Behöver man ersätta skador som fanns på bil innan krock?

2021-05-02 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej, jag fick låna en väns bil då min under stunden var sönder, jag skulle backa ut fårn en trång parkering där jag tog många omtag för att undvika att skada bilen eller andras bil jag råkade dock nudda en annan bil i mycket låg hastighet, bilen jag körde hade redan en repa på sig vilket gör att nu när jag berättade detta så bestämmer dem sig för att kräva mig på pengar för den redan existerade repan, och eftersom det står ord emot ord så vet jag inte riktigt hur jag ska bära mig åt, dem hotar även med att polis anmäla mig för stöld av bil om jag vägrar betala, kan dem göra såhär?
Maja Elken |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kan bli tvungen att betala för skador på bilen du krockat in i som fanns redan innan krocken och om de kan polisanmäla dig för stöld. Reglerna som är relevanta i ditt fall finns i Trafikskadelagen (TSL), Skadeståndslagen (SkL) och i Brottsbalken (BrB).Bevisning av skadorDen som lider skada av annans vållande i trafiken har rätt att för ersättning ur den som vållar skadans försäkring, enligt 10 § st 2 TSL. Ersättningen som den skadelidande ska få är för 1) Bilens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, 2) annan förlust till följd av skadan och 3) inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet, enligt 5 kap. 7 § SkL.I fall som ditt, när någon orsakar skada på annans egendom eller person är det den skadelidande (den person som fått egendom- eller personskador) som har bevisbördan. Att ha bevisbördan innebär att personen måste bevisa förekomsten av en skada och skadans omfattning. Här ska den skadelidande "styrka/visa" att ett visst förhållande föreligger.Vidare finns det en princip i den svenska rätten som kallas för "principen om obehörig vinst" som innebär att ingen ska göra vinst på en annan parts bekostnad. Det finns ingen lag eller bestämmelse som grundar denna princip utan den har vuxit fram genom tidigare prejudicerande domar.Den påstådda stöldenFör att stöld ska föreligga krävs det att man ska olovligt taga något som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det enligt 8 kap. 1 § BrB. Det krävs alltså att man tar något som tillhör någon annan med viljan att ta över ägandeskapet för saken.Vad innebär detta för dig?Eftersom du har vållat skada på någon annans bil har de rätt att få ersättning för skadan ur din försäkring, i det fall verkar ersättningen främst omfatta reparationskostnad då skadan är liten. Som tidigare nämnt är dock bevisbördan på den som du krockat in i, denna måste alltså bevisa att skadorna uppkommit i denna krock. Fanns skador sedan innan blir det svårt för denne att bevisa att alla skador uppkom just i och med denna krock. Det är inte rätt att din motpart ska få ersättning för skador som du inte orsakat, då föreligger en obehörig vinst vilket är otillåtet.Att motparten i din tvist hotar med att polisanmäla dig för stöld är inget du behöver oroa dig för om du lånat bilen med samtycke av din vän. Har din vän tillåtit dig att låna dennes bil är inte rekvisitet "olovligt taga", som krävs för att stöld ska föreligga, uppfyllt. Din motpart kan anmäla dig för detta men det kommer då inte leda till en fällande dom.Jag skulle rekommendera att du tar kontakt med ditt försäkringsbolag och berättar som det är så kommer de hjälpa dig. Vänliga hälsningar,

Har jag rätt till skadestånd när jag skadats av en tunnelbanespärr?

