En kund går in i en butik och råkar av misstag göra sönder en produkt och får en fläck på sina kläder. Fläcken går inte bort. Har kunden rätt att få ersättning av butiken eller leverantör?

2021-07-29 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Om en kund kommer in i en butik och gör sänder en vara av misstag, men då får en fläck på sina kläder som inte går bort, har kunden då rätt till ersättning? Är det i så fall butiken eller leverantör som skall ersätta?
Zacharias Glavå |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om ersättningsansvar till följd av skador (skadestånd) regleras i skadeståndslagen, och jag kommer därför använda mig av den lagen för att besvara din fråga. Kan en butik bli skadeståndsskyldig för en skada som en kund själv har orsakat?Det korta svaret är nej. Butiken kan bli skadeståndsskyldig för skador som uppstår i butiken, men det förutsätter att någon anställd i butiken har agerat vårdslöst och på så sätt orsakat olyckan eller åtminstone ökat risken för olycka (3 kap. 1 § skadeståndslagen). Ett vanligt förekommande exempel är att en butiksanställd svabbar golven utan att fästa ut skyltar om att golvet är halt. En kund som halkar på golvet kan ha rätt till ersättning för skador som uppkommit av att hen halkade. Men, om ingen i butiken på något sätt har bidragit till olyckan så har kunden ingen laglig rätt att kräva ersättning från butiken.Kan en leverantör av en produkt bli skadeståndsskyldig för en skada som en kund själv har orsakat?Även på denna fråga blir svaret nej. En leverantör kan i vissa fall bli skadeståndsskyldig för skador som orsakats av en produkt förutsatt att produkten haft en säkerhetsbrist (6 § produktansvarslagen). Produktansvaret gäller bara när det finns en brist i produkten i sig och gäller alltså inte om någon råkar ta sönder en produkt (3 § produktansvarslagen).SammanfattningKunden har i det här fallet ingen laglig rätt att kräva ersättning av varken butik eller leverantör.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Vad kan man få ersatt efter inbrott?

2021-07-27 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |HejJag heter Dekha.Jag har haft två inbrott i min förrådet och blir av med grejer.Kan jag begära sakskada ersättning?
Maja Elken |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad du kan få ersättning för efter ett inbrott. Frågan om skadestånd regleras i skadeståndslagen. Av lagen framgår att person som vållar sakskada också ska ersätta denna. Begreppet sakskada omfattar både egendom som blivit förstörd samt egendom som blivit stulen. Att du blivit av med egendom efter inbrotten är alltså att se som sakskada. Se 2 kap. 1 § skadeståndslagen.Vid skadeståndsberäkningen av sakskada utgår man från sakens värde eller reparationskostnader och värdeminskning. Se 5 kap. 7 § skadeståndslagen. Med sakens värde åsyftas återanskaffningsvärdet med avdrag för egendomens ålder och slitage. Med reparation menas att man beräknar ersättningen utifrån vad det kostar att reparera saken och med värdeminskning menas att man beräknar ersättningen utifrån skillnaden mellan vad saken var värd innan skadan och vad den var värd efter skadan. Om saken efter reparation fortfarande har minskat i värde lägger man på värdeminskningen även vid användandet av metoden om reparation. Som huvudregel utgår man från den ersättning som är lägst av av de ovan nämnda, är metoden om sakens värde den lägsta ersättningen använder man alltså denna.Vet du om vem det är som gjort inbrottet kan du alltså kräva skadestånd av denna men är gärningsmannen okänd får du vända dig till ditt försäkringsbolag.Med vänliga hälsningar,

