräva hela skadeståndet, ofta den som har mest tillgångar. Om du krävs ut på hela skadeståndsbeloppet kan du i din tur kräva den andra skadeståndsskyldige på dennes del av beloppet. Detta är en följd av den s.k. regressrätt som den som betalat hela beloppet har på de övriga skadeståndsskyldiga. Regressrätten kan inte nekas. Om den andra inte frivilligt betalar sin del av skadeståndet kan du som betalat hela beloppet ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten.Om domen vunnit laga kraft (när den inte längre kan överklagas) måste skadeståndet betalas och kan inte vägras. Betalas inte beloppet undersöker kronofogden om de skadeståndsskyldiga har tillgångar att betala skadeståndet med.Utifrån hur jag uppfattat din fråga bör du i din situation betala hela skadeståndet i den mån det är möjligt och därefter rikta regresskrav mot den andra som står som medskyldig.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,

Polisens skadeståndsansvar vid beslagtagen egendom som skadas

2021-01-31 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej Polisen beslag tog min moped för ett tag sen.De trodde jag körde den utan behörighet och jag skulle få olovlig körning. Men jag hade min rättegång och jag blev frikänd. Men när jag skulle ta tillbaka min moped från beslaget så hade flera ställen på mopeden skadats och jag tänker inte stå för det. Vad ska jag göra om jag vill ha ersättning för detTack
Sara Pedersen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Polisen har som utgångspunkt rätt att ta föremål i beslag om det kan ha betydelse för utredningen av brott, eller om det brukats för att begå brott (27 kap. 1§ rättegångsbalken). Polisen har då en vårdnadsplikt över föremålet genom noggran tillsyn (27 kap. 10§ 3st rättegångsbalken). Hur långt polisens vårdnadsplikt går är inte helt klart, men det har diskuterats flera gånger i praxis och av Justitiekanslern. Generellt så ska polisen säkra egendomen så den inte kan skadas, men utgångspunkten är att staten blir skadeståndsansvarig för skads om orsakats genom vårdslöshet eller försummelse vid myndighetsutövning (3 kap. 2§ skadeståndslagen). Det förutsätter alltså att polisen varit vårdslös, och att det finns ett orsakssamband mellan vårdslösheten och skadan. Det förutsätter ju först och främst också att du kan bevisa att skadorna har uppstått undertiden mopeden förvarats hos polisen. Polisen har sedan bevisbörda för att de inte varit vårdslösa i sin hantering. Om det är så att polisen varit vårdslösa, exempelivis inte sett till så den står på ett säkert ställe eller på ett osäkert sätt, så kan du få ersättning för den skada du lidit genom att exempelvis behöva reparera mopeden eller liknande. Jag rekommenderar dig att du kontaktar Polismyndigheten som i första hand ska hjälpa dig i ditt ärende, då det som utgångspunkt är den natonella rättsavdelningen vid Polismyndigheten som handlägger dessa äreden. Du kan läsa mer om detta på polisens hemsida där det också finns en blankett du kan fylla i här. Du kan även vända dig till Justitiekanslern med ditt skadeståndsanspråk, läs mer om det här. Om det är så att vårdlöshet från polisens sida inte förelegat, så kan du konakta ditt försäkringsbolag som borde kunna hjälpa dig vidare. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen att återkomma till oss! Behöver du vidare juridisk rådgivning i ditt ärende kan du vända dig till vår juristbyrå här. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Vänligen,