2021-03-17 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej! Jag blev klämd i en tunnelbanespärr. Att jag får ersättning för förstörd egendom är redan tydligjort. Men, man frågar hur mycket jag vill ha i ersättning för själva händelsen?Spärren träffade båda sidor av huvudet, vid tinningarna. Det blev röda märken och värk, men inga bestående skador. Vad är rimligt att begära för summa?
Kevin Läräng |Hej, och tack för att du tar hjälp av oss på Lawline!Eftersom du verkar ha fått information om att du kommer bli ersatt för de s.k. sakskador som du drabbats av (dvs. skador på din egendom) kommer jag i mitt svar att fokusera på vad som gäller för de kroppsliga skadorna du åsamkats. Först behandlar jag de skadeståndsmöjligheter som finns innan jag kort nämner något om försäkring.Vad kan du få ersättning för? Inledningsvis anges i skadeståndslagen (SkL) 2 kap. 1 § anges att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar bl.a. personskada (dvs. någon form av skada på din kropp) ska ersätta skadan. Här framgår inte närmare vem som gett upphov till att du klämts i tunnelbanespärren (t.ex. en spärrvakt), men oavsett gäller att den som har arbetstagare i sin tjänst (t.ex. SL i det här fallet) ska ersätta bl.a. personskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten (se SkL 3 kap. 1 §).För skadeståndsskyldighet krävs i allmänhet att någon kan anses ha "vållat" dig skadan dvs. orsakat dig denna på ett oaktsamt sätt genom antingen aktiv handling eller där denne haft en förväntning på sig att handla för att förhindra skada men underlåtit att göra det. Rena olyckshändelser är i princip inte skadeståndsgrundande.I det här fallet kan man visserligen tänka sig att det faktum att spärren slog igen mot ditt huvud bara var en olyckshändelse. Det kan dock hävdas att SL (genom spärrvakten) haft en skyldighet/ett ansvar att hålla spärren öppen till dess att du passerat, och att denne i sitt arbete förväntats sitta och övervaka spärren, men att man trots det låtit bli att göra det. Arbetsgivarens (SL:s) ansvar är strikt enligt SkL 3 kap. 1 §, och det innebär att ansvaret gäller oavsett om skadan uppkommit på grund av olyckshändelse, oaktsamhet eller rentav uppsåt.Det kan alltså till att börja med finnas en möjlighet för dig att kräva skadestånd av SL på grund av personskadan du orsakats, med stöd av SkL.Det finns dock specialregler som ska tillämpas före SkL när produkter (såsom tunnelbanespärrar) är orsaken till skadan, vilket framgår av SkL 1 kap. 1 §. Frågan blir därför härnäst om några sådana är tillämpliga.Produktansvarslagen (PAL) är speciallagstiftning som innebär att det under vissa förutsättningar är bl.a. tillverkare, importörer, försäljare osv. av en produkt som blir skadeståndsskyldig, alltså i det här fallet den som t.ex. tillverkat tunnelbanespärren.PAL 1 § anger att skadestånd betalas bl.a. för personskada som en produkt har orsakat på grund av en säkerhetsbrist. Med "produkt" avses i PAL bl.a. lösa saker som infogats eller på annat sätt blivit en beståndsdel i annan lös eller fast egendom. Det framgår av PAL 2 §. Tunnelbanespärrar är fastsatta (infogade) i biljetthallar och kan alltså anses vara produkter i lagens mening.För att skadeståndsansvar ska uppstå enligt PAL krävs det alltså dessutom i det här fallet att skadan kan sägas ha orsakats på grund av en säkerhetsbrist. Kravet på "orsak" gäller allmänt när det handlar om skadestånd och brukar kallas för ett krav på adekvat kausalitet. Det kan förenklat sägas betyda att det ska finnas ett rimligt/tänkbart orsakssamband mellan (i det här fallet) säkerhetsbristen och dina kroppsliga skador. Skadan ska alltså ha uppstått till följd av säkerhetsbristen.Kravet på "säkerhetsbrist" betyder att produkten (i det här fallet spärrarna) inte är så säker som rimligen kan förväntas, sett till bl.a. hur produkten är avsedd att användas (PAL 3 §). Här är det dock svårt för mig att veta om spärrarna slagit igen på grund av en säkerbrist såsom ett konstruktionsfel. Om det faktiskt beror på ett fel i spärrarna verkar