Jag har halkat på kommunens trottoar, har jag rätt till ersättning och för vad?

FRÅGA
Jag har halkat på kommunens trottoar och fått en svår fotledsfaktur som har opererats (med skruvar och platta) och som jag kanske inte kommer att bli helt återställd från. Jag har eget företag - enmansföretag) och är sjukskriven i 9 veckor. Vad kan jag begära ersättning för?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag beklagar olyckan och hoppas att jag kan ge dig ett komplett svar. För det första bör kommunens skadeståndsskyldighet utredas. Regler om skadestånd återfinns i skadeståndslagen (2 kap. 1 § SkL).

Rekvisiten som ska vara uppfyllda i detta fall är att: (1) en skada ska ha uppkommit, (2) skadan ska ha orsakats av kommunen samt att (3) kommunen varit vårdslös/oaktsam. Det är utrett att skadan är den svåra fotledsfrakturen och att den tillkommit på grund av halkning på kommunens trottoar. Det som är svårast att utreda är huruvida kommunen varit oaktsam. Är det så att kommunen vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder, som att t.ex. sanda marken i enlighet med vad som krävs för den typen av nederbörd som i ditt fall orsakade halkningen, kan kommunen inte anses ha varit oaktsam. Om kommunen tvärtemot inte sandat en väg de varit skyldiga att sanda, har de alltså varit oaktsamma. Relevansbedömningen kan avgöras mer specifikt med mer information om saken.

Skadeståndsersättning

Vid en personskada, som i ditt fall, har en rätt till ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust, sveda och verk samt lyte och men (5 kap 1 § SkL). Det är likväl möjligt att få ersättning för framtida ersättningsförlust (5 kap. 4 § SkL).

Till sjukvårdskostnader kan även andra kostnader hänföras, t.ex. resekostnader i samband med vårdbesöken. Ersättning för inkomstförlust gäller dels ersättning för förfluten tid, dvs. den lön en skulle fått om skadan inte inträffat, dels ersättning för framtida inkomstförlust. Den framtida inkomstförlusten blir aktuellt först när din skada fastställs som en bestående nedsättning av kroppsfunktionen, s.k. medicinsk invaliditet. De övriga ersättningsposterna för personskador rör ideella skador (sveda och värk samt lyte och men). Sveda och värk kan förklaras som en "plåster på såren-ersättning". Här ersätts lidande som drabbat den skadade men som senare gått över, exempelvis smärta eller fysiskt obehag. Lyte och men är motsvarande men omfattar fall då lidandet består även efter själva skadeperioden. Ersättningen bestäms i regel genom Trafikskadenämndens tabeller (här).

Sammanfattning

Du har rätt att kräva ersättning enligt posterna ovan men kommunen är endast skyldig att ersätta dig om de förfarit vårdlöst och på så sätt vållat skadorna. Jag rekommenderar dig att i första hand ta kontakt med kommunen direkt. Du bör fråga om kommunen är ansvarig för den aktuella vägen. Försök gärna förklara för dem att du ramlade därför att de underlåtit att t.ex. sanda en trottoar som borde varit sandad, med angivande av annan relevant information (exempelvis klockslag och annan information om skadetillfället). Förhoppningsvis löser sig detta utan att du behöver väcka talan i domstol. Skulle kommunen mot förmodan inte anse att de är betalningsskyldiga, har du dessvärre inget annat val än att väcka talan i domstol. Du kan då kontakta en jurist för att få hjälp med detta. Vill du boka tid med en av våra jurister kan du göra det här.

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av fel på väg etc. (57)
2021-08-09 Ersättning för olycka med för lågt uppsatt vägmärke?
2021-04-19 Halkar på kommunens mark, skadestånd?
2021-02-26 Skada till följd av halka.
2021-01-15 Ersättning om man halkat utanför fastighet

Alla besvarade frågor (98612)