Skadestånd pga hinder på trottoar?

2019-08-16 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Jag gick på trottoaren och så kommer ett stenblock och jag går in i den och flyger, min peakperformance jacka gick sönder och min iPhone XS max sprack där bak, kan man få skadestånd pågrund av detta? Alltså stenblocket stog på trottoarkanten där det inte borde stå
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga regleras i skadeståndslagen (skL). För att kunna fastställa om du lidit en ersättningsgill skada måste 1. skadans typ definieras 2. om annan har tillfogat den, 3. genom handling eller passivitet och slutligen 4. Om det föreligger s.k adekvat kausalitet. Du har lidit en sakskada genom att du ramlat på en sten. Den som eventuellt bär ansvaret för detta är den som förvaltar vägen eller de som placerat dit stenen. Jag utgår från att det är kommunen som blir ansvarssubjekt i egenskap av förvaltare. För att du ska kunna erhålla skadestånd krävs att kommunen varit vårdslös i något avseende (2 kap. 1 § skL). I detta fallet kan kommunen varit passiv i förhållande till någon föreskrift som säger att de har ett ansvar att undanröja hinder från gångbanor (jfr 6 kap. 21 § PBL) således kan de vara skadeståndsskyldiga genom passivitet, alternativt har kommunen aktivt agerat på ett sätt som medför skadeståndsansvar, exempelvis genom att placera ut stenen. Slutligen måste kommunens handling eller passivitet varit en direkt bidragande orsak till din sakskada, den s.k adekvata kausaliteten. Har kommunen brustit i förhållande till någon föreskrift kan du erhålla skadestånd, däremot krävs det en noggrannare bedömning än vad jag kan bidra med här. Slutligen kan en s.k fri culpabedömning göras. Då utreds om kommunen på något vis varit vårdslös i förhållande till stenen och om denna vårdslöshet varit en naturlig och beräknelig orsak till dina sakskador. Det är ett högt ställt krav på vårdslöshet och utifrån din fråga är min bedömning att kommunen inte bär ansvar för dina skador i detta avseendet. SlutsatsDet går inte att ge ett konkret svar på din fråga, det krävs helt enkelt ytterligare upplysningar för att svara mer definitivt. Det utlåtande jag kan bidra med är att du har lidit en ersättningsgill skada, frågan är bara om omständigheterna medför skadeståndsansvar. Tyvärr ser jag det som osannolikt, trots att stenblocket kanske inte bör befinna sig på trottoaren, så ligger det inte i farans riktning att en normalt uppmärksam gångtrafikant av en ren olycka vandrar rakt in i stenblocket. Om du önskar en noggrannare bedömning rekommenderar jag att du kontaktar en av våra verksamma jurister här. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Jag har halkat på en av kommunens oprioriterade väg. Har jag rätt till skadestånd?

