Vem bär ansvar för att snöröjning sker?

FRÅGA
Vem skall sköta snöröjning mm på en samfällighet ägd gångväg. Vägen går först förbi 4 bostadsrätt radhus och fram till 2 egnahemshus, däribland mitt hus. Vägens längd är ca 40 - 45 m. Frågan är oxå vem bär ansvaret om någon halkar och ex,bryter benet.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga regleras till stora delar i Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Av 2 § framgår att kommunen har ett primärt ansvar för att snöröjning sker inom områden med stadsplan. Områden med stadsplan är exempelvis trottoarer, gång- och cykelbanor utanför den egna tomten. Enligt 3 § kan kommunen ålägga en fastighetsinnehavare att denna, inom kommunens områden, ska fullgöra kommunens skyldighet. Vanligtvis innebär det att fastighetsägare ansvarar för gångvägar eller annat utrymme för gångtrafik i direkt anslutning till fastigheten. Reglerna om ansvarsfördelning ser annorlunda ut från kommun till kommun, men det är relativt vanligt att kommunen ålägger fastighetsägarna att skotta och sanda utanför fastigheten. All snöröjning inom den enskilda tomten är fastighetsägarens ansvar.

Om kommunen har ålagt fastighetsägaren att halkbekämpa är det fastighetsägarens ansvar. Om fastighetsägaren underlåter att halkbekämpa kan hen dömas till böter enligt 14 § 1 p. Det är i första hand Naturvårdsverket som utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i lagen. Den omedelbara tillsynen utövas dock av kommunen (11 §). Om en sak- eller personskada uppkommer till följd av att fastighetsägaren inte halkbekämpat kan även skadestånd enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen bli aktuellt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Aksinja Rönnlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av fel på väg etc. (57)
2021-08-09 Ersättning för olycka med för lågt uppsatt vägmärke?
2021-04-19 Halkar på kommunens mark, skadestånd?
2021-02-26 Skada till följd av halka.
2021-01-15 Ersättning om man halkat utanför fastighet

Alla besvarade frågor (97307)