Övervakningsgarant för fallfärdigt hus

2021-07-26 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Min familj har, mycket plötsligt och oväntat, blivit ägare till ett fallfärdigt ödehus med stor rasrisk. Tyvärr står huset i ett område med mycket turism och vi är nu rädda för att någon tar sig in och eventuellt skadar sig innan vi hunnit få färdigt för att få riva huset. Vem är ansvarig om någon går in och skadar sig? Bör vi sätta upp varningsskyltar så länge?
Harald Myrenfors |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Som huvudregel är man ansvarig för den fara man kan utsätta andra för, i ert fall handlar gäller det en roll som övervakningsgarant för huset. Detta ansvar går under det allmänna skadeståndsansvaret enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207). Således har ni ansvar för att skydda allmänheten från den fara som huset utgör. Vad som krävs av den som är övervakningsgarant kan variera, ett exempel på när varningsskyltar inte räckte var i fallet NJA 1973 s 141. I detta fall anmärkte dock rätten på att det ställdes högre krav på näringsidkare (i detta fall övervakningsgaranten) och att den skadelidande själv i stor utsträckning bidragit till sin skada. Med detta sagt hade jag rekommenderat er att sätta upp varningsskyltar under tiden huset står kvar.Hoppas ni känner att er fråga har besvarats och stort lycka till!

Skadeståndets storlek - Vad gäller?

2021-07-25 i Skadestånd på grund av avtalsbrott
FRÅGA |Hej,Under midsommar hyrde jag och några kompisar en stuga.Under vistelsen råkade jag förstöra en takkrona som jag vill ersätta.Jag har varit i kontakt med ägaren och frågat om ett pris på en ny takkrona som kan ersätta den befintliga.Han skickade en takkrona via blocket som inte var ett dugg likt den jag råkade förstöra och priset, enligt mig, var alldeles för högt (9300kr). Han påstod även att en helt nya krona av denna sort kostar 25 000kr.Jag har ställt frågan om hans försäkring täcker det för i så fall kunde jag stå för självrisken. Fick i svar att boendet är uthyrt av hans företag så självrisken låg på 12 500kr.Jag ställde då frågan om han hade ett värdebevis eller dylikt som kan styrka att takronan är värd så mycket. Jag frågade även om det fanns artikelnummer eller någon beteckning/märkning som man kan använda för att söka upp lampan och se vad den är värd. Som svar fick jag att han hade köpt den av en äldre herre för ca 3-4 år sen för 12 500kr och att något sådant inte fanns.Jag har kontaktat både företaget där vi hyrde boendet och mitt försäkringsbolag men ingen av dem kunde hjälpa mig.Min fråga är om han kan kräva mig på den summa pengar utan att ha något som kan styrka att den är värd så mycket?Som jag ser det kan han begära det priset och köpa en lampa för 300kr och sedan stoppa resten i fickan. Jag skulle därför behöva lite hjälp för denna situation enligt mig är väldigt komplicerad.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är skadeståndslagen (SkL) och jordabalken (JB). Glädjande är också att du har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar varför den här skrivelsen kommer att bli ganska så kort och något generell till sin karaktär.Enligt 12 kap. 24 § 1 st. JB ska hyresgästen under hyrestiden vårda lägenheten väl med vad där tillhör. Denne är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans eller hennes vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hushållet eller gästar honom eller henne av annan som inrymts i lägenheten eller som där utför arbete för hyresgästens räkning. Det ska framhållas att innebörden av begreppet lägenhet skiljer sig något från det vardagliga språkbruket och omfattar i det här sammanhanget även hus eller delar av ett sådant, se definitionen i 12 kap. 1 § 1 och 3 st. JB. När det gäller skadeståndets bestämmande vid uppkommen sakskada kan följande anföras. Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning. Även annan kostnad till följd av skadan ska ersättas, 5 kap. 7 § 1-2 p. SkL. Hyresvärden har dock bevisbördan för att skadan uppstått under den tid som du har nyttjat lägenheten, vilket i det här fallet och såvitt jag förstår är ostridigt, dvs. utrett och klart. Men hyresvärden behöver även styrka att det framförda ersättningsanspråket är skäligt. Utan vederhäftig dokumentation, kvitton och/eller annat dylikt är min uppfattning att du inte ska betala något initialt. Utifrån din ärendebeskrivning står det naturligtvis klart att du är ersättningsskyldig, men ägaren till stugan dikterar inte ensamt villkoren för beräkningen av skadeståndets storlek. I praktiken blir det här en ren förhandlingsfråga och den lösas med fördel på frivillig väg, allt för att undvika en oviss utgång i domstol. Men skulle frågan visa sig vara helt olöslig kommer den ändå att behöva hänskjutas dit (till en tingsrätt som första instans) om ingen utav er är villig att backa och/eller släppa ärendet. Värt att nämna är att skadeståndsskyldighet förutsätter, förutom en konstaterbar skada, att skadevållaren (du) har agerat uppsåtligt (avsiktligt) eller vårdslöst (oaktsamt) och att det föreligger adekvat kausalitet, dvs. ett påräkneligt/förutsägbart orsakssamband, jfr 2 kap. 1 § SkL. Men mer om detta när vi talas vid.Avslutande ord och ytterligare rådgivningJag är fullt medveten om att ovanstående blev en ganska så kort och allmänt hållen utredning, men den här typen av ärenden kräver som sagt ofta mer information än den som följer av din ärendebeskrivning. Låt oss därför ta allting i lugn och ro under vårt kommande telefonsamtal.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar. Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på onsdag den 28/7 kl 14.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Måste jag betala om min dotter har tagit sönder en fönsterruta?