2019-06-29 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej.Jag halkade och bröt överarmen i början på december 2018 på en gata vid tågstationen.Gatan var osandad och den var blank som ett marmor bord.Gångvägar var fulla med snö så det gick ej att gå där.Blev hämtad med ambulans, efter återbesök blev jag inlagd på sjukhus och som senare ledde till operation som resulterade i inopererad philos platta som gör att jag nu är väldigt begränsad i användandet av armen.Min skada är en Proximal humerusfraktur.Jag har ingen hemförsäkring.Jag gjorde en skadeanmälan till kommunen som gjorde ett ärende till ett försäkringsbolag.Jag har nu fått beslut att de ej anses vara ersättningsskyldiga och att kommunen ej varit oaktsam.Kommunen säger att det är en lågprioriterad väg, hur kan detta vara möjligt vid en tågstation?Finns det någon chans för mig att få rätt i detta fall med att överklaga beslutet?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag beklagar olyckan och hoppas att jag kan ge er ett komplett svar. För det första bör kommunens skadeståndsskyldighet utredas. Regler om skadestånd återfinns i skadeståndslagen (2 kap. 1 § SkL).Vilka rekvisit som ska vara uppfyllda för skadeståndRekvisiten som ska vara uppfyllda i detta fall är att: (1) en skada ska ha uppkommit, (2) skadan ska ha orsakats av kommunen samt att (3) kommunen varit vårdslös/oaktsam. Det är utrett att skadan är den proximala humerusfrakturen och att den tillkommit på grund av halkning på kommunens trottoar. Det som är svårast att utreda är huruvida kommunen varit oaktsam. Är det så att kommunen vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder, som att t.ex. sanda marken i enlighet med vad som krävs för den typen av nederbörd som i ditt fall orsakade halkningen, kan kommunen inte anses ha varit oaktsam. Om kommunen tvärtemot inte sandat en väg de varit skyldiga att sanda, har de alltså varit oaktsamma. I detta fall kan jag anse att det är märkligt, precis som du skriver, att en väg vid en tågstation inte har prioriterats, när folk uppenbarligen tar den vägen flera gånger om dagen. Relevansbedömningen kan avgöras mer specifikt med mer information om saken.SkadeståndsersättningVid en personskada, som i detta fall, har en rätt till ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust, sveda och verk samt lyte och men (5 kap 1 § SkL). Det är likväl möjligt att få ersättning för framtida ersättningsförlust (5 kap. 4 § SkL).Till sjukvårdskostnader kan även andra kostnader hänföras, t.ex. resekostnader i samband med vårdbesöken. Ersättning för inkomstförlust gäller dels ersättning för förfluten tid, dvs. den lön en skulle fått om skadan inte inträffat, dels ersättning för framtida inkomstförlust. Den framtida inkomstförlusten blir aktuellt först när din skada fastställs som en bestående nedsättning av kroppsfunktionen, s.k. medicinsk invaliditet. De övriga ersättningsposterna för personskador rör ideella skador (sveda och värk samt lyte och men). Sveda och värk kan förklaras som en "plåster på såren-ersättning". Här ersätts lidande som drabbat den skadade men som senare gått över, exempelvis smärta eller fysiskt obehag. Lyte och men är motsvarande men omfattar fall då lidandet består även efter själva skadeperioden. Ersättningen bestäms i regel genom Trafikskadenämndens tabeller (här).SammanfattningDu har rätt att kräva ersättning enligt posterna ovan men kommunen är endast skyldig att ersätta dig om de förfarit vårdlöst och på så sätt vållat skadorna. Jag rekommenderar dig att i första hand ta kontakt med kommunen direkt igen och försöka förklara för dem att du ramlade därför att de underlåtit att t.ex. sanda en trottoar som borde varit sandad. Förhoppningsvis löser sig detta utan att du behöver väcka talan i domstol. Skulle kommunen mot förmodan inte anse att de är betalningsskyldiga, har du dessvärre inget annat val än att väcka talan i domstol. Du kan då kontakta en jurist för att få hjälp med detta. Vill du boka tid med en av våra jurister kan du göra det här./Vänligen,

Bostadsrättsförenings ansvar vid skada runt fastigheten

2019-03-18 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |https://lawline.se/bokaHej,Vi bor i bostadsrätt och parkerar vår bil på parkering som ägs av vår bostadsförening. Parkeringen består av tre parkeringsplatser som ligger runt om en gräsmatta. I vintras när jag skulle till jobbet tidigt på morgonen och det var fortfarande mörkt ute råkade jag vid en sväng från parkeringsplatsen köra med min bil på en av stora stenar som bostadsföreningen placerat längst ut i alla hörn på gräsmattan för att skydda den mot bilar. Stenarna syns inte när man sitter i bilen, de är inte heller markerade på något sätt och parkeringen saknar belysning. Den sten jag körde på ligger alldeles intill själva parkeringsrutan, dennes ena kant (den som kom i kontakt med bilen) ligger delvis på asfalten och sticker mycket ut. Bilen blev skadad och jag fick betala självrisk för att reparera den. Jag kontaktade också bostadsföreningen men de vägrade stå för självrisken.Vad kan vi göra i denna situation? Har bostadsföreningen inget ansvar för stenar som de placerar ut på fel sätt och som utgör fara för de som parkerar sina bilar där? Vi såg även andra köra på dessa stenar.
Alexander Hedblom |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada skall ersätta skadan enligt 2 kap 1 § Skadeståndslagen (SKL). Så bedömningen som får göras är baserad på huruvida bostadsrättsföreningen agerat vårdslöst när de placerat stenarna. För att bedöma om en någon agerat vårdslöst kan man göra en s.k. fri culpabedömning, där man bl.a. tar hänsyn till hur stor risken för att en skada skulle uppstå var samt i vilken utsträckning den som orsakat skadan insåg risken. Man kan förenklat säga att culpabedömningen går ut på att utreda om skadan uppstod av en ren olyckshändelse eller om någon kan skuldbeläggas för att skadan uppstod. Det ska dock tilläggas att samma bedömning görs på dig som bilförare. Vid en avvägning kan även en jämkning göras om det bedöms att båda parter agerat vårdslöst enligt 6 kap 1 § SKL.Enligt min bedömning så tror jag att era chanser att få ersättning från bostadsrättsföreningen för det som hänt är relativt låga. En bilförare förväntas alltid ha koll på sin omgivning och speciellt med tanke på att detta inträffade där ni bor lär bedömningen bli som sådan att ni ensamt agerat vårdslöst. Observera dock att detta endast är min personliga bedömning och att bedömningen kan se annorlunda ut på annat håll. Om ni vill ta detta vidare är min rekommendation att ni hör av er till en jurist, det kan ni göra här.Vänliga hälsningar,

