Preskriptionstid för skadestånd

2021-07-20 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Är det för sent att söka skadestånd hos JK för ett incest-fall? Dom 1985 och åklagaren sa att skadeståndsanspråk skulle göras men inget hände sen.
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskriptionstid för skadeståndSkadeståndsanspråk betraktas inte som en del av den straffrättsliga domen, utan prövas som tvistemål. Eftersom skadeståndsanspråket emellertid är sammanhängande med brottmålsdomen så brukar skadeståndsanspråket kunna prövas i samband med huvudförhandlingen till brottmålet, men det kan även prövas efteråt i en separat rättegång (22 kap. 1 § Rättegångsbalken (1942:740). Huvudregeln är att skadeståndsanspråk preskriberas efter tio år (2 § Preskriptionslagen [1981:130] [PreskL]). Ett skadeståndsanspråk som uppkommit i anledning av brott är dock ett undantag till huvudregeln (3 § PreskL). Istället är det då preskriptionstiden för brottet som gäller. IncestInnebörden av incest är olika sexuella handlingar som begås mot en blodsrelaterad person. Av din fråga framgår inte vad för typ av sexuell handling domen beträffat. Preskriptionstiden för brott regleras i 35 kap. Brottsbalken (1962:700) (BrB) och bestäms i enlighet med påföljdslängden.Upp till ett års fängelse innebär en preskriptionstid på två år (35 kap. 1 § 1 pt. BrB)Mellan ett och två års fängelse innebär en preskriptionstid på fem år (35 kap. 1 § 2 pt. BrB)Mellan två och åtta års fängelse innebär en preskriptionstid på tio år (35 kap. 1 § 3 pt. BrB)Över åtta års fängelse, men inte livstid, innebär en preskriptionstid på femton år (35 kap. 1 § 4 pt. BrB)Livstids fängelse innebär en preskriptionstid på tjugofem år (35 kap. 1 § 5 pt. BrB)Gällande rätt i ditt fallSom tidigare nämnt kan incestbrott innebära olika typer av brott. Det kan exempelvis beträffa våldtäkt, våldtäkt mot barn eller grov våldtäkt (jfr 6 kap. 1 § och 4 § BrB). Av de olika brotten där incest aktualiseras så är längsta strafftiden tio år (se 6 kap. 4 § 3 st. BrB grov våldtäkt mot barn). Således är preskriptionstiden som högst femton år från brottstillfället (jfr 35 kap. 1 § 4 pt. BrB). Eftersom domen föll 1985 är alltså målet dessvärre preskriberat och skadeståndsanspråk kan inte påkallas. Med vänliga hälsningar

