Skadestånd på grund av dold fara på parkering

2019-04-28 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej. Parkerade på coops parkering för att handla. Far ut ur butiken och ska köra från parkeringen och jag börjar krypköra framåt ut ur parkeringsfickan. Helt plötsligt hör jag hur det gnisslar till och jag förstod inte riktigt vad det var som hade hänt så jag backar ut bilen och när jag har backat nästan helt ut så ser jag en betong ring med sladdar som sticker upp ur marken. Denna betong ring är alltså från en lyktstolpe som inte finns mer och cement ringen ligger halvt ner mot marken. Detta gjorde ju att min högra front blev helt repig och en bit av bilen lossnade. Har jag rätt att kräva skadestånd av butikens ägare? Denna cement ring ligger alltså mitt mellan alla parkeringsfickor och är svår att se från förarsäte eftersom den ligger ner och det finns ingen markering om att denna ligger där
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den första frågan som du måste ta reda på är vem som förvaltar parkeringsplatsen. Om det inte är Coop som ansvarar för parkeringsplatsen, kan du inte rikta ett skadeståndsanspråk mot butiken. Du kan alltid höra av dig till Coop och fråga vem som är ansvarig för parkeringsplatsen. Givet att det är Coop som är ansvarig för parkeringsplatsen, är andra frågan om Coop är skadeståndsskyldig enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen. Enligt denna bestämmelse ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. Din skada är att betrakta som en sakskada. Självklart kan man inte påstå att Coop uppsåtligen har orsakat skadorna på bilen. Frågan blir därför om skadorna orsakats av vårdslöshet. Är det vårdslöst att låta en betong ring med sladdar som sticker upp ur marken på en parkeringsplats mellan parkeringsfickor? Har Coop en skyldighet att sätta upp varningsskyltar alternativt ta bort sladdarna? Högsta domstolen har avgjort liknande fall som ditt och kommit fram till olika slutsatser. Det är därför jättesvårt att erbjuda dig ett konkret svar på frågan. Jag anser dock att du har rättsligt hållbara argument för att kunna rikta ett skadeståndsanspråk mot den som ansvarar för parkeringsplatsen. Du är välkommen att höra av dig till vår juristbyrå på info@lawline.se om du vill ha mer ingående hjälp i frågan.

Kan jag kräva kommunen på skadestånd efter jag halkat?

2019-02-28 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Jag halkade omkull vid promenad på en kommunal gata utan trottoarer. Bröt tummen på höger hand. Vägen var inte grusad och vädret var 0 till 1 plusgrad. Hade vinterkängor och broddar på mig. Vad har kommunen för ansvar och ska jag anmäla skadan/olyckan?
Elin Rideg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skadeståndslagen (1972:207) (SkL) hittar du här. Huvudregeln är att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar någon en personskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Ersättningen innefattar bl.a. sjukvårdskostnader, eventuell inkomstförlust samt sveda och värk (5 kap. 1 § SkL). För att kommunen ska bli skadeståndsskyldiga krävs inledningsvis att de har en skyldighet att grusa vägen vid behov, vilket verkar stämma i ditt fall du då skriver att det är en kommunal gata. För det andra krävs att kommunen varit vårdslösa då de underlåtit att grusa vid platsen du halkade på. Ett argument som kan tala för att de varit vårdslösa kan exempelvis vara om gatan varit ogrusad länge trots ett tydligt behov av grusning. Ett argument som kan tala för det motsatta är dock att halkrisken är som störts vid nollgradiga temperaturer och strax över. Var det en relativt plötslig temperaturförändring eller skedde under natten kan det vara så att kommunen inte hade hunnit grusa den aktuella gatan ännu - de kan inte vara överallt samtidigt. Om kommunen bedöms ha agerat vårdslöst så krävs för det tredje att det finns ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan underlåtenheten att grusa och skadan du ådrog dig. Det ska med andra ord vara beräkneligt och förutsebart att skadan skulle ske och att skadan inte skulle inträffat om kommunen hade grusat gatan.Väljer du att väcka talan är det du som har bevisbördan och därmed i uppgift att bevisa att kommunen hade en skyldighet att grusa, att de varit vårdslösa och att det finns ett tillräckligt starkt orsakssamband. Då jag inte vet alla omständigheter är det svårt för mig att ta ställning till om du kommer att ha framgång med ditt ersättningsanspråk eller inte. Mitt råd är att om du vill kräva kommunen på skadestånd så ska du i första hand vända dig till dem, förklara situationen och bifoga kvitton på t.ex. sjukhuskostnader som du vill ha täckning för. Går de inte med på det får du i sista hand vända dig till domstol med en stämningsansökan. Då det kommer att röra sig om ett tvistemål kommer den förlorande parten förpliktas att betala både sina egna och motpartens rättegångskostnader. Då det kan komma att röra sig om mycket pengar är det upp till dig att ta ställning till om det är "värt det" att driva processen ända till domstol. Är det någonting du överväger att göra är mitt råd att du först tar kontakt med en jurist som kan bedöma dina chanser utifrån alla omständigheter. Hoppas du fått lite klarhet i dina funderingar!Vänligen,

