Jag halkade på en isfläck på trottoaren; har jag rätt till ersättning?

2018-09-23 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej Jag heter L. N (min make skriver) ett mycket koncentrerat utdrag.Vi har skrivit många mail både till Kommunens jurist och försäkringsbolaget som representerar dom. Jag halkade på en isfläck när jag gick upp på trottoaren från övergångsstället och bröt arm axel, fick spikas ihop med skena och spik, armen blir aldrig återställd. Kommunen erkänner att det kunde finnas en isfläck.Översyn på gång, cykelväg o övergångsställe samt sett över "området manuellt"? Min fråga, är de blinda?Pucar du skriver: (Länsförsäkringars jurist)Endast översyn har därför gjorts på gång- och cykelvägarna, inkluderande övergångsställena. Sådan översyn med kompletterande halkbekämpning utfördes på olycksplatsen den 22 januari kl 11.51. Därtill har övergångsstället setts till manuellt över dagen men där finns ingen exakt tidsangivelse. Det finns ingen anledning att betvivla att det fanns en isfläck där hon föll men någon garanti för total halkfrihet kan aldrig garanteras. Eftersom vidtagna åtgärder får anses som tillräckliga, kan ingen kommunal företrädare anses ha varit försumlig eller vårdslös.Kommunen har skottat av trottoaren den 15 och 16 januari, eftersom det kom mycket snö då. Trottoaren halkbekämpades samtidigt. . Endast översyn har därför gjorts på gång- och cykelvägarna, inkluderande övergångsställena. Sista raderna fick ej plats
Joar Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga?Min utgångspunkt i svaretJag utgår från att det i detta fall ankommer på kommunen att underhålla ifrågavarande trottoar, vilket kommunen verkar medge såsom jag tolkar din fråga. Eftersom jag inte vet vilken tid respektive vilket datum som du skadade dig kan jag inte lägga större vikt vid hur det påverkar omständigheterna att platsen setts till den 22 januari kl. 11:51. Följande angår kommunens ansvar samt dina möjligheter till ersättning och inte huruvida kommunen är blinda. Dessvärre finns inget rakt svar på din fråga och jag kommer inte besvara huruvida du har rätt till skadestånd från kommunen eller ej. Istället kommer jag redogöra för under vilka omständigheter du är berättigad ersättning och vad du bör beakta. Vilket ansvar har kommunen att hålla trottoaren isfri?Kommunen är skyldig att underhålla och renhålla trottoarer för vilka kommunen är huvudman. Underhållsskyldigheten innefattar dels en eftersträvan att undvika olägenheter för människors hälsa, dels en skyldighet att tillse de krav som kan ställas med hänsyn till trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet (2 § lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, hädanefter LGS). Detta inkluderar isborttagning i skälig mån. Avgörande är således om kommunen genom passivitet (att inte uppfylla sina skyldigheter), kan anses ha vållat dig skadan. Vilken rätt har jag till skadestånd från kommunen?Skadestånd på grund av vårdslös myndighetsutövningKommunen ska ersätta skada som orsakats genom fel eller försumlighet vid myndighetsutövning (3 kap. 2 § skadeståndslagen, hädanefter SkL). Försumlighet är i detta fallet mest relevant. Härvid kan du erhålla skadestånd om du kan bevisa att kommunen agerat försumligt genom underlåtenheten att tillse fungerande underhåll av trottoarer i strid med skyldigheten enligt LGS.För det första måste du bevisa att omständigheterna angår kommunens myndighetsutövning. Myndighetsutövning innefattar kommunens utövande av maktbefogenheter och beslutsfattande. Det ska således bevisas att kommunens beslutsfattande angående isröjning är vad som grundlagt skadeförhållandet. Stöd för detta ges genom LGS förpliktigande, varvid du får hänvisa till skyldigheten att fatta beslut för att undvika olägenheter för människors hälsa samt för att tillse de krav som kan ställas med hänsyn till trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. Myndighetsutövning inkluderar även underlåtenheten att fatta sådana beslut som myndigheten borde ha fattat. För att summera ska du således visa att myndigheten borde ha agerat annorlunda samt att deras faktiska agerande stred mot skyldigheten enligt LGS.För