Jag har halkat på kommunens trottoar, har jag rätt till ersättning och för vad?

2018-01-15 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Jag har halkat på kommunens trottoar och fått en svår fotledsfaktur som har opererats (med skruvar och platta) och som jag kanske inte kommer att bli helt återställd från. Jag har eget företag - enmansföretag) och är sjukskriven i 9 veckor. Vad kan jag begära ersättning för?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag beklagar olyckan och hoppas att jag kan ge dig ett komplett svar. För det första bör kommunens skadeståndsskyldighet utredas. Regler om skadestånd återfinns i skadeståndslagen (2 kap. 1 § SkL).Rekvisiten som ska vara uppfyllda i detta fall är att: (1) en skada ska ha uppkommit, (2) skadan ska ha orsakats av kommunen samt att (3) kommunen varit vårdslös/oaktsam. Det är utrett att skadan är den svåra fotledsfrakturen och att den tillkommit på grund av halkning på kommunens trottoar. Det som är svårast att utreda är huruvida kommunen varit oaktsam. Är det så att kommunen vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder, som att t.ex. sanda marken i enlighet med vad som krävs för den typen av nederbörd som i ditt fall orsakade halkningen, kan kommunen inte anses ha varit oaktsam. Om kommunen tvärtemot inte sandat en väg de varit skyldiga att sanda, har de alltså varit oaktsamma. Relevansbedömningen kan avgöras mer specifikt med mer information om saken.SkadeståndsersättningVid en personskada, som i ditt fall, har en rätt till ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust, sveda och verk samt lyte och men (5 kap 1 § SkL). Det är likväl möjligt att få ersättning för framtida ersättningsförlust (5 kap. 4 § SkL).Till sjukvårdskostnader kan även andra kostnader hänföras, t.ex. resekostnader i samband med vårdbesöken. Ersättning för inkomstförlust gäller dels ersättning för förfluten tid, dvs. den lön en skulle fått om skadan inte inträffat, dels ersättning för framtida inkomstförlust. Den framtida inkomstförlusten blir aktuellt först när din skada fastställs som en bestående nedsättning av kroppsfunktionen, s.k. medicinsk invaliditet. De övriga ersättningsposterna för personskador rör ideella skador (sveda och värk samt lyte och men). Sveda och värk kan förklaras som en "plåster på såren-ersättning". Här ersätts lidande som drabbat den skadade men som senare gått över, exempelvis smärta eller fysiskt obehag. Lyte och men är motsvarande men omfattar fall då lidandet består även efter själva skadeperioden. Ersättningen bestäms i regel genom Trafikskadenämndens tabeller (här).SammanfattningDu har rätt att kräva ersättning enligt posterna ovan men kommunen är endast skyldig att ersätta dig om de förfarit vårdlöst och på så sätt vållat skadorna. Jag rekommenderar dig att i första hand ta kontakt med kommunen direkt. Du bör fråga om kommunen är ansvarig för den aktuella vägen. Försök gärna förklara för dem att du ramlade därför att de underlåtit att t.ex. sanda en trottoar som borde varit sandad, med angivande av annan relevant information (exempelvis klockslag och annan information om skadetillfället). Förhoppningsvis löser sig detta utan att du behöver väcka talan i domstol. Skulle kommunen mot förmodan inte anse att de är betalningsskyldiga, har du dessvärre inget annat val än att väcka talan i domstol. Du kan då kontakta en jurist för att få hjälp med detta. Vill du boka tid med en av våra jurister kan du göra det här./Vänligen,