Trafikskadeersättning när busspassagerare skadats

2021-07-17 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej, Jag färdades på en Västtrafiks linjebuss och vi närmade oss busstation så flertal reste sig upp för att förbereda avstigning. Busschauffören bromsar då in så häftigt att jag inte klarar att hålla kvar greppet och flyger några meter i luften och landar med kraft på rygg och slår i huvud. På akuten konstaterars3 st frakturer i bröstkorgsryggen, turligt nog utan neurologiska symtom/förlamning. Nackbesvär uppkommer dagen efter av slaget i huvudet. Nu sjukskriven 1 månad till en början, ca 3 månader konvalescens. Begränsningar i rörelser och förflyttning. Busschauffören bromsade flertal tillfällen så att en väska flög, under färden, höll inte regler, chattade med passagerare, var försumlig. +65 tror jag. Jobbar 125 km från hemmet. Tåg/buss. Kan ej åka till arbetet nu, kan och får ej samt kan inte använda armar pga smärta. Lovat innan olyckan åka 250 km varje helg till min 86-åriga styvfar och systers hus under en månad för min syster är på semester, detta inställs och andra får rycka in. (grannar). Stor oro för mig med min styvfar. Jag är ensam, maken hos sin far i annat land. Oro för vad kan hända, svårighet att sköta mig själv. Samt dåligt handhavande av vården. Kan jag yrka skadestånd från bussbolagets försäkring utöver allt jag förlorar i inkomst närmsta månaderna? Om, hur mycket kan jag begära? .Än vet jag inte vilka begränsningar skadan ger men jag lär aldrig bli den samme igen med det slaget av frakturer.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan du få ersättning ur trafikförsäkringen?En trafikförsäkring måste finnas för bussen eftersom det är ett motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret och inte är avställt (2 § första stycket trafikskadelag). Det finns alltså ett krav på att bussen ska ha en trafikförsäkring. Eftersom du har fått personskador till följd av trafik här i landet med motordrivet fordon ska trafikskadeersättning utgå enligt trafikskadelagen (8 § första stycket trafikskadelagen). Om en passagerare skadas i en buss som är i trafik, utgår trafikskadeersättning från trafikförsäkringen för fordonet (10 § första stycket trafikskadelagen). Eftersom du var en passagerare i en buss som skadades när bussen bromsade har du rätt till trafikskadeersättning från trafikförsäkringen. Ersättningen utgår oberoende av visad vårdslöshet och den beräknas enligt skadeståndsrättsliga principer.Vad kan du få ersättning för?Utgångspunkten är att den skadelidande ska försättas i samma ekonomiska situation som om skadan inte hade inträffat enligt skadeståndsrättsliga principer. Trafikskadeersättning för personskada omfattar ersättning för sjukvårdskostnader. Det gäller även kostnader för anhöriga vid t.ex. sjukbesök. Dessutom har du som skadelidande rätt till ersättning för inkomstförluster på grund av personskadan. Vid bestämmande av ersättning för inkomstförlust avräknas eventuell förmån som den skadelidande med anledning av förlusten har rätt till i form av t.ex. sjukpenning (9 § trafikskadelagen och 5 kap. 3 § skadeståndslagen). Därutöver har du rätt till ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (s.k. sveda och värk). Här avses ersättning för lidande under akut sjuktid efter skadefallet, dvs. till dess att skadan läks eller ett varaktigt invaliditetstillstånd inträder. Ersättningen för sveda och värk bestäms i regel schablonmässigt med ledning av hjälptabeller som har utformats av Trafikskadenämnden. Enligt tabellerna bestäms ersättningen med utgångspunkt i ett grundbelopp per månad, vilket varierar med hänsyn till vårdformen, skadans art och vårdtidens längd (NJA 2006 s. 738). Du har också rätt till ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av bestående art (s.k. lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan (9 § trafikskadelagen och 5 kap. 1 § skadeståndslagen). Däremot är min bedömning att du inte kommer att kunna kräva ersättning för att du inte kan åka till din styvfar.Sammanfattningsvis har du rätt till ersättning för de fysiska och psykiska skador som uppkommit till följd av skadan samt ersättning för inkomstförlust och sjukvårdskostnader.Skadestånd?Du som har drabbats av en skada i följd av trafik med en buss får, trots att du kan få trafikskadeersättning, i stället kräva skadestånd enligt skadeståndslagen (18 § trafikskadelagen). Med andra ord kan du (om du vill) i stället för att få trafikskadeersättning kräva skadestånd enligt skadeståndslagen. Min rekommendation är dock att i första hand försöka erhålla ersättning ur trafikförsäkringen. Trafikskadeersättningen är lika omfattande som skadeståndslagens rätt till ersättning vid personskada. Det är nämligen samma bestämmelser som tillämpas när ersättningens omfattning ska bestämmas. Det ska därför bli samma utfall som om du skulle kräva skadestånd. Dessutom ska ersättningen utgå enligt försäkringen oberoende av visad vårdslöshet och den beräknas enligt skadeståndsrättsliga principer. Om du väljer att kräva skadestånd kommer trafikskadeersättningen som är avsett att täcka samma ersättningsanspråk att avräknas från det skadestånd som den skadelidande är berättigad till (jfr NJA 2006 s. 738).Ytterligare rådgivningOm något behöver förtydligas eller om du är intresserad av ytterligare hjälp med att t.ex. upprätta ett ekonomiskt krav, från en av våra duktiga jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås på mathias.nilsson@lawline.se.Hoppas att du fick svar på din fråga! Skicka gärna in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Med vänlig hälsning,

Vem står för ett eventuellt skadestånd om en hund biter någon?

