Jag halkade på en isfläck på trottoaren; har jag rätt till ersättning?

Hej Jag heter L. N (min make skriver) ett mycket koncentrerat utdrag.

Vi har skrivit många mail både till Kommunens jurist och försäkringsbolaget som representerar dom. Jag halkade på en isfläck när jag gick upp på trottoaren från övergångsstället och bröt arm axel, fick spikas ihop med skena och spik, armen blir aldrig återställd. Kommunen erkänner att det kunde finnas en isfläck.

Översyn på gång, cykelväg o övergångsställe samt sett över "området manuellt"? Min fråga, är de blinda?

Pucar du skriver: (Länsförsäkringars jurist)

Endast översyn har därför gjorts på gång- och cykelvägarna, inkluderande övergångsställena. Sådan översyn med kompletterande halkbekämpning utfördes på olycksplatsen den 22 januari kl 11.51. Därtill har övergångsstället setts till manuellt över dagen men där finns ingen exakt tidsangivelse. Det finns ingen anledning att betvivla att det fanns en isfläck där hon föll men någon garanti för total halkfrihet kan aldrig garanteras. Eftersom vidtagna åtgärder får anses som tillräckliga, kan ingen kommunal företrädare anses ha varit försumlig eller vårdslös.

Kommunen har skottat av trottoaren den 15 och 16 januari, eftersom det kom mycket snö då. Trottoaren halkbekämpades samtidigt. . Endast översyn har därför gjorts på gång- och cykelvägarna, inkluderande övergångsställena. Sista raderna fick ej plats

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga?

Min utgångspunkt i svaret

Jag utgår från att det i detta fall ankommer på kommunen att underhålla ifrågavarande trottoar, vilket kommunen verkar medge såsom jag tolkar din fråga. Eftersom jag inte vet vilken tid respektive vilket datum som du skadade dig kan jag inte lägga större vikt vid hur det påverkar omständigheterna att platsen setts till den 22 januari kl. 11:51. Följande angår kommunens ansvar samt dina möjligheter till ersättning och inte huruvida kommunen är blinda. Dessvärre finns inget rakt svar på din fråga och jag kommer inte besvara huruvida du har rätt till skadestånd från kommunen eller ej. Istället kommer jag redogöra för under vilka omständigheter du är berättigad ersättning och vad du bör beakta.

Vilket ansvar har kommunen att hålla trottoaren isfri?

Kommunen är skyldig att underhålla och renhålla trottoarer för vilka kommunen är huvudman. Underhållsskyldigheten innefattar dels en eftersträvan att undvika olägenheter för människors hälsa, dels en skyldighet att tillse de krav som kan ställas med hänsyn till trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet (2 § lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, hädanefter LGS). Detta inkluderar isborttagning i skälig mån. Avgörande är således om kommunen genom passivitet (att inte uppfylla sina skyldigheter), kan anses ha vållat dig skadan.

Vilken rätt har jag till skadestånd från kommunen?

Skadestånd på grund av vårdslös myndighetsutövning

Kommunen ska ersätta skada som orsakats genom fel eller försumlighet vid myndighetsutövning (3 kap. 2 § skadeståndslagen, hädanefter SkL). Försumlighet är i detta fallet mest relevant. Härvid kan du erhålla skadestånd om du kan bevisa att kommunen agerat försumligt genom underlåtenheten att tillse fungerande underhåll av trottoarer i strid med skyldigheten enligt LGS.

För det första måste du bevisa att omständigheterna angår kommunens myndighetsutövning. Myndighetsutövning innefattar kommunens utövande av maktbefogenheter och beslutsfattande. Det ska således bevisas att kommunens beslutsfattande angående isröjning är vad som grundlagt skadeförhållandet. Stöd för detta ges genom LGS förpliktigande, varvid du får hänvisa till skyldigheten att fatta beslut för att undvika olägenheter för människors hälsa samt för att tillse de krav som kan ställas med hänsyn till trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. Myndighetsutövning inkluderar även underlåtenheten att fatta sådana beslut som myndigheten borde ha fattat. För att summera ska du således visa att myndigheten borde ha agerat annorlunda samt att deras faktiska agerande stred mot skyldigheten enligt LGS.