Skadestånd pga oskyltat markarbete

2017-11-13 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej,dem håller på med markarbeten i vårt område men har inte gjort det ordentligt när dem har åtgärdat det och stått orört under helgen. Min son tog sparkcykeln i fredags runt 17 tiden till sin kusin och föll i backen på grund av en massa kanter i marken och slog sig så hårt att han bröt handen samt slog av en bitar av sin tänder. Har jag rätt till skadestånd för att dem inte satt upp någon avspärrning eller skyltat samt hur går jag då tillväga för att få det och vad har man rätt till att få på ett ungefär?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Det låter definitivt som att din son har rätt till skadestånd för det som inträffat. Det måste anses som vårdslöst att lämna ofärdigt markarbete utan avspärrning eller åtminstone skyltning, vilket orsakat din son en skada (2 kap. 1 § skadeståndslagen). De som utfört vägarbetet eller eventuellt kommun som avtalat om att ta ansvar för arbetet, är skyldiga att betala för eventuella sjukhuskostnader, förlorad inkomst för din del och möjligtvis även en schablonmässig summa för lyte och men (se Trafikskadenämndens tabeller) (5 kap. 1 § skadeståndslagen). Det är inga jättesummor men det kan ibland uppgå i ett tiotal tusen kronor, speciellt för små barn.Du kan kräva detta genom att vända dig direkt till de som utför arbetet eller till kommunen om du inte vet vilka som utfört arbetet. Om de inte betalar ut skadeståndet och du anser att din son har rätt till det, kan det finnas möjligheter att kräva ut skadeståndet i domstol. Jag rekommenderar i så fall att ni pratar med en jurist för att överväga detta (klicka här för att se vad vi på Lawline kan erbjuda).Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång du har en juridisk fråga!Vänliga hälsningar,

Ersättning av Stockholms stad pga ojämn trottoar?

2017-08-22 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |ramlat 2 juni på väg från stockholms universitet till gymmet på sveavägen. trottoaren var ojämn och jg fullkomligt flög. 3 men hjälpte mig kommer på fötterna och jag konstaterade att jag inte kunde lyfta min arm. var på akuten den kvällen och sedan 2/6 har jag haft mycket smärta. har nu opererats för en ordentlig skada i axeln pga fallet. är stockholmsstad skyldig? jag hade inte en mobil i handen när jag gick, platta skor och var koncentrerad. har vittnen som hjälpte mig men ingen jag har talat med efter olyckan. har inte hellre tagit några bilder på trottoaren. sorry om jag skriver slarvigt men jag har en axellås i 6 veckor så det är pekfinger valsen med fel hand
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Rätt till skadestånd?Om trottoaren bedöms som felaktigt underhållen så kan du få skadestånd enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen pga försummelse vid myndighetsutövning (första stycket).BeloppEnligt 5 kap. 1 § skadeståndslagen ersätts sjukhuskostnader, förlorad inkomst pga skadan och i vissa fall lidande (se Trafikskadenämndens tabeller för referens).Hur du kan gå vidareDu kan skriva till Stockholm stad och förklara läget såsom du gjorde för mig och att du vill ha skadestånd enligt nämnda paragrafer. Jag kan inte ge ett svar på hur utfallet blir utan samtliga omständigheter och även då är det en bedömningsfråga om Stockholms stad varit försumliga eller om det var en självvållad olycka.Om du inte får skadestånd vid begäran och fortfarande tycker att du bör få det, så kan du gå vidare med en stämningsansökan till Stockholms förvaltningsrätt. Maila gärna oss på info@lawline.se eller kontakta vår juristbyrå om du är osäker eller behöver vidare rådgivning i målet.Vänliga hälsningar,

Kan kommunen bli skadeståndsskyldig vid underlåtenhet att halkbekämpa väg?

2017-04-04 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej jag promenerade med hunden 20170208 på en promenad väg mot Högskulan i Kristianstad och den dagen har varit is på väg och snöade mycket på en ställe halkade jag och ramlade och bröt benet . Vägen har inte varit saltad,eller grus , eller plogades ( rensades) Vad tror ni kan kommunen bli skyldiga för jag har brutit ben Med vänlig hälsning
Gustav Wahlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kommunen ska bli skadeståndsskyldig krävs enligt 2kap. 1§ Skadeståndslagen att de varit vårdslösa. I ditt fall skulle vårdslösheten kunna bero på underlåtenhet att halkbekämpa vägen. Avgörande för om kommunen kan anses ha agerat vårdslöst är om olyckan inträffade på mark som kommunen ansvarar för eller ej. För sådan mark har kommunen en skyldighet att underhålla vägen, t.ex. genom att sanda och grusa vid behov. Vid bedömningen om det finns behov tar man bl.a. hänsyn till om halkan gått att förutse eller om den skett plötsligt(ex; blixthalka). Det krävs alltså först och främst att marken du halkade på är under kommunens ansvar sedan krävs att kommunen kan anses ha varit vårdslösa genom t.ex. underlåtenhet att ej halkbekämpa. Utifrån omständigheterna du har angivit är det svårt att ge dig ett klart svar på om kommunen är skadeståndsskyldig eller inte, men hoppas att svaret ändå gav viss ledning.MVH