det i detta fall vara troligt att du kan vända dig till (i första hand) tillverkaren.I annat fall är inte förutsättningarna för skadestånd enligt PAL uppfyllda, och då gäller SkL istället enligt vad jag skrev ovan.Som en parentes i detta fall finns visserligen särskilda skadeståndsregler även i järnvägstrafiklagen (JTL) som reglerar transportörens (i det här fallet SL:s) och den s.k. infrastrukturförvaltarens ansvar för skador som har samband med tunnelbanetrafik. Detta gäller dock skador som har samband med själva tunnelbanedriften dvs. i princip sådant som händer "på banan", och alltså inte sådant som händer utanför det egentliga spårområdet såsom i biljetthallen. (Detta framgår av JTL 1, 4, 17 och 19 § samt EU:s tågpassagerarförordning artikel 11 med hänvisning till bestämmelserna i bilaga 1 i den förordningen. Se även förarbetena till JTL – prop. 2017/18:62 s. 93-94)Hur mycket i ersättning kan det tänkas bli? Utgångspunkten när det gäller själva ersättningsbestämningen brukar sägas vara att den som lidit skada ska försättas i samma ekonomiska läge som om skadan inte hade inträffat. I SkL finns regler om detta som närmare preciserar ersättningen (dessa gäller även om skadeståndsansvaret i detta fall skulle grundas på PAL enligt vad jag skrev ovan, eftersom PAL inte innehåller några avvikande regler om ersättningsbestämning).SkL 5 kap. 1 § anger att skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar bl.a. ersättning för (utifrån vad som är mest relevant för din fråga):- sjukvårdskostnad och andra kostnader för den som lidit skadan- inkomstförlust (dvs. i princip vad som fattas av vad du hade tjänat om du inte hade skadats)- fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (dvs. sveda och värk) och särskilda olägenheter till följd av skadanSjukvårdskostnader etc. och inkomstförlust går ofta att räkna ut ganska precist utifrån t.ex. kvitton och lönesatser/arbetsscheman. Däremot är det ofta svårare att närmare bestämma ersättning för "ideell skada", alltså i det här fallet sveda och värk osv. Finns det inga närmare uppgifter att räkna på när det gäller t.ex. ideell skada kan man stödja sig på en regel som innebär att ersättningen ska uppskattas till skäligt (rimligt) belopp (rättegångsbalken 35 kap. 5 §).Ersättningen för ideell skada tenderar att variera kraftigt från fall till fall. När det gäller bl.a. sveda och värk använder man sig i praktiken i princip dock av hjälptabeller från t.ex. Trafikskadenämnden som gällde vid skadetillfället (se bl.a. rättsfallet NJA 2017 s. 938).Ersättningen för sveda och värk beräknas enligt dessa tabeller utifrån den skadades fysiska och psykiska tillstånd, skadans art, sjuktidens längd och vårdform. Grundbeloppet per månad är 2600kr om du inte behövt sjukhusvård (vilket jag antar att du inte behövt i det här fallet), så utan vidare information förmodar jag att det är detta belopp du kan kräva.Något om alternativa lösningsvägar – Det kan vara så att du har rätt till ersättning enligt en försäkring, om du tecknat en sådan som gäller när du skadas. I så fall kan det eventuellt vara en lättare, mindre tidskrävande och billigare väg att gå för att få ut ersättning för händelsen, jämfört med att kräva skadestånd. Kontrollera alltså gärna även om du har en sådan försäkring och försök ta reda på dina möjligheter att få ersättning den vägen.En kort sammanfattning – Du kan ha rätt till ersättning för personskada enligt skadeståndslagen (eller produktansvarslagen), som ska täcka dina ev. sjukvårdskostnader och inkomstbortfall, samt på ett ideellt plan kompensera för din sveda och värk (i det sistnämnda fallet med cirka 2600kr). Börja med att vända dig till SL. Ett alternativ kan vara att dra nytta av din försäkring om du har en sådan.Om du har fler frågor eller funderingar över detta, om du vill klargöra något, eller om du önskar ytterligare hjälp i ärendet, är du välkommen att maila info@lawline.se så kan vi hjälpa dig vidare.Hoppas du kan dra nytta av svaret jag gett dig, och lycka till i fortsättningen! Med vänlig hälsning,

