Hur går jag tillväga efter en trafikolycka då vållande bilist gjort sig okontaktbar?

2018-11-05 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Jag krockade med en annan bil i fredags. Skuldbördan ligger på den jag krockade då han inte följde högerregeln. Det blev ingen allvarlig krock men min bil blev lite skadad. Han lovade att ta på sig detta och ersätta mig för de reservdelar som gick åt. Nu har jag försökt ta kontakt med honom för att få mina pengar men han besvarar varken min telefon samtal eller sms. Jag har fullständigt namn, adress och telefonnummer till honom. Är det någon idé att dra in polisen i detta eller står jag utan skydd nu när jag skulle vara "schysst" och inte dra in försäkringsbolagen eftersom det bara blev en liten skada på bilen och inga personskador
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår ditt problem och ska försöka ge dig lite tips på hur man kan hantera det. Genom polisenDen vanliga situationen som uppstår är i regel när det skett en trafikolycka och den vållande (den som orsakat skadan) smiter från platsen utan att ge sig tillkänna. Detta är brottsligt och kallas för "smitning" eller "obehörigt avvikande från trafikolycksplats", se 5 § Lag om straff för vissa trafikbrott. Nu har han inte smitit från olycksplatsen och gör sig inte skyldig till detta brott. Om du ändå känner att du vill ha händelsen dokumenterad genom en polisanmälan (vilket många försäkringsbolag kräver) så har du möjlighet att göra detta ändå. Sannolikt är chansen liten att denna person kan bli dömd för vårdslöshet i trafik om det inte finns något vittne till händelsen etc. Genom försäkringsbolagetEnligt 10 § 2 st trafikskadelagen så ska skada på din bil ersättas av den vållande bilens försäkring. Det innebär alltså om du anmäler skadan till försäkringsbolaget och de kan bevisa att det är den andra bilisten som orsakat skadan så är det dennes försäkringsbolag som ska bekosta skadan. Med tanke på att du har namn, adress och telefonnummer så finns möjlighet att anmäla skadan. Hos de flesta försäkringsbolag krävs dock även att man har registreringsnummer och dennes försäkringsbolag. Oavsett kan du anmäla skadan men då får du själv stå för självrisken. Genom skadestånd/ fordran Ett tredje alternativ är att kräva skadestånd genom tvistemål i domstol. Eftersom denna bilist orsakat en skada på din bil så föreligger skadeståndsansvar för denne, 2 kap 1 § skadeståndslagen. Dock är detta alternativ inte vidare aktuellt med tanke på hur små kostnader det handlar om. Rättsprocessen skulle sannolikt bli dyrare än vad själva kostnaderna för skadan är. Du kan även framställa en fordran mot personen där du likt en räkning framställer betalningsansvar. Om denne inte betalar fordran så kan du vända dig till Kronofogden för att få hjälp med att framställa ett betalningsföreläggande. Läs mer HÄR. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vem ansvarar för ersättning när en moped har lånats utan tillåtelse?

