Vad kan jag göra om min granne olovligen tar bort träd och buskar på min tomt?

2021-01-19 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |HejMin grannen har tagit bort trä och buskar på min tomt samt tagit och slängt saker som lågg där. Fråga: ead gör jag. Området är ungefär 100 km
Josefine Lovborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att din fråga rör vad du kan göra om en granne otillåtet tagit bort träd och buskar på din tomt. Bestämmelser om grannförhållanden återfinns i jordabalken. Där föreskrivs att varje fastighetsägare ansvarar för att vårda och bruka sin fastighet, 3 kap 1 § jordabalken. Får min granne ta bort träd och buskar på min tomt? I vissa fall kan en granne ha rätt att kapa grenar och rötter som hänger in på dennes tomt om de skapar olägenheter för grannen. Dock skall områdets ägare först få tillfälle att själv åtgärda problemet om det finns risk att åtgärden kan medföra skada. Detta framgår av Jordabalken 3 kapitlet 2§. Enligt 2 kapitlet 1§ 3 stycket jordabalken utgör träd fastighetstillbehör och därmed fast egendom. Om en person uppsåtligen förstör eller skadar fast eller lös egendom kan denne dömas för skadegörelse i enlighet med 12 kapitlet 1§ i brottsbalken. Beroende på det fällda trädets värde samt värdet av det träd som avbarkats kan det istället röra sig om åverkan, vilket är ett ringa brott av skadegörelse, detta i enlighet med 12kapitlet 2§ brottsbalken. En person som uppsåtligen eller av vårdslöshet förstör din egendom skall den personen ersätta sakskadan, detta i enlighet med 2 kapitlet 1§ i skadeståndslagen. Skadestånd för sakskador omfattar ersättning för bland annat sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning samt annan kostnad till följd av skadan, detta i enlighet med 5kapitlet 7§ skadeståndslagen. Vad kan du göra? Du kan göra en polisanmälan rörande trädet som din granne tagit bort samt de buskar som grannen även tagit bort. Beroende på omfattningen av förstörelsen och trädens/buskarnas värde kan det röra sig om ev. skadegörelse eller åverkan. Du kan också begära skadestånd för sakskada, vilket ska värderas utifrån bland annat återanskaffningsvärdet för de träd som har förstörts. För att undvika framtida grannosämja kan du välja att inte polisanmäla utan endast rikta ersättningsanspråk mot din granne. Du kan då först ta hjälp av en jurist och utforma ett kravbrev direkt till din granne och om denne vägrar betala kan du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten där du yrkar på skadestånd. Om du behöver hjälp med detta kan du kontakta någon av våra verksamma jurister här. Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Hur får man ut ersättning vid trafikskada med buss?

2021-01-16 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej! Jag vill ha lite vägledning och råd från er. Det är så här att min man blev påkörd av en buss den 16/12, 2020. Han fick hjärnskada och blev opererad. Han ligger fortfarande i sjukhuset och nu får han rehab. Han har varit på intensivvård ungefär två veckor. Polisen har registrerat case och nu finns en handledare från Polisen som utreder fallet. I polisrapporten står det att olyckan har skett pga vårdslöshet i trafiken. Men det framgår inte än vem som är skyldig. Min man kom inte ihåg hur olyckan hände, han skulle till Eriksberg för att göra Corona test den dagen och åkte buss, men han blev påkörd i vägen. Min man är inte helt frisk än, och Läkare tror också att han kommer inte kunna jobba inom ett år. Men om vi ska tänka på ersättning från Bussbolaget, hur ska vi göra? Det är en trafikolycka, så trafikförsäkring som gäller. Jag fick reda på allafall Org nr på bussbolaget och vilken företag är osv. Men handläggaren har sagt det att det kommer att dröja tid, kanske ett år, de kommer att lyssna alla parter osv. Vad behöver jag göra? Är det bättre att jag ska ta kontakt med en jurist som kan hjälpa oss att få försäkringen. Vi har hemförsäkring men ingen personförsäkring. Däremot min man är medlem i facket och har A-kassa.
