Vilket ansvar har en hundägare vars hund biter någon?

2020-12-28 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Om man bjuder hem någon på dejt och personen man bjudit tar med sig sin pitbull hem till mig. Och jag uttrycker att han får inte ha med sig hunden in men han gör det ändå. Hunden Springer biter mot min 4 åriga dotter och biter i hennes kind.Jag ringer ambulans för att få hjälp. Hundägaren bryr sig inte och säger att det är min dotters ( hon är 4 år) eget fel och att det är mitt fel. Vad kan jag göra för att gå vidare med detta? Polisanmälan , skadestånd? hund/kattlagen ålägger hund/kattägare Strikt ansvar .
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag beklagar situationen du och din dotter hamnat i. Jag tolkar din fråga som att du undrar vad hundägaren har för ansvar i denna situation och hur du ka gå vidare med detta. Jag kommer därför börja med att utreda om du kan kräva skadestånd av hundägaren. Sedan kommer jag klargöra om hundägaren gjort sig skyldig till något brott för att slutligen ge råd om hur du ska gå vidare. Har hundägaren något skadeståndsansvar?Den som är ägare till en hund är skyldig att ersätta den skada som hunden orsakar oavsett om ägaren vållat skadan eller inte, detta kallas strikt ansvar (19§ lag om tillsyn över hundar och katter). Eftersom hunden bitit din dotter i kinden rör det sig om en skada på en person, alltså en personskada. Skadestånd för personskada innefattar ersättning för sjukvårdskostnader samt skälig kompensation för någon som sår den skadade särskilt nära, det vill säga du som mor till din dotter (5 kap 1§ första punkten skadeståndslagen (SkL)). Detta innebär att ni kan få ersättning om du exempelvis missat jobbet för att vara med vid sjukhusbesök eller liknande. Din dotter kan också få ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) (5 kap 1§ tredje punkten SkL). Det vill säga fysiskt och psykiskt lidande och obehag som skadan har fört med sig. Har hundägare begått något brott?Den som av oaktsamhet orsakar annan person sådan kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa döms för vållande till kroppsskada (3 kap 8§ brottsbalken). För att hundägaren ska kunna dömas för vållande till kroppsskada krävs alltså att skadan inte är ringa. Hundägaren har varit oaktsam dels då han inte lyssnat när du sagt att han inte får gå in med hunden men gör detta än då och dels eftersom hunden lyckats slita sig och bita din dotter. SlutsatsSlutligen kan konstateras att ni har rätt till skadestånd oavsett om hundägaren har gjor sig skyldig till något brott eller inte. Att bedöma om skadan din dotter fått inte är ringa är svårt med den information jag fått. Jag skulle därför råda dig att ta kontakt med hundägaren och säga att du kommer att kräva skadestånd samt göra en polisanmälan.Med vänliga hälsningar

Möjlighet att stämma andra personer

2020-12-28 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Kan man stämma människor för vad som helst eller vart går gränsen? Om jag till exempel vill stämma en tjej som man har känslor för och hon inte ha mig tillbaka...?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig til Lawline med din fråga!Den möjlighet att stämma någon i svensk rätt är enbart på skadeståndsmässiga grunder, där fysisk, ekonomisk eller psykisk skada har orsakats en människa (se skadeståndslagen) Andra möjligheter att "stämman någon" = begära skadeståndet, är på avtalsmässiga grunder där någon part bryter ett avtal eller om man har lidit skada på grund av ett brott, införlivade avtalsvillkor reglerar detta samt skadeståndslagen. Det finns tyvärr ingen möjlighet att stämma någon på grund av brustet hjärta eller svikna förhoppningar/förväntningar.Vänligen,