att kommunen ska vara ersättningsskyldig krävs alltså att det föreligger försumlighet. Försumlighet bedöms utifrån skaderisken, den potentiella skadans omfattning, kostnaden för att förebyggande samt skadeorsakande partens riskinsikt (jfr exempelvis högsta domstolens mål NJA 1979 s.129). Onekligen får det i detta fall anses att risken för allvarlig skada är mycket stor då en isfläck täcker trottoaren vid ett övergångsställe. Härtill får sannolikt även den potentiella skadans omfattning bedömas som relativt allvarlig med hänsyn till markens hårdhet, att det ligger en väg intill, samt att handlösa och oförberedda fall med stor risk kan föranleda skallskador samt andra skador med potentiellt livslånga konsekvenser. Kommunen har haft god riskinsikt men, till din nackdel, därav vidtagit åtgärder som de verkar ha bevis för. För din del krävs att du påvisar kommunens åtgärder vara otillräckliga med hänsyn till just skaderisken, den potentiella skadans omfattning. Förebyggnadskostnaden måste bedömas i förhållande till den riskerade skadan. När det angår fara för liv och hälsa anses relativt höga kostnader vara proportionerliga, vilket talar till din fördel. Vad som måste minnas är dock att blixthalka kan uppkomma snabbt och vara omöjlig att hantera omedelbart, vilket innebär att det aldrig kan ställas krav på fullständig renhållning och underhållning.Härutöver krävs för ersättning att det föreligger så kallad adekvat kausalitet mellan kommunens underlåtenhet och skadans uppkomst, det vill säga ett förutsägbart orsakssamband. Kausalitet bedöms utifrån om kommunens underlåtenhet låg i farans riktning för skadans uppkomst och adekvans utifrån om skadan i efterhand kunde anses ha varit förutsägbar.I det fall kommunen anses ha underlåtit sin skyldighet att i tillräcklig mån underhålla trottoaren råder ingen tvekan om att ett sådant orsakssamband föreligger. I det fall dessa krav (försumlighet genom passivitet samt adekvat kausalitet) uppfylls är du berättigad till skadestånd från kommunen.Skadestånd på grund av vårdslöshet som inte härleds till myndighetsutövningI det fall omständigheterna ter sig så att händelsen inte kan härledas till myndighetsutövning är det möjligt att grunda skadeståndsanspråk i 2 kap 1 § SkL. Skillnaden detta innebär är kommunen måste ha varit mer försumliga för att du ska berättigas ersättning än vad som är fallet enligt 3 kap. 2 § SkL. En ytterligare skillnad är att du i detta fall självfallet inte behöver bevisa myndighetsutövning, utan enbart att visst agerande eller viss passivitet oavsett dess form har orsakat skadan.Vad får jag ersättning för?Du har uppenbart lidit personskada och har, om du berättigas skadestånd, rätt till ersättning för själva skadan, ekonomisk skada på grund av sjukvårdskostnader (5 kap. 1 § första stycket 1 p. SkL) eller inkomstförlust (5 kap. 1 § första stycket 2 p. SkL) samt ideell skada genom stadigvarande men såsom nedsatt rörelseförmåga (5 kap. 1 § första stycket 3 p. SkL). Inkomstförlust beräknas utifrån sannolik inkomst. Exempelvis fick en arbetslös ersättning såsom anställd eftersom framtida anställning gjordes sannolik (NJA 2007 s. 461) och en student fick ersättning utifrån förväntad lön som anställd på grund av förlängd studietid (NJA 1964 s. 431).MedvållandeEventuellt skadestånd kan sänkas om det anses att du själv genom grov vårdslöshet bidragit till skadans omfattning (6 kap. 1 § första stycket SkL). Grov vårdslöshet innebär ett agerande med betydande hänsynslöshet och nonchalans (NJA 1992 s. 130), varför jag bedömer det som högst osannolikt att medvållande skulle komma på fråga.SammanfattningDu bör i första hand åberopa att kommunen genom försumlighet vid myndighetsutövning orsakat dig skada jämte 3 kap. 2 § SkL och i andra hand att kommunen orsakat dig skada jämte 2 kap. 1 § SkL. Det är den som för skadeståndstalan som har att bevisa sitt påstående. Vad som ska bevisas har redogjorts ovan. Dessvärre kan jag inte ge besked om sannolikheten att erhålla skadestånd i detta fall. Möjligen anses kommunen ha fullgjort sina skyldigheter med hänsyn till svårigheten att bekämpa isfläckar under vintertider och således inte ha agerat försumligt.

