Kräva skadevållaren att betala självrisk

2021-01-28 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Mina bildäck har blivit stulna från garaget för att en person som vi delar garage med inte hade låst efter sig. Min försäkring täcker ju kostnaden mot en självrisk men jag är absolut inte sugen på att betala den där självrisken eftersom jag har skött min del av avtalet och låst mitt garage. Jag vill att garage-grannen betalar den avgiften. Personen svarar inte när vice värden ringer eller lämnar meddelanden och jag ska få numret av henne och även prova själv. Vad gäller i en sån här situation? Hur går jag tillväga? Kan jag kräva att grannen ska betala min självrisk?Med vänlig hälsning,
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Längst ned i dokumentet kommer finnas en sammanfattning av svaret på din fråga. Nedan kommer jag redogöra i detalj vad som gäller.TvistemålDu nämnde något om avtal på din fråga. Om det är ett skriftligt avtal som innehåller bestämmelser om skadestånd, ska man utgå från bestämmelserna i avtalet. Om det däremot inte innehåller skadeståndsbestämmelser alls eller endast ett muntligt avtal kan man då tillämpa reglerna i skadeståndslagen (SkL). Detta eftersom lagen är dispositiv (1 kap. 1 § SkL).Om du lyckats kontakta grannen och kommit fram till en överenskommelse om att granen ska stå för självrisken så har ni ingått en förlikning. Men om ni inte lyckats komma överens om det, så uppstår det en tvist. Vid en tvist kan man vända sig till tingsrätten med en stämningsansökan. Du kan läsa mer om det här.SakskadaDen som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan (2 kap. 1 SkL). Eftersom dina bildäck har blivit stulna pga. grannens vårdslöshet så kan du kräva ersättning av denne. Du måste då kunna bevisa att grannen har varit vårdslöst och att grannens vårdslöshet har orsakat dig skada. Enligt lagen ska skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning försakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning,annan kostnad till följd av skadan,inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. (5 kap. 7 § SkL).Självriskavgift kan då vara sådan som avses som "annan kostnad till följd av skadan" i punkten 2.SammanfattningEn tvist uppkommer när man framställer ett krav eller anspråk mot någon annan och denne bestrider det framställda anspråket. I ett sådant fall kan man vända sig till tingsrätten med en stämningsansökan för att få saken avgjord. Eftersom skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för bl.a. annan kostnad till följd av skadan har du då möjlighet att kräva din granne att stå för självriskavgiften. För att du ska kunna få ersättning måste du kunna bevisa att 1) du har lidit en sakskada, 2) din granne har varit vårdslös och 3) vårdslösheten har orsakat skadan.För vidare hjälp med ditt ärende kan du boka tid med vår Juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Vad kan en anhörig till en avliden genom brott begära i skadestånd?