2018-10-23 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Min 15-åriga dotter lånade ut sin klass 1-moped till en vän som hon vet har körkort.Min dotter brukar inte vilja låna ut moppen, men denna gången gjorde hon det mot muntligt löfte att vännen skulle betala om det blev några repor eller annat.Dessvärre sa aldrig vännen att det inte var hon som skulle köra, utan en annan som inte hade körkort.När mopeden återlämnades var den repad och hade trasig backspegel.Det visar sig att killen utan körkort har kört in i en bil i en rondell. Killen har sedan smitit från olyckan, blivit jagad av bilföraren och flytt in på en cykelväg.Vi väntar nu på att bilägaren, som borde ha tagit reg.nr, ska höra av sig. Dottern är helt förstörd och är jätteorolig att hon ska råka illa ut för detta.Nu undrar vi vad som kan vänta dottern. Hon har i god tro lånat ut mopeden till en person med körkort. Kan hon ändå bli skyldig för att en person utan körkort kört mopeden?Vi tycker att föraren av mopeden måste ansvara för det han gjort och bli skadeståndsskyldig till bilägaren. Min dotter kan väl inte ansvara för att han smiter från olyckan?Kan hon bli av med sitt körkort?Vår dotter är en skötsam tjej men kanske lite naiv. Hon har lärt sig läxan att aldrig låna ut sin moppe, men hur dyr kan den läxan bli?Är det vi som föräldrar som är skyldiga att betala bilens skador om vår dotter anses bära skulden?Vår dotter var på lektion i skolan när olyckan hände, så hon kan bevisa att det inte var hon som körde mopeden.
Johanna Lindström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att bäst besvara din fråga har jag valt att dela upp den i tre delar, inledningsvis vilka konsekvenser utlånandet kan få, därefter frågan om vilka skadeståndsanspråk bilägaren kan framställa och slutligen vilket skadeståndsansvar föraren har.Vilka konsekvenser får utlånandet av mopeden?Att låna ut en moped till någon med ett giltigt körkort är okej, däremot är det straffbart att låna ut den till någon som saknar körkort. Regler om detta finns i lag om straff för vissa trafikbrott. Att en person tillåter en annan att framföra ett fordon med uppsåtlig eller oaktsam vetskap om att denne saknar körkort är straffbart med böter (3 § tredje stycket). Eftersom er dotter har lånat ut mopeden till en vän med körkort kan hon inte sägas ha haft uppsåt till att den skulle framföras av någon utan körkort. Om det inte varit alldeles uppenbart att det i själva verket var vännen utan körkort som skulle köra mopeden har jag svårt att tro att er dotter kan anses oaktsam till den grad att det är straffbart. När bevisbördan för att er dotter ska ha haft uppsåt eller varit oaktsam dessutom ligger på åklagaren har jag svårt att tro att er dotter kommer lida några straffrättsliga konsekvenser för att hon lånat ut mopeden.Vilka skadeståndsanspråk kan bilägaren ställa, och mot vem?Regler om ersättning för skador som uppstår till följd av trafik finns i trafikskadelagen. Trafikskadeersättning utgår för både person- och sakskador som uppstår i trafik med ett motordrivet (8 §). Om ett fordon har skadats av ett annat fordon utgår trafikskadeersättning om det andra fordonet kan anses ha vållat skadan. Om så är fallet utgår trafikskadeersättning ur det andra fordonets trafikförsäkring (10 §). I ert fall skulle det innebära att bilägaren kan vända sig direkt till ert försäkringsbolag för att utfå ersättning ur den trafikförsäkring ni har för mopeden. Eftersom ansvaret för fordon strikt är ägarens blir det inte fråga om att föraren är ersättningsskyldig gentemot bilägaren, däremot kan ni ställa krav mot föraren enligt mitt nästa stycke.Anspråk mot förarenEftersom föraren genom att krocka med bilen har orsakat skador på er dotters moped kan ni väcka skadeståndsanspråk mot honom. Regler om skadestånd finns i skadeståndslagen.En person som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar en sakskada är skyldig att ersätta skadan (2 kap. 1 §). Rätten till ersättning omfattar då i ert fall reparationskostnaderna och eventuellt ersättning för den självrisk ni måste betala till ert försäkringsbolag (5 kap. 7 §).Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Vänligen,

Gäller trafikförsäkring om man skadas av bakluckan?

2018-10-07 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Jag blev skadad av bakluckan när jag hämtade ut saker där .gäller trafikförsäkringen då.
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterDu beskriver att du skadas av bakluckan på din bil. Jag kommer att utgå ifrån att skadan inte är så fullkomligt försumbar att trafikförsäkringen inte täcker den. Jag kommer vidare att utgå ifrån att du skadades av bakluckan på en vanlig bil, eller i alla fall ett motordrivet fordon. Sist men inte minst, kommer jag att anta du drabbades av en personskada, d.v.s att du skadades rent fysiskt. Det är inte omöjligt att trafikförsäkringen gäller för din skadaRegler om trafikförsäkring finns i trafikskadelagen (hädanefter TSL). Enligt 1 § första stycket TSL, gäller lagen för skada som orsakas av motordrivet fordon i trafik. Enligt 10 § TSL så utgår ersättning från trafikförsäkring för skada som åsamkas förare eller passagerare i motordrivet fordon i trafik. Det står klart att din nu aktuella skada orsakats av ett motordrivet fordon. Detta krav för att trafikförsäkring skall utgå är alltså uppfyllt.Emellertid uppstår frågan om fordonet var i trafik då skadan uppstod. Var den inte det, så täcks skadan inte av trafikförsäkring. Högsta domstolen har i praxis tillämpat kravet "i trafik" tämligen generöst. Ett exempel är NJA 2007 s.997, då en förare som skrapade rutorna ramlade och skadade sig. HD ansåg, med hänsyn till att isskrapning var nödvändig för att kunna använda fordonet, att skadan orsakats i följd av trafik med fordonet.I praktiken, så räcker det alltså med att skadan åsamkas som en följd av ett handlande som normalt krävs för att fordonet skall gå att använda i trafik. Med andra ord: om du, när du skadades av bakluckan, var i färd med att förbereda bilen för användande i trafik, så täcker trafikförsäkringen enligt min bedömning möjligen skadan.Om skadan däremot uppstod av skäl som inte äger samband med förberedandet av bilen för trafik (t.ex om du snubblade när du gick förbi och slog huvudet i bakluckan), så talar det för att du inte kan få ersättning för trafikförsäkringen. Det är inte omöjligt att trafikförsäkringen med hänsyn till omständigheterna ändå täcker skadan, men det är enligt min mening osannolikt. SammanfattningOm skadan uppstod som en följd av att du gjorde något med bakluckan som förberedde bilen för trafik, är det möjligt - men inte säkert - att skadan täcks av trafikförsäkringen. Om däremot skadan var helt orelaterad till förberedandet av bilen för trafik, talar detta för att skadan inte täcks av trafikförsäkringen. Lyckönskningar och hälsningar

