ansvarsskada

2021-07-08 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej, jag undrar om det anses vara vårdslöst om ett barn på 20 månader får tag i en golvlampa och råkar välta den så att den går söner. Detta är fråga om en ansvarsskada.
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om en person orsakar en annan person skada genom vårdslöshet kan den som orsakat skadan bli skadeståndsskyldig. I försäkringsvärlden kallas detta för ansvarsskador. Skadeståndsansvar regleras vanligtvis i skadeståndslagen (1972:207) (SkL). I 3 kap. 5 § SkL stadgas att en förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta personskada eller sakskada som barnet vållar genom brott. Detta kallas för vårdnadshavares principalansvar. Med andra ord innebär det att vårdnadshavare kan anses vara skadeståndsskyldiga oberoende av deras egna vårdslöshet. Det avgörande är istället om barnet har orsakat en skada genom brott. I detta fall kan brottsbeteckningen skadegörelsebrott enligt 12 kap. 10 § BrB aktualiseras, då det förekommit en skadegörande handling som lett till att egendom har förstörts. För ansvar krävs dock uppsåt till att förstöra egendomen, dvs. barnet ska ha en avsikt att förstöra och förstå innebörden av sin handling. Om gärningen ej kan anses vara begånget med uppsåt är det inte fråga om skadegörelsebrott och skadeståndsskyldighet på grund av principalansvar bör inte uppstå.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Kan min vän kräva skadestånd av ett café efter att han blivit magsjuk? Kan han han även bli ersättningsskyldig för en vas som välte vid tillfället?

2021-07-05 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej har två frågor, detta hände min vän: Han var i en cafetetria för inte så länge sedan och beställde en dricka. I drickan som han drack så märkte han senare att det fanns ett kryp i drickan som gjorde att han blev så pass arg att han ställde sig upp och fällde vas. han blev senare magsjuk och åkte till sjukhuset osv. Men skulle han kunna begära skadestånd av företaget? Skulle cafeterian kunna kräva ersättning av vasen?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När din vän var på cafeterian inträffade två situationer. När det gäller skadeståndsrätt måste situationerna redas ut var för sig, även om de möjligtvis har ett samband.Magsjuk av drickanEn grundregel för skadestånd är att den som orsakar en skada ska ersätta den, se 2 kap 1 § skadeståndslagen. I detta fall rör det sig om en eventuell personskada. För att göra en bedömning om din vän kan få skadestånd måste det föreligga ett orsakssamband mellan magsjukan och drickan som din vän köpte på cafeterian. Caféägaren är ansvarig för att se till att den mat och dryck som serveras är korrekt hanterad enligt miljö och hälsokontorets rekommendationer och regler. Det framgår av ditt brev att din vän blev så dålig av drickan att han var tvungen att söka sjukhusvård. Det tyder på en alvarlig magsjuka, vilket typiskt sett skulle kunna vara salmonella eller någon annan form av bakterieangrepp, virus, eller giftangrepp på drickan. Om din vän anmäler magsjukan till miljö och hälsokontoret i den kommun det inträffade kommer de göra en smittspårning av magsjukan, vilket kan härleda om det är caféägaren som orsakat skadan, och framför allt hindra att andra gäster blir magsjuka på samma sätt.För caféer och restauranger gäller det att förhålla sig till vissa regler om hur livsmedel ska hanteras och serveras. Det ska dokumenteras av näringsidkaren, eftersom det kan som i ditt fall bli aktuellt med en smittspårning.Du skriver att din vän uppsökte sjukhus för magsjukan, vilket innebär att de med stor sannolikhet har tagit prover på vad som orsakat magsjukan. Om de provresultaten går att härleda till cafeterian där din vän köpte drickan, går det att konstatera att det var där orsaken till skadan uppkom.AnsvarOm det visar sig att skadan uppkom på caféet följer nästa steg i ansvarsbedömningen. Ägaren måste ha kunnat inse vad som kan hända om det finns brister i livsmedelshanteringen, vidare måste ägaren följt de regler som miljö och hälsokontoret ställer på verksamhet som hanterar livsmedel och till sist måste ägaren anses inse omfattningen av en eventuell matförgiftning och vilka skador det kan leda till.Om caféägaren har följt alla regler som krävs, har ägaren inte varit vårdslös, och därmed har ägaren inte skadeståndsansvar. Om miljö och hälsokontoret kan härleda skadeorsaken till drickan, genom brist i hanteringen av de livsmedel som fanns i drickan, blir caféägaren ansvarig för skadan.Skadestånd för magsjukaOm det visar sig att caféägaren agerat vårdslöst och blir ansvarig för skadan, har din vän rätt till skadestånd för sjukhusvistelse och eventuell inkomstförlust enligt 5 kap 1 § skadeståndslagen.Skadestånd för vasenSom jag förklarat ovan måste ett orsakssammanband finnas mellan skadan och handlingen som orsakade skadan, för att det ska kunna föreligga grund för skadestånd.I det här fallet rör det sig om att din vän upptäcker en insekt i drickan som han har beställt, och blir därmed så arg att han ställer sig upp, vilket orsakar att han välte en vas som gick sönder. Vid det tillfället visste han inte om att han senare skulle bli magsjuk. Reaktionen är att döma som en kraftig överreaktion Din vän blev så arg över en insekt i drickan, att han har sönder en vas. Insekten kan ju ha hamnat i drickan från luften, det behöver med andra ord inte vara caféägarens vårdslöshet. Det går därför att konstatera att din vän har agerat vårdslöst i det fallet, och är därmed skyldig att ersätta skadan, som är en sakskada enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen.Om ägaren kräver ersättning för vasen, ska din vän ersätta kostnaden för eventuell reparation eller värdet på vasen, se 5 kap 7 § skadeståndslagen.Trolig utgångOm det visar sig att det finns brister i caféterians livsmedelshantering och att magsjukan beror på det, ska din vän anmäla händelsen och kräva ersättning. Det är även viktigt för att förhindra att andra gäster blir magsjuka. Gällande vasen kan det bero på vad den har för värde, och hur din vän uppträdde gent emot caféägaren. Skulle caféägaren kräva din vän på skadestånd kan din vän bli ersättningsskyldig för den. Beroende på din väns ålder och ekonomiska förhållanden kommer en bedömning om skadeståndssumma göras, i det fall din väns försäkring inte täcker skadeståndet för olyckan.SammanfattningOm det går att visa att magsjukan beror på drickan på cafeterian, har din vän rätt till skadestånd. När det gäller vasen, har din vän agerat vårdslöst och är skyldig att ersätta den ifall caféägaren kräver det. Om du behöver hjälp med att rikta ett skadeståndsanspråk mot caféägaren, eller om du vill ha hjälp med att bemöta eventuellt krav på skadestånd mot din vän, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Skadeståndstalan vid dödad hund