Skadestånd för skadat nyckelben och mobil

2018-04-21 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej. Jag var ute i Lunds kommun igår och vurpade kraftigt på ett brunslock. Det stod upp ca 4-6 cm från marken vilket gjorde att jag bröt nyckelbenet och totalförstörde min mobil. Kommer förmodligen få operera då nyckelbenet är brutet på mitten och den ena delen har vridit sig och kommit väldigt fel. Är detta något jag kan få skadestånd för? Och hur ska jag i så fall gå till väga?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, Regler om skadestånd finner du i skadeståndslagen, även kallad SkL (här).Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat en person- eller sakskada har en skyldighet att ersätta skadan (se SkL 2:1och SkL 5:1). I ditt fall är det alltså avgörande om någon (exempelvis Lunds kommun eller annan aktör som haft med locket att göra) genom sin underlåtenhet att låta brunnslocket stå framme kan sägas ha agerat vårdslöst.Det finns flera rättsfall som tyder på att den som bäst kan utöva tillsyn över ett område, typiskt sett en fastighetsägare, har ett ansvar att förhindra sådana här typer av risker (se exempelvis NJA 1987 s 222 och NJA 1973 s 141, det så kallade "vattenkastarfallet").För att fastställa om en handling varit vårdslös gör man en så kallad culpaprövning. Den här består av flera olika steg, varför jag valt att i mitt svar göra en kort sammanfattning av de faktorer som kan påverka bedömningen. I ditt fall talar risken som ett brunnslock placerat på öppen gata innebär för att de borde agerat på ett annat sätt. Skadan är dessutom normalt påräknelig, det vill säga att händelseförloppet som ledde till skadan inte helt saknade samband med riskmomentet att det var ett öppet brunnslock på en gata. Ifall en domstol skulle bedöma att lunds kommun eller annan aktör kan sägas ha agerat vårdslöst kan du vara berättigad till ersättning för din personskada i form av sveda och värk för ditt skadade nyckelben, samt ersättning för sakskadan på din mobil (se SkL 5:1 p. 3 och SkL 5:7). Även eventuella kostnader för transport till sjukhus kan ersättas (se SkL 5:1 p. 1). Skadeståndsbeloppet ska försätta dig i samma situation som om skadan inte inträffat. Det finns alltså inget preventivt syfte med skadestånd, varför skadeståndsbeloppet kan bli ganska lågt. Här bör även tilläggas att kostnader som täcks av socialförsäkringen, ex. de flesta sjukhuskostnader, räknas av från skadeståndsbeloppet (SkL 5:3).För att väcka talan om skadestånd bör du skicka en stämningsansökan till TR:n. Detta görs lättast genom att anlita ett juridiskt ombud, exempelvis en advokat. Till sist vill jag nämna att preskriptionstiden för skadeståndsanspråk är 10 år (se preskriptionslagen 2 §). Med detta menas att du måste väcka talan inom 10 år från skadans uppkomst. Hoppas att svaret är till hjälp!Vänligen,

Skadestånd grund av halkat på isfläck

