Skadestånd när vägarbete påverkar affärsverksamhet negativt?

Hej! Vi driver en handelsträdgård på Orust och ligger intill väg 770. Den 16/5 stängdes vägen helt då kommun och Trafikverket skulle göra om vägbana samt lägga ner ledningar. Detta skulle vara klart i juli. Vägen öppnades den 16/10 ! Då denna väg är en mycket viktig ”pulsåder” på Orust medförde det att vi förlorade kunder och tappade omsättning med mer än 25% Vi har tvingats säga upp personal och är snart konkursmässiga. Trafikverket menar att vägen skulle varit klar i juli men att kommunen ”passade på” att utföra arbeten samtidigt vilket skapade den stora försening. Vi behöver veta vår rätt till skadestånd. Kommunens försäkringsbolag har idag gett avslag på vår ansökan om skadestånd men vi vet att det finns grund för dettra och behöver hjälp! Med vänlig hälsning!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns en rättslig grund för att ni ska få skadestånd eftersom ni lidit inkomstförluster till följd av arbeten på vägen som leder till er handelsträdgård. 

Din fråga regleras i 32 kap. miljöbalken (hädanefter MB). 

Möjligheten till skadestånd när byggarbeten påverkar någons näringsverksamhet negativt

Enligt 32 kap. 1 § MB ska skadestånd betalas för en skada som en verksamhet på en fastighet har orsakat sin omgivning. I 32 kap. MB talas det genomgående om störningar som är begreppet som används för att beskriva den negativa påverkan olika verksamheter kan ha för sin omgivning. Om skadan inte har orsakats med uppsåt eller vårdslöshet är huvudregeln att ersättning endast ska utgå om störningen som har legat till grund för skadan inte skäligen bör tålas med hänsyn till förhållandena på orten eller dess allmänna förekomst under jämförliga förhållanden, se 32 kap. 1 § 3 st. MB. Vad som menas med detta är i grund och botten att påverkan måste tålas i viss utsträckning, och endast om påverkan är onödigt långdragen eller omotiverad ska ersättning utgå. 

Störningarna som omfattas av 32 kap. MB definieras närmare i 32 kap. 3 § MB. Det talas då om buller, markföroreningar, skakningar eller dylikt. Om det är fråga om arbeten på väg som försvårar tillträdet till en affärslokal har detta ansetts falla under begreppet annan liknande störning i 32 kap. 3 § 8 p. MB, se NJA 1996 s. 634

För att ersättning ska utgå i ert fall krävs det att det dels finns en konstaterad skada som kan härledas till gatuarbetet, dels att skadan antingen orsakats genom uppsåt eller vårdslöshet, eller att den inte bör tålas. Jag vill understryka att kommande bedömning är min bedömning av läget, och att det inte på något vis är en absolut sanning. 

Min bedömning av er situation 

Vad gäller skadans uppkomst och dess koppling till vägarbetet verkar det utifrån din fråga som att det är tämligen utrett att skadan dels existerar, dels att den har en tydlig koppling till vägarbetet. Således måste avgöras om den beror på antingen uppsåt eller vårdslöshet, eller om den är av sådan karaktär att den inte skäligen bör tålas med hänsyn till förhållandena på orten eller dess allmänna förekomst under jämförliga förhållanden. 

Det är svårt att uttala sig om kommunens och Trafikverkets uppsåt/vårdslöshet i frågan, men jag har utifrån informationen i din fråga svårt att se att uppsåt/vårdslöshet skulle föreligga. Även om Trafikverket ursprungligen har gett en uppskattning av tiden arbete skulle ta, och även om kommunen har ”passat på” att utföra annat arbete, har jag svårt att se att detta skulle utgöra uppsåt eller vårdslöshet. Det ligger nog närmare till hands att diskutera om skadan skäligen bör tålas. 

I förarbetena till MB har man gjort vissa viktiga uttalanden om den här typen av bedömningar. Om en störning beror på en samhällsnyttig verksamhet får den skadelidande för det mesta tåla något värre störningar, och detta gäller speciellt när det är fråga om en ren förmögenhetsskada, se prop. 1985/86:83 s. 41 f. och rättsfallet MÖD 2002:17. Med ren förmögenhetsskada menas sådana ekonomiska skador som inte har något samband med person- eller sakskada. Inkomstbortfall är ett klassiskt exempel på en ren förmögenhetsskada. Vad gäller ”samhällsnyttig verksamhet” kan detta vara till exempel arbete på en väldigt viktig väg eller att en järnväg stör i form av buller. 

Så vitt jag kan avgöra har Trafikverket och sedan även kommunen gjort bedömningen att en väldigt viktig väg för Orust, en pulsåder som du beskriver det, behöver åtgärdas på något vis. Detta bör initialt vara att se som en sådan samhällsnyttig verksamhet som gör att tröskeln för skadestånd är tämligen hög. Jag skulle säga att det blir svårt med ett skadestånd i förhållande till Trafikverkets ursprungliga arbete. 

Vad gäller kommunens vidare arbete kan man förvisso ifrågasätta varför detta tvunget ska ske mitt på sommarn, när en ö på västkusten har som absolut mest turisttrafik mm. Däremot låter det som att kommunen har valt att göra detta i samma veva som det andra arbetet för att undvika större kostnader för kommunen, vilket bör ge kommunen lite mer svängrum. Utan att ha allt för stor insyn i vad det är för arbete som utförts, och huruvida det har varit påkallat eller inte, är det inte möjligt för mig att ge ett klart uttalande men jag skulle säga att det låter som att arbetet dessvärre har varit sådant att det får tålas, eftersom det är av en samhällsnyttig karaktär. 

Sammanfattning

Jag skulle utifrån hur du beskriver situationen och de uttalanden som gjorts i förarbetena och praxis från Mark- och miljööverdomstolen säga att det nog blir svårt att föra en talan om skadestånd mot Trafikverket och/eller kommunen i ert fall. Det är dock inte samma ska som att det skulle vara helt uteslutet. Jag ser att du har bokat telefonuppföljning. Detta ger oss möjligheten att tala mer ingående om detta. 

Jag kommer att ringa dig torsdagen den 10e november kl. 13.30. Det kan vara bra att veta att jag ringer från dolt nummer. Om tiden inte passar, eller om du skulle ha några frågor innan dess är du välkommen att kontakta mig på: Daniel.Hogman@lawline.se 

Hoppas att du fick svar på din fråga! 

Daniel HögmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av fel på väg etc.? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000