2021-07-28 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej, min dotter kastade en sten och råkade ha sönder någons bilruta. Jag tog kontakt med ägaren av bilen och har erbjudigt att betala för skadan men i min förvånan kommer inget från hans försäkringsbolag utan räkningarna som han vill att vi ska betala är i hans namn(från hans försäkringsbolag).Jag betalar i vilket fall som helst då det känns moraliskt rätt men hur kommer det sig att hans försäkringsbolag inte fakturerar mig då jag erkännt mig som skyldig(han sa till mig att han nämnde min skyldighet till sitt försäkringsbolag)? Är jag lagligt sett inte skyldig att betala för olyckan?Tack.
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna ge ett specifikt svar kan åldern på din dotter spela roll men generellt gäller nedan enligt skadeståndslagen (SkL).Utgångspunkten är att den som orsakar en skada ska ersätta den (2 kap. 1 § SkL).Barns eget betalningsansvarBarns eget betalningsansvar innan arton års ålder beror på vad som är skäligt med hänsyn till ålder och vad som har inträffat (2 kap. 4 § SkL). Om barn är skyldiga till en skada kan skadeståndsbeloppet jämkas nedåt och bli lägre, att barnet bara betalar en mindre del av skadans faktiska kostnad. Om barnet har en ansvarsförsäkring som täcker skadan, vilket är vanligt genom hemförsäkring, är det ovanligt att skadeståndsbeloppet sänks.Föräldrars betalningsansvar för barnOm en skada har uppstått genom brott är en förälder som har vårdnaden alltid ansvarig att ersätta skadan (3 kap. 5 § SkL). En trasig fönsterruta genom en kastad sten kan vara skadegörelse men jag tolkar din fråga som att det rör sig om en olyckshändelse.Gällande olyckshändelse har vårdnadshavare ett ansvar enligt föräldrabalken att hålla barn under uppsikt för att förhindra att skada drabbar någon annan (6 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken). Om vårdnadshavare inte har hållit barn under uppsikt för att kunna förhindra skador kan det vara vårdslöst och vårdnadshavare kan bli betalningsansvariga för skador enligt skadeståndslagen (2 kap. 1 § SkL).SammanfattningSammanfattningsvis är min bedömning att du, eller ditt barn, är skyldig att betala för skadorna som uppstått. För att lämna ett mer definitivt svar behöver dock hänsyn tas till din dotters ålder, situationen som föranledde skadan och ditt agerande vid tillfället. Mitt avslutande tips blir att ta kontakt med ert försäkringsbolag och se om ni har en ansvarsförsäkring genom hemförsäkringen som täcker skadorna.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Skada som uppstått efter att hund sprungit efter barn