Ersättning för personskada vid trafikolycka

2021-02-13 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Min far var med i enbilolycka i april 2020. Icke vållande. Den som körde på pappa har nu fått ett strafföreläggande på 2800 kr, min far har öht inte blivit kallad som vittne. Han har fått men för livet och jag upplever hela hanteringen som märklig. Vad kan jag/min pappa göra för att åtminstone få någon ersättning för sveda och värk?
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga behandlas i trafikskadelagen (TSL). Eftersom din far har lidit en personskada på grund av ett motordrivet fordon har din far rätt till trafikskadeersättning (8 § TSL). Lagen hänvisar vidare till skadeståndslagen (SkL) vad gäller omfattning av ersättningen. Ersättning pga. personskada omfattar:Sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,Inkomstförlust,Fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan (5 kap. 1 § SkL).Skadas förare eller passagerare i motordrivet fordon som är i trafik, utgår trafikskadeersättning från trafikförsäkringen för fordonet (10 § TSL). I "kollisionsfall" kan förare och passagerare i ett inblandat fordon inte vända sig med krav mot trafikförsäkringen för annat inblandat fordon utan de måste hålla sig till försäkringen för det "egna" fordonet.Man får ersättning för personskada ur försäkringen för det fordon man färdas i. För att få ersättning kan du alltså kontakta det försäkringsbolag som ansvarar för din fars bil.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Skadestånd i trafik och åtal för flera brott

2020-11-05 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Mina barn, 7 och 9år har skolskjuts med taxi. I går blev taxin stoppad av polis och chauffören misstänks nu för rattfylla, narkotikabrott för eget bruk samt vårdslöshet i trafik. Polisen har självklart upprättat en anmälan och chauffören har fråntagits körkort samt blivit av med sin tjänst. Min fråga är om vi föräldrar kan anmäla chauffören med tanke på den fara hon utsatt våra barn för? och vad skulle vi isåfall anmäla henne för. Enligt polisen ska inte det behövas eftersom de redan upprättat en anmälan, men vi/våra barn måste väl ha möjlighet att tex få ett skadestånd och det tror jag inte vi kommer kunna få utifrån polisens anmälan.
Aya Alwan |Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Nedan kommer jag att dela upp frågan i två delfrågor och besvara dessa utifrån angivna förutsättningar Anmälan avseende den fara som barnen har utsatts för Som jag förstår det är chauffören misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott samt vårdslöshet i trafik. För att besvara frågan kommer jag att fokusera på vårdslöshet i trafik. Förutsättningarna för vårdslöshet i trafik framgår av 1 § lag om straff för vissa trafikbrott (kommer att kallas för trafikbrottslagen framöver). Där framgår bland annat att den som driver motorfordon i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheter, döms för vårdslöshet i trafik. Av andra stycket framgår vidare att den som gör sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv döms för grov vårdslöshet i trafik. Utifrån förutsättningarna som har angetts ovan, skulle jag bedöma detta som grov vårdslöshet i trafik. Bedömningen stöds av praxis, i RH 2009:34 dömdes en Busschaufför som somnat vid ratten för grov vårdslöshet i trafik. Jag tänker att det faktum att det var små barn, och att taxichauffören normalt sett har ett större ansvar, skulle detta kunna bedömas som grov vårdslöshet i trafik. Varför nämnda förutsättningar diskuteras är för att detta har betydelse för frågan om man kan åtala taxichauffören för något ytterligare än det som framkommit av polisens anmälan. Frågan regleras i ett rättsområden inom straffrätten som kallas för konkurrens. Om en person gör sig skyldig till flera brott samtidigt, kan vissa brott utifrån olika regler komma att konsumerad (tas bort). I det här fallet skulle man kunna tänka sig att han även åtalas för framkallande av fara för annan i enlighet med 3 kap 7 § Brottsbalken. (Jag förutsätter att barnen inte har fått några skador utan endast utsatts för fara.) I Åklagarmyndighets RättsPM 2006:9 har man sagt att grov vårdslöshet i trafik anses utesluta ansvar för framkallande av fara för annan. Det sägs även att det är ganska ovanligt med en kombination av 3:7 Brottsbalken och 1 § trafikbrottslagen eftersom framkallande av fara för annan kräver en mer kvalificerad oaktsamhet, vilket skulle grunda grov vårdslöshet, än vårdslöshet i trafik. Skulle kombinationen förekomma är det mest sannolikt att vårdslösheten i trafik konsumeras av framkallande av fara för annan med hänsyn till den strängare straffskalan för det senare brottet. Anledning till att reglerna om konkurrens finns, är att vissa bestämmelser överlappar varandra. Sammanfattningsvis kan man säga att brottet grov vårdslöshet konsumerar (tar bort) framkallande av fara för annan. Detta har med dubbelbestraffning att göra. En person ska inte straffas dubbelt om förutsättningarna för olika brott är ungefär densamma. Möjligheterna att nå framgång med ytterligare en anmäla avseende framkallande av fara för annan är därför minimala. Möjligheten att få skadeståndFråga om trafikskadeersättning regleras av Trafikskadelagen. Av 8 § trafikskadelagen (TSL) framgår att för person- och sakskada som uppkommer i följd av trafik med motordrivet fordon utgår trafikskadeersättning. Ersättning enligt denna lag utgår alltså endast för person- eller sakskada och inte för kränkning enligt 2 kap 3 § Skadeståndslagen. Har det inte uppstått sådana skador, finns det ingen möjlighet till trafikskadeersättning. Det finns möjlighet att kräva skadestånd enligt 18 § trafikskadelagen, men där krävs det att en skada har uppstått. TSL hindrar inte att en skadelidande i stället för att kräva trafikskadeersättning kräver skadestånd. Av praxis har det varit svårt att få ersättning med anledning av trafikolyckor. Ett exemplifierande fall är RH 2000:38 där föräldrar till en minderårig dotter som omkommit genom trafikolycka inte ansett ha rätt till ersättning enligt trafikskadelagen för personskada och inkomstförlust på grund av den psykiska chock som de fått till följd av dotterns död. Praxis har intagit en mycket restriktiv ståndpunkt gällande frågan om rätt till skadestånd för psykiska besvär. Med anledning av det som har sagts finner jag det svårt att nå framgång med ett skadeståndsanspråk gällande att barnen har utsatts för fara, om det inte finns konkreta sak- eller personskador. Hoppas du fick svar på din fråga