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först har jag förklarat vilka möjligheter det finns till ersättning. Därefter följer ett råd om vad ni kan göra härnäst. Regler om trafikförsäkring finns i trafikskadelagen (TSL). TrafikskadeersättningEftersom din man har råkat ut för en personskada ska trafikskadeersättning utgå från förarens trafikförsäkring (TSL 11 §). Ersättning kan sättas ned om din man varit grovt vårdslös och medverkat till skadan (TSL 12 §). Det kan t.ex. vara fallet om han har sprungit ut i vägen utan att se sig för. Som jag tolkar din fråga kommer han inte ihåg hur olyckan skedde så huruvida ersättningen ska sättas ned beror på förarens och eventuella vittnens berättelser. Om föraren/bussbolaget inte har tecknat en trafikförsäkring ansvarar försäkringskollektivet för ersättningen, d.v.s. samtliga försäkringsbolag som säljer trafikförsäkringar (TSL 16 § andra stycket).SkadeståndÄven fast din man har rätt till trafikskadeersättning kan han kräva bussbolaget på skadestånd (TSL 18 §). Eftersom föraren genom vårdslöshet har orsakat din man en personskada ska föraren ersätta skadan (skadeståndslag 2 kap 1 §). I Sverige har vi dock principalansvar för våra anställda vilket innebär att det är bussbolaget som ni ska vända talan mot (skadeståndslag 4 kap. 1 §). Om han vill kräva bussbolaget på skadestånd ska han skicka in en stämningsansökan till tingsrätten (RB 42 kap 1 §). I sådana fall rekommenderar jag att ni vänder er till en jurist för att få hjälp med stämningen. Rätt till ombud:Har du skadats vid en trafikolycka har du möjlighet att kostnadsfritt få ett juridiskt ombud redan under den tid försäkringsbolaget handlägger din skada. Den rätten grundar sig på ett frivilligt åtagande från försäkringsbolagen och syftet är att skaderegleringen ska löpa smidigt och att du ska få stöd och hjälp att tillvarata dina intressen.Försäkringsbolagen är olika generösa med att bevilja kostnadsfri juridisk hjälp under handläggningstiden. Hos vissa bolag får du själv avgöra om du vill företrädas av ett ombud medan andra bolag gör en prövning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Vanligtvis har du rätt till ombud om skaderegleringen är komplicerad och när skadan är allvarlig och omfattande.Om du inte kommer överens med försäkringsbolaget och en tvist uppstår har du alltid möjlighet att utnyttja rättskyddet i din hel- eller halvförsäkring för bilen eller i din hemförsäkring för att betala ombudets kostnader.Vad kan ni göra härnäst?Ett första steg är att kontakta bussbolaget för att fråga vilket försäkringsbolag de har. När försäkringsbolaget fått in en anmälan från dig påbörjar de sin skadereglering. Det innebär att de gör en utredning och bedömer om skadan är ersättningsbar enligt försäkringsvillkoren. För att du ska få ersättning måste du kunna visa att du har rätt till ersättning. Skaderegleringen får inte dra ut på tiden. Den juridiska skrivningen är att den ska "ske skyndsamt". I försäkringsavtalslagen (FAL) står det inte hur lång tid skaderegleringen får ta, men försäkringsbolaget ska vara aktivt, vilket innebär att de har en skyldighet att utreda ärendet. Ersättning ska betalas senast en månad efter det du lagt fram den utredning som kan begäras av dig (16 kap. 1 § FAL).Om ni inte får kontakt med bussbolaget, eller de inte har en försäkring, kan ni kontakta Trafikförsäkringsföreningen och göra en skadeanmälan där. Går ni in på Trafikförsäkringsföreningens hemsida ser ni hur ni ska gå tillväga. Att göra en sådan ansökan kostar ingenting.Ett andra alternativ är att ansöka om stämning i domstol för att kräva bussbolaget på skadestånd. Vill ni kräva föraren på skadestånd är det en bra idé att kontakta en jurist som kan driva er process i domstol. Ofta kan ni träffa en jurist för ett första kostnadsfritt möte.Om ni inte blivit kontaktad av förarens försäkringsbolag bör ni kontakta ert eget försäkringsbolag för att få hjälp med ersättning från motparten. Du behöver i sådana fall inte vända dig till bussbolaget själv, utan kontakten sker försäkringsbolagen sinsemellan.Sammanfattning och handlingsplan:Sammanfattningsvis har din man rätt att få ersättning från förarens trafikförsäkring. När försäkringsbolaget fått in en anmälan påbörjar de sin skadereglering. Denna ska ske skyndsamt vilket innebär att försäkringsbolaget aktivt måste utreda det. Om ni inte får kontakt med bussbolaget kan ni göra en skadeanmälan hos Trafikförsäkringsföreningen. Ett annat alternativ är att ansöka om stämning i domstol. Slutligen kan ni vända er till ert egna försäkringsbolag om bussbolaget inte samarbetar. Jag rekommenderar att ni hör med försäkringsbolaget vilken rätt ni har till kostnadsfritt ombud. I andra fall kan er hemförsäkring även täcka kostnad för ombud. Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på elise.sohlberg@lawline.se. Då du har beställt telefonuppföljning kommer jag ringa upp dig på måndag den 18 januari klockan 9:00. Om den föreslagna tiden inte fungerar för din del är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post innan dess.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Bostadsrättsföreningens ansvar vid personskada utanför

2021-01-14 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Har en bostadsrättsförening ansvar om man inte sandar utanför entréer och tillhörande gångbana om någon skulle falla och skada sig av osandad bana?
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Kommuner och fastighetsägare har skyldighet att ansvara för underhåll av den mark de äger. Ingen önskar att någon förbipasserande skadar sig. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är exempelvis skyldiga att se till så att is och snö inte faller ner från tak och skadar egendom eller personer. Om man som fastighetsägare inte bevakar detta så kan man bli straffrättsligt samt skadeståndsrättsligt ansvarig (ordningslagen 3 kap. 3 §). Om du eller din egendom skadas kan man ha rätt till ersättning om det beror på markägarens dåliga underhåll och således vårdslöshet. Sakskador och personskador är åtalbara. När det rör sig om en bostadsrättsförening så är det inte du som är boende i föreningen som är ansvarig. Ansvaret ligger däremot på hela styrelsen i bostadsrättsföreningen. Beroende på vad styrelsen har kommit överens om i dessa frågor, så kan det antingen röra sig om ett gemensamt ansvar eller så kan styrelseordförande bli ensamt ansvarig. Då styrelseordförande har eget ansvar, är då det rör sig om brotten vållande av kroppsskada eller vållande till annans död. Ett stort ansvar vilar således på styrelsen, det kan därmed vara smart av föreningen att investera i regelbunden snöröjning och annan renhållning av marken. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Skadeståndsskyldighet vid sakskada

2021-01-10 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |hej om en person nästan blir på körd av en bil som kör vårdslöst vid en besin mack och sen slår bil fönstret i ren reflex så det blir sprikor i fram fönstret. vem blir skyldig till att betala skadorna på bilen?
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ersättningsskyldighet för skador man själv har orsakatEtt trasigt bilfönster utgör en sakskada. Enligt lag så ska den person som har orsakat skadan antingen genom uppsåt eller vårdslöshet betala för skadan som har orsakats (2 kap. 1 § Skadeståndslagen). Lite förenklat så innebär det att om man orsakar skadan antingen genom att utföra en handling i syfte att orsaka skadan (uppsåt) eller genom att utföra en handling på ett oaktsamt sätt som gör att skadan orsakas (vårdslöshet) så ska man ersätta denna. Att slå sönder ett fönster på en bil, även om det görs i affekt på grund av att man nästan blivit påkörd av bilen, kan alltså medföra ett skadeståndsansvar. Möjlighet att sätta ned skadeståndetDet finns en möjlighet i lag att sätta ner skadeståndet för sakskador. En sådan möjlighet omfattar när personen som lidit skadan har medverkat till skadan (6 kap. 1 § 2 st. Skadeståndslagen). Det kan därför diskuteras om den skadelidande har medverkat till skadan genom att köra vårdslöst på parkeringsplatsen. Förmodligen så kommer dock denna möjlighet att sätta ner skadeståndet inte tolkas så extensivt att den skulle omfatta den aktuella situationen. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar.