2021-07-13 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej. jag undrar om vem står för ev skadestånd som min hund har orsakat men händelsen har upp stått hos fodervärden. Våran hund har huggit en person som grabbade tag i nackskinnet på hunden då den åt ur skålar som stod framme på bordet hos fodervärden vid en fest som dom hade. Vi hade ingen veten skap att det skulle vara en fest och vi var inte med. Fodervärden visste om att hunden inte skall vara med när det är mycket folk då det här kan uppstå. Dom sa att hunden hade varit inlåst men att någon hade släppt ut den. det var våran son som grabbade tag i nackskinnet på hunden då han blev arg att hunden åt ur skålarna. nu kräver han att hunden skall avlivas. Fodervärden har inte kommit med något försök att ens fråga sätta sin del i det hela. Sonen och fodervärden är kompisar. Hunden är nu hemma och vi brukar inte låta hundarna vara med vid bordet när vi har gäster eller barn här för att undvika sådana här händelser. ni får gärna ta kontakt med oss. Tack på förhand.
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline! SvarNär det gäller din fråga kommer sannolikt ni som hundägare tyvärr bli tvungna att betala skadestånd till den som blivit biten av din hund, oavsett om ni varit närvarande eller ej. Men det finns en möjlighet att skadeståndets skulle kunna jämkas på grund av att din son möjligtvis, uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan (6 kap. 1 § Skadeståndslagen). Att skadeståndet jämkas innebär att beloppet på skadeståndet sätts ner eller att skadeståndet faller bort helt. Relevanta lagarNär det gäller en hundägarens ansvar för skador som en hund orsakar regleras detta i lagen om tillsyn över hundar och katter. Denna lagen brukar även kallas för hundlagen i folkmun. För en hundägare gäller vad som kallas "rent strikt ansvar" för skador som orsakas av deras hund, (19 § hundlagen). Rent strikt ansvarRent strikt ansvar för hundägaren innebär att du som hundägare blir skadeståndsskyldig oavsett av vilken anledning skadan uppkommit, det spelar då ingen roll om du eller någon annan orsakat skadan. Det finns dock en möjlighet för hundägaren att kräva tillbaka betalning av den som kan bevisas ha orsakat skadan, (19 § hundlagen). Övriga rådPå grund av det rent strikta ansvaret som en hundägare har, kan ett gott råd vara att kontrollera om din hemförsäkring har en ansvarsförsäkring. En ansvarsförsäkring kan täcka kostnader som uppstår genom skadestånd som du behöver betala för skada som hunden kan orsaka. Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se

Vem blir skadeståndsskyldig för ett barns skadegörelse?