2021-01-27 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej, min mamma omkom i en olycka i december 2020. Hon blev påkörd när hon gick på en gångbana och omkom direkt. Nu är utredningen klar och föraren blir åtalad för vållande till annans död och vårdslöshet i trafik. Polisen menar att vi som efterlevande bör yrka på skadestånd. Vad är isf en rimlig skälig summa? Finns det några rättsfall att referera till?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill börja med att beklaga sorgen. Jag kan dessvärre inte ge något direkt svar på vilken summa som kan anses skälig när anhöriga till en avliden person ska begära skadestånd eftersom summan är lite beroende på vad ni vill ha ersättning för. Men jag ska försöka besvara din fråga så gott som möjligt genom att ange vad en anhörig till avliden kan kräva i skadestånd. Möjlighet för anhörig att kräva skadestånd i samband med dödsfall regleras i 5 kap. 2 § Skadeståndslagen (SKL)Anhöriga har rätt att kräva skadestånd för begravningskostnader Om en personskada har lett till döden kan skadestånd krävas för begravningskostnader, vilket kan sägas omfatta skäliga kostnader som vanligtvis brukar uppkomma vid en begravning. Man bedömer skälig nivå med hänsyn till den avlidnes ålder, ekonomiska villkor och sociala förhållanden, liksom trosbekännelse, sedvänja på orten m.m. Kostnaderna kan exempelvis omfatta dödsannons, transport av den avlidne, begravningslokal, begravningsförrättare och övriga medverkande, psalmkort, kremering, gravplats, gravöppning, gravsten och begravningsmåltid. Ni kan även begära ersättning för andra skäliga kostnader som uppkommit till följt av dödsfallet. Detta avser till exempel anhörigas resekostnader och inkomstförlust för att omhänderta dödsboet och ombesörja begravning. Försäkringsbolagen brukar oftast betala ut ett schablonbelopp som för närvarande ligger på 45 000 kr (Svensk Försäkring, Personskadekommittén Cirkulär 2/2010 Ersättning för begravningskostnader). Schablonbeloppet är också något ni kan yrka på, men i det fall att ersättningsposterna skulle bestridas måste man ha underlag till kostnaderna, till exempel kvitton, för att kunna bevisa sin rätt. Anhöriga har rätt att kräva skadestånd för psykisk skada Anhöriga kan också begära skadestånd för egen personskada. Det som främst avses här är psykisk skada som uppstått till följd av dödsfallet. Det som inte kan ersättas är sorg och saknad eller kränkningsersättning. För att styrka den psykiska skadan krävs normalt inte läkarintyg eller annan utredning. Enbart ett påstående om att en personskada (t.ex. psykiska besvär) är dock inte heller tillräckligt. Om den tilltalade, dvs den misstänkte, vitsordar (går med på) skadeståndsanspråket behövs inte något vidare bevisning. Skulle den tilltalade däremot bestrida anspråket bör det räcka med att de besvär som den närstående själv beskriver är av sådan art att de får anses medicinskt påvisbara och att de därmed är att anse som en personskada utifrån en bedömning av domstolen. Men denna bevislättnadsregel förutsätter att närstående yrkar ett belopp som är i enlighet med gällande praxis. Vanligtvis följer och anser domstolen trafikskadenämndens schablonbelopp för sveda och värk avseende ett års akut sjuktid som skäligt belopp för psykisk skada. För närvarande utgör schablonbeloppet en summa på 30 000 kr. Om den psykiska skadan däremot visar sig vara under en längre tidsperiod än ett år och att det yrkas ett allt högre belopp kan det krävas särskild bevisning.Det är nämnvärt att ha i åtanke att det kan variera lite beroende av omständigheterna vilken ersättning som kan begäras och som ses som skäliga, t.ex. om det är ett oaktsamt eller uppsåtligt dödande. Av den anledningen måste det göras en bedömning av varje enskilt fall av vilken ersättning som ska utgå. Om du vill läsa på mer genom rättsfall gällande skadeståndsskyldighet i samband med vårdslöshet i trafik och vållande till annans död, finns till exempel NJA 2007 s. 953 och NJA 2011 s. 349. Jag rekommenderat att ta hjälp av åklagaren när anspråket förberedsDå du inte har nämnt något om att du har blivit förordnat ett målsägandebiträde som ska föra din talan utgår jag också från att så är fallet. Om du inte har blivit förordnat ett målsägandebiträde har åklagaren en skyldighet att i samband med åtalet förbereda och utföra även din talan, förutsatt att det om det kan ske utan väsentlig olägenhet och ert anspråk inte är uppenbart obefogat. (22 kap. 2 § Rättegångsbalken). Att föra talan i domstol kan vara svårt, speciellt vad det gäller vilket belopp man ska yrka. Jag rekommenderar därför att du tar hjälp av åklagaren när anspråket förbereds. Hoppas att svaret gav viss vägledning kring vilka belopp som kan begäras!Med vänliga hälsningar,

Hur kan man indriva en skadeståndsfordran om gärningspersonen inte har några tillgångar?