2018-03-07 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej.2017-11-30 halkade jag på en isfläck, och landade på rygg.Jag har sedan dess haft ont i rygg, höger höft, lår och knä.Har även haft värk i höger axel och arm.P.g.a. överbelastning har jag känningar även i vänster höft och knä.Jag har varit på 2 vårdcentraler, och fått både Treo comp och Diklofenak Mylan utskrivet, men jag hade fått samma effekt med en påse godis.Värken har istället blivit betydligt värre. Ibland kan jag knappt förflytta mig.Om jag anstränger benen extra mycket, gör det fruktansvärt ont efteråt, både i sittande och liggande läge.Den andra läkaren jag var hos gjorde inte ens en undersökning. Dessutom skrev han ut fel medicin vid receptförnyelse.Det enda "vettiga" han gjorde var att remittera till skelettröntgen, som bara visade på lindrigt slitage i ländryggen.Nu har jag, av den tredje läkaren, fått remiss till magnetröntgen. Jag har så ont så jag vet snart inte vag jag gör !!!! Ska ett företag med ansvar för yttre skötsel kunna göra hur de vill utan att ta minsta lilla ansvar ???? Jag kommer i alla fall polisanmäla företaget för "Vållande av kroppsskada" !! _____
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fastighetsägare blir skadeståndsskyldig för personskada som uppkommer i de fall exempelvis isfläckar inte blir sandade (2 kap. 1 § skadeståndslagen här). Beträffande halkolyckor, har liknande omständigheter prövats i, exempelvis, NJA 1976 s. 196 och NJA 1974 s. 412. Inte i någon av fallen dömdes skadestånd ut, eftersom den (ägaren av marken) som var skyldig att underhålla marken inte ansågs varit försumlig. För att skadestånd ska kunna utgå måste det föreligga adekvat kausalitet mellan vållande (orsakande) gärning och skada. Det ska ligga i farans riktning att någon halkar och slår sig om inte marken sandas. Det har i ovan nämnda rättsfall och i övrig praxis, som berör liknande situationer, funnits en benägenhet att ställa vissa krav på att viss försiktighet uppvisas i de fall det är halt ute. I din fråga beskriver du inte omständigheterna rörande olyckan närmare, men rör det sig om en synlig isfläck eller antagbar (det var halt ute i största allmänhet när olyckan skedde) halka som du rimligen kunnat väntas lägga märke till och undvika är, enligt min bedömning, möjligheterna att utkräva något ansvar från företaget relativt små. Kan företaget emellertid anses ha varit försumlig angående sandningen, gäller följande.Vill du framföra ett skadeståndskrav rekommenderar jag att du gör detta direkt mot företaget, fastän diskussion förts tidigare, och beskriver i ett brev varför du anser att denne är skadeståndsskyldig och med vilket belopp. Skulle företaget inte betala och du fortfarande anser att denne är skadeståndsskyldig, kan du skicka en stämningsansökan till tingsrätten för att yrka dina krav.Jag har dock som sagt svårt att utifrån din fråga avgöra om det är någon person som har varit vårdslös och därför är ersättningsskyldig. Vill du ha hjälp att utreda frågan närmare kan du boka tid med en av våra jurister (här).En polisanmälan avseende vållande till kroppsskada är givetvis möjlig att upprätta. Huruvida den kommer vinna framgång kan jag emellertid inte uttala mig mer ingående om.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Fråga om ersättning vid halkolycka

2018-02-07 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Skulle parkera för att arbeta natt.Halkade på en stor isfläck.Bröt ben i handen gipsades 3 veckor.