Vem bär ansvar för att snöröjning sker?

2019-02-25 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Vem skall sköta snöröjning mm på en samfällighet ägd gångväg. Vägen går först förbi 4 bostadsrätt radhus och fram till 2 egnahemshus, däribland mitt hus. Vägens längd är ca 40 - 45 m. Frågan är oxå vem bär ansvaret om någon halkar och ex,bryter benet.
Aksinja Rönnlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga regleras till stora delar i Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.Av 2 § framgår att kommunen har ett primärt ansvar för att snöröjning sker inom områden med stadsplan. Områden med stadsplan är exempelvis trottoarer, gång- och cykelbanor utanför den egna tomten. Enligt 3 § kan kommunen ålägga en fastighetsinnehavare att denna, inom kommunens områden, ska fullgöra kommunens skyldighet. Vanligtvis innebär det att fastighetsägare ansvarar för gångvägar eller annat utrymme för gångtrafik i direkt anslutning till fastigheten. Reglerna om ansvarsfördelning ser annorlunda ut från kommun till kommun, men det är relativt vanligt att kommunen ålägger fastighetsägarna att skotta och sanda utanför fastigheten. All snöröjning inom den enskilda tomten är fastighetsägarens ansvar. Om kommunen har ålagt fastighetsägaren att halkbekämpa är det fastighetsägarens ansvar. Om fastighetsägaren underlåter att halkbekämpa kan hen dömas till böter enligt 14 § 1 p. Det är i första hand Naturvårdsverket som utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i lagen. Den omedelbara tillsynen utövas dock av kommunen (11 §). Om en sak- eller personskada uppkommer till följd av att fastighetsägaren inte halkbekämpat kan även skadestånd enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen bli aktuellt. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Skadestånd pga fall på osaltad väg

2019-07-02 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Jag halkade dagen innan julafton på en icke sandad gångväg 2018 och bröt två ben i vristen. Har anmält detta till trafikkontoret och begärt skadestånd och fått följande svar att de inte sandar den aktuella gångvägen och att de genom en skyltning att de inte gör det skall tolkas som att man beträder gångvägen på egen risk.Vilket jag inte håller med om eller tar för givet, jag ansåg istället att man skulle stänga av gångvägen om den inte sandas. Jag kan enligt dem ansöka om stämning mot staden i allmän domstol och därmed få saken prövad. Lönar det sig att göra detta?Jag tycker att det är under all kritik att människor kan halka och slå sig på allmän gångväg som inte är sandad och ej skyltad med att gå där på egen risk.
David Gardell |Hej, Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga och jag beklagar verkligen skadan som du råkat ut för!För att staten ska vara skadeståndsskyldig krävs det att den har agerat vårdslöst, se Skadeståndslagen 2 kap 1 §. I bedömningen om någon har varit vårdslös så brukar en sammanställning av fyra faktorer göras. Nämligen:- risken för skada,- den sannolika skadans storlek,- möjligheter att undvika skadan och- den skadelidandes möjligheter att inse risken.I ditt fall så var risken för skada tämligen stor. I jämförelse med en skada i biltrafik, så är dock inte den sannolika skadan så stor. Jag vet inte exakt hur det ser ut på vägen som du föll på, men ur domstolens perspektiv så skulle du förmodligen anses kunna undvika skadan genom att ta en annan väg eller vara extra försiktig. Domstolen skulle med största sannolikhet också tyvärr tycka att skylten, som sa att vägen inte saltades, pekar på att staten har gjort tillräcklig för att försöka förebygga skadan. Mot bakgrund av detta så måste jag tyvärr säga att du har en mycket liten chans att vinna i domstol. Med tanke på att du kommer att få betala statens rättegångskostnader om du förlorar, så måste jag tyvärr avråda dig från att ta detta till domstol. Har du en olycksförsäkring så rekommenderar jag dig att du tar kontakt med det försäkringsbolaget för att få försäkringspengar. Hoppas detta har varit till hjälp!Vänligen,