Polisens skadeståndsansvar vid beslagtagen egendom

2021-01-31 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Ifall jag begår ett brott och polisen tar mitt fordon (tex) i beslag.Jag kommer få tillbaka mitt fordon inom en tid (Vi säger 1-2 månader.Ifall någon stjäl den från beslaget, vem ersätter den? Är det Polisen som har ansvaret som måste ersätta min bil eller är det jag själv (tillsammans med mitt försäkringsbolag)?Tack på förhand!
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Polisens skadeståndsansvar vid beslagPolisen får ta föremål i beslag om det kan ha betydelse för utredning om brott, eller om det har brukats för att begå brott (27 kap. 1§ rättegångsbalken). Föremål som tagits i beslag ska vårdas av polisen genom noggrann tillsyn (27 kap. 10§ 3st. rättegångsbalken). Om en egendom skulle förstöras eller komma bort i polisens beslag, ansvarar staten för detta och ansvaret är generellt strängt. Det har diskuterats i praxis och av Justitiekanslern hur långt polisens vårdplikt sträcker sig, men generellt sett ska polisen säkra egendomen mot stöld. Den generella utgångspunkten är att staten ansvarar för skada som de orsakad på grund av vårdslöshet eller försummelse i sin myndighetsutövning (3 kap. 2§ skadeståndslagen). Detta gör att det inte finns ett helt strikt ansvar för staten, utan utrymme för att bedöma om polisen gjort vad de kunnat för att förhindra att bilen exempelvis blivit stulen undertiden den varit beslagtagen. De måste alltså anses vara vårdslösa eller försumliga för att de ska bära ansvar. Det måste också finnas ett orsakssamband mellan polisens vårdslösa handlande, och stölden eller skadan du skulle lida. Det är polisen som har bevisbördan för att de inte varit vårdslösa eller att eventuella misstag varit försvarliga. Exempelvis har polisen ådragit sig skadeståndsansvar på vid förvaring av en båt i beslag, då den skadats och polisen inte kunde motbevisa sin vårdslöshet, då båten inte förvarat på ett säkert sätt (NJA 1989 s. 191). I ett annat fall gick polismyndigheten fri från ansvar vid beslag av en camper som blev stulen, då de ansångs ha gjort vad de kunnat för att skydda den från stöld (T 8308-01 i Svea hovrätt). Men det kan konstateras att Polismyndigheten också kan bli ansvariga när de valt att förvara egendomen på privat mark, ex. privata företag. Sammanfattningsvis innebär detta att som utgångspunkt är det polisen eller staten, som ansvarar för egendom som polisen tagit i beslag, så att den vårdas och inte försvinner eller förstörs. Dock förutsätter ansvar att polisen på något sätt varit försumliga eller vårdslösa vid sin förvaring eller liknande. Vad som är vårdslöst avgörs från fall till fall, och det kan jag tyvärr inte säga mer om i ditt fall då jag inte vet tillräckligt om omständigheterna. Men om polisen varit vårdslös har du rätt att få ersättning för den sakskada som skadan inneburit, alltså värdet av din bil. Om vårdslöshet inte föreligger, får du nog kontakta ditt försäkringsbolag. Om det är så att din bil blivit stulen i polisens förvar, rekommenderar jag dig att kontakta Polismyndigheten för vidare vägledning, då det är deras nationella rättsavdelning som handlägger skadeståndsanspråk mot polisen som utgångspunkt. På deras hemsida kan du hitta en blankett som du kan fylla i här. Du kan också i andra hand vända dig till Justitiekanslern med ditt skadeståndsanspråk. Läs mer här om det. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Skadeståndets omfattning vid sakskada

2021-01-30 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej!Vid ett restaurangbesök så råkar en servitör knuffa ner min mobil i golvet så den får repor. Jag tar upp detta på plats och får godkänt att mejla in ett kvitto för lagning. Innan jag lämnade in mobilen så kontaktar jag restaurangen via mejl och dubbelkollar att detta är godkänt, jag får till svar att det är godkänt och det är bara att mejla kvittot efter lagning. Detta finns alltså i skrift på mejl. När jag lämnat in den och skickat in kvittot så säger restaurangen att summan är för hög och dom erbjuder att betala en kostnad som skulle motsvara min självrisk på en försäkring, en försäkring som jag inte har. Har jag någon rätt att kräva fulla summan av restaurangen?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelserna som reglerar din situation hittar vi i skadeståndslagen. Om det kan konstateras att servitören av oaktsamhet orsakat skadan på din telefon är servitören skadeståndsskyldig (2 kap. 1 § SkL). I det här fallet verkar servitören/restaurangen erkänt oaktsamhet eftersom de tagit på sig ansvaret för betalning av reparation. Eftersom servitören var i tjänst och orsakade skadan av oaktsamhet ska restaurangen ersätta skadan (3 kap. 1 § SkL). Ersättningen ska omfatta kostnaden för reparation av telefonen (5 kap. 7 § SkL). Att du saknar försäkring för telefonen saknar betydelse för hur mycket restaurangen ska ersätta (se NJA 2017 s. 371). Sammanfattningsvis kan sägas att restaurangen är skyldig att betala hela reparationskostnaden för telefonen.Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Kan försäkringsbolaget återkräva utbetald ersättning?

