Kommunens skadeståndsansvar vid trasig lekställning

Min dotter slog sig under skoltid och lekställningen hon föll ifrån var defekt. En planka var lös som personalen har känt till väldigt länge, min fråga är är vi berättigade skadestånd från kommunen eftersom att hon i detta fallet slog sig på grund av att lekställningen inte var lagad och borde egentligen varit avstängd för lek. Hon föll tack vara den lösa plankan och skadade sig så pass att hakan fick sys, vad gäller och vad kan vi ställa för krav?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ska ersätta skadan enligt 2 kap 1 § SkL. För att kunna kräva skadestånd krävs det att någon annan än en själv har orsakat skadan. I och med att det var en lös planka som orsakade skadan kan vi konstatera att det är någon annan som är vållande här. Som huvudregel måste skadan ha skett genom en handling, att någon aktivt orsakat skadan då de agerat på ett visst sätt. Det finns dock undantag då man kan bli ansvarig på grund av passivitet. Ett sådant undantag föreligger då någon framkallat fara för andra. Det är ganska stränga krav på de som tillhandahåller offentliga platser, ifall man exempelvis har upprättat en lekplats har man också ett ansvar för att denna är säker att vistas och leka på. Då skolan/kommunen har en lekställning på skolgården har de ett ansvar för att denna ska vara i ett godkänt skick och inte utgöra fara. I detta fall kan man alltså konstatera att kommunen kan bli ansvarig på grund av sin passivitet.

Vidare krävs så kallad adekvat kausalitet mellan passiviteten och själva skadan. Att din dotter skadade sig måste vara en förutsägbar följd av att plankan var lös. Man måste alltså kunna förutsäga att någon kan ramla och slå sig på detta vis på grund av plankan. Om det stod någonting vasst under lekställningen just denna dag som gjorde att skadan förvärrades är det inte säkert att det skulle föreligga adekvat kausalitet till exempel. I ditt fall verkar det dock inte finnas något som tyder på att det inte föreligger adekvat kausalitet.

Sist men inte minst krävs det att skadan orsakats av uppsåt eller oaktsamhet. Ifall ni kan bevisa att personalen känt till den lösa plankan innan olyckan kan man nog konstatera att det föreligger oaktsamhet då de borde åtgärdat detta. Även om personalen kanske inte kände till problemet med lekställningen kan man ändå hävda att kommunen/skolpersonalen bör undersöka skolgården då och då för att kontrollera säkerheten, särskilt då det är barn som vistas på denna. Om plankan varit lös länge borde det alltså bli ganska lätt att hävda att kommunen varit oaktsamma. Ifall plankan däremot skulle ha gått sönder under natten och skolpersonalen inte hade upptäckt detta innan din dotter började leka på denna är det dock möjligt att kommunen inte kan anses vara oaktsamma. Det du har beskrivit i din fråga tyder dock som tidigare nämnts på att kommunen bör vara skadeståndsskyldiga. Det hade inte varit svårt att laga den lösa plankan och det fanns en stor risk för allvarlig skada. Dessutom pekar allt på att det fanns en riskinsikt.

Även om det är så att det är skolpersonalen som har klantat sig här kan fortfarande kommunen vara skadeståndsskyldiga. Arbetsgivare har nämligen ett så kallat principalansvar och SKA ersätta personskada som en arbetstagare vållar i tjänsten, till exempel genom att inte informera om eller åtgärda en lös planka (3 kap 1 § SkL).

Skadestånd till den som har vållats personskada utgår enligt 5 kap 1 § SkL för:

1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,

2. inkomstförlust, (vilket din dotter inte har haft någon)

3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.

Ni kan alltså kräva skadestånd för de kostnader ni haft i samband med sjukhusbesöken. Din dotter kan även få skadestånd för din eventuella inkomstförlust och andra kostnader du haft i samband med sjukhusbesöket. Ni kan även kräva skadestånd för den sveda och värk din dotter lidit, det tabeller på hur mycket ersättning man kan få för olika typer av skador. Ersättning kan även utgå för eventuella ärr, att ärret sitter i ansiktet brukar ge ett högre skadestånd än de på armen till exempel.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av fel på väg etc.? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000