Skadestånd på grund av dold fara på parkering

2019-04-28 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej. Parkerade på coops parkering för att handla. Far ut ur butiken och ska köra från parkeringen och jag börjar krypköra framåt ut ur parkeringsfickan. Helt plötsligt hör jag hur det gnisslar till och jag förstod inte riktigt vad det var som hade hänt så jag backar ut bilen och när jag har backat nästan helt ut så ser jag en betong ring med sladdar som sticker upp ur marken. Denna betong ring är alltså från en lyktstolpe som inte finns mer och cement ringen ligger halvt ner mot marken. Detta gjorde ju att min högra front blev helt repig och en bit av bilen lossnade. Har jag rätt att kräva skadestånd av butikens ägare? Denna cement ring ligger alltså mitt mellan alla parkeringsfickor och är svår att se från förarsäte eftersom den ligger ner och det finns ingen markering om att denna ligger där
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den första frågan som du måste ta reda på är vem som förvaltar parkeringsplatsen. Om det inte är Coop som ansvarar för parkeringsplatsen, kan du inte rikta ett skadeståndsanspråk mot butiken. Du kan alltid höra av dig till Coop och fråga vem som är ansvarig för parkeringsplatsen. Givet att det är Coop som är ansvarig för parkeringsplatsen, är andra frågan om Coop är skadeståndsskyldig enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen. Enligt denna bestämmelse ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. Din skada är att betrakta som en sakskada. Självklart kan man inte påstå att Coop uppsåtligen har orsakat skadorna på bilen. Frågan blir därför om skadorna orsakats av vårdslöshet. Är det vårdslöst att låta en betong ring med sladdar som sticker upp ur marken på en parkeringsplats mellan parkeringsfickor? Har Coop en skyldighet att sätta upp varningsskyltar alternativt ta bort sladdarna? Högsta domstolen har avgjort liknande fall som ditt och kommit fram till olika slutsatser. Det är därför jättesvårt att erbjuda dig ett konkret svar på frågan. Jag anser dock att du har rättsligt hållbara argument för att kunna rikta ett skadeståndsanspråk mot den som ansvarar för parkeringsplatsen. Du är välkommen att höra av dig till vår juristbyrå på info@lawline.se om du vill ha mer ingående hjälp i frågan.

Kan jag kräva kommunen på skadestånd efter jag halkat?