Kan min familj få ersättning när jag blivit utsatt för olaga hot och vilken rätt till ersättning har ett vittne

2021-01-18 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Om någon vecka ska jag på en huvudförhandling som målsägande och har lite juridiska frågor kring skadestånd. Brottet som "utreds" är olaga hot muntligt och som jag förstått det är standard skadestånd 5000kr. Är det möjligt att jag kan begära skadestånd via sveda och värk för rädsla oro samt förändrad livssituation för min familj? Hur är ersättningen till min mor som tar ledigt för att kunna komma som kallat vittne, har att man får ut samma som sjuktaxan men har inte fått något klart svar.
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!AllmäntDet finns olika s.k. skadeståndsposter i svensk rätt vilka regleras i skadeståndslagen (1972:207) (SkL). Ersättning för kränkningKränkning är en särskild skadeståndspost och där är 5000 kr det lägsta beloppet som kan utbetalas för kränkning när någon blivit utsatt för ett olaga hot. Beroende på vilket sätt du blivit utsatt för ett olaga hot, kommer skadeståndet för kränkning att variera. Vid bedömningen av skadeståndets storlek beaktas t.ex. om hotet varit ägnad att framkalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa, 5 kap 6 § SkL. Ersättning för sveda och värkErsättning för sveda och värk är ytterligare en särskild skadeståndspost. Sveda och värk definieras i lagtexten som "fysiskt eller psykiskt lidande av övergående natur", 5 kap 1 § 1 st. 3 p. SkL. Vad som menas med lydelsen är den akuta sjukdomstiden, dvs. den tid som du ev. varit sjukskriven från ditt jobb. Ersättningen är maximalt 2 600 kr per månad om du är sjukskriven 100 %. Det innebär alltså att det inte är möjligt för din familj att få ersättning för rädsla och oro som dem utsatts till följd av det olaga hotet som du utsatts för i form av sveda och värk. Det är endast särskilt närstående till en person som fått en personskada som lett till döden som kan få ersättning för ev. personskador de ådragit sig till följd av den närståendes dödsfall, 5 kap 2 § 1 st. 2.p SkL. Ersättning till vittneDin mamma har rätt till ersättning när hon kallats som vittne och behövt ta ledigt från jobbet. Hon har rätt till ersättning för att resa till förhandlingen samt för tiden hon är på förhandlingen och inte kunnat jobba. Ersättningen bestäms utifrån vad som rätten bedömer är skäligt, 36 kap 24 § 2 st. rättegångsbalken (1942:740) (RB). Det ser vidare olika ut beroende på om det är staten som ska betala ersättningen. Huvudregeln är att det är den enskilda part som kallat in ett vittne som ska stå för ersättningen. OM det är staten som ska betala din mammas ersättning tillämpas förordning (1982:805) om ersättning för allmänna medel till vittnen, m.m. I 3 § anges hur ersättningen för resan beräknas och i 5 § samma förordning anges hur ersättningen för inkomstförlusten ska beräknas. Det som anges i 5 § är att din mamma som max kan få 700 kr per dag för den förlorade inkomsten. Ordförande i huvudförhandlingen kommer mest troligt att fråga din mamma efter hennes vittnesförhör vilka kostnader hon haft för inställelsen och resan. Vidare kommer ordförande att hänvisa din mamma till att gå till receptionen på tingsrätten ni befinner er i och be henne fylla i en blankett där. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!MVH

Ersättning om man halkat utanför fastighet

2021-01-15 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej!Jag halkade på trappen ut från padelhallen den var full av is. Har jag någon möjlighet till ersättning? Var sjukskriven i 3 dagar och har fortfarande ont. Och i så fall hur går jag till väga?Mvh Nina