Jag råkade backa in i en bil, vad behöver jag göra?

2021-04-03 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej, jag råkade backa in i en bil idag på parkeringen. Han satt i bilen så snackade med honom direkt efteråt. Han fick mitt reg nummer och sa att han skulle anmäla om han upptäckte en skada. Behöver jag göra något mer?
Gabriella Abdulahad |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad tråkigt att du blivit påbackad. Det första du ska göra är att polisanmäla det inträffade. När du gjort det anmäler du skadan till ditt försäkringsbolag.Den som backar på någon annans bil är som huvudregeln skyldig att enligt skadeståndsrättsliga principer ersätta skadan. När det handlar om bilar regleras det via den trafikförsäkring som man är skyldig att ha.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Vänligen,Gabriella

Ersättning för parkeringsskada orsakat av okänt fordon.

2021-02-21 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Har ingen försäkring för bilenNågon körde på den under natten !Parkeringskada som han vållade !Får jag bilen reparerad?
Izel Ilyaz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att i mitt svar anta att du inte har försäkring på din bil som täcker den aktuella skadan och att bilen ändå är trafikförsäkrad . Trafikförsäkring är en obligatorisk försäkringar alla måste ha på sina bilar (2 § Trafikskadelagen). Trafikförsäkringen är dock som en slags ansvarsförsäkring och täcker endast skador som din bil orsakar "till följd av trafik" (8 § Trafikskadelagen). Då du inte innehar en aktuell försäkring på bilen för de uppkomna skadorna bör detta prövas genom Trafikförsäkringsföreningen (TFF). Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för trafikförsäkringsbolag i Sverige. Om du har fått en skada på ditt motorfordon medan det stod parkerat kan du ha rätt att få ersättning av TFF. Detta förutsätter dock att du kan visa att skadan orsakats av ett annat motordrivet fordon som har smitit från platsen. Vidare behöver du polisanmäla händelsen samt göra en skadeanmälan hos ditt försäkringsbolag (för trafikförsäkringen). En självrisk motsvarande fem procent av prisbas­beloppet tillkommer.I sin bedömning kommer TFF att beakta följande:Om skadans utseende tyder på att det är ett annat motorfordon som orsakat skadan.Om du kan beskriva var och när bilen stod parkerat och hur den kommit till skada.Om du har något vittne som antingen såg när skadan inträffade eller som la märke till bilens skick när den parkerades och hämtades.Läs mer om om hur TFF hanterar parkeringsskador här.Hoppas att di fick svar på din fråga!