2021-01-23 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej,Vad kan man göra för att få ersättning vid ett bedrägeri brott?Vi lämnade bilen till försäljning till ett företag men inte fått betalt för bilen, varvid vi har lidit en ekonomisk förlust och företaget har erhållit en vinst.Personen är dömd, och tingsrätten har beslutat att vi har rätt till skadestånd. Men personen har inga tillgångar eller pengar enligt Kronofogden. brottsoffermyndigheten ger inte ut någon ersättning vid bedrägeri, enligt deras kundtjänst. Försäkringsbolaget nekar också!. Vad ska vi göra? Ska man bara ge upp?!
Malin Hedlund |Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!När en person blivit dömd att betala skadestånd, är den skyldig att göra det omgående. Som ni nämner finns det dels möjlighet att få hjälp att driva in skulden genom Kronofogden, dels att få skadeståndet ersatt av Brottsoffermyndigheten. Om Kronofogden kommer fram till att det inte finns några tillgångar kan de inte göra så mycket mer i nuläget, men er ansökan kommer ligga kvar hos Kronofogden tills skulden är betald. Brottsoffermyndigheten har även viss möjlighet att ersätta skadeståndet och ta över er skadeståndsfordran, förutsatt att försäkringsbolaget inte kan betala (Se 10 § Brottsskadelagen) Brottsofferersättning betalas framförallt ut för personskada och kränkning (4 och 5 §§ Brottsskadelagen) och därmed enbart i undantagsfall för skador som uppstått vid exempelvis bedrägeri (sakskador). Som sista utväg kan ni ansöka om att försätta personen i konkursEn gäldenär (den skuldsatte) kan på ansökan av en borgenär (den som har en fordran, alltså ni) försättas i konkurs om den är på obestånd. Med obestånd menas att man rätteligen inte kan betala sina skulder och att det inte är tillfälligt. (1 kap. 2 § Konkurslagen (KL)). Genom konkursen tas gäldenärens samlade tillgångar i anspråk för att betala samtliga borgenärers fordringar (1 kap. 1 § KL) Det innebär att det inte enbart är ni som ska ha betalt ur gäldenärens tillgångar, utan även andra borgenärer och framförallt konkurskostnader, t.ex. ersättning till konkursförvaltaren. Olika fordringar har också olika prioritet. Skadestånd ses som en oprioriterad fordran och kommer därför att betalas först efter att de med särskild och allmän förmånsrätt har fått betalt sina fordringar (Se 18 § Förmånsrättslagen) Det är tyvärr sällan det finns kvar pengar i konkursboet för att betala oprioriterade fordringar. Speciellt också i detta fall då Kronofogden redan har utrett att det inte finns några tillgångar. Med det sagt så även om konkursansökan är ett alternativ, är det inte säkert att det kommer leda till något. Tyvärr finns det därefter inte så mycket mer att göra! Förhoppningsvis kanske personen med tiden kan få tillgång till medel för att betala skadeståndet, med andra ord; ge inte upp!Hoppas att det löser sig för er! Vänliga hälsningar,

Min granne har tagit ner skog på min mark, kan jag få hjälp att begära ersättning?

2021-01-20 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Min granne har tagit ner skog på min mark, kan jag få hjälp att begära ersättning?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar frågan som att du vill veta om du kan få hjälp att begära ersättning. Svaret är ja, vi hjälper dig jättegärna med ditt ärende! Frågan gäller ersättning och skadeståndslagen (SKL) är tillämplig lag. Skadegörelse kan även utgöra brott. I fall är brottsbalken tillämplig. Jag kommer kortfattat att redogöra för den skadeståndsrättsliga delen av frågan. Slutligen kommer jag att hjälpa dig vidare med frågan.Du har lidit en ersättningsbar skada Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan (2 kap., 1 §, SKL). För att ansvar kan aktualiseras krävs adekvat kausalitet mellan skadan och den skadegörande handlingen, med andra ord måste skadan vara en förutsebar och naturlig följd av den skadegörande handlingen (eller underlåtenhet). Informationen i frågan är mycket begränsad, men det torde vara möjligt att argumentera för att det föreligger adekvat kausalitet. Sakskada är synonymt med egendomsskada. Även förlust av ett föremål är en sakskada, vilket innebär att du kan ha lidit en sakskada fastän skogen/en del av skogen inte finns kvar. Det finns inget i frågan som indikerar att detta var en olyckshändelse. Därför antar jag att din granne agerade med uppsåt eller av vårdslöshet. Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller värdeminskning (även reparationskostnad kan omfattas men jag antar att det inte vore en bra lösning i ditt fall). Vidare omfattas ersättning för annan förlust till följd av skadan och eventuell inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet (5 kap., 7 §, SKL). Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Hur mycket kan jag få i skadestånd när jag brutit handleden på min hyresvärds mark?