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Eftersom det inte framgår någon tydlig fråga i ditt meddelande till oss, tolkar jag det som att du vill veta om du kan få skadestånd för en halkolycka som ledde till att du bröt handen? Vem ansvarar för underhåll av mark? Den som äger marken är skyldig att ansvara för underhåll. Har markägaren agerat vårdslöst och följden av detta blivit att du brutit armen, kan du ha rätt till skadestånd för att du lidit personskada. Ett vårdslöst agerande kan t.ex. vara om markägaren inte sandat enligt underhållsplan (se här). Vad kan du kräva ersättning för?Ersättning kan krävas för kostnader, sveda och värk, inkomstförlust samt bestående men. Huvudregeln är att ersättningen ska sätta dig i samma ekonomiska situation som om skadan aldrig skett (se här). Hur går du tillväga för att kräva ersättning? I första hand måste du ta reda på vem som äger marken där du halkat. I andra hand kontaktar du markägaren och berättar vad som hänt samt kräver skadestånd för skadan. - Allmänna reklamationsnämnden kan hjälpa dig att pröva om markägaren varit vårdslös. Ytterligare tips på vad du bör göra: - Ta bild på skadeplatsen. Är det fortfarande halkrisk på parkeringen? Fanns det eventuella vittnen på plats?- Anmäl din skada till eventuella olycksfallsförsäkringar som du har privat eller via arbetsgivare och fackförbund. Avslutning Det är svårt för mig att ge dig ett hundraprocentigt svar på vad utfallet blir då ersättningen beror på huruvida det går att påvisa att markägaren brustit i att sanda eller inte. Om du vill ha ytterligare hjälp ber jag dig vända dig till någon av våra duktiga jurister på vår juristbyrå - här. Lycka till!Vänligen,

Begära skadestånd av kommunen för cykelolycka på dålig väg?

2018-08-13 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej!Ramlade med cykeln för en månad sen på en cykelväg i nerförsbacke. Jag cyklade sakta, bromsade hela vägen ner. Det var en bula på asfalten och runt den var det en skåra (4-6 cm bred). Jag såg inte denna ojämnhet, mest troligt p.g.a. att jag blev bländat av solen. Tror att cykelhjulet fastnade i skåran. Platsen var markerad med vit, tunn linje. Enligt många som jag har pratat med har denna bula funnits i flera år utan att blivit åtgärdat. Jag ramlade, slog i axeln mot asfalten, fick skrubbsår, blåmärken och lårkaka. Besökte akuten och röntgen där det konstaterades en nyckelbensfraktur och lindrig hjärnskakning. Eftersom jag inte kunde stödja mig på höger benet tog jag kontakt med ortopeden och fick höften också röntgad en vecka senare. Men det är mjukdelsskada som inte syns på röntgen. Nu går jag hos fysioterapeuten för både axeln och benet. Vad kan jag begära för skadestånd av kommunen för sveda och värk? Jag är pensionär och har ingen olycksfallsförsäkring.