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Din fråga berör främst skadeståndslagen (SKL), lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och Ordningslagen. Det är fastighetsägaren som är skyldig att hålla marken utanför fastigheten ren och säker. Exempelvis genom att salta och sanda när det är halt och isigt utanför fastigheten (2 § 2 st. Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning). För att du ska ha rätt till skadestånd för din personskada, krävs det att fastighetsägaren har agerat vårdslöst och att det ska finnas ett orsakssamband. Det ska finnas ett orsakssamband mellan din skada samt fastighetsägarens oaktsamma beteende. Att fastighetsägaren inte har sett till att marken utanför sin fastighet är säker, genom att inte salta, kan anses vara vårdslöst beteende. Det finns en kausalitet mellan de två händelserna (2 kap. 1 § SKL).Det är dock upp till dig som har bevisbördan. Du måste bevisa att din skada är på grund av fastighetsägarens oaktsamhet. Det kan därmed vara smart att fotografera dina skador, och spara kvitton från sjukhuset och liknande. Ersättningen bör omfatta sjukvårdskostnader, inkomstförlust samt fysiskt lidande. Jag rekommenderar att du vänder dig till fastighetsägaren till padelhallen och förklarar situationen, samt kräver ersättning på grund av din personskada. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vem blir skadeståndsskyldig vid fel som sker i tjänst?

2021-01-13 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |HejJag driver en skönhetssalong där vi utför bla. ansiktsbehandlingar.En tidigare anställd orsakade en skada på en kund och nu kräver kunden skadestånd.Lite kortfattad om bakgrunden.Kunden bokar en ansiksbehandling med syror, terapeuten(den anställde) säger på plats att kunden har känslig hud och vill byta behandling. Men av en konstig anledning väljer terapeuten att istället mixa två serier och hittar på en en behandling vi inte har i listan. Hon säljer även en kräm med syror till kunden.Jag blev kontaktad av kunden dagen efter som fick komma in, hon fick pengar tillbaka, på plats fick hon läkande behandling och kräm.Kunden skulle återkomma men gjorde aldrig den och nu nästan 2 år sen kommer med skadeståndskrav.Min fråga är då vem är skyldigt att betala skadeståndet och kan jag anmäla en tidigare anställd och begära skadestånd?Stort tack i förhand!
Ellen Lagnéus |Hej, tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Den lag som är aktuell i det här fallet är skadeståndslagen (SkL). För att besvara din fråga kommer jag först att redogöra för vad lagen säger, och vilka undantag som finns till den.Som huvudregel ska arbetsgivare ersätta skada vållad av arbetstagare i tjänstenSom huvudregeln är det arbetsgivaren som är skyldig att ersätta skador som arbetstagare orsakar i tjänsten, eftersom arbetstagaren har ett så kallat principalansvar (3 kap. 1 § SkL).Ett undantag till ditt ansvar som arbetsgivare är dock ifall arbetstagaren vållat skadan genom fel eller försummelse i tjänsten och att det föreligger synnerliga skäl (4 kap. 1 § SkL). Detta innebär att arbetstagaren ska ha varit oförsiktig, och att det ska ha hänt under arbetstid. Synnerliga skäl är ett högt ställt krav, men ett exempel på en situation där det föreligger synnerliga skäl är om arbetstagaren har förstått att hen varit oförsiktig när hen gjort det som orsakat den aktuella skadan.I ditt fall skriver du att arbetstagaren har noterat att kunden bokat en ansiktsbehandling som inte passar hens hudtyp. Det indikerar att arbetstagaren hade kunskap om vad hen gjorde. Jag tolkar det också som att detta hände under arbetstid, och därför blir min bedömning att arbetstagaren vållat skadan genom fel i tjänsten. Eftersom du nämner att arbetstagaren dessutom mixat två olika hudvårdsserier som inte finns i ordinarie sortiment, på eget bevåg, skulle det även kunna uppfylla kravet på synnerliga skäl. Detta är dock en bedömningsfråga, och det kommer också krävas att du kan visa att det var så det gick till. Om du har bra underlag för händelsen/skadan och din arbetstagare bedöms uppfylla även kravet på synnerliga skäl innebär i så fall att det är din före detta