Ersättning för personskada på grund av ej skottad väg?

2019-02-13 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |HejHyr en lägenhet av privat hyresvärd. Förra vintern hade värden ingen snöhållning alls. Inget skottande och ingen sandning detta resulterade i att jag halkade och föll så illa att jag bröt foten och blev gipsad upp till knät i 6 veckor och var sjukskriven i totalt 6 månader.Frågan är vad kan jag begära i ersättning av fastighetsägaren?
Jesper Kröger |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är hyresvärdens plikt att ploga allmänna utrymmen som gångvägar och infarter och entréer till flerbostadshus. Man ska kunna komma in och ut ur sin lägenhet. Det är även fastighetsägaren som har ansvaret för att snö och is tas bort från tak på fastigheten vilket framgår av 3 kap 3 § ordningslagen (1993:1617). Detta ansvar kan övergå till någon som trätt i ägarens ställe t.ex. en arrendator, hyresgäst eller fastighetsförvaltare. Av förarbetet till lagen framgår dock att hyresgäster i ett hyreshus inte kan träda i fastighetsägarens ställe.Det framgår inte om någon annan än hyresvärden har ansvar för snöröjningen. Detta medför att du borde kunna begära ersättning för din personskada enligt 2 kap 1 § Skadeståndslagen (1972:207) (SkL) då han av vårdslöshet har orsakat personskada. De punkter du kan få skadestånd för finns i 5 kap. 1 § SkL och omfattar bland annat sjukvårdskostnader, inkomstförlust och sveda och värk samt lyte och men. Om du varit delaktig genom att uppsåtligen eller av grov vårdslöshet medverkat till skadan kan ersättningen jämkas enligt 6 kap 1 § SkL men inget tyder på detta.Angående vilket belopp du ska begära kan jag tyvärr inte svara på det då det oftast krävs uppgifter om arbetsinkomst och om du har fått kvarvarande men eller inte (läkarundersökning) så jag råder dig att kontakta en verksam jurist för detta. Du kan med fördel vända dig till oss på Lawline för fortsatt hjälp med ditt ärende. Kontaktuppgifter finner du via vår hemsida.Hoppas du fick svar på din fråga

Skadestånd från fastighetsägare

2018-12-31 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |OmHyresvärden har en plastmatta dålig skick jag bryter foten som mattan flyger iväg har jag rätt till skadestånd av hyresvärden
Jonathan Jademyr |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En fastighetsägare har en skyldighet att underhålla den mark de äger. Som jag förstår din fråga rör det sig om en matta som befinner sig i ett trapphus eller liknande lokaler. Det finns en möjlighet att du kan få skadestånd för olyckan enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Detta bygger på huruvida fastighetsägaren agerat vårdslöst genom att inte åtgärda problemet med mattan. Faktorer som kan påverka här är tillexempel hur länge mattan varit i dåligt skick, huruvida mattans skick har anmälts till hyresvärden och andra liknande omständigheter. Vid ett eventuellt skadeståndskrav är det du som bär bevisbördan. Det innebär att du bör dokumentera olyckan och anledningen där till så mycket som möjligt så att du i en eventuell tvist kan bevisa att olyckan skett så som du säger. Detta gäller även för de eventuella kostnader som uppstått på grund av olyckan så som sjukvårdskostnader, resor till och från sjukhus, kostnader för medicin med mera. Dessa utgifter styrks vanligtvis genom kvitton. Huruvida din fastighetsägare faktiskt agerat vårdslöst genom att inte åtgärda mattan kan jag tyvärr inte svara på. I skadeståndsfall liksom detta görs det individuella bedömningar för varje händelse och det finns därför ingen generell regel för när det faktiskt är skadeståndsgrundande. Jag ska dock nämna att det finns tidigare praxis fall för halkolyckor, dock dessa för is och snö, som sätter gränsen för vårdslöshet ganska högt.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Bostadsrättsförenings ansvar vid skada runt fastigheten