2021-07-26 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hejsan. Jag var ute med min hund. Jag hade honom i koppel men min hund satt och jag la inte märke till att han kollar på barn som springer ca 50 meter bort. Jag lycksdes inte reagera på att hålla honom jätte hårt och han sprang efter ungen. Barnet börja springa iväg och råka snubbla och skada knät lite lätt. Vad händer om de polis anmäler?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Som hundägare har du ett strikt ansvar för din hund i enlighet med 19 § första stycket Lag om tillsyn över hundar och katter. Strikt ansvar innebär att du som hundägare är skyldig att ersätta alla skador som orsakas av din hund även om du inte vållat skadan. En förutsättning för att du ska bli skadeståndsskyldig är utifrån lagstiftningen alltså att din hund har orsakat en skada.Det är viktigt att förstå att en enskild prövning görs från fall till fall, men en prövning skulle kunna se ut som sådan: Om orsaken till att barnet snubblat och skadat knät berott på att hunden sprungit mot barnet vilket fått barnet att springa iväg så kan det anses att skadan har orsakats av hunden.Det strikta skadeståndsansvaret omfattar alltså inte bara skador som vållats genom hundbett. I exempelvis NJA 1947 s. 594 ansågs hundägaren ansvarig för skada som drabbat en cyklist vid sammanstötning med en hund. Som svar på din fråga så kan alltså 19 § första stycket Lag om tillsyn över hundar och katter bli tillämplig om de väljer att polisanmäla incidenten eftersom du som hundägare har ett strikt ansvar för din hundJag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Skadestånd för sakskada

2021-07-25 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Min son lånade ut sin moped som är halvförsäkrad. Kompisen krockade med den och det är skador på mopeden, kåpor är sönder. Halvförsäkring täcker inte skadorna (då skulle den varit helförsäkrad) Jag har kontaktat föräldrar som säger att de ska hörs med sitt försäkringsbolag och återkomma. De säger så varje vecka jag ringer och det har gått flera veckor nu. Vad kan jag göra? Kan jag kräva dem på skadestånd? Hur gör man då? Kan man sätta en deadline så det inte drar ut på tiden.
Yodit Eshete |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Orsakar en person skada på en sak, s.k sakskada, så är den vållande personen ersättningsskyldig för kostnaden av den uppkomna skadan. I detta fall har mopeden fått skador på som ni söker ersättning för. För att ni ska ha rätt till ersättning måste personen som kört mopeden agerat vårdslöst (culpöst), 2 kap. 1 § Skadeståndslagen (SkL). Utöver ett krav på vårdslöshet så måste det visas att det föreligger adekvans och kausalitet, vilket inom juridiken innebär ett krav på att skadan på mopeden ska vara en rimlig följd av det vårdslösa handlandet samt att det ska föreligga ett orsakssamband mellan skadan och det vårdslösa handlandet.Du anger inte åldern på personen som lånat mopeden och under vilka omständigheter men vårdnadshavarna till personen kan vara ansvariga att betala en del av skadeståndet, s.k principalansvar, om skadan har uppstått under vållande av brott eller vid kränkning, 3 kap. 5 § SkL.Det finns en möjlighet att kräva personen på skadestånd och vill ni gå vidare med detta till domstol så är ett tips att kontakta en jurist för rådgivning och eller för hjälp som juridiskt ombud. Du kan kontakta en av våra jurister på https://lawline.se/boka Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Vad gäller vid personskada som har orsakats av en produkt?