2021-01-31 i Regressrätt
FRÅGA |Min man var med om en bilolycka och hans bilförsäkring betalade hans skada till fullo.Nu kom det fram att polisen misstänker att det var min mans fel, han han skulle ha kört mot rött. Kan bilförsäkring kräva tillbaks sin pengar om han skulle bli dömt?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utifrån dina uppgifter kan jag inte avgöra om det var fler bilar inblandade i olyckan än din mans bil. Eftersom du inte nämner några andra inblandade fordon utgår jag ifrån att det bara var din man som var inblandad och att incidenten var en så kallad singelolycka. Jag kommer därför inte behandla trafikförsäkringen eller trafikskadelagen i mitt svar, utan utgår i mitt svar ifrån att din man fått ersättning för skadorna på sin bil genom bilens egen vagnskadeförsäkring. De bestämmelser som blir tillämpliga finner vi då i försäkringsavtalslagen.Om din man genom grov vårdslöshet framkallat försäkringsfallet, d.v.s. orsakat skadan på bilen genom grov vårdslöshet kan ersättningen sättas ner (4 kap. 5 § 2 stycket FAL). Vad som utgör grov vårdslöshet är inte specificerat i lagen men att köra mot rött ljus har i ett flertal rättsfall bedömts vara grovt vårdslöst. Även medvetet risktagande, vilket körning mot rött ljus får sägas vara, kan innebära att ersättningen sätts ned. Ett beslut om att sätta ned ersättningen ger försäkringsbolaget rätt att återkräva en redan utbetald ersättning (7 kap. 9 § FAL). Försäkringsbolaget kan därför kräva tillbaka den ersättningen de betalt ut för skadorna på din mans bil om han bedöms ha gjort sig skyldig till grov vårdslöshet eller medvetet risktagande.Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Krav på hundägare när hunden rastas

2021-01-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Måste hundägare plocka upp hundens urin på allmän plats när urinen hamnar i snö exempel vid ett bostadsområde närliggande till entré dörren
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Till din fråga så finns det inga direkta lagbestämmelser som är tillämpbara. Det finns ingenting som säger att man inte får göra det. Däremot bör hundägare respektera eventuella skyltar som säger att de inte får rasta sin hund där.Om hunden däremot har urinerat på egendom och orsakat skada så kan hundägaren bli ersättningsskyldig för att den har lidit en sakskada enligt 1 kap. 2 § skadeståndslagen (SkL). När det kommer till hundar så är nämligen ägaren strikt skadeståndsansvarig, vilket innebär att om hunden gör något fel så är det som att ägare gjort det och denne måste ersätta skadan.Svaret på din fråga blir därför nej. Det finns ingenting i lagen som säger någonting om situationen du beskrivit. Däremot så ska ägare respektera andras egendom och önskemål då det kan anses väldigt dåligt att låta sin hund urinera vart den än vill.Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad innebär culparegeln?

2021-01-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej undrar om ni kan förklara vad culpa regeln e ?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Culparegeln är en huvudregel i den utomobligatoriska skadeståndsrätten. För att skadeståndsansvar ska uppstå krävs i allmänhet åtminstone vårdslöst eller oaktsamt handlande (kallas även för culpa) från skadevållarens sida. Så utgångspunkten är att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan, enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen.Vänligen,

Kan jag kräva skadestånd av mitt gym?

2021-01-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |För en vecka sedan fick jag en fraktur i nacken efter att ha tränat på ett nyöppnat gym där man inte ännu förankrat maskinen som man ska..Den gled o jag ramlade o ådrog mig en fraktur på en halskota.Visst kan/blir dom skadeståndsskyldiga, o hur går jag till väga?
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Kan gymmet bli skadeståndsskyldigt?Din fraktur i nacken klassas som en personskada och den skulle du kunna kräva ersättning för. För att få skadestånd krävs det dock att en mängd förutsättningar är uppfyllda, t.ex. som att gymmet ska ha varit vårdslösa och att det är just pga. deras vårdslöshet som du fick din fraktur i nacken (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Eftersom jag inte har så mycket information om händelsen är det svårt för mig att göra en bedömning om gymmets agerande. Men för att svara på din fråga så ja det finns en möjlighet för dig att kräva ersättning från gymmet. Vad gäller ersättningen så kan en personskada ge upphov till ersättning för t.ex. sjukvårdskostnader, inkomstförlust och ersättning för sveda och värk (5 kap. 1 § skadeståndslagen).Hur kan du gå tillväga?För det första kan du kontakta gymmet, förklara din ståndpunkt och se ifall ni kan komma överens om en gemensam lösning. I annat fall får du skicka in en stämningsansökan till Tingsrätten. Du kan läsa mer om det här.Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,