2019-03-18 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |https://lawline.se/bokaHej,Vi bor i bostadsrätt och parkerar vår bil på parkering som ägs av vår bostadsförening. Parkeringen består av tre parkeringsplatser som ligger runt om en gräsmatta. I vintras när jag skulle till jobbet tidigt på morgonen och det var fortfarande mörkt ute råkade jag vid en sväng från parkeringsplatsen köra med min bil på en av stora stenar som bostadsföreningen placerat längst ut i alla hörn på gräsmattan för att skydda den mot bilar. Stenarna syns inte när man sitter i bilen, de är inte heller markerade på något sätt och parkeringen saknar belysning. Den sten jag körde på ligger alldeles intill själva parkeringsrutan, dennes ena kant (den som kom i kontakt med bilen) ligger delvis på asfalten och sticker mycket ut. Bilen blev skadad och jag fick betala självrisk för att reparera den. Jag kontaktade också bostadsföreningen men de vägrade stå för självrisken.Vad kan vi göra i denna situation? Har bostadsföreningen inget ansvar för stenar som de placerar ut på fel sätt och som utgör fara för de som parkerar sina bilar där? Vi såg även andra köra på dessa stenar.
Alexander Hedblom |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada skall ersätta skadan enligt 2 kap 1 § Skadeståndslagen (SKL). Så bedömningen som får göras är baserad på huruvida bostadsrättsföreningen agerat vårdslöst när de placerat stenarna. För att bedöma om en någon agerat vårdslöst kan man göra en s.k. fri culpabedömning, där man bl.a. tar hänsyn till hur stor risken för att en skada skulle uppstå var samt i vilken utsträckning den som orsakat skadan insåg risken. Man kan förenklat säga att culpabedömningen går ut på att utreda om skadan uppstod av en ren olyckshändelse eller om någon kan skuldbeläggas för att skadan uppstod. Det ska dock tilläggas att samma bedömning görs på dig som bilförare. Vid en avvägning kan även en jämkning göras om det bedöms att båda parter agerat vårdslöst enligt 6 kap 1 § SKL.Enligt min bedömning så tror jag att era chanser att få ersättning från bostadsrättsföreningen för det som hänt är relativt låga. En bilförare förväntas alltid ha koll på sin omgivning och speciellt med tanke på att detta inträffade där ni bor lär bedömningen bli som sådan att ni ensamt agerat vårdslöst. Observera dock att detta endast är min personliga bedömning och att bedömningen kan se annorlunda ut på annat håll. Om ni vill ta detta vidare är min rekommendation att ni hör av er till en jurist, det kan ni göra här.Vänliga hälsningar,

Vem bär ansvar för att snöröjning sker?

