Ansvarar man för passagerare som öppnar andras bildörrar?

2021-06-30 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Vem ansvarar om passagerare öppnar upp dörr på Annan bil?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Av din fråga framgår inte vem som öppnat dörren på den andra bilen vilket kan bli avgörande. Ansvaret skiljer sig i den mån det är en annan vuxen som gjort detta eller om det är någon du har tillsynsplikt över (exempelvis ditt barn).Ifall det är ditt barn så har föräldrar och vårdnadshavare en tillsynsplikt över sina barn som stadgas i 6 kap. 2 § andra stycket Föräldrabalken. I paragrafen föreskrivs att ''I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavaren svara för att barnet står under uppsikt eller andra lämpliga åtgärder vidtas''. Detta innebär att du ansvarar för att ditt barn orsakar någon annan skada genom att exempelvis öppna upp dörren på en annan bil.Ifall passageraren däremot är vuxen så ligger ansvaret istället på denne om den väljer att kliva av din bil och öppna dörren på en annan. Ansvaret för passagerarens handling i denna situation övergår alltså inte till dig som förare.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Skadestånd vid beslag.

2021-06-29 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Efter husrannsakan beslagtogs dator. Anklagelsen gällde "skadlig kod". Idag är misstanke om brott nedlagt. Jag har under tiden (6 veckor) som polisen beslagtagit min dator ej kunnat genomföra och avsluta en betald kurs, förlorat ett jobberbjudande och inte kunnat kommunicera med företag som har anlitat mig som konsult. Finns det någon ersättning att söka för detta?
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Enligt 3 kap 2 § 1 st. skadeståndslagen ska staten ersätta b.la. ren förmögenhetsskada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i sådan verksamhet som staten svara för. Polismyndighetens handläggning av beslut i frågor som rör förundersökningar, beslag och förverkande är sådan verksamhet. Skadestånd ska också ges ut när Europakonventionen har överträtts, om det är nödvändigt för att gottgöra överträdelsen (jfr NJA 2007 s. 584) Den som begär ersättning ska styrka skadan och dess omfattning. Dessutom ska förundersökningen bedrivas så skyndsamt som omständigheterna medger enligt 23 kap 4 § RB. Alltså finns det möjlighet att ansöka om skadestånd. Hoppas du fick svar på din fråga.

Kan en arbetstagare bli personligen ersättningsskyldig vid skada i tjänsten?