arbetstagare som är ansvarig för skadan. Det innebär i sin tur att hen ska stå för kostnaden, och inte du som arbetsgivare.Undantag från huvudregelnErsättningsreglerna för arbetsgivare är dispositiva vilket innebär att de kan avtalas bort ifall ni t.ex. har ett kollektivavtal på arbetsplatsen som regler dessa frågor och/eller om anställningsavtalet innehåller bestämmelser om ersättningsskyldighet. I så fall är det de ersättningsreglerna som gäller. Då du inte nämner något om detta kommer jag utgå från att några regler som avviker från lagen finns, men det är ändå bra att känna till så att du kan dubbelkolla om ni redan har avtalat om några avvikande regleringar.Kunden kan begära skadestånd inom tio årKunden som i det här fallet är den skadelidande har tio år på sig att göra sitt skadeståndskrav gällande mot den som vållat skadan (2 § Preskriptionslagen). Eftersom det bara gått två år sedan det inträffade har kunden alltså fortfarande möjlighet att rikta skadeståndsanspråk mot dig/arbetstagaren (vem av er beror som ovan nämnt på ifall kravet på synnerliga skäl bedöms vara uppfyllt).Vad kan du göra nuOm du kan visa att det är din arbetstagare som orsakade skadan på kunden, och att arbetstagaren var medveten om att hen gjorde fel, att det hände under arbetstid och var synnerliga skäl kan du utöva regressrätt mot din tidigare arbetstagare. Det innebär att om du som arbetstagare har betalat en skuld (i detta fall skadeståndet), trots att rätt betalningsskyldig är din tidigare arbetstagare kan du återkräva från hen vad du har betalat. För att du ska kunna utöva regressrätten krävs dock att du redan genomfört betalningen.Skulle din tidigare arbetstagare vägra att betala frivilligt, kan du väcka talan vid domstol. Normalt sett måste man väcka talan om regress inom tio år (2 § 1 st Preskriptionslagen).Lycka till med ditt ärende!Vänliga hälsningar,

Kan man få ersättning för kostnaden att bygga upp sin verksamhet igen vid avtalsbrott?

2021-01-07 i Skadestånd på grund av avtalsbrott
FRÅGA |Min verksamhet drabbades av ett avtalsbrott där motparten slutade att utbetala ersättning enligt avtal. Verksamheten fick av den anledningen upphöra och annan part bedriver nu verksamheten vidare medan min egna verksamhet nu står utan intäkter och utan någon aktiv verksamhet. Utöver att kräva motparten på det positiva kontraktsbeloppet som skulle utgått om motparten fullföljt avtalet så ska jag nu bedöma ett belopp för skadeståndet som motparten orsakat genom agerandet. Vad jag kan läsa mig till så ska motparten kunna krävas på ett belopp som är skäligt och som försätter mig i samma situation som om avtalet följts. Men kan detta även innebära en ersättning för att bygga upp verksamheten igen? I detta fall fyra års arbete med två heltidsanställda och marknadsföring för att komma i samma position som innan avtalsbrottet skedde?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur beräknas inomkontraktuellt skadestånd?I svensk lag saknas allmänna regler om beräkning av inomkontraktuellt skadestånd. Man är alltså hänvisad till okodifierade allmänna avtalsrättsliga principer och rättspraxis. Syftet med skadeståndet är att försätta den skadeståndsberättigade parten i samma ekonomiska ställning som om avtalet hade fullgjorts enligt sitt innehåll. Det är en logisk följd av huvudprincipen inom svensk avtalsrätt om pacta sunt servanda (avtal ska hållas) eftersom de ekonomiska förväntningar som löftet gett upphov till ska tillgodoses. Detta kallas för det positiva kontraktsintresset. Hur bestäms det positiva kontraktsintresset?För att bestämma det positiva kontraktsintresset får man jämföra det hypotetiska händelseförloppet — dvs. hur situationen skulle ha sett ut om den skadevållande parten inte begått kontraktsbrottet — med det verkliga händelseförloppet — dvs. hur situationen faktiskt utvecklade sig. Genom denna differens får man fram skadeståndsbeloppet. Skadeståndet ska motsvara