Skadestånd vid trafikskada

2018-08-26 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej. I juli blev jag påkörd av en bil medan jag satt på min MC och var på en rondell. Olycka rubricerades av polisen som vållande till personskada. Motpartens försäkring kommer stå för alla kostnader och inkomstbortfall. I olyckan fick jag frakturer i nyckelben, 4 st revben och ett lillfinger. Utöver den yrsel som pågick över en månad. Jag blev sjukskriven i en månad som kunde fortsättas ännu längre men jag bestämde mig att återgå till arbetet efter månaden sjukskrivningen. Nu försäkring ville veta vad är min anspråk på skadestånd. Jag har ingen aning om sånt. Med tanke på skadorna vad är en rimligt skadestånd som jag kan begär?
Joakim Raivio |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag att ge dig några exempel på skador som ger dig rätt till skadestånd av försäkringsbolaget. Jag kommer också att ge dig några tips på vad du kan göra nu.Din rätt till skadeståndEn grundläggande princip när det gäller skadestånd är att man ska få så pass mycket pengar att det täcker alla kostnader som skadan har orsakat. Det innebär att du har rätt till skadestånd för t.ex. inkomstbortfall, skadan på din MC och annan utrustning samt för skadorna på din kropp. När det gäller inkomstbortfall kan du kräva att få det beloppet som du förlorat på grund av att du inte kunnat jobba och när det gäller t.ex. MC:n kan du kräva pengar för reparationskostnader. Du kan också kräva ersättning för kostnader som uppstått i samband med din sjukhusvistelse. Du kan även kräva skadestånd för skadorna på din kropp. Du kan till exempel kräva skadestånd för att du led av yrsel i en månad, för eventuella ärr som du har fått och för bestående skador på kroppen (t.ex. om ditt lillfinger aldrig skulle läka helt). Hur mycket skadestånd du kan kräva för dessa skador beror helt och hållet på hur omfattande skadorna är och vilka problem som har uppstått för dig, så jag kan tyvärr inte avgöra hur mycket pengar du skulle kunna kräva för skadorna på din kropp. Du kan kontakta försäkringsbolaget och begära att få ett juridiskt ombud som kan hjälpa digEftersom jag inte vet tillräckligt mycket om dina skador kan jag tyvärr inte hjälpa dig med att räkna ut hur mycket pengar i form av skadestånd som du kan kräva. Det du kan göra istället är att kontakta försäkringsbolaget (i första hand försäkringsbolaget som ska betala ut pengarna till dig) och begära att få ett juridiskt ombud. Många försäkringsbolag erbjuder nämligen ett juridiskt ombud till den som har skadats i trafik. Ombudet kan sedan hjälpa dig med att räkna ut exakt hur mycket du kan kräva i skadestånd och dessutom hjälpa dig under resten av processen.Du hittar mer information om skadestånd för trafikskador på hemsidan konsumenternas.sehttps://www.konsumenternas.se/Forsakring/fakta/om-personskador/trafikskada/Hoppas att detta hjälpte dig och att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Vilka skador omfattas av trafikförsäkring? Hur överklagar jag försäkringsbeslut?