2021-01-27 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Jag råkade ut för en halkolycka på min hyresvärds mark och har anmält detta till dem. De vill att jag återkommer med ett skadeståndsanspråk och jag undrar vad som är rimligt att begära? Min handled är bruten och har blivit fixerad med en metallplatta vid operation. Jag är helt sjukskriven 1 månad. Kommer sedan behöva viss arbetsanpassning och kommer kanske behöva jobba deltid. Skadan är även anmäld till min gruppförsäkring via facket så jag kommer troligen få mina utlägg ersatta därifrån.Med vänlig hälsning
Vilhelm Oxhammar |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline. Såsom jag uppfattat det är din fråga hur mycket som är rimligt att begära i skadestånd av din hyresvärd efter att du brutit handleden när du halkat på hyresvärdens mark. Jag kommer därav nedan endast gå igenom de lagar och regler som är relevanta för att besvara just den frågan. Ersättningen ska täcka hela skadanHuvudregeln inom all skadeståndsrätt är att hela skadan ska ersättas. Just avseende personskador, vilket det rör sig om i ditt fall (En skadad handled), uttrycks detta i Skadeståndslagens 5 kap. 1 §. Där framgår att skadestånd till den som har tillfogats personskada ska omfatta ersättning för sjukvårdskostnader och andra kostnader för den skadade, inkomstförlust, samt fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur, eller av bestående art, samt särskilda olägenheter som uppkommit till följd av skadan. Utgångspunkten är alltså att du ska få ersättning för alla sjukhus och sjukvårdskostnader du kan ha haft, samt ersättning för inkomstförlust och annat lidande som uppkommer på grund av skadan. Ersättningen i ditt fall bör omfatta allting du har nämnt i din frågaI ditt fall rör det sig om sjukhuskostnader för operation och undersökning samt andra utgifter vilka kan hänföra sig till sjukvård efter skadan (såsom medicin e.d.). Detta ska ersättas enl. vad jag sagt ovan. Det rör sig även om inkomstförlust på grund av skadan. Den ersättning du kommer att kunna begära för inkomstförlust ska motsvara skillnaden mellan inkomsten du skulle haft om du inte var skadat, och den inkomst som du trots skadan kan uppbära (5:1 st. 2 SkL). Eftersom att jag inte vet om vad du har för inkomst eller hur mycket du kommer att uppbära i inkomst under ditt deltidsarbete kan jag inte närmare ange exakt vad som är rimligt att kräva. SammanfattningDu har rätt att få hela din skada ersatt. Detta inbegriper samtliga kostnader som hänför sig till sjukvård, men även den eventuella förlust i inkomst som du kommer att lida till följd av skadan. Jag kan dessvärre inte konkretisera ned detta till ett exakt belopp, då jag saknar vidare omständigheter. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen, antingen här eller genom vår juristbyrå, om du behöver vidare och mer ingående assistans i ärendet. Allt gott!

Skadeståndsskyldighet då hund skadar annan hund - vilka kostnader ska ersättas?

2021-01-26 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej. Vid ny år afton gick ut med min lila hund och plötslig kom en stor springande rottweiler med koppel på och attackerade min lila chihuahua , fick kämpa jätte mycket med båda hände för att kunna ta ifrån min lila hund från den andra stora Käftar, det var verkligen skrämmande men till sist lyckades jag. När den andra hundens ägaren kom fram då kunde jag släppa den stora hunden och ta hand om min lila som log på marken jag trodde att hon skulle inte klara sig men tack och lov fick vi snabb hjälp och nu mär hon lite bättre, men nu vill inte vara ute hon kissar och bajsar och vill in på en gång. det har varit många svåra dagar för hela familjen och många resor fram och tillbaka till djursjukhuset. Min fråga är, för vad ska vi kräva skadestånd? räkningen på sjukhuset gick på nästan 80000 kronor plus att kostnader för resor och mediciner.Tack på förhand.
Sanna Wall |Hej, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!För att besvara er fråga kommer jag att hänvisa till Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, nedan kallad tillsynslagen och till Skadeståndslag (1972:207), nedan kallad SkL. För vilka kostnader kan ni kräva skadestånd?Av 19 § första stycket tillsynslagen framgår det att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av hundens ägare. Vilka kostnader som ska ersättas framgår sedan av skadeståndslagen.I skadeståndslagens mening ses skada på hund som en så kallad sakskada, vilket regleras i 5 kapitlet 7 § SkL. Där framgår det att skadeståndet ska omfatta "sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning" (5 kapitlet 7 § första punkten SkL), "annan kostnad till följd av skadan" (5 kapitlet 7 § andra punkten SkL) och "inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet" (5 kapitlet 7 § tredje punkten SkL). Det ni kan kräva skadestånd för är alltså den skada ni har lidit som faller under någon av dessa punkter. I ert fall blir första och andra punkten aktuella. Både kostnader för sjukhus och mediciner (första punkten) och resor till och från sjukhuset (andra punkten) omfattas här. Alla dessa kostnader är sådana kostnader som vanligtvis brukar ersättas vid sådana här skador och alltså sådana kostnader som ni kan kräva ersättning för. Hoppas svaret har varit till hjälp! Behöver ni ytterligare hjälp är ni välkomna att kontakta någon av Lawlines jurister. Mvh

När kan du kräva skadestånd från en fastighetsägare?

