Lampa faller nära persons huvud. Föreligger skadeståndsrätt?

Hej, min trogne kompanjon  har blivit utsatt för att en svingande lampa nästa slog ut hans hjärna, dock träffa den inte. Vi var i skolans klassrum när detta hände. Går det att kräva skadestånd även fast min trogne kompanjon ej fick en fysisk skada (om han hade varit 10 cm mer till vänster hade han fått den i bakhuvudet).

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Reglerna om skadestånd hittar vi i huvudsak i skadeståndslagen (1972:207) [cit. SKL]. 

En grundläggande bestämmelse i SKL ger oss för handen vissa kriterier som måste vara uppfyllda för att man anses ha rätt att kräva skadestånd av någon annan. Det krävs antingen att någon av uppsåt eller genom vårdslöshet vållat en person- eller sakskada (2 kap. 1 § SKL). Annars kan man få skadestånd för rena förmögenhetsskador om någon genom brottslig handling vållat skadan (2 kap. 2 § SKL). Dessutom kan man i vissa fall få kränkningsersättning om någon genom brott kränkt något i 2 kap. 3 § SKL listade skyddsintressen. Eftersom något brott inte har begåtts kommer vi enkom se på 2 kap. 1 § SKL och möjligheten till skadestånd genom person- eller sakskada.

Vi måste alltså konstatera att någon har agerat på ett sätt som lett till att du ska har drabbats av en skada. Inom skadeståndsrätten avser begreppet “vålla” även i undantagsfall även ett icke-agerande (passivitet). Sammanfattningsvis krävs följande:

  • En möjlig skadevållare.
  • att denne agerat (eller icke agerat) på ett sätt som förorsakat skadan,
  • att det faktiskt uppkommit en skada.

I ditt fall finns det vissa delar vi kan peka på som talar för att det finns möjlighet för kompisen kunna kräva skadestånd och vissa omständigheter som pekar på att kompisen inte kan kräva skadestånd.

För det första kan vi se på en möjlig skadevållare. I fallet har inget aktivt agerande skett. Det har inte varit någon på andra sidan rummet som handgripligen slängt lampan på kompisen. Däremot har Högsta domstolen konstaterat att man ändå kan fällas för ansvar till skadestånd på grund av passivitet. Man hade eventuellt kunnat peka på att skolan bör tillse att lamporna sitter på ett tillräckligt säkert sätt och att denna skyldighet inte uppfylls helt. Vidare hade det krävs att det finns så kallas adekvat kausalitet mellan handlingen och orsaken. Detta innebär att det ska finnas ett tillräckligt nära samband mellan i detta fallet skolans bristande säkerhet och att den uppkomna skadan. Här kommer vi till det stora problemet som vi måste besvara. Har någon skada uppkommit? Du uppger själv att kompisen inte skadat fysiskt. Det har därför inte uppkommit en personskada i skadeståndslagens mening. Har det isåfall uppkommit någon annan möjlig skada enligt 2 kap. 1 § SKL? Det skulle isåfall vara ersättning för sakskada. Ett exempel skulle vara om kompisens kläder gick sönder när lampan rasade. 

Mot bakgrund av vad som redovisats ovan gör jag bedömningen att det inte finns något som pekar på att din kompis har drabbats av någon skada över huvud taget. Detta innebär att det inte föreligger någon skadeståndsrätt.

Sammanfattningsvis

Generella reglerna om skadestånd hittar vi i skadeståndslagen (1972:207). För person och sakskada krävs att någon genom uppsåt/vårdslöshet vållat skadan. Annan ersättning kan utgå för exempelvis förlorad inkomst eller att du har blivit kränkt, i båda fallen det krävs att ett brott har begåtts (2 kap. 2 och 3 § SKL). Eftersom det inte uppkommit någon skada föreligger inte heller rätten till skadestånd.

Axel StenquistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”