Föreningens ansvar för eventuella personskador i föreningens lokaler

Hej Lawline, Min fråga gäller vilket ansvar styrelsen i en ideell förening har om någon råkar ut för en skada eller olycka inom föreningens verksamhet, särskilt om den som drabbas är minderårig. Förutsättningar: I vår bostadsrättsförening, som består av över 250 hushåll, finns en liten separat gymförening med egen styrelse och stadgar med mellan 50 och 100 medlemmar. Stadgarna anger ej åldersgräns. Omsättningen understiger 50 000kr/år. Föreningen har en styrelse bestående av 3 personer. Lokalen där föreningen huserar är mellan 50 och 100 kvm och innehåller sedvanlig gymutrustning. I ordningsreglerna står bl.a. att all träning sker på egen risk. Styrelsen underhåller och byter ut utrustning i den mån styrelsen har möjlighet på sin fritid. I dagsläget är åldersgränsen i gymmet 18 år. Den i särklass mest infekterade frågan i föreningen är om minderåriga (+12 alternativt +15 år) ska tillåtas i lokalen. Fråga: Vilket ansvar har styrelsen om någon råkar ut för en skada eller olycka i lokalen? Skiljer sig ansvaret om den som drabbas är minderårig? Kan styrelsen lägga allt ansvar gällande minderåriga på vårdnadshavare? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Enligt min bedömning kommer ansvaret främst att vara på så kallad utomobligatorisk grund. Med detta menas skadestånd som inte grundas på avtal utan allmänna skadeståndsrättsliga regler.


Skadeståndsansvaret gentemot de som kan komma att skadas

Om det är så att personer som använder sig av gymmet har ingått någon form av avtal som reglerar ansvarsfrågan är det i första hand detta som blir aktuellt. Av din fråga framkommer inget annat än att ordningsreglerna stipulerar att träning sker ”på egen risk”. Detta gör att skadeståndslagens regler får vara vägledande i avsaknad av en närmare avtalad riskfördelning, se 1 kap. 1 § Skadeståndslag (1972:207) (hädanefter SkL).


Om någon tillfogas personskada på grund av oaktsamhet eller uppsåt (detta kan ungefär förklaras som att man haft för avsikt att skadan ska uppstå) ska den som orsakat skadan ersätta detta, se 2 kap. 1 § SkL. Med detta kan förstås att man skadar någon genom att vara vårdslös i sitt agerande, antingen genom att direkt orsaka skadan eller genom att göra den möjlig. Ett exempel kan vara att man lämnar farliga verktyg obevakade eller att man gör ett medvetet risktagande i någon situation.


Det som måste avgöras är således om det kan anses vara vårdslöst/oaksamt att tillhandahålla viss utrustning i en obevakad miljö. Att uppsåt skulle vara aktuellt är nog uteslutet. Det tråkiga svaret på din fråga är att det är väldigt svårt att säga när föreningen kan anses ha agerat vårdslöst. Man får försöka avgöra om det är redskap som kräver en instruktion/introduktion, om det är särskilt farlig gymutrustning, om utrustningen är sliten och riskerar att gå sönder under användning eller om det är rimligt att anta att en användare kan riskeras att skadas vid normalt användande.


Den allmänna friskrivningen ger en viss indikation på att användaren behöver vara försiktig. Den är dock inte tillräcklig för att helt utesluta ansvar. För att detta ska få mer långtgående effekt bör man upprätta ett avtal där brukaren av gymmet tydligt accepterar dessa risker.


Jag skulle säga att det medför en risk för föreningen att tillhandahålla redskap helt obevakat eftersom risken för skada är oöverskådlig. Detta ansvar kommer främst att falla på föreningen och inte styrelsens medlemmar personligen. Er situation försvåras av två saker. För det första: Om en representant för styrelsen gör något med utrustningen kan diskussionen uppstå om det är föreningen som varit vårdslös eller om representanten i egenskap av privatperson har gjort något med utrustningen. Vad detta renderar i är väldigt svårt att säga. För det andra: Vad det är för typ av utrustning och vilket skick denna är i får väldigt stor betydelse. Detta innebär också att bevisfrågor bli väldigt svåra om det är så att någon faktiskt skadar sig i lokalen.


Är ansvaret för skador hos minderåriga annorlunda?

Bedömningen av ansvaret för skador som kan drabba minderåriga är i strikt mening detsamma. Det går alltså inte att hänvisa enbart till föräldrarnas ansvar över sina barn. Det man måste ta hänsyn till är att minderåriga inte kan anses ha samma konsekvenstänk eller förmåga att bedöma risker. Ju yngre personen är desto svårare blir det att säga att personen får skylla sig själv om man kan uttrycka sig så. Detta måste tas in i bedömningen när man avgör om minderåriga kan tillåtas använda gymmet. Vad gäller möjligheten att ingå avtal med en minderårig användare som begränsar ansvaret för föreningen måste detta avtal godkännas av föräldrarna. Faktum kvarstår dock att man inte kan kräva speciellt mycket av en minderårig i den här typen av frågor och att föreningen, om skadan uppstår på grund av utrustningen, med största sannolikhet kommer bli ansvariga för detta.


Sammanfattning och råd

Dessvärre går det inte att ge dig ett rakt svar på din fråga. Det som kan sägas är att det till stor del beror på typen av utrustning, dess skick, hur tydligt risker kommuniceras etcetera. Man måste helt enkelt avgöra om föreningen kan anses ha varit vårdslös i hanteringen av gymmet om olyckan är framme. Riskerna är dock betydande med det här upplägget, på så sätt att de är väldigt oöverskådliga och att bevisfrågorna blir väldigt svåra.


Jag skulle råda er att ta kontakt med ert försäkringsbolag för att se om det går att teckna någon försäkring för lokalen, samt för att få råd kring hur ni ska tänka med eventuella avtal och så vidare för användarna av gymmet. Vad gäller minderårigas användande av lokalen kan sägas att de inte kan åläggas speciellt mycket konsekvenstänk eller förmåga att bedöma risker och att riskerna för föreningen kommer vara större om en minderårig har getts tillträde till lokalen och sedan skadar sig. Exakt var man drar denna gränsen är upp till föreningen att avgöra.


Om du skulle ha några följdfrågor kring mitt svar är du varmt välkommen att kontakta mig på: Daniel.Hogman@lawline.se

Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Daniel HögmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000