2021-07-04 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej! Vår hund blev påkörd o dödad av en brandbil vid brevlådan 1 meter från tomtgräns. Har vi rätt till skadestånd? Hunden var lös på tomten o smet ut genom busken/häcken irriterad på höga sirener.
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar det som att din hund blivit påkörd och avlidit till följd av skadorna varpå du nu undrar om föraren av bilen kan hållas ansvarig för det inträffade. Hundar att ses som lös egendom i rättslig meningInledningsvis är det viktigt att framföra att djur betraktas som en sak/ett objekt enligt svensk rätt. Detta innebär att du lidit en sakskada på grund av det som inträffat (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Det finns en möjlighet för dig att kräva skadestånd med tanke på att din hund dött, detta gäller dock om du anser att det är bilförarens fel att hundens död åsamkats. Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för att ni ska kunna få skadestånd?Inom skadeståndsrätten finns det ett krav på adekvat kausalitet. Det måste föreligga ett adekvat orsakssamband mellan bilförarens agerande och hundens död. Utifrån din bakgrundsinformation tolkar jag det som att kravet är uppfyllt. Av lagrummet för sakskada (2 kap. 1 § SkL) så fordras det att bilföraren kört på eran hund uppsåtligen eller av oaktsamhet för att skadestånd ska kunna utdömas. Min uppfattning är att bilföraren inte agerat uppsåtligen, dvs. hen har inte haft för avsikt att döda eran hund. Nästkommande fråga blir då om vederbörande agerat vårdslöst och då ändå ska hållas ansvarig. Bedömning för vårdslöshet?För att avgöra om någon agerat vårdslöst så görs det enligt svensk rätt som regel en culpabedömning. Trafikreglerna i detta fall?Det framgår inte av eran bakgrundsinformation om föraren av brandbilen överskridit hastighetsgränsen eller om hen agerat under utryckning. Du nämner dock något om att höga sirener hörts, vilket kan tala för att föraren möjligtvis agerat under ett akut fall. Detta är något som kan påverka bedömningen huruvida föraren varit vårdslös eller inte med hänsyn till den aktuella situationen. Vad finns det för möjligheter för er nu i detta fall?Det finns en möjlighet att skicka in en stämningsansökan till domstol med yrkande om skadestånd. Ni måste då vända er till rätt domstol och ansökan ska innehålla specifika uppgifter (42 kap. 2 § rättegångsbalken). Vid fler funderingar är ni varmt välkomna att höra av er till Lawline!Vänliga hälsningar,