2021-06-24 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej!Jag jobbade tidigare på ett företag där jag kvitterat ut en nyckel med min signatur hos en kund vi utförde jobb åt.Den nyckeln tappades bort och nu ca 5 månader senare så hotar min tidigare arbetsgivare att jag kommer bli personligt ersättningsskyldig, kan det verkligen stämma att dom kan göra så?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om en arbetstagare kan bli ersättningsskyldig för en skada som orsakas i tjänsten. Jag kommer att utgå från att skadan hänger samman med den verksamhet som din tidigare arbetsgivare bedriver. Frågan rör skadeståndsskyldighet och jag kommer därför att använda mig av skadeståndslagen (SkL) när jag besvarar frågan.Arbetsgivaren har ett principalansvarSom huvudregel inom skadeståndsrätten gäller ett principalansvar. Detta innebär att den som har en arbetstagare i sin tjänst ska ersätta en sakskada som en arbetstagare orsakar genom fel eller misskötsel i tjänsten (3 kap. 1 § SkL). Borttappade nycklar är en sakskada (5 kap. 7 § Skl). För att principalansvaret ska gälla måste arbetstagaren vara i tjänst när händelsen inträffar.Arbetstagaren kan bli skadeståndsskyldig om det föreligger synnerliga skälDet finns ett undantag från principalansvaret och huvudregeln om att det är arbetsgivaren som ska ersätta skador som arbetstagare orsakar i tjänsten. Enligt 4 kap. 1 § SkL kan det vara arbetstagaren som blir ersättningsskyldig för vissa skador som orsakas i tjänsten. Arbetstagaren kan bli ersättningsskyldig om det föreligger så kallade synnerliga skäl, med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter. Detta innebär att domstolen gör en helhetsbedömning i varje enskilt fall för att kunna avgöra om det är arbetstagaren som ska stå för en skada i stället för arbetsgivaren. Synnerliga skäl föreligger i de situationer då det inte är rimligt att låta arbetsgivaren ansvara för skadan. Exempel på detta är om arbetstagaren har agerat brottsligt eller upprepade gånger agerat på ett felaktigt sätt utan att ändra på beteendet. Arbetstagarens ställning samt ekonomiska situation kan också spela roll i denna bedömning. Det bör nämnas att det är ett högt ställt krav på synnerliga skäl, vilket innebär att det krävs mycket för att synnerliga skäl ska anses föreligga. Utgångspunkten är därför att arbetstagare normalt inte brukar bli ersättningsskyldiga för skador som orsakas i tjänsten.SammanfattningSammanfattningsvis är huvudregeln att det är arbetsgivaren som ersätter sakskador som en arbetstagare orsakar i tjänsten. Vid undantagsfall kan dock arbetstagaren bli skadeståndsskyldig med hänsyn till bland annat själva handlingen som orsakade skadan samt övriga omständigheter. Detta är en bedömning som får göras i varje enskilt fall och det är därför svårt för mig att säga exakt vad som gäller i ditt fall då jag inte har tillräckligt med information. Det är inte omöjligt att du skulle kunna bli personligen skadeståndsskyldig i den situation som du beskrivit ovan men det är generellt svårt för en arbetsgivare att kräva skadestånd från en arbetstagare. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Med Vänliga Hälsningar,

Min son har blivit attackerad av en hund, vilka åtgärder kan vidtas, förutom polisanmälan?

2021-06-21 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, min son blev attackerat av en hund, men hundägare har smygtitt i väg med hunden. Har gjort polisen anmält. Men vad ska jag göra mer!?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De rent rättsliga åtgärder man kan vidta i en sådan situation är förutom polisanmälan att väcka skadestånd. Enligt 19 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter har hundägaren strikt ansvar för de skador hunden orsakar annan.Med "strikt ansvar" avses att en person är skadeståndsskyldig oavsett om denne person själv har orsakat skadan eller inte.Om din son väcker skadeståndstalan mot hundägaren är denne skyldig att ersätta skadan, även om hundägaren personligen inte hade för avsikt eller ens var medveten om att hunden skadade din son.Skadestånd väcks av den skadelidande, alltså av din son, genom en stämningsansökan i enlighet med 42 kap. 1 § Rättegångsbalken. Med vänlig hälsning!

Har jag rätt till patientskadeersättning?

2021-06-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Ett sjukhus smittade mig med mrsa, har jag rätt till skadestånd.?
Lucas Rasmusson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du var en patient på sjukhuset och därmed blir patientskadelagen tillämpbar. Har du rätt till ersättning?Enligt 6 § patientskadelagen så har en patient rätt till patientskadeersättning om patienten har blivit utsatt för en personskada och det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av vårdgivaren. En personskada är en fysisk eller psykisk skada som har orsakats av någons handlande. Ditt fall ser ut att falla inom punkt 4 " överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd". Det finns undantag där patienten inte har rätt till patientskadeersättning och det regleras i 7 § patientskadelagen. Det är tillfällen där det handlar som är till följd av ett nödvändigt förfarande, som exempel när det nödsituation och någon är i akut vårdbehov.Så om det går att bevisa att det är sannolikt att sjukhuset var de som överförde smittoämnet (6 § p. 4) och det inte var beroende på ett nödvändigt förfarande och inte faller inom undantaget i 7 § patientskadelagen så bör du ha rätt till patientskadeersättning. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

