Kan man få skadestånd när man skadat foten på grund av ett hål i marken?

Hej Jag ramlade och stukade min fot kraftigt på en parkeringsplats som till kommunen en stor grop i asfalten 11-12 cm djup och 70-80 cm bred detta skedde i augusti och då talade ja om för kommun detta. Trots det är hålet inte utmärkt eller åtgärdat. Jag har både film och nytagna kort ! Dom nekar mig skadestånd ! Kan det verkligen gå till så. Enligt mig tycker jag deras agerande är otroligt vårdslöst! Hur tar man ett sådant ärende vidare ? Har än idag svåra smärtor i foten. 

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att du vill veta två saker. Dels om du kan kräva skadestånd för din skadade fot, dels hur du går till väga rent processuellt för att stämma din kommun.


Jag kommer börja med den första frågan, huruvida du kan ha rätt till skadestånd. Därefter kommer jag redogöra för hur du i sådana fall går till väga för att framställa kravet.


Allmänt om skadestånd

Bestämmelser om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL). Av 2 kap. 1 § SkL framgår att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar person- eller sakskada ska ersätta skadan. Den som lidit personskada till följd av annans oaktsamma eller uppsåtliga agerande har rätt till ersättning för bland annat inkomstförlust, sveda och värk och sjukvårdskostnader, vilket framgår av 5 kap. 1 § p. 1–3 SkL.


Särskilt om ansvarsgrundande passivitet

Det är inte bara faktiska ageranden som kan medföra skadeståndsansvar, utan även underlåtenhet att agera kan medföra skadeståndsansvar. I rättsfallet NJA 1979 s. 129 hade exempelvis en kommun underlåtit att sätta upp en varningsskylt som varnade för grunt vatten i närheten av en badbrygga. Denna underlåtenhet gjorde att en besökare bröt nacken när denne hoppade ner i vattnet. Högsta domstolen (HD) menade att kommunen hade att räkna med att badplatsen skulle besökas av ett stort antal människor, och att det hade varit lätt för kommunen att sätta upp en varningsskylt. Detta menade HD föranledde skadeståndsansvar för kommunen. Skadeståndet jämkades dock, på grund av besökarens medvållande. 


Bedömningen i ditt fall

Att underlåta att sätta upp någon typ av varningsskylt kring hålet du beskriver kan vara en sådan underlåtenhet att de är skyldiga att ersätta dig för dina lidna skador. Att stuka foten är dock en skada som troligtvis inte ger dig rätt till ett särskilt stort skadestånd. Utan att veta mer om omständigheterna i ditt fall, kan jag tyvärr inte säga mer än så.


Hur går du till väga för att kräva skadestånd?

Bestämmelser om detta finns i rättegångsbalken (RB).

För att väcka talan om skadestånd behöver du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten, vilket du behöver göra skriftligen, se 42 kap. 1 § RB. Denna stämningsansökan ska innehålla bland annat ett bestämt yrkande, en redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för ditt krav och lite annat. För att se vad din stämningsansökan ska innehålla får jag hänvisa dig till att läsa 42 kap. 2 § RB, där du hittar en "lista". Det är den som ansöker om skadestånd som har bevisbördan för skadan den lidit och oaktsamheten hos den som denne stämmer. Vid just skadeståndsmål kan dock domstolen göra en egen bedömning av den uppstådda skadan genom en skälighetsbedömning, vilket framgår av 35 kap. 5 § RB. ’


Att tänka på- kostnader

En stämningsansökan i den här typen av mål är förenad med en ansökningsavgift. Avgiften avgörs av hur stort krav som framställs. Yrkar man på belopp som understiger ett halvt prisbasbelopp (alltså om man yrkar på ett belopp som understiger 24 150kr), är ansökningsavgiften 900kr. Skulle det yrkade beloppet överstiga detta, är ansökningsavgiften 2 800kr. Du kan läsa mer om ansökningsavgifter på Sveriges domstolars hemsida, se här.


Sammanfattning

Du kan alltså ha rätt till skadestånd utifrån det du beskriver, men det går inte för mig att säga med säkerhet utan att veta mer. För att stämma din kommun behöver du lämna in en stämningsansökan hos tingsrätten, och det är du som har bevisbördan för liden skada och oaktsamhet hos kommunen. Domstolen kan dock välja att uppskatta eventuellt skadestånd genom en skälighetsbedömning. Tänk också på att det kostar pengar att ansöka om stämning.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att skicka in en ny eller boka tid hos oss för rådgivning!


Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av fel på väg etc.? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000