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar kommer jag relativt detaljerat redogöra för ifall kommunen är skadeståndsskyldiga utifrån ett antal faktorer. Ifall du vill ha ett kortare svar på din fråga kan du läsa sammanfattningen längst ner i svaret.I mitt svar utgår jag ifrån att det är kommunen som har ansvar för den cykelväg som olyckan skedde på. Om du är osäker på detta kan du alltid höra av dig till kommunen och fråga. Eftersom din fråga handlar om kommunens skadeståndsansvar blir skadeståndslagen (SkL) tillämplig. Är kommunen ansvariga för skadan? Om någon genom vårdslöshet orsakar person- eller sakskada är de skyldiga att ersätta skadan, se SkL 2 kap. 1 §. Då kommunen är ansvariga för vägen är det mot de du ska rikta skadeståndsanspråket för dina personskador. Frågan är då om kommunen har varit vårdslös genom sin underlåtenhet att laga skåran i asfalten. Har kommunen varit vårdslös?Vid en prövning om kommunen agerat vårdslöst tar man hänsyn till ett antal olika faktorer:1) Hur mycket hade det kostat kommunen att laga skåran i asfalten. 2) Hur stor var risken för att någon skulle skada sig. 3) Hur allvarlig och stor skulle den potentiella skadan kunna bli. 4) Hur medvetna om skaderisken var kommunen. Utifrån informationen i din fråga skulle jag säga att skåran i asfalten antagligen inte hade kostat så mycket för kommunen att laga. Risken för att någon skulle skada sig verkar även den varit relativt stor och de potentiella skadorna måste antas kunna bli allvarliga, som i ditt fall. Utöver det borde kommunen insett att det medför en skaderisk att ha sådana skåror i cykelvägarna, speciellt eftersom de har ansvar för ett stort antal vägar. En annan aspekt som kan vara relevant att ta hänsyn till är ifall du på något sätt varit medvållande till skadan, men eftersom du cyklade långsamt och försiktigt nedför backen finns det inget som tyder på det. Jag skulle med detta i åtanke göra bedömningen att kommunen handlat vårdslöst, speciellt om det är så att denna skåra har funnits i vägen under flera år. Jag vill dock poängtera att denna bedömning är svår att göra för mig då jag inte känner till alla omständigheter i fallet.Vilken ersättning har du rätt till?Min bedömning är alltså att du har rätt till skadestånd för att kommunen genom sin underlåtenhet att åtgärda denna skåra i asfalten på ett vårdslöst sätt har orsakat dig personskada. För det första har du rätt till ersättning för sjukvårdskostnader och övriga kostnader (exempelvis transportkostnader eller liknande), se SkL 5 kap. 1 §. Du har också rätt att få ersättning för eventuell inkomstförlust. Sist, som du nämner, kan du även ha rätt till ersättning för fysiskt och psykiskt lidande som är tillfälligt (sveda och värk) och även stadigvarande sådant (lyte och men). Du har även rätt till ersättning ifall du lidit särskilda olägenheter till följd av skadan. Vad bör du göra nu? Du bör höra av dig till kommunen och meddela de om vad som hänt och att du kräver skadestånd. Sedan bör du bifoga alla sjukhusbesök, transporter och övriga skador du kräver ersättning för och kvitton för dessa kostnader. Du bör även meddela att du kräver ersättning för sveda och värk och eventuellt för bestående men ifall du har några sådana (exempelvis ärr). Hur mycket du kan få i ersättning för sveda och värk är väldigt svårt att säga då det återigen beror på en rad olika faktorer. Det man kan säga är att ersättning i allmänhet betalas ut för den tid du är sjukskriven. Ifall du inte arbetar får man göra en uppskattning av den tiden. Ersättningen du kan få ut avgörs alltså av hur länge du är sjukskriven. Efter att du hört av dig till kommunen betalar de förhoppningsvis ut skadeståndet till dig. Om de inte gör det är ditt andra alternativ att ta ärendet till tingsrätten, men eftersom detta kan kosta dig mycket pengar rekommenderar jag dig att först rådgöra med en jurist.Sammanfattning Utifrån den information jag fått är min bedömning att kommunen genom sin passivitet att fixa vägen varit vårdslös. Därmed har du rätt till skadestånd av kommunen för de personskador du lidit. Du bör höra av dig till kommunen och meddela att du kräver skadestånd. Bifoga även vad du kräver ersättning för, som sjukhusbesök, transportkostnader, liknande utgifter och kvitton på dessa kostnader. Du bör också meddela att du kräver ersättning för sveda och värk och eventuellt lyte och men ifall du lidit några stadigvarande men av olyckan. Förhoppningsvis betalar kommunen ut skadeståndet till dig. Ifall de inte gör det är ditt alternativ att ta ärendet till domstol. I sådana fall rekommenderar jag dig starkt att först prata med en jurist som kan bedöma dina skadeståndskrav utifrån alla omständigheter, detta eftersom det kan kosta dig mycket pengar att driva ärendet i domstol.Hoppas mitt svar har varit till hjälp! Om du har övriga frågor är du välkommen att höra av dig igen. fall du behöver hjälp med att framställa krav till kommunen kan du höra av dig till Lawlines juristbyrå. Vänliga hälsningar

Vad kan jag begära i skadestånd gällande personskada?