2021-07-12 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Mitt 10-åriga barn har begått omfattande skadegörelse hos en granne. Barnet bor hos mamman men vi har delad vårdnad. Blir vi båda solidariskt betalningsskyldiga? Finns det något övre tak för kostnader?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skadestånd och vem som ska ses som ansvarig finns stadgade i skadeståndslagen (SKL). Blir båda föräldrarna skadeståndsskyldiga vid skadegörelse orsakat av barnet?Huvudregeln inom skadeståndsrätten är att den som vållar en person- eller sakskada, antingen uppsåtligen eller av vårdslöshet, ska ersätta den (2 kap. 1 § SKL). Om en person under 18 år blir ersättningsskyldig ska hen ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till dennes ålder, utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring, andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (2 kap. 4 § SKL).Det finns dock även regler som föreskriver ett skadeståndsansvar för annans vållande, dvs en form av principalansvar. En förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta person- eller sakskador som barnet vållar genom brott (3 kap. 5 § SKL). Om båda föräldrarna till barnet har del i vårdnaden blir de solidariskt skadeståndsskyldiga för den skada barnet orsakat genom brott. Har en förälder inte vårdnaden om barnet föreskriver bestämmelsen inget principalansvar. Förälderns skadeståndsansvar för sitt barn tar dock inte bort barnets egna ansvar, men påverkar skälighetsbedömningen. Finns det något övre tak för kostnader?Om en förälder som har vårdnaden om ett barn åläggs skadeståndsskyldighet finns en beloppsbegränsning som gäller för varje enskild skadehändelse. Förälderns ansvar är begränsat till 1/5 av prisbasbeloppet som gäller för det år då skadehändelsen inträffade. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kr vilket ger en beloppsbegränsning på 9 520 kr för förälderns ansvar per skadehändelse. Om båda föräldrarna har vårdnaden för barnet gäller beloppsbegränsningen för dem gemensamt (3 kap. 5 § andra stycket SKL). Jag hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Stämningsansökan - skadestånd

2021-07-20 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, jag satt och käkade middag med min syster på en restaurang i Göteborg, då det helt plötsligt kommer en kruka fallande från 6e våningen och träffar mitt vänstra nyckelben/Axel, den snuddade mitt huvud och krossades mot axeln. Hur ska jag gå vidare om jag vill stämma den som bor där och restaurangen? Med vänlig hälsning,
Anneli Alchahin |Hej, tack för din fråga! Din stämningsansökan ska innehålla ett tydligt yrkande om vad du vill uppnå med din stämning (jfr. 13 kap. 4 § Rättegångsbalken). I detta fall skulle det kunna vara "kärande yrkar att domstolen förpliktar svaranden att betala....". Du ska alltså kort skriva vad du vill att domstolen ska meddela för dom. Du bör även ange sakomständigheter, dvs. en beskrivning av händelseförloppet som är relevant för ditt yrkande. Du kan även bifoga övrig bevisning som styrker ditt yrkande. Det kan vara vittnen, bilder, fakturor etc. Det kan vara bra att fotografera skadan och du skulle även be din syster vittna om händelsen om ni vill det. Viktigt att komma ihåg är att det är du som har bevisbördan eftersom det är du som påstår att din skada beror på deras oaktsamhet (om det är det du vill komma fram till). När du är klar med stämningsansökan, ska den in till tingsrätten (oftast den domstol som svaranden har hemvist, 10 kap 1 § Rättegångsbalken). Du kan klicka här för att komma till domstolens hemsida där du kan ladda ned och fylla i stämningsansökan. Om något är otydligt eller om du behöver vidare hjälp, skulle jag rekommendera att du kontaktar juristbyrån på Lawline (här) så vi kan hjälpa dig att upprätta stämningsansökan. Hoppas du fått svar på din fråga och att allt löser sig! Med vänlig hälsning,

Behöver en skadereglerare uppge sitt efternamn till en kund?

2021-07-15 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Skaderegleraren på mitt försäkringsbolag vägrar att uppge sitt efternamn i en bilskadeärende. Kan hon göra det?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline! SvarDet förefaller inte finnas några aktuella lagar eller liknande som reglerar huruvida en skadereglerare behöver uppge sitt efternamn vid hanteringen av ett ärende. Rent juridiskt sätt behöver alltså troligen inte skaderegleraren uppge sitt efternamn om denne inte vill. En annan fråga blir om det finns ett speciellt förhållningsätt eller arbetsordning hos ditt försäkringsbolag som gör att en skadereglerare borde uppge sitt efternamn. Tyvärr kan jag inte svara på hur det ser ut hos ditt försäkringsbolag gällande den frågan, men du kan höra av dig till dem och fråga hur det ser ut hos just ditt försäkringsbolag. Du bör möjligen även kunna klaga direkt till ditt försäkringsbolaget om du anser att du hade ett behov av att få reda på skadereglarens efternamn och denne inte vill tillgodose din förfrågan utan en acceptabel ursäkt. Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se Mvh,