Rätt till skadestånd vid halkolycka

2017-11-27 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Skadeståndsskrav vid halkolycka
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Det finns ingen direkt och tydlig fråga i den skrivelsen som du har skickat in till oss. Jag tolkar dock det som du har skickat in till oss som att:- Du vill veta om man kan få skadestånd för en halkolycka och hur man går till väga?Markägare är skyldiga att ansvara för underhåll på den mark som de ägerFastighetsägare, kommuner och butiker (markägare) har en skyldighet att ansvara för underhåll på den mark som de äger. Om du skadar dig på grund av att de har brustit i sitt ansvar så kan du ha rätt till skadestånd för att du har lidit en personskada. (Skadeståndslagen 2 kap. 1 §).Krav på vårdslöshetMarkägaren måste ha varit/agerat vårdslöst för att du ska kunna få ersättning. Ett vårdslöst agerande kan exempelvis vara att markägaren inte har sandat enligt sin underhållsplan, inte ha åtgärdat ett hål i marken eller liknande. (Skadeståndslagen 2 kap. 1 §).Vad kan jag kräva ersättning för?Om det visar sig att du har rätt till skadestånd så kan du bland annat kräva ersättning för kostnader, sveda och värk, inkomstförlust och bestående men. Huvudregeln är att du ska hamna i samma ekonomiska situation som om du inte hade skadats. (Skadeståndslagen 5 kap. 1 § och 3 §). Så kräver du ersättningDet som du alltså behöver göra i första hand är att ta reda på vem som har ansvar för ytan/marken där du har halkat. Det andra steget är att kontakta personen/markägaren som är ansvarig genom telefonsamtal eller genom att skicka ett brev och påpeka att hon eller han inte har exempelvis sandat som man borde. Beskriv samtidigt under samtalet eller i brevet vad som har hänt och kräv skadestånd för skadan.- Dokumentera skadeplatsen med fotografier. Ta också namn och nummer till eventuella vittnen.- Kom ihåg olycksfallsförsäkringar. Se till att anmäla din skada till de olycksfallsförsäkringar du kan ha privat eller genom gruppförsäkring, exempelvis via arbetsgivare eller fackförbund.- Allmänna reklamationsnämnden, ARN, kan pröva om fastighetsägaren eller kommunen har varit vårdslös.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Kommunens ansvar vid olycksfall

2017-09-25 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej vem jag ska vända till ersättningen skada bland har ramlat i göteborg på gatan där fattades gatustenar på trottoaren brött foten 2016 november fotfarande ont i foten
Johan Luca |Hej och tack för din fråga!Du kan skriva till kommunen där du ramlat och kräva dem på ersättning för din skadade fot. För att skadeståndsansvar ska föreligga så krävs det att det är kommunen som har ansvar för marken i fråga, samt att de kan anses ha agerat vårdslöst genom att inte ha åtgärdat gatstenarna. Är det fråga om mark som kommunen ska underhålla och de kan anses ha agerat vårdslöst genom att inte åtgärda gatstenarna (det kan faktiskt finnas omständigheter som berättigar att dessa ännu inte åtgärdats) så har du rätt till ersättning för din skadade fot enligt 3 kapitlet, 2 §, första punken i Skadeståndslagen.De kan dock avfärda ditt krav om du inte har bevis på att gatstenarna vid tidpunkten för din olycka inte var åtgärdade. Men det är ju aldrig fel att försöka! Du kan kolla om det till och med kan vara så att det fortfarande inte är åtgärdat och ta bild på detta.Kom också ihåg att du kan anmäla sådana skador till din olycksfallsförsäkring om du har sådan!Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Skadestånd för fall på övergångsställe

