Kan en skola hållas skadetåndsansvarig för att inte ha låtit sina elever praoa?

Hej, jag gick ut 9an förra året och fick ingen prao. Jag undrar om jag kan stämma skolan för att de bröt mot skollagen och inte lät mig eller någon i min årskurs få prao. Detta var under 2021 så de beskyllde att vi inte fick någon prao i 8an på covid, men sedan fick vi ingen prao i 9an så jag hade ingen prao överhuvudtaget! Jag gick på en privat skola. Jag är väldigt irriterad att jag inte har fått något prao för det kostade mig ett sommarjobb förra sommaren, jag fick det inte pga att jag inte hade några tidigare arbetserfarenheter, inte ens prao. Jag misstänker även att de har fuskat med timmarna för jag hade mycket mindre lektioner i de praktiska ämnena än vänner jag hade på andra skolor, men detta är inget jag har bevis på. Kan jag stämma skolan eller få ersättning för att jag inte har fått någon prao?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga så att du undrar om skolan kan bli skadeståndsskyldig till följd av att och dina klasskamrater inte fått möjligheten att praoa.


Förutsättningarna för att hålla skolan skadeståndsansvarig

Inledningsvis kan det konstateras att det inte finns några bestämmelser i skollagen som skulle innebära att skolan i ett fall som detta är skadeståndsskyldig (se 6 kap 12 § skollagen som alltså inte är tillämplig i detta fall). Vidare har du inte skrivit att det framgår något i ditt avtal med privatskolan som skulle kunna innebära att skolan kan hållas skadeståndsansvarig i ett fall som detta. Vi får därför i stället utgå från skadeståndslagen (1972:207) som gäller mer allmänt.

En första förutsättning för att skadestånd ska bli aktuellt är att du lidit en skada. Att du inte fått utföra prao kan inte i sig innebära en skada men eventuellt skulle man kunna se det som att du lider en ekonomisk skada till följd av att du senare – till följd av att du inte fick praoa – inte fick det jobb du sökt. Denna skada är då vad som enligt skadeståndslagens beteckning utgör en ren förmögenhetsskada eftersom det är en ekonomisk skada som inte har något samband med en sak- eller personskada (se 1 kap 2 § skadeståndslagen). Den regel som därefter blir relevant är 3 kap 2 § p 1 skadeståndslagen där det framgår att staten/ kommunen ska hållas ansvarig för ren förmögenhetsskada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten/ kommunen svarar. Att det rör sig om en privat skola ändrar enligt min mening inte bestämmelsens tillämplighet eftersom det får anses ha skett en delegering av den myndighetsutövning som kommunen annars skulle svara för (jfr 12 kap 4 § 2 st regeringsformen). Frågan blir då om det i lagens bemärkelse föreligger fel eller försummelse. Visserligen kan det noteras att det framgår en skyldighet för grundskolor enligt 10 kap 8 a § skollagen att anordna prao. Inom skadeståndsrätten ser dock rättsläget ut så att varje regelöverträdelse inte kan föranleda skadeståndskydlighet (den s.k. normskyddsläran) vilket följer av att en regel kan ha andra skyddsändamål än att skydda för den skada som kan lidas till följd av att regeln överträds. Min bedömning är vidare att den regel som eventuellt överträtts i detta fall är avsedd att mer allmänt främja att elever får arbetslivserfarenhet men inte för att skydda mot en konkret förmögenhetsförlust du kan ha lidit till följd av att regeln överträtts; skadan faller således utanför regelns skyddsändamål. Min slutssats blir således att skolan inte är skyldig att ersätta din eventuella förmögenhetsförlust som uppkommit till följd av att du inte fått praoa. 


Sammanfattning

I mitt svar har jag alltså inte funnit något stöd för att hålla skolan skadeståndsansvarig. Det som eventuellt skulle kunna göra att skolan skadeståndsansvarig i ett fall som detta hade varit om det framgått något i avtalet som hade kunnat medföra ett sådant ansvar men av din fråga framgår inget som tyder på detta.

Hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000