skadeståndsbeloppets storlek för personskador till följd av personskador

2021-06-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag har använt en brösttejp (kroppstejp) inköpt från en butik som har gett mig stora sår och blåsor på bröstet. Jag använde tejpen ett par timmar och tog av den när jag började känna obehag och sveda. Nu har jag haft en konversation med butiken som vill att jag ger anspråk på ersättning. Har varit i kontakt med en doktor idag för att få ett intyg på att jag kontaktat läkare och händelsen inträffade förra fredagen (8 dagar sedan). Såren har fortfarande inte läkt och det finns risk för ärrbildning men doktorn kunde intyget inte bekräfta att ärr faktiskt kommer bildas. Vad är rimligt att be om i form utan ersättning från butiken?
Hemen Yazdanfar |Jag tolkar frågan som att butiken du köpt brösttejpen av har gått med på att betala ersättning för dina uppkomna skador. Jag utgår vidare från att butiken är tillverkaren av brösttejpen. Därför utgår jag från att de ska betala skadeståndet enligt produktansvarslagen. Ersättning för personskada Personskada som en person drabbats av en produkt kan ersättas i form av skadestånd ( 1 § PAL). Skadeståndets storlek, till den som drabbats av en sådan personskada, är beroende av vilka kostnader den skadelidande har haft till följd av den uppkomna skadan (5 kap. 1 § SKL). Skadeståndet till den skadelidande omfattar nämligen ersättning för exempelvis: Sjukvårdskostnader,Inkomstförlustfysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan. Sveda och värk respektive lyte eller annat stadigvarande men Vad gäller bestämmande av ersättning för sveda och värk (dvs. personligt och psykiskt lidande under akut sjukdomstid) samt för lyte eller annat stadigvarande men (dvs. ärr, rörelseinskränkning etc.) används trafiknämndens ersättningstabeller. Dessa tabeller innehåller grundbelopp för ersättningen. Detta kan dock variera beroende på ifrågavarande vårdtyp, skadetyp och längd på vård. Ifråga om sveda och verk respektive lyte och men lyte finner du riktlinjer för hur sådan ersättning närmare bestäms (här). I ditt fall Butiken har alltså gått med på att betala ersättning för din uppkomma skada. Du kan få ersättning för dina vårdkostnader, eventuella läkemedel etc. Om du har drabbats av inkomstförlust då du exempelvis varit tvungen att besöka vården har du rätt till ersättning för det också. Beträffande ditt fysiska lidande är det svårt att ange ett exakt belopp på storleken på den ersättning du har rätt till. De avgörande faktorerna häri är huruvida du har bestående fysiska men eller endast skador som är av temporär art. Hänsyn tas även till din ålder, hur lång tid du vistats på t.ex sjukhus etc. Mot bakgrund av att det är svårt att fastställa det exakta skadeståndsbeloppet som du har rätt till, rekommenderar jag dig två handlingsvägar. Det första är att se om du utifrån Trafikskadenämndens riktlinjer försöker avgöra hur stor ersättning för fysiskt lidande som du har rätt till. Det andra och det säkrare alternativet enligt min mening är att du kontaktar en av våra jurister och bokar en tid. Du kan boka tid direkt på vår hemsida.

Vad kan ett barn få i ersättning för försök till våldtäkt mot barn?