Rätt till skadestånd/ersättning när ens hund blivit påkörd?

2021-07-04 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej! Vår hund blev påkörd o dödad av en brandbil vid brevlådan 1 meter från tomtgräns. Har vi rätt till skadestånd?
Daniel Elipas Gobraeel |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer att diskuteras det lite komplicerade ansvarsförhållandet som aktualiseras i förevarande fall. Innan jag går in på svaret vill jag passa på att beklaga sorgen, det är verkligen olyckligt det som hänt din hund.Rättsliga utgångspunkterGrundregeln i lagen om tillsyn över hundar och katter anger att hundägaren, eller innehavaren, ska ersätta de skador som en hund orsakar, oavsett om man vållat skadan eller inte. Man är alltså skadeståndsskyldig oavsett om man gjort fel eller inte. Även bilföraren har ett i princip strikt ansvar för de skador som bilen orsakar. Egentligen ska hundägaren ersätta skadorna på bilen och bilföraren ersätta hundägaren för skadorna på hunden. Här kan det bli lite komplicerat när man ska få ut ersättning, beroende på olika typer av försäkringar och självrisker som gäller för dem. Respektive ansvarsförsäkring kan naturligtvis tas i anspråk, men även till exempel bilens vagnskadeförsäkring eller hundens veterinärvårdsförsäkring.Bilistens ansvarReglerna kring bilisters ansvar vid olyckor regleras i trafikskadelagen (TSL). Av den framgår att om det uppstår sakskada till följd av trafik med motordrivet fordon så ska det utgå trafikskadeersättning från det fordonets trafikförsäkring (11 § TSL). Hundar ses i lagens mening som saker, varför de omfattas här. Eftersom trafikskadeersättningen ska utgå så gäller även här ett strikt ansvar vilket innebär att det ska utgå även om bilisten orsakat olyckan eller inte. Om du kan styrka att din hund de facto blivit påkörd av en bil och att det varit en brandbil som kört på hunden är ersättningsfrågan oproblematisk, (oftast ringer man omedelbart polisen efter att ens djur blivit påkört för att säkra ett ojävigt intyg, något som i sin tur markant underlättar eventuella ersättnings/skadeståndsanspråk). Värdering av hundenVärdet av en hund kan givetvis inte mätas i pengar. Men om olyckan är framme kan du få hjälp av Svenska Kennelklubben med värderingen av hunden.Svenska Kennelklubben har en avgiftsbelagd värderingstjänst för framförallt hundar som omkommit och som ska ersättas av annan part. Endast hundar som är stamboksförda hos SKK värderas. Se mer här https://www.skk.se/sv/hundagande/tips-och-rad/forsakring/vardering-av-hund/För att värdering ska kunna göras krävs följande:Hundens SKK-registreringsnummer och gärna hundras samt namnet.SkadedatumNamn och adress till den som värderingen ska skickas till.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Hur och vad kan man begära när ens granne tagit ner träd och häck?