den skadeståndsberättigade partens förlust samt de utlägg och kostnader som parten har haft med anledning av kontraktsbrottet. Skadeståndets syfte är att kompensera den skadeståndsberättigade parten för att avtalet inte har fullgjorts på riktigt sätt. Syftet är inte att bestraffa den skadevållande parten. Detta innebär att den skadeståndsberättigade normalt inte ska tjäna på att kontraktet inte fullgjorts enligt sitt innehåll.Den skadelidande parten måste begränsa skadanDen skadelidande parten har en skyldighet att begränsa sin skada. Som ett utflöde av denna skyldighet ska den skadelidande parten genomföra en täckningstransaktion, om det föreligger en tillgänglig marknad för de kontraktuella rättigheter som gått honom förlorad. Om skadelidande inte genomför en täckningstransaktion ska skadeståndet baseras på en s.k. abstrakt skadeståndsberäkning. Du som skadelidande är alltså skyldig att försöka begränsa skadan så mycket som möjligt genom att genast träffa nytt avtal med annan part som kan täcka din förlust, om detta är möjligt. Gör du inte detta får du inte ersättning för eventuell förlust som uppstått därefter. Måste finnas adekvat kausalitet mellan skadan och avtalsbrottet Begreppen kausalitet och adekvat kausalitet brukar man använda sig av för att avgöra om det finns ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan skadan och den skadevållande handlingen. Ett grundkrav för skadeståndsskyldighet är att det dels finns ett orsakssamband (kausalitet) mellan handlingen och skadan, dvs att skadan helt eller delvis uppstod på grund av handlandet, dels att denna kausalitet är tillräckligt typisk för handlandet ifråga. Man brukar prata om att det ska "ligga i farans riktning" att en sådan skada kan uppstå av ett sådant handlande. Allt för oförutsägbara indirekta skador kommer alltså inte berättiga skadestånd.Sammanfattning och handlingsplan:För att skadestånd ska utgå krävs alltså avtalsbrottet har orsakat en ersättningsgill skada och skadan måste uppvisa en tillräcklig närhet till avtalsbrottet uppfattat i termer av adekvans och kausalitet. Allt för abstrakta skador ersätts alltså inte. Huvudregeln vid beräkning av kontraktuella skadestånd är att den icke kontraktsbrytande parten ska kompenseras och försättas i samma ekonomiska ställning som om kontraktsbrottet inte begåtts.För att bestämma det positiva kontraktsintresset får man jämföra det hypotetiska händelseförloppet med det verkliga händelseförloppet. Genom denna differens får man fram skadeståndsbeloppet. Skadeståndet ska motsvara den skadeståndsberättigade partens förlust samt de utlägg och kostnader som parten har haft med anledning av kontraktsbrottet. Detta innefattar bland annat förlorad inkomst, ökade utgifter, utebliven vinst och annan direkt eller indirekt förlust med anledning av avtalsbrottet. Sammantaget är det inte uteslutet att ersättning för att bygga upp verksamheten igen kan utgå. Kravet är dock att det finns adekvat kausalitet mellan skadan och avtalsbrottet vilket innebär att du måste bevisa att avtalsbrottet orsakade att din verksamhet behövde byggas upp under fyra år. Det är även viktigt att komma ihåg att du som skadelidande är skyldig att begränsa motpartens förlust. Detta innebär att du inte kan få ersättning för skador som du hade kunnat undvika genom eget handlande. I regel blir det svårare att bevisa adekvat kausalitet mellan skadan och avtalsbrottet ju längre tid som förflutit sedan avtalsbrottet. I slutändan är det upp till domstolen att bestämma huruvida beloppet du yrkar är skäligt eller inte. Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på elise.sohlberg@lawline.se. Då du har beställt telefonuppföljning kommer jag ringa upp dig imorgon, fredag den 8 januari klockan 10:00. Om den föreslagna tiden inte fungerar för din del är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post innan dess.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,