2019-02-25 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Vem skall sköta snöröjning mm på en samfällighet ägd gångväg. Vägen går först förbi 4 bostadsrätt radhus och fram till 2 egnahemshus, däribland mitt hus. Vägens längd är ca 40 - 45 m. Frågan är oxå vem bär ansvaret om någon halkar och ex,bryter benet.
Aksinja Rönnlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga regleras till stora delar i Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.Av 2 § framgår att kommunen har ett primärt ansvar för att snöröjning sker inom områden med stadsplan. Områden med stadsplan är exempelvis trottoarer, gång- och cykelbanor utanför den egna tomten. Enligt 3 § kan kommunen ålägga en fastighetsinnehavare att denna, inom kommunens områden, ska fullgöra kommunens skyldighet. Vanligtvis innebär det att fastighetsägare ansvarar för gångvägar eller annat utrymme för gångtrafik i direkt anslutning till fastigheten. Reglerna om ansvarsfördelning ser annorlunda ut från kommun till kommun, men det är relativt vanligt att kommunen ålägger fastighetsägarna att skotta och sanda utanför fastigheten. All snöröjning inom den enskilda tomten är fastighetsägarens ansvar. Om kommunen har ålagt fastighetsägaren att halkbekämpa är det fastighetsägarens ansvar. Om fastighetsägaren underlåter att halkbekämpa kan hen dömas till böter enligt 14 § 1 p. Det är i första hand Naturvårdsverket som utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i lagen. Den omedelbara tillsynen utövas dock av kommunen (11 §). Om en sak- eller personskada uppkommer till följd av att fastighetsägaren inte halkbekämpat kan även skadestånd enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen bli aktuellt. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vem bär ansvaret för att snöröjning sker?

2019-01-27 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej!En fråga angående snöröjning och halkbekämpning i tättbebyggt område tex stad eller större by.Såvitt jag vet är det kommunen som ansvarar för detta men som i sin tur kan delegera ansvaret för halkbekämpning av trottoar till berörda fastighetsägare.Om så sker, har kommunen då ansvaret för att se till att det verkligen blir utfört och vilka påföljdsmöjligheter finns att ta till om fastighetsägare inte halkbekämpar ?
Aksinja Rönnlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga regleras till stora delar i Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.Av 2 § framgår att kommunen har ett primärt ansvar för att snöröjning sker på gator, parker och andra allmänna platser som är redovisade i detaljplan enligt plan- och bygglagen och för vilka kommunen är huvudman. Enligt 3 § kan kommunen ålägga en fastighetsinnehavare inom ett område med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser att utföra gaturenhållning och snöröjning i fråga om gångbanor eller andra utrymmen utanför fastigheten som behövs för gångtrafiken.Utifrån dessa bestämmelser kan vi således utläsa att kommunen har ett primärt ansvar för snöröjning och saltning. Detta ansvar kan i sin tur delegeras till en fastighetsinnehavare.Om kommunen har ålagt fastighetsägaren att halkbekämpa är det fastighetsägarens ansvar. Om fastighetsägaren underlåter att halkbekämpa kan hen dömas till böter enligt 14 § 1 p. Det är i första hand Naturvårdsverket som utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i lagen. Den omedelbara tillsynen utövas dock av kommunen (11 §). Om en sak- eller personskada uppkommer till följd av att fastighetsägaren inte halkbekämpat kan även skadestånd enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen bli aktuellt. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Har jag rätt till skadestånd av kommunen och hur går jag tillväga i så fall?

