Skada till följd av halka.

Hej.

Min mamma och pappa var ute och tog sin dagliga promenad för ett par veckor sedan. Då det hade snöat så såg mamma inte isfläcken under den nyfallna snön. Hon halkade och slog i huvudet. En hjälpsam kvinna hjälpte min pappa att få upp mamma på fötter igen. Mamma klarade sig relativt bra i första läget. Lite mörbultad överkropp och ett litet sår på huvudet. Inget illamående.

3 veckor senare märker min pappa att hon inte pratar som hon brukar och förstår inte riktigt vad pappa säger. Hon blir hämtad av ambulans med befarad stroke. Efter undersökning och röntgen ser de en pågående blödning på hjärnan, samt en gammal blödning bakom skallbenet där hon slagit i huvudet. Hon blir inlagd och opererad, dränage för att tappa ut blödningen.

Efter operationen så har hon tappat större delen av talförmågan, samt fått hjärntrötthet.

Läkarens uttalande är att mammas skada härledas till när hon halkade och slog i huvudet.

Vad juridiskt sätt kan man gå vidare i ärendet? Kan man stämma bostadsbolaget för att de inte har bekämpat halkan. Det var inte sandat på gångbanan, där hon halkade.

Tacksam för vägledning.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

Jag kommer att i mitt svar resonera kring skadeståndsmöjligheter då du inte nämner något om brott.

Din fråga berör främst Skadeståndslagen (SKL), Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Vem är ansvarig?
Det är inte helt klart vem som är ansvarig för skadan. Detta ska egentligen vara den som är ansvarig för att förvalta gångbanan vilket i ditt fall kan vara bostadsbolagen, men även kommunen eller ägaren till fastigheten. Då jag inte har tillräckligt med uppgifter kring gångbanan och omständigheterna kring denna ge ett direkt svar, men ett råd är att kolla med bostadsbolaget först och därefter vända dig till kommunen, mm.

Skadestånd?
Allmän skadeståndsskyldighet regleras i 2 kap 1§ SkL. Denna bestämmelse stadgar att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ska ersätta skadan. Detta förutsätter att en skada uppstått och att detta varit en följd av någons uppsåt/vårdslöshet. I ert fall måste ni kunna visa på att det varit vårdslöst av den ansvariga att inte grusa/salta när det är halt samt att det finns ett orsakssamband mellan att inte grusa och att din mamma halka och därmed skada sig

Föreligger vårdslöshet?
Såväl kommuner som fastighetsägare har en lagstadgad skyldighet att sanda när det är halt samt att röja snö, detta framgår av 2 § 1-2 st Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

När någon handlat i strid mot en lag och detta lett till att en skada uppstår föreligger ett allmänt antagande om att personen varit vårdslös. Detta gäller även om någon förhållit sig passiv och underlåtit att följa vad lagen stadgar.

Vidare kan man även beakta det faktum att det är allmänt känt att kallare väder och isbildning ökar risken för hala vägar, vilket i sin tur ökar risken för att personer ska halka. Detta är något som enkelt kan förebyggas genom att man saltar eller sandar vägarna. Dessa omständigheter borde en kommun/fastighetsägare/bostadsstyrelse känna till och förhålla sig till. I praxis har höga krav ställts då dessa måste visa att tillräckliga åtgärder vidtagits för att förhindra personskador när halka uppkommit på fastighetens mark (inkl. gångbanor). Kan då de skyldiga inte visa på att så är gjort, samt att den skadade vistats på exempelvis gångbana eller liknande (där allmänheten vanligtvis vistas) kan de troligen göras ansvarig för personskadorna.

Orsakssamband?
Det finns ett tydligt orsakssamband mellan att det inte var grusat och att din mamma halka. Detta utgör därmed en grund för skadestånd om du kan visa på att skadorna din mamma fått varit en följd av att hon ramlat. Undantag i denna bedömning är om din mamma är att betrakta som medvållande, alltså om även hon är delvis ansvarig för utfallet. Här vägs många omständigheter in. Frågan blir då om det faktum att nyligen hade snöat och att detta täckte isfläcken inneburit att hon rimligen inte kunnat väntas lägga märke till isen för att därmed undvika den. Då jag inte är insatt i de relevanta omständigheterna kan jag inte uttala mig om hur detta kommer att bedömas.

Ersättningens omfattning
Din mamma är berättigad ersättning för förluster som skadan inneburit (ex. inkomstförlust, sjukhus- och vårdkostnader, medicin och skadade kläde), sveda och värk (fysiskt och psykiskt lidande och obehag som skadan har fört med sig) samt lyte och men (skadeföljder som ex. förlust av sinnesfunktioner). Detta framgår av 5 kap 1 § SkL).

Vidare finns möjlighet att få ersättning för alla sakskador, däribland exempelvis kläder, glasögon m.m. (5 kap. 7 § SkL).

Bevis
Den som påstår att den en skada uppkommit på grund av annan måste bevisa detta. Det gäller för er att visa att det inte var grusat eller saltat samt att din mors skador uppkommit till följd av detta. Läkarutlåtandena gällande skadan kan fungera bra som sådant bevis. Vidare kan vittnesmål (exempelvis från din pappas och kvinnan som hjälpte dem) samt bildbevis också vara till hjälp.

Då jag inte har tillräcklig med information om omständigheterna och situationen i sig kan jag inte heller ta ställning till hur en domstol hade bedömt ert fall.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Izel IRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av fel på väg etc.? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000