2017-05-08 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hejsan.Jag snubblade jag när jag gick över ett övergångsställe i centrum.Jag trillade så jag slog hål vid ögat så jag fick uppsöka Vårdcentralen för att få ögat limmat.Övriga skador så blev det att jag skrubbade mitt högra knä, händerna samt fått väldigt ont i revbenen, nyckelbenet, ryggen, armarna, nacken och huvudet.Mina glasögon blev skadade och kläderna och min handväska gick sönder.Jag kommer under dagen att uppsöka vårdcentralen eftersom jag fortfarande efter att ha vilat hela helgen har väldigt ont samt så måste jag till Optiken för att få mina glasögon lagade.Ska tillägga att jag sedan tidigare har 3st. Whiplash relaterade skador efter 3st. bilolyckor så disken mellan 5:e och 6:e kotan är sänkt och det gör att jag alltid har ont men nu har jag mera ont än vanligt.Hur ska jag gå tillväga för att få ersättning, försäkringsbolaget vet jag men kan jag kontakta gatukontoret också eller kommer det inte att göra någon skillnad??Tack på förhand.
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Först och främst vill jag beklaga händelsen, vilken otur du hade.Du undrar hur du kan gå tillväga för att få ersättning för dina skador. Precis som du nämner kan du kontakta ditt försäkringsbolag som, beroende på vilka villkor som gäller för just din försäkring, kan ha möjlighet att ersätta dig.Du undrar också om du kan få ersättning från annat håll. Eftersom skadan skede på ett övergångsställe i centrum utgår jag ifrån att det är kommunens mark. Den rättsliga regleringen för skadestånd finns i Skadeståndslagen (1972:207) (SkL), du hittar den här. I SkL 2:1 finns bestämmelser om personskador. Däri stadgas att någon som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en personskada ska ersätta skadan. Att någon ”vållar” en skada kräver inte att det rör sig om en aktiv handling, det kan röra sig om en underlåtenhet att handla. Alltså krävs det för att kommunen ska bli ersättningsskyldig att den agerat uppsåtligen eller varit vårdslös. Du nämner inget om att vägen varit ojämn eller liknande. Det skulle kunna gå att argumentera för att en kommun agerat vårdslöst genom att inte sanda en isig väg eller rätta till ojämnheter i marken för att det föreligger en skyldighet för kommunen att göra det, just för att personer inte ska kunna komma till skada. Men det beror också på omständigheterna och bevisbördan ligger på den som skadats. Det ska också finnas ett orsakssamband mellan vårdslösheten och skadan.Är det så att det inte funnits hål/ojämnheter eller liknande på övergångsstället där du snubblade blir det därför svårt att hävda att kommunen har ett skadeståndsansvar. Jag råder dig därför att kontakta ditt försäkringsbolag.Hoppas att du fick svar på din fråga och att du kryar på dig!

Skadestånd vid halkolycka

2017-02-26 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Jag har halkade utanför och skada mig för att det var inte sandat. Har man rätt att få ersättning från hyresvärden ?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om skadestånd återfinns i Skadeståndslagen (1972:207) (SkL) (https://lagen.nu/1972:207). När det gäller personskador stadgas i 2 kap. 1 § SkL (https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1) att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada skall ersätta skadan.För att hyresvärden ska bli skadeståndsskyldig krävs det alltså att hyresvärden agerat uppsåtligt eller vårdslöst där följden av beteendet orsakat din skada. Troligtvis har hyresvärden inte agerat uppsåtligt i detta fall, då det i så fall skulle krävas att hen underlåtit att sanda eller salta för att du ska göra sig illa.Möjligen kan anses att hyresvärden agerat vårdslöst genom att inte ha sandat eller saltat utanför sin fastighet. Det är upp till dig att bevisa att hyresvärden inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förebygga personskador utanför fastigheten och att det föreligger ett orsakssamband mellan vårdslösheten och din skada. Om skadestånd utdöms kommer det ersätta sjukvårdskostnader, inkomstfölust samt sveda och värk, se 5 kap. 1 § SkL (https://lagen.nu/1972:207#K5P1S1).Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.Vänliga hälsningar,