Säljares ansvar och utomobligatoriskt skadestånd

2020-12-21 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Jag har köpt en ny soffa i en butik i Nyköping. Soffan kostade 9.500 kr. Affären har lovat att köra hem soffan till Norrköping dagen därpå. När chauffören ringer mig för att meddela leverans är inte jag hemma. Chauffören ställer soffan utanför dörren hos mig och täcker för den med ett tunt plastskynke. Strax efter kommer min grannes son och sliter bort plastskynket. Soffan blir totalt förstörd av ett skyfall. Möbelaffären kräver dock full betalning av mig medans jag vill ha en ny soffa. Vem är ansvarig för att soffan gick sönder? Jag antar att det är grannens son som är det men stämmer det?Kan jag kräva en ny soffa?skadestånd? och från vem? säljare eller grannen?kan jag ta hjälp av lagen för att lösa detta problem för det tar väldigt långt tid?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Affärens ansvar Jag antar att du köpt soffan som privatperson av en näringsidkare. Då gäller reglerna i konsumentköplagen (KKöpL) angående fel i varan och ersättning. Enligt 20 § ska frågan om varan är felaktig bedömas utifrån varans skick när den avlämnas. Enligt 6 § anses varan vara avlämnad när den kommer i köparens besittning. Om den t.ex lämnats i köparens brevlåda eller ställts på hans tomt är den i köparens besittning, alltså får soffan anses ha avlämnats när den ställdes utanför din dörr. Enligt 8 § stadgas dessutom att risken för varan övergår på köparen när varan avlämnas. Affären har därför inget ansvar för vad som hände med soffan efter att den levererades. Det är istället grannens son som har orsakat skadan och som du har möjlighet att kräva skadestånd av. Grannens ansvarEnligt skadeståndslagen (SkL) 2 kap 1 § ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ersätta skadan. När ett barn under 18 år har vållat skadan är de ersättningsskyldiga i den mån det är skäligt. Vad som är skäligt bedöms med hänsyn till ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (SkL 2 kap 4 §). Föräldrar har dessutom ett särskilt ansvar att ersätta sakskador som barnet vållar enligt SkL 3 kap 5. Detta gäller dock endast om skadan uppkommit genom brott. Att ta bort skynket är eventuellt vårdslöst, men är svårt att se som ett brott. Därför är det främst skadestånd enligt SkL 2 kap 1 § och 2 kap 4 § som aktualiseras i detta fall.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan man få skadestånd efter att ha blivit biten av en hund?

2020-12-19 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Häromkvällen när jag var ute och sprang min joggingtur längst cykel och gångbanan i vårat område så blev jag biten i armen när jag passerade ett par med sin hund. Hunden var av modell dobberman. Det var så att jag kom joggandes bakom ett par som var ute med sin hund lös i löparlina som släpade längst marken. Uppenbarligen skrämde jag hunden när jag kom ikapp. Den sprang rakt i mot med och högg tag i min arm. Gick till attack. Vi vart nog ställda allihopa. Och jag blev ledsen, lite chockad. Dom bad om ursäkt och skylde på att hunden blev skrämd. Jag tog deras mobilnummer. Sprang vidare hem. Väl hemma så bestämmer jag mig för att åka till akuten för stelkramps spruta och omläggning av såret som uppstått. Ägaren har erbjudit mig ersättning för sjukhuskostnader.. det landar väl på 400kr. Är det allt? Jag känner mig upprörd över situationen och att jag kommer få ha ont pga deras hund. Vad är mina rättigheter här?
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som du undrar över om du kan ha rätt till skadestånd från hundens ägare.Strikt ansvar för hundägareAnsvar för hundar regleras i lag om tillsyn över hundar och katter, fortsättningsvis kallad tillsynslagen. Hundar ska enligt denna lag hållas under tillsyn och skötas på sådant sätt som behövs för att förebygga att de orsakar skador (1 § första stycket tillsynslagen). En ägare ska ersätta en skada som orsakas av dennes hund även om han eller hon inte vållat skadat (19 § första stycket tillsynslagen). Med detta förstås att en ägare till en hund har något som kallas för strikt ansvar. Det innebär att ägaren ansvarar för skador som hunden orsakat oavsett om ägaren har varit oaktsam eller inte.Vad kan man få skadestånd för?Skadeståndsansvar regleras i skadeståndslagen, fortsättningsvis kallad SkL. I ditt fall har du fått vad som kallas en personskada när hunden bet dig. Den som drabbats av en personskada har rätt till ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust, fysiskt och psykiskt lidande och särskilda olägenheter till följd av skadan (5 kap. 1 § SkL).Sjukvårdskostnader: Som jag förstår din fråga har du redan blivit ersatt för dina sjukvårdskostnader. Värt att nämna kan vara att till sjukvårdskostnaderna kan räknas även resekostnader i samband med att du uppsökte vård. De ska ersättas genom skadestånd om de inte ersätts genom din försäkring.Inkomstförlust: Som jag förstår dig har din skada inte lett till att du inte kunnat arbeta.Sveda och värk: Vad gäller fysiskt och psykiskt lidande kan det vara övergående (sveda och värk) eller bestående (lyte eller annat stadigvarande men). I ditt fall är det nog det förstnämnda som i så fall kan bli aktuellt eftersom skadan verkar vara av mer övergående natur. Sveda och värk är fysiska eller psykiska besvär under den akuta sjukdomstiden. För att få ersättning för psykisk lidande krävs att det rör sig om något som är medicinskt påvisbart, vilket nog kan vara svårt att påvisa här. Det fysiska lidandet bedöms efter skadans art, vårdformen och sjuktidens längd. Utifrån din fråga har jag svårt att bedöma hur allvarlig skada det rör sig om. I regel krävs sjukskrivning för att få ersättning för fysisk skada i form av sveda och värk. Ersättning för sveda och värk utgår enligt trafikskadenämndens tabeller. Om du vill kika närmare på dem hittar du dem här.Särskilda olägenheter: Tillämpas bara i speciella undantagsfall, bland annat vid särskilt allvarlig invaliditet.SlutsatsJag skulle råda dig att kontakta ditt försäkringsbolag för att undersöka om du har rätt till ersättning för sveda och värk därifrån. Annars finns även möjlighet att föra en skadeståndstalan mot hundägaren i tingsrätten. Om du skulle vilja diskutera saken närmare med en jurist kan du komma i kontakt med våra jurister här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Jämkning av skadestånd