2018-03-16 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Halkade på gångbanan en fm i 10-taget. Dom hade använt lite sparsamt med grus, så det var inget att gå på. Skar mej i handen på is när jag halkade. Slog mej i ryggen så det gick ända upp i huvudet. Men det som var värst var att jag ganska nyligen hämtar mej efter en knä operation i januari i år. Gjorde mej illa, men satt med is på och högläge.Tog kort på isen och på handen för blodet rann fast jag hade vantar på mej.Nu fick jag en förfrågan vad jag begär i skadestånd och jag kan absolut inget om det.Sov inte på natten p.g.a värk i kroppen. Men idag känns det lite bättre, men inte bra.Vad kan jag svara dom ang skadestånd? Tacksam för svar.
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att det redan är utrett att någon är skadeståndsskyldig i ditt fall, t.ex. en kommun. Regler om skadestånd återfinns i skadeståndslagen (2 kap. 1 § SkL).SkadeståndsersättningVid en personskada, som i ditt fall, har en rätt till ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust, sveda och värk samt lyte och men (5 kap 1 § SkL). Det är likväl möjligt att få ersättning för framtida ersättningsförlust (5 kap. 4 § SkL).Till sjukvårdskostnader kan även andra kostnader hänföras, t.ex. resekostnader i samband med vårdbesöken. Ersättning för inkomstförlust gäller dels ersättning för förfluten tid, dvs. den lön en skulle fått om skadan inte inträffat, dels ersättning för framtida inkomstförlust. Den framtida inkomstförlusten blir aktuell först när skadan fastställts som en bestående nedsättning av kroppsfunktionen, s.k. medicinsk invaliditet. De övriga ersättningsposterna för personskador rör ideella skador (sveda och värk samt lyte och men). Sveda och värk kan förklaras som en "plåster på såren-ersättning". Här ersätts lidande som drabbat den skadade men som senare gått över, exempelvis smärta eller fysiskt obehag. Lyte och men är motsvarande men omfattar fall då lidandet består även efter själva skadeperioden. Ersättningen bestäms i regel genom Trafikskadenämndens tabeller (här).SammanfattningDu har rätt att kräva ersättning av den skadeståndsskyldige enligt posterna ovan. Jag uppfattar det som att du lidit personskada avseende handen och eventuellt knät på grund av att olyckan kan ha bromsat upp läkningen. Vad gäller slaget i huvudet som strålade upp ända till huvudet, bedömer jag att det hör till skadeståndsposten sveda och värk. Observera att, om knät inte blir helt återställt och det kan bero på halkningen, kan du även begära skadestånd för lyte och men, s.k. medicinsk invaliditet. Notera vidare att du har rätt till sjukvårdskostnader och resekostnader i samband med vårdbesöken, men även inkomstförlust. Vill du boka tid med en av våra jurister kan du göra det här./Vänligen,

Skadestånd från kommun på grund av icke underhållen väg

2018-02-08 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej!Jag har varit med om en cykelolycka där jag trillade rejält vid en inbromsning på grund av för mycket singel på marken. Jag hade hjälm på mig, men fick en skallfraktur och rejäla blåmärken på kroppen. Jag var på aktuen och blev inlagd för operation; totalt var jag på sjukhuset i tre dagar. Därefter var jag sjukskriven på 100 % i totalt 19 dagar och på 50 % i totalt 7 dagar. Jag menar att kommunen borde bli skadeståndsansvarig för detta, eftersom olyckan berodde på deras brist på underhåll. Jag har skrivit en lång beskrivning av olyckan och de skador som jag ådrog mig samt hur händelsen har påverkat mig. Nu undrar jag bara vad jag kan ställa för skadeståndsanspråk? Mina faktiska omkostnader låg på cirka 5 000 kronor (glasögon, hjälm, sjukvård), men vad kan jag yrka på för sveda & värk och förlorad arbetsinkomst? Jag har fått ett cirka fyra centimeter långt och tydligt ärr i pannan (från operationen) som kommer att bli permanent. Jag har även ett delvis synligt ärr i hårfästet.Tack på förhand!