Hur får man ut ersättning vid trafikskada med buss?

2021-01-16 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej! Jag vill ha lite vägledning och råd från er. Det är så här att min man blev påkörd av en buss den 16/12, 2020. Han fick hjärnskada och blev opererad. Han ligger fortfarande i sjukhuset och nu får han rehab. Han har varit på intensivvård ungefär två veckor. Polisen har registrerat case och nu finns en handledare från Polisen som utreder fallet. I polisrapporten står det att olyckan har skett pga vårdslöshet i trafiken. Men det framgår inte än vem som är skyldig. Min man kom inte ihåg hur olyckan hände, han skulle till Eriksberg för att göra Corona test den dagen och åkte buss, men han blev påkörd i vägen. Min man är inte helt frisk än, och Läkare tror också att han kommer inte kunna jobba inom ett år. Men om vi ska tänka på ersättning från Bussbolaget, hur ska vi göra? Det är en trafikolycka, så trafikförsäkring som gäller. Jag fick reda på allafall Org nr på bussbolaget och vilken företag är osv. Men handläggaren har sagt det att det kommer att dröja tid, kanske ett år, de kommer att lyssna alla parter osv. Vad behöver jag göra? Är det bättre att jag ska ta kontakt med en jurist som kan hjälpa oss att få försäkringen. Vi har hemförsäkring men ingen personförsäkring. Däremot min man är medlem i facket och har A-kassa.
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först har jag förklarat vilka möjligheter det finns till ersättning. Därefter följer ett råd om vad ni kan göra härnäst. Regler om trafikförsäkring finns i trafikskadelagen (TSL). TrafikskadeersättningEftersom din man har råkat ut för en personskada ska trafikskadeersättning utgå från förarens trafikförsäkring (TSL 11 §). Ersättning kan sättas ned om din man varit grovt vårdslös och medverkat till skadan (TSL 12 §). Det kan t.ex. vara fallet om han har sprungit ut i vägen utan att se sig för. Som jag tolkar din fråga kommer han inte ihåg hur olyckan skedde så huruvida ersättningen ska sättas ned beror på förarens och eventuella vittnens berättelser. Om föraren/bussbolaget inte har tecknat en trafikförsäkring ansvarar försäkringskollektivet för ersättningen, d.v.s. samtliga försäkringsbolag som säljer trafikförsäkringar (TSL 16 § andra stycket).SkadeståndÄven fast din man har rätt till trafikskadeersättning kan han kräva bussbolaget på skadestånd (TSL 18 §). Eftersom föraren genom vårdslöshet har orsakat din man en personskada ska föraren ersätta skadan (skadeståndslag 2 kap 1 §). I Sverige har vi dock principalansvar för våra anställda vilket innebär att det är bussbolaget som ni ska vända talan mot (skadeståndslag 4 kap. 1 §). Om han vill kräva bussbolaget på skadestånd ska han skicka in en stämningsansökan till tingsrätten (RB 42 kap 1 §). I sådana fall rekommenderar jag att ni vänder er till en jurist för att få hjälp med stämningen. Rätt till ombud:Har du skadats vid en trafikolycka har du möjlighet att kostnadsfritt få ett juridiskt ombud redan under den tid försäkringsbolaget handlägger din skada. Den rätten grundar sig på ett frivilligt åtagande från försäkringsbolagen och syftet är att skaderegleringen ska löpa smidigt och att du ska få stöd och hjälp att tillvarata dina intressen.Försäkringsbolagen är olika generösa med att bevilja kostnadsfri juridisk hjälp under handläggningstiden. Hos vissa bolag får du själv avgöra om du vill företrädas av ett ombud medan andra bolag gör en prövning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Vanligtvis har du rätt till ombud om skaderegleringen är komplicerad och när skadan är allvarlig och omfattande.Om du inte kommer överens med försäkringsbolaget och en tvist uppstår har du alltid möjlighet att utnyttja rättskyddet i din hel- eller halvförsäkring för bilen eller i din hemförsäkring för att betala ombudets kostnader.Vad kan ni göra härnäst?Ett första steg är att kontakta bussbolaget