2020-12-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vilken betydelse har det att en skadelidande har bidragit till att en skada har inträffat?
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du undrar vad som gäller kring skadestånd utifrån din fråga. Detta då skadelidande är ett begrepp som vanligen förekommer inom den typen av frågor. Lagen vi kommer behöva använda oss av är skadeståndslagen (SkL). Sakskada, personskada och ren förmögenhetsskada Utgångspunkten vid skadestånd är att den som vållar en sakskada eller personskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Även den som har vållat en ren förmögenhetsskada genom brott ska ersätta denna (2 kap. 2 § SkL). Om den skadelidande själv har medverkat till en personskada så kan skadeståndet jämkas (6 kap. 1 § första stycket SkL). Jämkning vid personskada sker om den skadelidande har medverkat antingen genom uppsåtligen eller grov vårdslöshet. När det gäller jämkning av sakskador och rena förmögenhetsskador så skiljer sig kravet på medverkande sig åt från personskada. Vid en sakskada och ren förmögenhetsskada så räcker det med vanlig vårdslöshet (6 kap. 1 § andra stycket SkL). Detta till skillnad från personskada som kräver grov vårdslöshet eller uppsåt från den skadelidandes sida. Beroende på situationen så kan jämkningen skilja sig åt. Finner man att det skulle vara oskäligt betungande för den skadelidande med jämkning så är det inte säkert att skadeståndet kommer jämkas. Å andra sidan kan det jämkas till noll, det vill säga att ingen ersättning kommer utgå över huvud taget och den skadelidande inte får ut något skadestånd (6 kap. 1 § tredje stycket SkL). Jag hoppas detta har varit svar på din fråga. Om jag har tolkat din fråga fel så är du alltid välkommen att skicka in en ny där du förklarar mer precist på vilket sätt du undrar vilken betydelse det har att den skadelidande bidragit till att en skada inträffat. Med vänlig hälsning,

Skadestånd för jacka

2020-12-23 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej.I en butik stod inne i ingången en skylt mitt i ingången, denna skylt hade en vass kant.När vi gick in i butiken råkade jag av misstag komma åt denna skylt och min nya jacka sprättades upp!Jag kontaktade butiken direkt och gjorde en skadeanmälan, fick sedan svar på mail att de inte avser sig skyldiga och ingen ersättning ges..Personligen tycker jag att de har en skyldighet iom att skylten hade en vass kant.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En skadeståndsbedömning måste göras för att utreda om du har rätt till skadestånd eller inte. Först och främst måste det ha inträffat en skada. Du skriver att din jacka gick sönder, därmed har en fysisk skada på din egendom inträffat (en så kallad sakskada). Det måste också finnas en tänkbar ansvarig person, vilket är företaget i detta fall.För att skadeståndsskyldighet ska uppkomma måste skadan ha uppkommit genom en aktiv handling eller ansvarsgrundande passivitet. Företaget har aktivt valt att placera den ifrågavarande skylten i ingången. Därutöver måste det finnas adekvat kausalitet. Med kausalitet avses att det finns ett orsakssamband. Handlingen måste vara en orsak till skadan och skadan ska ha varit ett resultat av handlingen. Adekvans handlar om att skadan ska ha varit en påräknelig följd av orsakssambandet. Sambandet mellan skadan och handlingen ska alltså vara rimligt och relativt förutsägbart. Om det är troligt att människor kan få sin egendom förstörd på grund av den placerade skylten i ingången är möjligheten att få ersättning god. Om det bedöms finnas en överhängande risk till sakskador är det troligt att företagets handlande är felaktigt. Det kan till exempel argumenteras för att en vass skylt inte lämpligen bör stå i mitten av en ingång där många människor passerar. Om du däremot inte var tillräckligt uppmärksam på vart du gick är det troligt att du inte kan få ersättning. Det är dessvärre inte möjligt att ge ett konkret svar på vad som gäller i den beskrivna situationen. Det blir upp till domstolen att avgöra om företaget har handlat oaktsamt utifrån samtliga omständigheter.Jag rekommenderar dig att kontakta företaget igen för att förklara hur du ser på saken. Du kan argumentera för din sak genom att använda ovanstående argument. I annat fall måste du vända dig till Tingsrätten om du önskar att ta ärendet vidare till domstol. Du kan också boka tid med vår juristbyrå här, om du önskar ytterligare rådgivning.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ersättning för skador orsakade av hundar