2018-10-31 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Jag klämde 2 fingrar i samband med en bilfärd, jag skulle ta ut hunden och och klämde mig så illa att ett finger fick en svår fraktur. De blev operation och 2 månaders sjukskrivning.Min olycksfallsförsäkring menar att det ska gå på trafikskadeförsäkringen. Det är ett solklart fall säger dom och att det finns domstolsbeslut på liknande fall.Dom tycker jag ska överklaga försäkringsbolagets beslut.Men hur gör jag då, ska jag ta fram domstolsbeslut på liknande fall?Kommer det att kosta pengar?
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du hävdar att olycksfallförsäkringen ska täcka din skada och hur man i så fall överklagar försäkringsbolagets beslut. Vilka händelser av trafikskadeförsäkringen?Trafikskadeersättning regleras i trafikskadelagen (TSL). Ersättning utgår för person- och sakskador som uppkommer i följd av trafik med ett motordrivet fordon. Begreppet "i följd av trafik" har i rättspraxis fått en generös tolkning. För att omfattas av trafikförsäkring krävs det att skadan har ett sånt samband med hur en bil normalt brukas att den får anses ha uppkommit i följd av trafik. I den bedömningen fästs avseende vid bilens egenskap som transportmedel och de särskilda risker som fordonstrafik innebär. Det innebär att även skador som inträffat när bilen stått helt stilla ibland kan anses ha uppkommit "i följd av trafik". Så har t ex varit fallet när en man innan bilfärden skrapat rutorna och fallit (se NJA 2007 s. 997) Enligt domstolen hade mannen företagit en förberedande åtgärd för att kunna framföra bilen på ett trafiksäkert sätt. Enligt min mening kan din skada däremot inte anses ha uppkommit i följd av trafik. Du hade förvisso kört bilen tidigare, men att ta ut hunden ur bilen bör inte vara en åtgärd som har samband med bilens funktion som transportmedel eller trafiksäkerheten. Det skulle vara att ge begreppet en för vid tolkning.Vad du kan göraSom sagt tycker jag inte att skadan omfattas av trafikförsäkringen, utan i så fall din olycksförsäkring. Vanligtvis brukar försäkringsbolaget, innan frågan tas vidare, utan kostnader erbjuda en omprövning av beslutet. Om du är missnöjd med bolagets omprövningsbeslut kan du kostnadsfritt vända dig till personförsäkringsnämnden (PFN). Nämndens beslut är endast rådgivande, men ofta följer bolagen dess beslut. En sista möjlighet är att ta frågan till domstol. En sådan process kan däremot både vara tidskrävande och kostsam. Det gör du genom att lämna en stämningsansökan till tingsrätten. Mer information om hur du går tillväga hittar du här.Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Måste man betala en fordran ett försäkringsbolag redan betalat?

2018-10-09 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej, för 1,5 år sedan var min son med om en trafikolycka då han cyklade rakt över en väg och körde in i en kommande bil. Sonens cykel blev förstörd och bilen fick en buckla på bakskärmen. Föraren till bilen anmälde skadan till sitt försäkringsbolag och skadan är reparerad. Idag kom ett skadeståndsanspråk från bilförarens försäkringsbolag där de kräver sonen på 27 500 kronor. Min son var vid tillfället 11 år då olyckan skedde. Hur går vi tillväga? Kommer vi att behöva betala detta. Bilföraren vill dessutom ha 6000 kronor av oss som denne fick lägga på självrisk. Vi har själva vila hemförsäkring.
David Zandian |Hej och tack för att du vänt dig till oss på Lawline!Enligt 2 kap. 1 § Skadeståndslagen ska den som orsakat skadan genom uppsåt eller oaktsamhet ersätta skadan. Försäkringsbolag funkar så att de betalar skadan för den skadelidande och tar över fordran på skadevållaren. Alltså ska en skadevållare betala till försäkringsbolaget istället. Nu vet jag inte exakt vad som ingår i er egna hemförsäkring, men försäkringar kan täcka även ert skadevållande, mot en självrisk. Alltså att ni betalar en självrisk till ert försäkringsbolag som betalar förarens försäkringsbolag på de 27 500 kr.En grundprincip i skadeståndsrätten är att man ska försättas i samma situation som om skadan aldrig hade hänt, i och med att skadan var 27 500 men föraren var tvungen att betala 6 000 så är han inte försatt i samma situation som om skadan aldrig hade hänt, och kan då kräva er på de 6 000 kr i och med att det är den skadan som har uppstått för föraren. Även denna självrisk kan täckas av er försäkring.Sammanfattningsvis så borde er försäkring täcka kostnaden på 27 500 och självrisken ni krävs på 6 000 kr. Ert försäkringsbolag kan själva ta ut en självrisk för detta. Mycket beror på vad som ingår i ert försäkringsavtal och jag rekommenderar att ni kontaktar ert försäkringsbolag snarast.Hoppas det här hjälpte!

