Kommunens skadeståndsansvar vid väghållning

Hej kan man begära att kommun är skadeståndsskyldig efter att man kört på ett potthål? Det var täckt med vatten i mörkret omöjligt att se när man kör. Blev punktering så värst att troligen båda bakdäcken kommer att behöva bytas. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I din fråga tolkar jag det som att du undrar vad förutsättningarna är för att kommunen – i ett fall som du beskriver – ska hållas skadeståndsansvarig för att underlåta att på ett tillfredställande sätt täcka ett potthåll i vägen.


Tillämpligt lagrum

Den lag som blir relevant i det aktuella fallet är skadeståndslagen (1972:207). I samband med att din bil fått punktering och du eventuellt behöver byta däcken har du lidit en form av sakskada. Inledningsvis kan det konstateras att den typ av skada som uppstått inte utgår från den obligatoriska trafikförsäkringen vilket innebär att den inte kommer täckas förutsatt att du inte tecknat någon vagnskadeförsäkring eller annars har en vagnskadegaranti eller liknande. Frågan blir då om du kan vända dig mot kommunen med ditt skadeståndskrav. Den regel som då  blir relevant är 2 kap 1 § skadeståndslagen som innebär att kommunen ska ersätta din skada förutsatt att skadan vållats uppsåtligen eller genom vårdslöshet. (Det kan noteras att det finns en regel i 3 kap 2 § skadeståndslagen som specifikt tar upp kommunens skadeståndsansvar, regeln är dock inte tillämplig eftersom väghållning inte utgör myndighetsutövning, se Väghållningens juridik sida 65).


Närmare om förutsättningarna för skadeståndsansvar

Av de omständigheter du lyfter fram finns det inget som tyder på att kommunen vållat skadan med uppsåt. Frågan blir då om de agerat med vårdslöshet. Det kommunen i detta fall gjort är att de inte fyllt upp potthålet, det är alltså inte fråga om ett aktivt handlande utan i stället en underlåtenhet. Utgångspunkten i svensk rätt är att skadeståndsansvar förutsätter ett aktivt handlande men eftersom kommunen har en skyldighet att sörja för vägen har de intagit en position som övervakningsgarant vilket innebär att man kan göra ett undantag från huvudregeln (jfr 4 och 5 §§ väglagen). Frågan blir då om kommunen agerat vårdslöst genom att inte täcka för potthålet.

Inledningsvis kan det vara värt att framhäva att bedömningen huruvida ett agerande är att betrakta som vårdslöst nästan alltid kommer vara beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Utifrån 26 § väglagen framgår det att kommunen (eller den som ansvarar för vägen) har ett ansvar att hålla vägen i ett för samfärdseln tillfredställande skick, detta ger oss alltså stöd för att kommunen visserligen har ett underhållsansvar. Frågan blir då om kommunen, genom att inte täcka för just det potthållet som du körde, på har agerat vårdslöst. I ett rättsfall från hovrätten (RH 1986:38) prövades en liknande fråga och hovrätten uttalade då att man särskilt ska beakta de risker som olika bristfälligheter i vägbanan kan medföra för den trafik som vanligen förekommer på vägen. Vilka krav vi ställer på kommunen beror alltså delvis på vilken typ av väg potthållet befanns på. Om det rör sig om en väg där det förekommer mycket trafik kan kraven på kommunen höjas samtidigt som den på motsvarande sätt kan sänkas om omständigheterna talar för motsatsen. En annan omständighet som kan få betydelse är den hastighetsgräns som förelåg på vägen; alltså om det rör sig om en hög hastighetsgräns skulle man eventuellt kunna tänka sig att det fanns en risk för ännu värre skador än de du drabbades av vilket i sin tur skulle kunna höja kraven vi ställer på kommunen.

Utöver detta behöver vi även beakta huruvida kommunen borde insett denna brist. Om exempelvis potthålet skulle uppstått precis innan påkörningen kan man argumentera för att kommunen inte ska hållas skadeståndsansvarig eftersom de i denna fas inte kan anse att kommunen borde insett bristen. Av betydelse för huruvida kommunen borde insett bristen blir då främst hur länge potthållet funnits vilket i slutändan kommer vara en bevisfråga.

Utifrån de omständigheter du ger i uppgiften kan jag här inte ge något säkert svar på hur en domstol skulle döma i ditt fall. Om man emellertid skulle komma fram till att förutsättningarna för skadestånd är uppfyllda framgår det i 5 kap 7 § p 1 skadeståndslagen att du har rätt till ersättning för reparationskostnader.


Sammanfattning

I mitt svar har jag tyvärr inte kunnat ge dig något klart svar på huruvida kommunen i det aktuella fallet är skadeståndsansvaret. Bedömningar om vårdslöshet hänger nämligen på omständigheterna i det enskilda fallet. Vad detta innebär är att det inte klart går att säga om en kommun ska ersätta skador som kommer till följd av att de inte täckt upp ett potthåll utan det beror istället på omständigheterna kring underlåtenheten. Det faktum att staten bedömdes vara skadeståndsansvarig i det ovan redovisade hovrättsfallet ger således inte någon klart svar i hur en domstol skulle döma i ditt fall. Min förhoppning är att jag dock givit dig lite ledning i hur den rättsliga bedömningen görs och att du utifrån detta kan bilda dig en närmare uppfattning om vad som gäller i ditt fall. Om du känner att det fortfarande finns frågor är du välkommen att åter vända dig till Lawline.

Hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”