2021-07-07 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Min granne har (olovligen) tagit ner 2 träd och en 50 meter lång häck på vår mark. Jag vill gärna ha ersättning för detta. Hur går jag till väga och hur räknar man ut skadestånd för detta?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I vissa fall kan en granne ha rätt att kapa grenar eller ta bort rötterI vissa fall kan grannar ha rätt att kapa grenar eller ta bort rötter som tränger över tomtgränsen, under förutsättning att detta medför en olägenhet för fastigheten bredvid. Innan detta sker ska dock du som fastighetsägare få möjlighet att ta bort det som medför olägenhet själv (3 kap. 2 § Jordabalken (JB)). I ditt fall låter det emellertid som att din granne tagit ner två hela träd samt häcken, vilket är en aning mer än vad som är tillåtet. Din granne gör sig skyldig för brottet skadegörelseAtt ta ner någon annans träd eller häck innebär att man gör sig skyldig till brottet skadegörelse, vilket har en straffskala på fängelse i högst 2 år (se 12 kap. 1 § Brottsbalken). Det krävs då också att din granne har haft uppsåt, dvs åtminstone insett risken att det var dina träd och häck men tagit när dem ändå. Av informationen du skriver låter det som att din granne tagit ner träden och häcken avsiktligen och uppsåt föreligger därför. Du skulle alltså kunna polisanmäla din granne. Du kan också kräva skadestånd för de nedsågade träden och häckenDu kan också rikta ett skadeståndsanspråk mot din granne. Enligt 2 kap. 1 § Skadeståndslagen (SKL) ska den som med uppsåt eller vårdslöshet vållar en sakskada ersätta denna. Utifrån informationen du anger låter det som nämnt att din granne fällt träden och häcken avsiktligen, vilken innebär att uppsåt föreligger. Skadan som du lidit är en sakskada då häcken och träden på din fastighet har förlorats. Det finns också ett direkt orsakssamband mellan skadan du lidit och grannens handlande, vilket är en förutsättning för att kunna få ersättning för skadan. Det är alltså sannolikt att du skulle nå framgång med ett skadeståndsanspråk. Vad kan du begära i ersättning? När en hel sak har förlorats, är huvudregeln enligt 5 kap. 7 § SKL att hela sakens värde ska ersättas. Detta innebär att hela trädets återanskaffningsvärde ska ersättas. Detta kan dock vara svårt att fastställa för just träd eller växter. Frågan har prövats i NJA 2015 s. 199, där HD inledningsvis anfördes att det är trädens återanskaffningsvärde som ska ersättas. I fallet, där skadevållaren sågat ner fyra uppvuxna tallar, ansågs det dock inte möjligt att återanskaffa motsvarande tallar då de vuxit på fastigheten under en längre tid och blivit unika. HD menade därför att ersättningens storlek istället skulle utgå utifrån en uppskattning av fastighetens minskade försäljningsvärde, där bland annat ökad insyn medförde ett större skadestånd. Sammanfattningsvis så är det troligt att din granne gjort sig skyldig till skadegörelse. Du kan också begära skadestånd för de förlorade träden och häcken. Ersättningens storlek är beroende av återanskaffningsvärdet, alternativt fastighetens minskade försäljningsvärde. Det är svårt att för mig göra någon närmare bedömning då jag inte vet vilka träd/häck som avverkats samt hur det påverkar din fastighets värde. När du kommit fram till vad du vill begära i skadestånd så skickar du in en stämningsansökan till den tingsrätt där din granne har sin hemvist (10 kap. 1 § Rättegångsbalken). Skulle du vilja ha mer hjälp med ditt skadeståndsanspråk, rekommenderar jag att ta hjälp av en av våra jurister. Du kan boka tid här. Lycka till och hoppas du fick svar på din fråga!

Vem bär ansvaret för en påkörd hund, då hunden sprang lös på en gård men då bilföraren var medveten om det?