Vilken ersättning har man rätt till vid krock med förare som nekar ansvar?

2018-09-23 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Vi färdades i höger körfält och en lastbil i vänster körfält i samma färdriktning. Lastbilschauffören bytte körfält och krocken var ett faktum. Våra båda dörrar på förarsidan plus backspegel skadades. Inga personskador. Chauffören sa uttryckligen att det var hans fel, men att vi varit i hans blindfält. Skadorna anmäldes till både hans och vårt försäkringsbolag. Nu har vi fått besked om att han/alternativt hans firma/försäkringsbolag (vilket uttrycks inte klart) inte längre erkänner ansvar. Detta kan inte vara rätt, då konsekvensen blir att vi skulle få betala självrisk och sannolikt straffas med högre försäkringsavgift. Vad säger Lawline om detta?
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer först att redogöra för vilka rättigheter ni har och sedan ge er en rekommendation på vad ni bör göra nu. På slutet kommer jag skriva en kortare sammanfattning av mitt svar på din fråga.I det här fallet är det trafikskadelagen som är tillämplig.Vad har ni för rättigheter?Utifrån vad du skriver så tolkar jag det som att de skador ni har lidit är skador på bilen. Om jag förstår dig rätt så körde lastbilschauffören över i fel körfält och orsakade därmed krocken. I sådana fall tyder allt på att det var han som var vållande till olyckan och ni har då rätt att få ersättning för alla skador på er bil och även skador på egendom som ni haft i bilen, ur hans försäkring, se TsL 10 § 2 st. Förutsatt att lastbilschauffören vållade olyckan har ni alltså rätt till full ersättning ur hans trafikförsäkring och ska alltså inte behöva betala någon självrisk eller liknande. Ersättningen ni har rätt till bestäms enligt skadeståndslagen och omfattar: 1) bilens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, 2) annan förlust till följd av skadan och 3) inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet, se skadeståndslagen 5 kap. 7 §. Vad bör ni göra nu?Det ni bör göra nu är att vända er till ert försäkringsbolag och förklara vad som har hänt. Förhoppningsvis kan de vända sig till lastbilschaufförens försäkringsbolag och lösa saken så ni får den ersättning ni har rätt till.SammanfattningUtifrån den information som jag fått låter det som att lastbilschauffören varit vållande till skadan. Därmed har ni rätt till att få ersättning för alla skador på bilen och eventuell annan egendom från hans försäkringsbolag. Min rekommendation är att ni vänder er till ert eget försäkringsbolag och förklara vad som hänt. Förhoppningsvis kan de hjälpa er med kontakten med lastbilschaufförens försäkringsbolag och ni kan få den ersättning ni har rätt till.Hoppas du fått lite vägledning genom mitt svar. Ifall det skulle uppstå mer frågor efter att ni varit i kontakt mer ert försäkringsbolag är du välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar

Ersättning för skada som uppkommit i samband med bussåkande

2018-07-15 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Min pojkvän ramlade i bussen när föraren gjorde en panikbromsning innan busshållplatsen. 5 personer föll. Min pojkvän bröt nyckelbenet. Han är ännu inte svensk medborgare. USA medborgare. Men bott här i snart 5 år. Han har bara hemförsäkring på Folksam. Har han rätt till nåt skadestånd o hur går det till?
Oskar Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din pojkvän kan få ersättning från bussens trafikskadeförsäkring enl. 10 § första stycket trafikskadelagen, då personskadan uppkom i samband med fordonets framfart. För att erhålla skadestånd bör ni kontakta bussbolaget som i sin tur får hänvisa er vidare till deras försäkringsbolag.Ersättningen omfattar sjukhuskostnader, inkomstförlust och ersättning för sveda och verk enl. 5 kap. 1 § skadeståndslagen.Det går i andra hand att rikta en skadeståndstalan mot bussbolaget såsom principalansvarig för busschaffuörens agerande enl. 3 kap. 1 § skadeståndslagen. Detta är emellertid en omfattande process och kräver att busschaffuören, under omständigheterna, agerat på ett felaktigt eller försumligt sätt vilket kan vara problematiskt att bevisa. Min rekommendation är att kontakta bussbolaget och hänvisa till trafikskadelagen.Hoppas det var till hjälp och lycka till! Vänligen,