Skadestånd för skadat nyckelben och mobil

Hej. Jag var ute i Lunds kommun igår och vurpade kraftigt på ett brunslock. Det stod upp ca 4-6 cm från marken vilket gjorde att jag bröt nyckelbenet och totalförstörde min mobil. Kommer förmodligen få operera då nyckelbenet är brutet på mitten och den ena delen har vridit sig och kommit väldigt fel. Är detta något jag kan få skadestånd för? Och hur ska jag i så fall gå till väga?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Regler om skadestånd finner du i skadeståndslagen, även kallad SkL (här).

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat en person- eller sakskada har en skyldighet att ersätta skadan (se SkL 2:1och SkL 5:1). I ditt fall är det alltså avgörande om någon (exempelvis Lunds kommun eller annan aktör som haft med locket att göra) genom sin underlåtenhet att låta brunnslocket stå framme kan sägas ha agerat vårdslöst.

Det finns flera rättsfall som tyder på att den som bäst kan utöva tillsyn över ett område, typiskt sett en fastighetsägare, har ett ansvar att förhindra sådana här typer av risker (se exempelvis NJA 1987 s 222 och NJA 1973 s 141, det så kallade "vattenkastarfallet").

För att fastställa om en handling varit vårdslös gör man en så kallad culpaprövning. Den här består av flera olika steg, varför jag valt att i mitt svar göra en kort sammanfattning av de faktorer som kan påverka bedömningen. I ditt fall talar risken som ett brunnslock placerat på öppen gata innebär för att de borde agerat på ett annat sätt. Skadan är dessutom normalt påräknelig, det vill säga att händelseförloppet som ledde till skadan inte helt saknade samband med riskmomentet att det var ett öppet brunnslock på en gata.

Ifall en domstol skulle bedöma att lunds kommun eller annan aktör kan sägas ha agerat vårdslöst kan du vara berättigad till ersättning för din personskada i form av sveda och värk för ditt skadade nyckelben, samt ersättning för sakskadan på din mobil (se SkL 5:1 p. 3 och SkL 5:7). Även eventuella kostnader för transport till sjukhus kan ersättas (se SkL 5:1 p. 1). Skadeståndsbeloppet ska försätta dig i samma situation som om skadan inte inträffat. Det finns alltså inget preventivt syfte med skadestånd, varför skadeståndsbeloppet kan bli ganska lågt. Här bör även tilläggas att kostnader som täcks av socialförsäkringen, ex. de flesta sjukhuskostnader, räknas av från skadeståndsbeloppet (SkL 5:3).

För att väcka talan om skadestånd bör du skicka en stämningsansökan till TR:n. Detta görs lättast genom att anlita ett juridiskt ombud, exempelvis en advokat. Till sist vill jag nämna att preskriptionstiden för skadeståndsanspråk är 10 år (se preskriptionslagen 2 §). Med detta menas att du måste väcka talan inom 10 år från skadans uppkomst.

Hoppas att svaret är till hjälp!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av fel på väg etc.? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000