2021-07-24 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej!Jag har fått några gratis prov av en produktrepresentant bl.a. en manuell baterridriven tandborste som min 15-åriga son testade( enligt bruksanvinsningar).Tandborsten slog av en liten tandflisa på en framtand som var millimeterstor och tandläkaren slipade bort lite så skadan inte syns men tanden är blev lite avrundad på ena sidan och sned. ( fri tandvård gäller).Jag mailade och berättade för produktreoresentanten och bad dom att se över tandborsten men hon uttryckte sig på ett nonschallant sätt och i tredje mailet fick jag som svar att det inte kan ha uppstått av deras tandborste och av att borsta en gång bara.Hur gör jag nu? Vart vänder jag mig?Jag har anmält till mitt försäkringsbolag i fall det händer nåt med tanden sen men borde inte företaget utreda.? Och i alla fall be om ursäkt för det inträffade? Antar att det är en personskada och att produkten ska reklameras även om jag fått den gratis.Tack på förhand
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller vid skadeståndsskyldighet för personskada som har orsakats av en produkt. Den lag som är tillämplig för personskador som en produkt orsakar är produktansvarslagen och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Förutsättningar för skadestånd En förutsättning för att det ska vara aktuellt med ersättning för en personskada enligt produktansvarslagen är att personskadan har orsakats genom en säkerhetsbrist i en produkt (1 § produktansvarslagen). En säkerhetsbrist innebär att produkten inte är så säker som det skäligen kan förväntas. Säkerheten ska bedömas med hänsyn till hur produkten kunnat förutses bli använd och hur den har marknadsförts samt med hänsyn till bruksanvisningar, tidpunkt då produkten satts i omlopp och övriga omständigheter (3 § produktansvarslagen). Det kan handla om fel i hur produkten konstruerats, ett dåligt exemplar av produkten eller otydlig information om hur produkten ska användas. Det ska alltså göras en helhetsbedömning av produkten och huruvida det har förelegat en säkerhetsbrist. Det är den skadelidande som ska bevisa att personskadan har orsakats på grund av denna säkerhetsbrist. Vilka är skadeståndsskyldiga?De som är skadeståndsskyldiga enligt produktansvarslagen är i första hand den som har tillverkat, frambringat eller insamlat den skadegörande produkten, i andra hand den som har importerat produkten och i tredje hand den som har marknadsfört produkten som sin genom att förse den med sitt namn eller varumärke (säljaren) (6 § produktansvarslagen). Det finns dock undantag från skadeståndsskyldigheten. Man är undantagen från skadeståndsskyldighet om man kan visa att:- man inte har satt produkten i omlopp i en näringsverksamhet,- säkerhetsbristen inte fanns när man satte produkten i omlopp,- säkerhetsbristen beror på att produkten måste stämma överens med tvingande föreskrifter som har meddelats av en myndighet eller,- det på grundval av det vetenskapliga eller tekniska vetandet vid den tidpunkt då man satte produkten i omlopp inte var möjligt att upptäcka säkerhetsbristen (8 § produktansvarslagen).Det är den som påstås vara skadeståndsskyldig som ska bevisa att någon eller några av de nämnda omständigheterna föreligger. Om någon sådan omständighet inte kan bevisas föreligga blir skadeståndsskyldighet aktuellt. Vad gäller i ditt fall? I ditt fall skulle jag säga att det skäligen kan förväntas att en tandborste inte ska slå av tandflisor på tanden och att tandborsten som din son testade inte varit så säker som det skäligen kan förväntas. Du nämner även att din son testade tandborsten enligt bruksanvisningen vilket styrker det sagda. Det stämmer även att det inte spelar någon roll för skadeståndsskyldigheten att du fått produkten gratis. Skadeståndsskyldighet kan därför vara aktuellt. Av 6 § produktansvarslagen framgår vilka som kan vara skadeståndsskyldiga. Detta är tillverkaren, importören eller säljaren. Eftersom du nämner att du har varit i kontakt med produktrepresentanten men inte fått den respons du velat, är min rekommendation att du riktar ett skadeståndsanspråk mot den som tillverkat eller importerat produkten. Eftersom att det är du som ska bevisa att det är tandborsten som har orsakat tandflisan bör du ge en trovärdig förklaring av situationen. Såvida inte tillverkaren/importören kan bevisa att någon av omständigheterna i 8 § produktansvarslagen som nämndes ovan föreligger, borde de vara skadeståndsskyldiga gentemot dig. Då jag inte har tillräckligt med information om fallet är min vidare rekommendation att du kontaktar en jurist eller advokat för att skriva en stämningsansökan. SammanfattningSammanfattningsvis verkar det vara fråga om en personskada som har orsakats på grund av en säkerhetsbrist i tandborsten, vilket aktualiserar skadeståndsskyldighet. De som kan bli skadeståndsskyldiga är i första hand tillverkaren av produkten, i andra hand importören och i tredje hand säljaren. Min rekommendation till dig är att rikta ett skadeståndsanspråk mot tillverkaren eller importören av produkten där du förklarar att skadan på tanden orsakats av tandborsten. För att skriva en stämningsansökan kan du ta kontakt med en jurist eller advokat. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Med Vänliga Hälsningar,