2021-01-21 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej halkade i en kunds källartrappa som han ej hade halkbekämpat , det enda kunden sa var ojsan kanske skulle ha sandat trappan , Har skadat höger bicepsfäste i axeln slog i armbågen , höger hand som är jättesvullen ,slog upp en whiplash skada och slog en lite kartong med reservdelar utan för höger öga och okben och en blåtira på köpte Kan jag kräva skadestånd för skadan ?
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår ifrån att du vill ha reda på under vilka omständigheter du kan kräva skadestånd från en fastighetsägare. De aktuella lagarna är Skadeståndslagen (1972:207) (SkL) samt Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:929). Fastighetsägarens ansvar och vårdslöshet samt bevisbördans placering.Fastighetsägare har en skyldighet att sanda marken, som denne ansvarar för, när det är halt. Entréer till fastigheten omfattas av denna skyldighet (2 § 2 st Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning). För att du ska kunna kräva skadestånd av kunden krävs att denne har ansvaret för att sanda den trappa som du halkat i samtidigt som personen inte uppfyllt sin underhållningsskyldighet (2 kap 1 § SkL). Det är du som har bevisbördan för att fastighetsägaren varit vårdslös i sitt agerande. Du måste alltså kunna bevisa att anledningen till att du halkat berott på att fastighetsägaren inte sandat trappan. Vad omfattar skadeståndet?Du har rätt att kräva ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförluster, för sveda och värk eller för skador av bestående art samt för eventuella olägenheter till följd av skadan (5 kap 1 § SkL). Sveda och värk innefattar både fysiskt och psykiskt lidande. Det ska vara fråga om en övergående smärta eller lidande. Lyte och men avser skador av en mer bestående art. Exempel på en sådan skada kan vara ärr (vilken kvarstår efter en behandling). Sammanfattningsvis Du har rätt att kräva ersättning för dina skador om du kan bevisa att kunden orsakat dem genom att inte uppfylla skyldigheten att underhålla fastigheten ( i detta fall genom att inte sanda sin hala källartrappa). Fastighetsägaren kan inte anses vara vårdslös om du exempelvis halkat tidigt på morgonen. Man kan generellt inte förvänta sig att ägaren ska ha hunnit sanda marken vid den tiden.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Takbelopp för skadestånd med anledning av brott?

2021-01-20 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej, en kort fråga. Jag blev hotad med kniv för några veckor sen och har nu varit kontakt med polisen. Polisen rubricerade det som grovt olaga hot och jag fick frågan om jag ville begära skadestånd och de frågade även om vilken summa. Jag såg att hot med livsfarligt vapen vanligtvis innebär 10.000-15.000kr i skadestånd. Är en kniv ett livsfarligt vapen och kan jag begära 15.000kr för händelsen? Kan det annars vara dumt att begära den högsta möjliga summan?
Sanna Parkan |Hej Samuel och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Den som hotar någon på ett sätt som hos den hotade är ägnat att framkalla allvarlig rädsla för egen säkerhet till person döms för olaga hot. Om brottet är grovt döms denne till grovt olaga hot och i den bedömningen ska särskilt beaktas om vapen har använts, BrB 4:5. Angående "livsfarligt vapen"Vad som utgör livsfarligt vapen är lite svårt att svara på, generellt kan man säga att skjutvapen såsom pistoler och dylikt alltid utgör livsfarligt vapen, NJA 2018 s767, i vart fall då gärningsmannen inte kan bedöma graden av skada som vapnet kan åstadkomma. Om just kniv kan ses som livsfarligt vapen eller inte är svårbedömt. Pennkniv och morakniv anses godtagbart att bära på, NJA 2016 s30. Innehav av kniv kan alltså i många fall vara befogat medan bärande av skjutvapen kräver tillstånd och får vidare inte medtas hur som helst på allmän plats, se bl a vapenlagen 2:1, 5:1-2 och 5:6.Mer vägledning kan hämtas från Polisens hemsida angående vapen och farliga föremål. Så min bedömning är att en vanlig pennkniv och dylikt inte kan anses som livsfarligt vapen medan t ex en mindre version av en machete kanske mer skulle liknas vid ett livsfarligt vapen.Angående skadeståndets storlekSkadeståndets storlek vid kränkning där handlingen varit ägnad att framkalla rädsla för liv och hälsa ska bestämmas till skäligt belopp, SkL 5:6 Det finns alltså inget bestämt takbelopp utan vad som är skäligt ska utges. Domstolen är dock bunden av det belopp som yrkats enligt RBs regler, dvs domstolen kan som max fastställa det högsta belopp som begärts. Har 15 000 begärts i skadestånd kan domstolen fastställa skadeståndets storlek till allt mellan 0-15 000kr. Har 5 000 begärts kan domstolen fastställa skadeståndets storlek till allt mellan 0-5 000kr. Så mitt råd är att hellre begära lite mer än lite för lite eftersom domstolen inte kan fastställa beloppet till högre än vad som begärts, även om den skulle anse att ett högre belopp vore skäligt.Hoppas det var svar på din fråga!