Kan jag få skadestånd för förlorade intäkter till följd av vägarbete intill min affärsverksamhet?

Hej! Vi driver en handelsträdgård på Orust och ligger intill en väg. Den 16/5 stängdes vägen helt då kommun och Trafikverket skulle göra om vägbana samt lägga ner ledningar. Detta skulle vara klart i juli. Vägen öppnades den 16/10 ! Då denna väg är en mycket viktig ”pulsåder” på Orust medförde det att vi förlorade kunder och tappade omsättning med mer än 25%. Vi har tvingats säga upp personal och är snart konkursmässiga. Trafikverket menar att vägen skulle varit klar i juli men att kommunen ”passade på” att utföra arbeten samtidigt vilket skapade den stora försening. Vi behöver veta vår rätt till skadestånd. Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår det undrar du om ni kan få skadestånd för smällen er verksamhet tagit under tiden vägen varit stängd.

När kan man få skadestånd för en avstängd väg?

Den som drabbas av en ren förmögenhetsskada, exempelvis inkomstbortfall, till följd av arbeten på en fastighet kan få skadestånd som ersättning (miljöbalken 32 kap. 1 §). Skadeståndet betalas endast för vissa angivna skador. Det ska handla om vatten, luft- och markföroreringar, buller, skakningar eller annan liknande störning (miljöbalken 32 kap. 3 §). En avstängning som förhindrar tillgängligheten för kunder kan räknas som en ”liknande störning” för en affärsverksamhet. Den som bedriver den skadegörande verksamheten i egenskap av fastighetsägare eller låter sådan verksamhet utföras är en av de som kan bli skadeståndsansvariga (miljöbalken 32 kap. 6 §). I ert fall rör det sig om Trafikverket eller kommunen.

Skadan ni drabbas av kan alltså möjligtvis ge er rätt till skadestånd från Trafikverket eller kommunen.

Varje skada av det här slaget ger inte rätt till skadestånd

Alla skador som uppkommer på detta sätt ger inte rätt till skadestånd. Om ni inte kan visa att skadan orsakats genom uppsåt eller vårdslöshet kommer ni endast ha rätt till skadestånd om den störning som har orsakat skadan inte skäligen bör tålas med hänsyn till förhållandena på orten eller sett till dess allmänna förekomst under jämförliga förhållanden (miljöbalken 32 kap. 1 § tredje stycket). Det här ger uttryck för en väldigt bred jämförelse som en domstol kommer göra för att avgöra om ni har rätt till skadestånd. De kommer bl.a. kolla på vad ni rimligen kan förvänta er för störningar på platsen, behovet av arbetena, ifall störningen är mindre eller större än vad man kan förvänta sig av fastighetsägaren. Vid allmännyttiga arbeten som vägarbete anses de som drabbas av störningen få tåla mer än om syftet med arbetena inte gynnar allmänheten.

Vad kan ni förväntas tåla?

Utan att känna till fler detaljer om behovet av vägarbetena, förhållandena på Orust och er verksamhet är det omöjligt att ge ett definitivt svar om ni kan få skadestånd för den avstängda vägen eller inte. Vad som talar för att ni skulle få skadestånd är att vägen var helt avstängd. Det bör man tåla i mindre utsträckning än arbeten på en väg som visserligen leder till svårigheter att ta sig fram för kunder men där alla filer inte är avstängda. Om det går att nå er handelsträdgård genom en annan väg talar det mot att ni skulle få skadestånd. En annan sak som talar mot att ni skulle få skadestånd är att det är allmännyttigt arbete, ni förväntas då tåla mer. Omfattningen på skadan ni drabbats av till följd av störningen, 25 % minskning i omsättning får ses som mycket i sammanhanget, talar för att ni har rätt till skadestånd åtminstone i någon utsträckning.

Har kommunen varit vårdslös?

Situationen blir lite annorlunda när arbetet drar ut över tiden. Ifall kommunen genom uppsåt eller vårdslöshet orsakat den störning som drabbat er förväntas ni inte tåla någonting. Då har ni rätt till skadestånd oavsett om ni rimligen borde tåla störningen eller inte. En försening av arbeten som innebär störning i form av en avstängd väg kan bero på vårdslöshet. Då måste man kunna peka på ett vårdslöst handlande som orsakat förseningen. Kommunens agerande att ”passa på” med vägarbeten har jag svårt att se som grund för vårdslöshet på deras sida. En domstol kommer förmodligen anse att agerandet var befogat om arbetena var nödvändiga och rimligen borde tålas.

Ni måste bevisa er skada

Ett problem med den här sortens skada, bortfall av inkomst, är att den är svår att bevisa och ni har bevisbördan för existensen av er skada och storleken på den. Ni behöver dessutom visa ett orsakssamband mellan störningen och er skada. Förmodligen kan ni bevisa skadans förekomst men orsakssambandet är svårare. Trafikverket eller kommunen kommer garanterat invända med att skadan beror på andra förhållanden såsom minskad efterfrågan på trädgårdsprodukter eller liknande. Utifrån vad jag förstår råder det inga tvivel om att ni drabbats av en skada och det beror på den avstängda vägen men var beredda på att det är svårt att bevisa.

Om du vill ha någon ytterligare hjälp eller komma i kontakt med en av våra jurister kan du kontakta info@lawline.se så hjälper de dig.

Jag hoppas du fått svar på dina frågor!

Vänliga Hälsningar,

Aron BergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av fel på väg etc.? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000