för att fråga vilket försäkringsbolag de har. När försäkringsbolaget fått in en anmälan från dig påbörjar de sin skadereglering. Det innebär att de gör en utredning och bedömer om skadan är ersättningsbar enligt försäkringsvillkoren. För att du ska få ersättning måste du kunna visa att du har rätt till ersättning. Skaderegleringen får inte dra ut på tiden. Den juridiska skrivningen är att den ska "ske skyndsamt". I försäkringsavtalslagen (FAL) står det inte hur lång tid skaderegleringen får ta, men försäkringsbolaget ska vara aktivt, vilket innebär att de har en skyldighet att utreda ärendet. Ersättning ska betalas senast en månad efter det du lagt fram den utredning som kan begäras av dig (16 kap. 1 § FAL).Om ni inte får kontakt med bussbolaget, eller de inte har en försäkring, kan ni kontakta Trafikförsäkringsföreningen och göra en skadeanmälan där. Går ni in på Trafikförsäkringsföreningens hemsida ser ni hur ni ska gå tillväga. Att göra en sådan ansökan kostar ingenting.Ett andra alternativ är att ansöka om stämning i domstol för att kräva bussbolaget på skadestånd. Vill ni kräva föraren på skadestånd är det en bra idé att kontakta en jurist som kan driva er process i domstol. Ofta kan ni träffa en jurist för ett första kostnadsfritt möte.Om ni inte blivit kontaktad av förarens försäkringsbolag bör ni kontakta ert eget försäkringsbolag för att få hjälp med ersättning från motparten. Du behöver i sådana fall inte vända dig till bussbolaget själv, utan kontakten sker försäkringsbolagen sinsemellan.Sammanfattning och handlingsplan:Sammanfattningsvis har din man rätt att få ersättning från förarens trafikförsäkring. När försäkringsbolaget fått in en anmälan påbörjar de sin skadereglering. Denna ska ske skyndsamt vilket innebär att försäkringsbolaget aktivt måste utreda det. Om ni inte får kontakt med bussbolaget kan ni göra en skadeanmälan hos Trafikförsäkringsföreningen. Ett annat alternativ är att ansöka om stämning i domstol. Slutligen kan ni vända er till ert egna försäkringsbolag om bussbolaget inte samarbetar. Jag rekommenderar att ni hör med försäkringsbolaget vilken rätt ni har till kostnadsfritt ombud. I andra fall kan er hemförsäkring även täcka kostnad för ombud. Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på elise.sohlberg@lawline.se. Då du har beställt telefonuppföljning kommer jag ringa upp dig på måndag den 18 januari klockan 9:00. Om den föreslagna tiden inte fungerar för din del är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post innan dess.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan man få ersättning för trafikskada efter 10 år?

2020-10-28 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |I en bilolika hade jag skadat bil. Är jag sent med färsäkring förfrågan.Ulikan hände för mär en 10 år.
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!LagrumJag antar att olyckan skedde för mer än 10 år sedan samt att du försöker få ersättning av din försäkring för en skada på din bil. Trafikskadelagen (1975:1410) är lagen som gäller för trafikolyckor. Trafikskadelagen uppdaterades den 1 januari 2015, beroende på om din skada inträffade före eller efter uppdateringen kommer bestämmelserna vara olika. Du skriver att olyckan inträffade för mer än 10 år sedan, alltså kommer den gamla Trafikskadelagen att användas. Kan man få ersättning för skador efter mer än 10 år?I den gamla lagen finns det en preskriptionstid på 3 år som börjar löpa när den skadelidande får kännedom om att fordringen kan göras gällande, med en maximum gränd på upp till 10 år. Detta skall ses som att skada på fordon har en preskriptionstid på 3 år innan man inte kan göra den gällande längre (28 § Trafikskadelagens äldre bestämmelser). Detta betyder att du tyvärr inte kan be om ersättning för skadan enligt Trafikskadelagen eftersom den skedde för mer än 10 år sedan. Hoppas detta besvarar din fråga!Med vänliga hälsningar,