Vem bär ansvaret för att snöröjning sker?

FRÅGA
Hej!En fråga angående snöröjning och halkbekämpning i tättbebyggt område tex stad eller större by.Såvitt jag vet är det kommunen som ansvarar för detta men som i sin tur kan delegera ansvaret för halkbekämpning av trottoar till berörda fastighetsägare.Om så sker, har kommunen då ansvaret för att se till att det verkligen blir utfört och vilka påföljdsmöjligheter finns att ta till om fastighetsägare inte halkbekämpar ?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga regleras till stora delar i Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Av 2 § framgår att kommunen har ett primärt ansvar för att snöröjning sker på gator, parker och andra allmänna platser som är redovisade i detaljplan enligt plan- och bygglagen och för vilka kommunen är huvudman. Enligt 3 § kan kommunen ålägga en fastighetsinnehavare inom ett område med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser att utföra gaturenhållning och snöröjning i fråga om gångbanor eller andra utrymmen utanför fastigheten som behövs för gångtrafiken.
Utifrån dessa bestämmelser kan vi således utläsa att kommunen har ett primärt ansvar för snöröjning och saltning. Detta ansvar kan i sin tur delegeras till en fastighetsinnehavare.

Om kommunen har ålagt fastighetsägaren att halkbekämpa är det fastighetsägarens ansvar. Om fastighetsägaren underlåter att halkbekämpa kan hen dömas till böter enligt 14 § 1 p. Det är i första hand Naturvårdsverket som utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i lagen. Den omedelbara tillsynen utövas dock av kommunen (11 §). Om en sak- eller personskada uppkommer till följd av att fastighetsägaren inte halkbekämpat kan även skadestånd enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen bli aktuellt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Aksinja Rönnlund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av fel på väg etc. (41)
2019-04-28 Skadestånd på grund av dold fara på parkering
2019-03-18 Bostadsrättsförenings ansvar vid skada runt fastigheten
2019-02-28 Kan jag kräva kommunen på skadestånd efter jag halkat?
2019-02-25 Vem bär ansvar för att snöröjning sker?

Alla besvarade frågor (69981)