2021-07-04 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Bil som kör igenom en gård för att komma till ett hus bortanför gården. Bilföraren visste att det finns både djur och små barn på gården. När bilen ska köra tillbaka så kör den på hunden så att den avlider.Vad gäller då?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!BilförareNär en bilförare orsakar sakskada blir ett skadestånd aktuellt. I detta sammanhang kallas det trafikskadeersättning. Anledningen till att jag klassificerar den påkörda hunden som sakskada är att i juridisk mening räknas en hund som en sak.Bilföraren har ett strikt ansvar för sakskador enligt 11 § trafikskadelagen. Det innebär att bilföraren ansvarar för olyckan oavsett om det föreligger vårdslöshet eller inte. Om en hund exempelvis springer lös på ett övergångsställe, blir bilföraren ansvarig för olyckan.HundägareÄven hundägare omfattas av ett strikt ansvar enligt 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter. Hundägare ska även följa de regler om kopplingstvång som gäller på speciella platser, eller under vissa tider av året, se 16 § lagen om tillsyn över hundar och katter. Dessa regler kan variera från kommun till kommun.Din situationAv ditt brev framgår det inte var eller när olyckan inträffade. Jag tolkar det som den gård där olyckan inträffade utgör en delvis inhägnad plats, med genomfart för behörig trafik. I det här fallet var bilförare medveten om att det både fanns barn och djur på området, vilket kräver låg fart och stor uppmärksamhet för att inte agera vårdslöst. Du kan därmed förvänta dig ersättning för det att hunden avled av skadan enligt 11 § trafikskadelagen.Ersättningen kan dock gå att jämka, se 12 § trafikskadelagen, det vill säga sätta ner ersättningen i det fall du inte har haft den uppsikt över hunden som krävs av situationen, exempelvis det kan finnas vilda djur i närheten, eller att vägen är trafikerad av andra bilar än de som ska till huset bortanför gården.Hundägaren kan i sådant fall hållas som medvållande till skadan. Ersättningen betalas då lika av båda parterna.SammanfattningEn bilförare som skadar en hund i trafiken, ska ersätta skadan i form av trafikskadeersättning. Dock kan hundägaren anses som medvållande till skadan, beroende på hur området ser ut och vilken tid på året skadan skedde. Vi på Lawline hjälper dig gärna med exakt bedömning om vi får veta mer detaljer om omständigheterna.Vänligen,

Vilket ansvar har hundägare för skador som orsakats av deras hund?

2021-07-04 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej,Jag blir inte riktigt klok på lagen om tillsyn av hund och hoppas att ni kan hjälpa mig förstå den.Jag har en stor hund och vid promenader är han alltid kopplad (ej flexkoppel).Jag ansvar givetvis för min hund och är därför noggrann med att hålla koll på honom.I mitt närområde finns det många som inte har samma vett och låter sina hundar springa löst och okontrollerat.Nu till min förvirring av lagen.Är det verkligen så att om en lös hund springer fram till oss och biter min kopplade hund, min hund av stor ras biter tillbaka och gör sannolikt större skada så får jag som hade full tillsyn av min hund betala?Det är så jag förstår lagen.Jag hoppas att jag har fel för då spelar människans ansvar ingen roll i denna lag utan då handlar det om storlek på hund och tänder.Jag får nämligen jämt höra från dessa vårdlösa personer med lösspringande hundar att - om din hund biter min så är det ditt fel. Nästan som en provokation till att de struntar i ansvar och med det har lagen på sin sida.Tacksam för svar!
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När en hund orsakat skador så är Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, samt Skadeståndslagen (förkortat SkL) tillämpliga. Ansvaret i sig regleras i Lagen om tillsyn över hundar och katter, men skadeståndslagen innehåller utfyllande regler om vilka skador som ersätts, men även bestämmelser om när skadeståndet kan jämkas (sättas ned) beroende på hur de inblandade parterna agerat etc. Anmärkning: Eftersom du säger att personerna är vårdslösa så kommer jag utgå från att det är fråga om hundar som får springa runt okopplade i allmänna parker och spår där det kanske (men inte nödvändigtvis) råder koppeltvång. Om det är fråga om en situation i en hundrastgård blir min bedömning istället att det är naturligt för hundar att springa löst där, och således uppvisar inte de andra hundägarna vårdslöshet. Vad jag menar med det är att, om en situation som du beskriver i frågan sker i en hundrastgård så har hundägaren (du) troligen fullt ansvar. Detta kan dock påverkas av diverse omständigheter (vilket jag återkommer till nedan), men om det är fråga om en hundrastgård så gör du rätt i att vara extra försiktig med din hund. Ett exempel på när man kan sätta ned skadeståndsansvaret trots att skadan skett i en hundrastgård är om en person lämnar sin hund obevakad i gården för att gå och köpa en glass, och under den tiden uppstår ett bråk mellan hundarna såsom du beskrivit. Vem ansvarar för skador orsakade av en hund?I Lag om tillsyn över hundar och katter stadgas i 19 § att ägaren eller innehavaren av en hund svarar för skador som den orsakar. Detta är ett rent strikt ansvar, som innebär att det inte krävs att hundägaren agerat med uppsåt (vilja) eller vårdslöshet (oaktsamhet). Det krävs dock naturligtvis att det är fastställt att hunden orsakat skadan. Kan skadeståndet komma att sättas ned?Enligt 6 kap 1 § 2 stycket SkL kan skadestånd med anledning av sakskada jämkas (sättas ned) om den skadelidande medverkat till skadan. Så om exempelvis båda hundarna varit okopplade där det varit koppeltvång etc. spelar det alltså in i bedömningen och kan komma att leda till att skadeståndet - om det utdöms - kan jämkas ner på grund av medvållande. Enligt 6 kap. 1 § 3 stycket SkL sker jämkningen med hänsyn till vad som är skäligt med hänsyn till graden av vållande på bägge sidor samt omständigheterna i övrigt. Även den skadevållandes ekonomiska omständigheter kan ligga till grund för jämkning (se 6 kap 2 § SkL).Vad innebär det här för dig?För att komma tillbaka till din fråga innebär detta att, om din hund skulle orsaka sakskada (exvis skada på den andre personens hund), så blir du inte automatiskt ansvarig för 100% av den uppkomna skadan. När skadestånd prövas av domstolen så går man naturligtvis igenom vad jag nämnde ovan angående omständigheterna i övrigt och bedömer med utgångspunkt i det samt graden av vållande på bägge sidor, hur pass mycket det går att jämka skadeståndsansvaret (om det går att jämka alls). Om ni möts där det råder koppeltvång men du är den enda som kopplat din hund och detta leder till att den andre personens hund skadas eller rent av dör i sviterna av mötet så kan det mycket väl vara så att skadeståndet sätts ned betydligt, om inte helt och hållet. Hur mycket det sätts ned får dock bero på omständigheterna i det enskilda fallet, men vad som är säkert är i varje fall att man prövar varje situation utifrån dess specifika omständigheter. Även om skador uppstår i en hundrastgård så görs denna bedömning. Allt det jag sagt ovan blir något av en ord-mot-ordsituation, så ifall det skulle hända någonting (även om det är din hund som orsakar skadan) så se till att skriva ner kontaktuppgifter till eventuella vittnen som sett vad som skett. Naturligtvis hoppas vi ju först och främst att inget av det vi tagit upp i din fråga aktualiseras. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig igen om du har fler frågor eller om jag vart otydlig!Vänligen,