Skadestånd för förstört träd

2021-07-13 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej Jag har fått en ny granne som ska uppföra ett nytt husOch när dom levererade det nya huset så kom då åt ett av våra träd och slet sönder det till hälften Så nu är det bara ett halv träd kvarVem får stå för kostnaden eller får vi skylla oss självaTackar för svar
Linn Gustafsson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I ett fall som detta då skadan inte är uppsåtlig utesluts brott som skadegörelse och man får istället se till vad som kan komma på fråga vad gäller ersättning för skada på egendom på grund av vårdslöshet. I detta fall kommer skadeståndslagen (SkL) bli tillämplig. I skadeståndslagens mening är träd en sak, alltså är en sådan skada du beskriver en sakskada som ska ersättas av den person som uppsåtligen eller vårdslöst förstört egendomen (2 kap 1 § SkL). När det gäller skadestånd för sakskador omfattas ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning samt annan kostnad till följd av skadan (5 kap. 7 § SkL). Domstolen har i tidigare rättsfall fastställt skadestånd utifrån en uppskattning av trädets värde, eftersom det inte går att reparera ett fällt eller förstört träd. Förstörelsen av trädet bör därför värderas utifrån återanskaffningsvärdet med beaktande av kostnader för att anskaffa likvärdig egendom och med hänsyn till vilken typ av träd som har fällts. I fall där det inte varit möjligt att återanskaffa likvärdiga träd har istället skadeståndet bestämts utifrån vedvärdet samt en uppskattning av fastighetens minskade försäljningsvärde. I er situation ska ni alltså inte behöva skylla er själva för händelsen, däremot kan det vara svårt att slå fast ett lämpligt skadestånd för ett förstört träd i och med att det kan bero på träslag, placering m.m. Oavsett kan ni iallafall ha rätt till ersättning för kostnaden och för att minska grannkonflikter kan det vara enklast att som ett första steg rikta ett betalningskrav mot din granne. För detta kan du ta hjälp av en jurist. Som en andra utväg kan du skicka en stämningsansökan för sakskadan. Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Hur stor brottsskadeersättning får man för sexuellt ofredande?

2021-07-09 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej jag har blivit utsatt för sexuellt ofredande där killen, 18 år som jag har tagit på mig och kysst mig mot min vilja. Hur mycket ersättning för kränkning kan jag begära eller möjligtvis få?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det tar din fråga sikte på hur mycket brottsskadeersättning du kan få för brottet du har blivit utsatt för. Brottsoffermyndigheten har en referatsamling där man kan ta del av liknande fall för att få en uppfattning om hur mycket man kan tänkas få. Du skriver inte om du är över 18 eller inte, men din ålder kan ha betydelse för bedömningen. Generellt sett så ligger ersättningen för sexuellt ofredande mot vuxna på ca 5000 kr (s. 97–99 i referatsamlingen). Beroende på omständigheterna kan den dock bli något högre. Skulle du vara under 18 år så kan ersättningen bli något högre, eventuellt upp mot 10 000 kr (s. 111–113 i referatsamlingen).Eftersom du har blivit utsatt för ett sexualbrott så har du rätt till målsägandebiträde i domstolen om det inte är uppenbart att du saknar behov av det (1 § 1 p. lagen om målsägandebiträde). Ett målsägandebiträde kan hjälpa dig med frågan om hur mycket du ska begära och även utgöra ett stöd under processen. Du kan då framföra en sådan begäran till polisen när förundersökning har inletts. Domstolen beslutar sedan om din begäran godkänns och tilldelar dig i så fall ett målsägandebiträde om du inte själv har önskat ett. Min rekommendation är att du begär ett målsägandebiträde. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,