2018-11-22 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej Jag gick från kommunens parkeringsplats ut till vägen, skall korsa en cykel väg, då det kom en cyklande där tog jag ett par steg ut på gräset ,det var mörkt ,i gräset var det en stolpe som var avsågad c:a 20-30 cm upp vilket jag slog i benet mot, skar upp ett djupt jag som jag fick åka till akuten och sy med 8 stygn.Min fråga är då hur ställer man kommunen till svar för detta ? anmäler man på något vis ?Tacksam för svar MVH
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag relativt detaljerat redogöra för ifall kommunen är skadeståndsskyldiga utifrån ett antal faktorer och sedan förklara hur du går tillväga för att kräva de på skadestånd. Ifall du vill ha ett kortare svar på din fråga kan du läsa sammanfattningen längst ner i svaret.I mitt svar utgår jag ifrån att det är kommunen som har ansvar för marken där stolpen var. Om du är osäker på detta kan du alltid höra av dig till kommunen och fråga. Eftersom din fråga handlar om kommunens skadeståndsansvar blir skadeståndslagen (SkL) tillämplig. Är kommunen ansvariga för skadan?Om någon genom vårdslöshet orsakar person- eller sakskada är de skyldiga att ersätta skadan, se SkL 2 kap. 1 §. Förutsatt att kommunen är ansvariga för marken där stolpen fanns är det mot de du ska rikta skadeståndsanspråket för dina personskador. Frågan är då om kommunen har varit vårdslös genom att ha en avsågad stolpe i gräset precis utanför cykelbanan.Har kommunen varit vårdslös?Vid en prövning om kommunen agerat vårdslöst tar man hänsyn till ett antal olika faktorer:1) Hur mycket hade det kostat kommunen att ta bort stolpen.2) Hur stor var risken för att någon skulle skada sig.3) Hur allvarlig och stor skulle den potentiella skadan kunna bli. 4) Hur medvetna om skaderisken var kommunen.Eftersom jag inte känner till alla omständigheter i fallet är det väldigt svårt för mig att säga ifall kommunen varit vårdslös eller inte. Det beror lite på om stolpen blivit kvar från tidigare arbete och man bara glömt att ta bort den eller om den fyllde någon annan funktion där. Det låter som att det hade varit relativt billigt för kommunen att ta bort stolpen. Hur stor risken var att någon skulle skada sig beror lite på exakt var stolpen stod och hur väl gömd den var. Den potentiella skadan bör kunna bli relativt allvarlig, som i ditt fall och kommunen borde rimligtvis vara medveten om skaderisken. Som du märker är detta en väldigt svår bedömning att göra och bedömningen görs alltid utifrån de specifika omständigheterna i varje fall. Utifrån informationen jag fått i frågan låter det som att det är fullt möjligt att hävda att kommunen agerat vårdslöst genom att inte ta bort stolpen alternativt sätta upp en varningsskylt eller liknande.Vilken ersättning har du rätt till?Om vi då utgår ifrån att kommunen agerat vårdslöst genom sin underlåtenhet att ta bort den avsågade stolpen har du rätt till ersättning av de. För det första har du rätt till ersättning för sjukvårdskostnader och övriga kostnader (exempelvis transportkostnader eller liknande), se SkL 5 kap. 1 §. Du har också rätt att få ersättning för eventuell inkomstförlust. Utöver detta kan du även ha rätt till ersättning för fysiskt och psykiskt lidande som är tillfälligt (sveda och värk) och även stadigvarande sådant (lyte och men). Du har även rätt till ersättning ifall du lidit särskilda olägenheter till följd av skadan.Hur kräver du skadestånd av kommunen?Det första du bör göra är att höra av dig till kommunen och meddela de om vad som hänt och att du kräver skadestånd. Sedan bör du bifoga kvitton på alla sjukhusbesök, transporter och övriga skador du kräver ersättning för. Ifall du exempelvis kommer få ett ärr av skadan bör du även meddela att du kräver ersättning för bestående men.Efter att du meddelat kommunen dina skadeståndskrav, motiverat de och bifogat kvitton betalar de förhoppningsvis ut pengarna till dig. Om kommunen väljer att inte betala skadestånd till dig är ditt sista alternativ att ta skadeståndskravet till tingsrätten. Innan du väljer detta alternativ rekommenderar jag dig starkt att först redogöra med en jurist då en domstolsprocess kan komma att bli dyr för dig. SammanfattningUtifrån den information jag fått är min bedömning att kommunen kan ha agerat vårdslöst genom att inte ta bort den avsågade stolpen, men jag vill poängtera att det är svårt för mig att säga då jag inte känner till alla aktuella omständigheter. Ifall kommunen har agerat vårdslöst har du rätt till skadestånd av kommunen för de personskador du lidit. Du bör höra av dig till kommunen och meddela att du kräver skadestånd. Bifoga även vad du kräver ersättning för, som sjukhusbesök, transportkostnader, liknande utgifter och kvitton på dessa kostnader. Du bör också meddela att du kräver ersättning för bestående men om du kommer få ett ärr från skadan. Förhoppningsvis betalar kommunen ut skadeståndet till dig. Ifall de inte gör det är ditt sista alternativ att ta ärendet till domstol. I sådana fall rekommenderar jag dig starkt att först prata med en jurist som kan bedöma dina skadeståndskrav utifrån alla aktuella omständigheter, detta eftersom det kan kosta dig mycket pengar att driva ärendet i domstol.Hoppas mitt svar har varit till hjälp! Om du har övriga frågor är du välkommen att höra av dig igen. fall du behöver hjälp med att framställa krav till kommunen kan du höra av dig till Lawlines juristbyrå.Vänliga hälsningar