2020-12-20 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, jag söker information om prejudicerande domar där det tydligt framgår att ägaren av en hund som attackerar och biter vår hund, så allvarligt att vi måste söka kostsam veterinärvård, faktiskt enl Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter par 19 § "En skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Vad ägaren eller innehavaren har betalat i skadestånd har han eller hon rätt att få tillbaka av den som vållat skadan", där det tydligt framkommer att ägaren till attackerande hunden ska stå för samtliga kostnader som attacken medförde. Finns sådana domar ?
Anastasiia Slovak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du letar efter prejudicerande domar från Högsta domstolen. Några sådana domar där 19 § i lagen om tillsyn över hundar och katter har tagits upp finns inte. Det finns däremot en dom från hovrätten som kan vara av intresse. I domen hade en jakthund sprungit in på någon annans gård och blivit attackerad av två hundar. Hundägaren till jakthunden som blev skadad fick inte full ersättning på grund av medvållande. Även om hovrättsdomen inte är prejudicerande kan det vara viktigt att känna till att medvållanderegeln kan jämka skadeståndsersättningen när 19 § kommer i fråga (6 kap. 1 § Skadeståndslagen). Att en hundägarens rätt till ersättning kan jämkas har även framkommit i äldre praxis (NJA 1988 s. 495). Sammanfattningsvis finns det inga prejudicerande domar där det tydligt framkommer att ägaren till den attackerande hunden ska stå för samtliga kostnader som attacken medförde. Detta framgår dock direkt av 19 § lagen om tillsyn över hundar katter. Såtillvida det inte är fråga om medvållande från den skadade hundens ägare kommer bestämmelsen i fråga tillämpas fullt ut. Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor. Vänligen,

Hur fungerar skadeståndsrättens avräkningsregel?

2020-12-17 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Gällande mord. Gärningsmannen är dömd i tingsrätten för mord och även dömd för mord i hovrätten år 2020. Gärningsmannen är dömd att betala skadestånd till anhöriga på 60 tusen kr. Anhöriga har inte sökt skadestånd ännu. Den dömde gärningsmannen har inte tillgångar. Så det är troligt att vi kommer få söka brottskadeersättning. Anhörig har fått till sig att ha rätt till ersättning via sin hemförsäkring genom krisförsäkring som kallades sorg och saknad, trygghansa är försäkringsbolagetEn ersättning på 50 tusen. Försäkringsbolaget trygghansa säger att det inte ska påverka skadeståndet. Hur säger lagen? Kommer jag att få ut skadestånd från mitt försäkringsbolag och skadeståndet från gärningsmannen. Kan jag nekas skadestånd då jag får pengar av försäkringsbolaget? Kan jag få ut dubbel utbetalning? Med all tacksamhet
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den här frågan regleras dels av skadeståndslagen (1972:207) (SkL), dels av allmänna skadeståndsrättsliga principer. I skadeståndslagen återfinns den så kallade avräkningsregeln (5 kap. 3 § SkL). Avräkningsregeln innebär att ersättning som den skadelidande erhållit från annat håll ska avräknas mot den summa som skadevållaren ska betala ut. Detsamma gäller även om brottsskadeersättning utbetalas av Brottsoffermyndigheten i det fall ett skadestånd inte kan betalas ut av skadevållaren. Visserligen står det inte uttryckligen i lagen att även försäkringsersättning ska avräknas, utan det faller under "annan likartad förmån" enligt praxis samt allmänna skadeståndsrättsliga principer. Om skadevållaren har dömts att betala 60 000 kronor i skadestånd och den skadelidande erhållit 50 000 kronor i ersättning från sitt försäkringsbolag, ska detta belopp avräknas från skadeståndet eller brottsofferersättningen: 60 000 - 50 000 = 10 000 kr. Det återstår för skadevållaren, alternativt Brottsoffermyndigheten, att utbetala 10 000 kronor i ersättning. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,