2019-02-28 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Jag halkade omkull vid promenad på en kommunal gata utan trottoarer. Bröt tummen på höger hand. Vägen var inte grusad och vädret var 0 till 1 plusgrad. Hade vinterkängor och broddar på mig. Vad har kommunen för ansvar och ska jag anmäla skadan/olyckan?
Elin Rideg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skadeståndslagen (1972:207) (SkL) hittar du här. Huvudregeln är att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar någon en personskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Ersättningen innefattar bl.a. sjukvårdskostnader, eventuell inkomstförlust samt sveda och värk (5 kap. 1 § SkL). För att kommunen ska bli skadeståndsskyldiga krävs inledningsvis att de har en skyldighet att grusa vägen vid behov, vilket verkar stämma i ditt fall du då skriver att det är en kommunal gata. För det andra krävs att kommunen varit vårdslösa då de underlåtit att grusa vid platsen du halkade på. Ett argument som kan tala för att de varit vårdslösa kan exempelvis vara om gatan varit ogrusad länge trots ett tydligt behov av grusning. Ett argument som kan tala för det motsatta är dock att halkrisken är som störts vid nollgradiga temperaturer och strax över. Var det en relativt plötslig temperaturförändring eller skedde under natten kan det vara så att kommunen inte hade hunnit grusa den aktuella gatan ännu - de kan inte vara överallt samtidigt. Om kommunen bedöms ha agerat vårdslöst så krävs för det tredje att det finns ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan underlåtenheten att grusa och skadan du ådrog dig. Det ska med andra ord vara beräkneligt och förutsebart att skadan skulle ske och att skadan inte skulle inträffat om kommunen hade grusat gatan.Väljer du att väcka talan är det du som har bevisbördan och därmed i uppgift att bevisa att kommunen hade en skyldighet att grusa, att de varit vårdslösa och att det finns ett tillräckligt starkt orsakssamband. Då jag inte vet alla omständigheter är det svårt för mig att ta ställning till om du kommer att ha framgång med ditt ersättningsanspråk eller inte. Mitt råd är att om du vill kräva kommunen på skadestånd så ska du i första hand vända dig till dem, förklara situationen och bifoga kvitton på t.ex. sjukhuskostnader som du vill ha täckning för. Går de inte med på det får du i sista hand vända dig till domstol med en stämningsansökan. Då det kommer att röra sig om ett tvistemål kommer den förlorande parten förpliktas att betala både sina egna och motpartens rättegångskostnader. Då det kan komma att röra sig om mycket pengar är det upp till dig att ta ställning till om det är "värt det" att driva processen ända till domstol. Är det någonting du överväger att göra är mitt råd att du först tar kontakt med en jurist som kan bedöma dina chanser utifrån alla omständigheter. Hoppas du fått lite klarhet i dina funderingar!Vänligen,

Ersättning för personskada på grund av ej skottad väg?

2019-02-13 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |HejHyr en lägenhet av privat hyresvärd. Förra vintern hade värden ingen snöhållning alls. Inget skottande och ingen sandning detta resulterade i att jag halkade och föll så illa att jag bröt foten och blev gipsad upp till knät i 6 veckor och var sjukskriven i totalt 6 månader.Frågan är vad kan jag begära i ersättning av fastighetsägaren?
Jesper Kröger |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är hyresvärdens plikt att ploga allmänna utrymmen som gångvägar och infarter och entréer till flerbostadshus. Man ska kunna komma in och ut ur sin lägenhet. Det är även fastighetsägaren som har ansvaret för att snö och is tas bort från tak på fastigheten vilket framgår av 3 kap 3 § ordningslagen (1993:1617). Detta ansvar kan övergå till någon som trätt i ägarens ställe t.ex. en arrendator, hyresgäst eller fastighetsförvaltare. Av förarbetet till lagen framgår dock att hyresgäster i ett hyreshus inte kan träda i fastighetsägarens ställe.Det framgår inte om någon annan än hyresvärden har ansvar för snöröjningen. Detta medför att du borde kunna begära ersättning för din personskada enligt 2 kap 1 § Skadeståndslagen (1972:207) (SkL) då han av vårdslöshet har orsakat personskada. De punkter du kan få skadestånd för finns i 5 kap. 1 § SkL och omfattar bland annat sjukvårdskostnader, inkomstförlust och sveda och värk samt lyte och men. Om du varit delaktig genom att uppsåtligen eller av grov vårdslöshet medverkat till skadan kan ersättningen jämkas enligt 6 kap 1 § SkL men inget tyder på detta.Angående vilket belopp du ska begära kan jag tyvärr inte svara på det då det oftast krävs uppgifter om arbetsinkomst och om du har fått kvarvarande men eller inte (läkarundersökning) så jag råder dig att kontakta en verksam jurist för detta. Du kan med fördel vända dig till oss på Lawline för fortsatt hjälp med ditt ärende. Kontaktuppgifter finner du via vår hemsida.Hoppas du fick svar på din fråga