För att kommunen ska vara ersättningsskyldig krävs alltså att det föreligger försumlighet. Försumlighet bedöms utifrån skaderisken, den potentiella skadans omfattning, kostnaden för att förebyggande samt skadeorsakande partens riskinsikt (jfr exempelvis högsta domstolens mål NJA 1979 s.129). Onekligen får det i detta fall anses att risken för allvarlig skada är mycket stor då en isfläck täcker trottoaren vid ett övergångsställe. Härtill får sannolikt även den potentiella skadans omfattning bedömas som relativt allvarlig med hänsyn till markens hårdhet, att det ligger en väg intill, samt att handlösa och oförberedda fall med stor risk kan föranleda skallskador samt andra skador med potentiellt livslånga konsekvenser. Kommunen har haft god riskinsikt men, till din nackdel, därav vidtagit åtgärder som de verkar ha bevis för. För din del krävs att du påvisar kommunens åtgärder vara otillräckliga med hänsyn till just skaderisken, den potentiella skadans omfattning. Förebyggnadskostnaden måste bedömas i förhållande till den riskerade skadan. När det angår fara för liv och hälsa anses relativt höga kostnader vara proportionerliga, vilket talar till din fördel. Vad som måste minnas är dock att blixthalka kan uppkomma snabbt och vara omöjlig att hantera omedelbart, vilket innebär att det aldrig kan ställas krav på fullständig renhållning och underhållning.

Härutöver krävs för ersättning att det föreligger så kallad adekvat kausalitet mellan kommunens underlåtenhet och skadans uppkomst, det vill säga ett förutsägbart orsakssamband. Kausalitet bedöms utifrån om kommunens underlåtenhet låg i farans riktning för skadans uppkomst och adekvans utifrån om skadan i efterhand kunde anses ha varit förutsägbar.I det fall kommunen anses ha underlåtit sin skyldighet att i tillräcklig mån underhålla trottoaren råder ingen tvekan om att ett sådant orsakssamband föreligger.

I det fall dessa krav (försumlighet genom passivitet samt adekvat kausalitet) uppfylls är du berättigad till skadestånd från kommunen.

Skadestånd på grund av vårdslöshet som inte härleds till myndighetsutövning

I det fall omständigheterna ter sig så att händelsen inte kan härledas till myndighetsutövning är det möjligt att grunda skadeståndsanspråk i 2 kap 1 § SkL. Skillnaden detta innebär är kommunen måste ha varit mer försumliga för att du ska berättigas ersättning än vad som är fallet enligt 3 kap. 2 § SkL. En ytterligare skillnad är att du i detta fall självfallet inte behöver bevisa myndighetsutövning, utan enbart att visst agerande eller viss passivitet oavsett dess form har orsakat skadan.

Vad får jag ersättning för?

Du har uppenbart lidit personskada och har, om du berättigas skadestånd, rätt till ersättning för själva skadan, ekonomisk skada på grund av sjukvårdskostnader (5 kap. 1 § första stycket 1 p. SkL) eller inkomstförlust (5 kap. 1 § första stycket 2 p. SkL) samt ideell skada genom stadigvarande men såsom nedsatt rörelseförmåga (5 kap. 1 § första stycket 3 p. SkL). Inkomstförlust beräknas utifrån sannolik inkomst. Exempelvis fick en arbetslös ersättning såsom anställd eftersom framtida anställning gjordes sannolik (NJA 2007 s. 461) och en student fick ersättning utifrån förväntad lön som anställd på grund av förlängd studietid (NJA 1964 s. 431).

Medvållande

Eventuellt skadestånd kan sänkas om det anses att du själv genom grov vårdslöshet bidragit till skadans omfattning (6 kap. 1 § första stycket SkL). Grov vårdslöshet innebär ett agerande med betydande hänsynslöshet och nonchalans (NJA 1992 s. 130), varför jag bedömer det som högst osannolikt att medvållande skulle komma på fråga.

Sammanfattning

Du bör i första hand åberopa att kommunen genom försumlighet vid myndighetsutövning orsakat dig skada jämte 3 kap. 2 § SkL och i andra hand att kommunen orsakat dig skada jämte 2 kap. 1 § SkL. Det är den som för skadeståndstalan som har att bevisa sitt påstående. Vad som ska bevisas har redogjorts ovan. Dessvärre kan jag inte ge besked om sannolikheten att erhålla skadestånd i detta fall. Möjligen anses kommunen ha fullgjort sina skyldigheter med hänsyn till svårigheten att bekämpa isfläckar under vintertider och således inte ha agerat försumligt.

Joar LindénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av fel på väg etc.? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000