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först måste du ta reda på om kommunen är ansvarig för underhåll av aktuell plats. Det kan du undersöka genom att kontakta kommunen. Är kommunen huvudman för aktuell plats, har kommunen ansvar för underhåll av platsen (6 kap. 21 § plan- och bygglagen). Kommunen ska se till att platsen är ordnad på ett ändamålsenligt sätt (6 kap 18 § PBL). Det allmännas skadeståndsansvar vid myndighetsutövning regleras i 3 kap. 2 § skadeståndslagen (SkL), vari stadgas att staten eller kommunen ska ersätta, bl.a., personskada som vållas genom fel eller försummelse.Det finns flera förutsättningar som måste uppfyllas för att rätt till skadestånd från staten eller en kommun ska föreligga. Först måste de grundläggande kriterierna för ansvar ligga för handen. Dels ska skada ha uppstått, dels ska skada kunna tillskrivas viss kommun och "fel eller försummelse", vilket är ett annat uttryck för culpa, måste bevisas. Därtill måste orsakssambandet mellan den försumliga åtgärden och skadan bevisas. Mitt råd är att du vänder dig till kommunen för att få reda på dels om kommunen är ansvarig för aktuell plats, dels vilket försäkringsbolag kommunen har. Vidare ska du vända dig till kommunens försäkringsbolag för att begära ersättning för de kostnader du har haft till följd av olyckan. Du bör även bifoga de läkarintyg och kvitton som kommunen/ försäkringsbolaget efterfrågar. Enligt 5 kap. 1 § SkL ges skadestånd för personskada för: 1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära, 2. inkomstförlust, 3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.Vänligen

Skadestånd på grund av grop i väg

2018-01-25 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej! Jag har snavat i en grop på Valhallavägen Stockholm och brytit foten på tre ställen, blev opererad 12/1 och är sjukskriven 2 månader, vem står för detta? Vart kan jag vända mig? Tack för hjälpen
Simon Gille-Johnson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det var gåendes på Valhallavägen som du skadade dig så kan Stockholms kommun bli skadeståndskyldiga.För att kommunen ska bli skadeståndsskyldig krävs enligt 2kap. 1§ Skadeståndslagen att de varit vårdslösa. I ditt fall skulle vårdslösheten kunna bero på underlåtenhet att skylta eller spärra av detta område där gropen var belägen. Avgörande för om kommunen kan anses ha agerat vårdslöst är om olyckan inträffade på mark som kommunen ansvarar för eller ej. För sådan mark har kommunen en skyldighet att spärra av vägar som innehåller gropar om det beror på någon form av vägarbete eller dylikt. Vid bedömningen om det finns behov av skyltar eller en avspärrning tar man i beaktande att det är sannolikt att en grop av detta slag skulle kunna leda till att en person som går på vägen skadar sig till följd av gropen, man ser även till hur goda möjligheter kommunen haft att förebygga att en sådan skada har skett.Enligt 5 kap 1§ Skadeståndslagen så ges skadestånd för personskada för:1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,2. inkomstförlust,3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.Utifrån omständigheterna du har angivit är det svårt att ge dig ett klart svar på om kommunen är skadeståndsskyldig eller inte, men hoppas att svaret ändå gav viss ledning.Med vänlig hälsning