Skadeståndsansvar för herrelösa hundar

2021-06-30 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |jag har blivit biten av en lösspringande tillsynes herrelös hund. hur kan jag gå till väga på bästa sättet nu för att kunna få ersättning?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är reglerad i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (hundlagen). Lagen reglerar frågor som rör hundägares ansvar för skador som deras hundar ger upphov till.Enligt lagen så ska en hundägare ansvara för alla skador som orsakas av hunden, oavsett om ägaren vållat skadan eller inte. Detta innebär att omständigheten att hundägaren inte har vållat skadan, inte kommer påverka den skadelidandes rätt till skadestånd (19 § st. 1 hundlagen).Vem kan du utkräva ersättning av om hunden är herrelös?Du skriver att hunden verkar vara herrelös. Om detta stämmer så finns det ingen ägare som du kan utkräva ersättning av enligt hundlagen.Därför borde du först kontrollera om det finns någon märkning på hunden som tyder på att en ägare finns. Hundägare måste nämligen märka sina hundar för att underlätta identifiering av dess ägare (2 § st. 1 och 5 § hundlagen). Alla hundar med ägare bör alltså bära en sådan märkning.Om hunden har en märkning, så ska du enligt polismyndigheten i första hand kontrollera om du kan hitta ägaren via märkningen. Om du därefter inte kan få kontakt med ägaren så ska du i stället kontakta polisen som gör detta åt dig.Om hunden inte har någon märkning (som tyder på att den är herrelös) så ska du enligt polismyndigheten kontakta länsstyrelsen som är ansvarig för herrelösa och/eller bortsprungna djur.Handlingsplan:Om du kan få reda på om hunden har en ägare samt vem denna är, så kan du utkräva ersättning av denna (19 § st. 1 hundlagen). Om hunden är herrelös så kan du inte utkräva ersättning av någon.Oavsett om hunden har en ägare eller inte så anser jag det lämpligt att anmäla händelsen till polismyndigheten och/eller länsstyrelsen. Hunden kommer då inte utgöra en skada för andra i framtiden och får kanske en chans att hitta en framtida ägare.Jag hoppas du fick svar på din fråga och önskar dig lycka till!Med vänlig hälsning,