2021-06-22 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej, 6 personer har försökt att våldta min 13 åriga dotter. 4 st är ca 14 år, 2 st är 15-16. Dom har inte kommit ännu. Även om väldtäkten inte är fullbordad så har man försöt tränga in i henne. Vad har min dotter för rätt vad gäller skadestånd?
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns generellt sett två typer av sätt att få ersättning för en uppkommen skada, dels genom en kränkninsersättning som betalas ut av brottsoffermyndigheten, dels skadestånd som betalas av gärningsmännen. Kränkningsersättning från brottsoffermyndighetenFör våltäkter finns det schablonstabeller fastställda av brottsoffermyndigheten som visar på hur stor ersättning ett offer kan få vid ett fullbordat eller försöksbrott. Då din dotter är av en så pass ung ålder, tenderar detta belopp att vara högre än för vuxna då det kan ha en synnerligen stor inverkan på hennes fysiska och psykiska välmående. Vid våldtäkt mot barn lämnas enligt brottsoffermyndigheten en s.k. kränkningsersättning med ett belopp om 100,000 kr och uppåt. Om det har förekommit våld eller tvång i samband med brottet lämnas ersättning normalt med 125,000 kr. Vid ytterliggare försvårande omständigheter kan ersättning beviljas med ännu högre belopp. Som huvudregel ska ersättning för ett försöksbrott innebära att brottsoffret får halva den ersättningen av vad som hade gällt om brottet blivit fullbordat. Härutöver kan även ersättning för sveda och värk lämnas ut, denna ersättning bestämms vanligtvis till ett belopp om 15,000 kr. SkadeståndSkadestånd yrkas av målsägande och det finns egentligen ingen yttersta ram för vad som kan yrkas här med undantag för regeln om skälighet, det går alltså inte riktigt att ge ett konkret svar i denna fråga utan det skiljer sig väldigt mycket från fall till fall. Skadeståndet brukar vanligtvis jämkas i förhållande till gärningspersonens ålder, betalningskapacitet och andra dylika omständigheter vilket i slutändan kan innebära att brottsoffret inte kan lyckas få ut hela den yrkade summan. Skulle gärningspersonen inte alls kunna betala ut skadeståndet kan ersättnings ges ut från försäkringsbolaget om ni har en försäkring som täcker detta. Sammanfattning:I slutändan blir det en bedömningsfråga som domstolen ska ta ställning till, det är de som avgör om de anser att det har handlat om försök till våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn eller annat. Det blir arten av brottet som bestämmer vilket skadeståndsbelopp som ska anses vara skäligt, och denna bedömning kan (men behöver inte) ha inverkan på brottsoffermyndighetens bedömning vid utbetalning av kränkningsersättning. För en läsning kring vilka belopp brottsoffermyndigheten betalade ut i kränkningsersättning år 2020 kan du se mer HÄR. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Ersättning för skada som orsakats av hund

2021-06-21 i Strikt ansvar
FRÅGA |Jag och min hund blev överfallena av 2st lösa hundar I skogen. Min hund avled och jag har bet över knän och i huvudet. Ägarna syntes inte till. Vad har jag rätt till?
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som hundägare har man ett strikt ansvar för de skador som hunden orsakar (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Detta betyder att man som hundägare ska betala för de skador som orsakats av hunden, oavsett om man som ägare har betett sig på ett sätt som bidragit till skadan eller inte. Din hund har avlidit och du har själv lidit kroppsskador på grund av du och din hund blev överfallna av de andra två hundarna. En hund är, i skadeståndsrättslig mening, en sak. Detta betyder att förlusten av din hund utgör en sakskada (se 2 kap. 1 § skadeståndslagen). De skador som du har lidit, i form av bett på knät och i ansiktet, utgör personskador som också ska ersättas (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Hur stor ersättningen blir beror bland annat på hur omfattande skadan är. Om man har lidit en personskada så kan man bland annat få ersättning för inkomstförlust, sjukvårdskostnad m.m (5 kap. 1 § skadeståndslagen). Vad gäller sakskadan så ska ersättning utgå för, bland annat, sakens värde eller reparationskostnader och andra skador som uppstått (5 kap. 7 § skadeståndslagen). Eftersom din hund har avlidit så är det hundens värde som ska ersättas. Det värde som man då ska utgå ifrån är det värde som hunden hade när den avled. Det är således inte den summa som du betalade när du införskaffade hunden som är av betydelse. Ersättningen påverkas bland annat av hunden ålder och tillstånd. Sammanfattningsvis kan det konstateras att du som skadelidande har rätt till ersättning för både person- och sakskada. Detta förutsätter dock att det går att ta reda på vem som äger de hundar som attackerade dig. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar