Återbetalningsskyldighet vid växling av pengar?

2017-11-26 i Regressrätt
FRÅGA |Om en person växlar pengar i en bank och får av misstag tillbaka för mycket pengar, ca 30tkr. Vad gäller om man inte lämnar tillbaka pengarna utan utnyttjar dem?
Oskar Forsberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är ett svårt fall att besvara vad som gäller när det kommer till återbetalningsskyldighet för fall som det här. Om personen varit i god tro när personen mottog pengarna, alltså att personen inte insett att den fått för mycket pengar så kan återbetalningsskyldighet inte krävas i vissa fall enligt praxis från domstol.I det här fallet rör det sig om en ganska stor summa som felaktigt utbetalas. Då kan det bli svårt att bevisa att man inte insett det, och därmed hade rättsföljden blivit återbetalningsskyldighet. Men det är en fråga från fall till fall.Om du undrar något mer är du välkommen att höra av dig igen!

Har försäkringsbolag regressrätt?

2017-11-22 i Regressrätt
FRÅGA |Hej! jag har en fråga angående försäkring. Har försäkringsbolaget rätt att kräva ersättning av "skadevållaren" för den utbetalning de gett den "skadelidande"?
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När försäkringsbolaget har ersatt den skadelidande för en skada någon annan vållat, har bolaget en rätt att kräva motsvarande summa av skadevållaren. Detta kallas för regressrätt. Försäkringsbolaget träder alltså in i skadelidandes rätt till skadestånd från den skadevållande. (7 kap 9 § försäkringsavtalslagen, här)Försäkringsbolaget har alltså rätt att kräva ersättning av skadevållaren för det bolaget har betalat ut till den skadelidande. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Försäkringsersättning vid rattfylleri

2017-01-31 i Regressrätt
FRÅGA |Hej!Körde rattfull och körde på en parkerad bil, hur ligger det till med försäkringen?Kommer jag att få något ut för bilen jag körde eller måste jag stå för allting???Hur blir det med bilen jag körde på, betalar jag endast självrisken eller måste jag stå även där för hela skadan???Tacksam för snabb återkoppling!/Dennis
Oskar Fröberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Skadorna på ditt fordonOm skadorna som du orsakat på ditt eget fordon kommer ersättas beror på vilket försäkringsavtal du har. För att få ett klart svar på din fråga bör du kontakta ditt försäkringsbolag eller se närmare på villkoren i ditt försäkringsavtal. Om skadorna täcks av försäkringen kan ersättningen dock komma att skrivas ned enligt försäkringsavtalslagen 4 kap. 5 § st. 2 (här).Skadorna på det andra fordonetTrafikskadeersättning kommer täcka skadorna på det andra fordonet enligt trafikskadelagen 11 § st. 1 (här).I trafikskadelagen 20 § st. 1 (här) finns dock en regel som ger försäkringsbolaget som betalat ut trafikskadeersättningen en rätt att kräva dig som förare på det utgiva beloppet om du gjort dig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri.Hoppas detta svarade på din fråga.Mvh

Försäkringsbolags regressrätt gentemot hundägare

2014-12-27 i Regressrätt
FRÅGA |Hej! Har ett försäkringsbolag någon form av rätt (regress?) att återkräva utbetald trafikskadeersättning till en cyklist i en trafikolycka, från en hundägare vars hund har orsakat olyckan? Det är klargjort att strikt ansvar föreligger för hundägarenMVH
|Hej och tack för din fråga!Försäkringsbolags (försäkringsanstalts) rätt att återkräva utbetald trafikskadeersättning från skadeståndsskyldig tredje man regleras i trafikskadelagen (1975:1410) (TSL) 20 §. Enligt 1 st. har anstalten en sådan rätt om skadan har orsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. När det kommer till hundägare blir det lite knepigare; på objektiv grund är ju ägaren ansvarig för skadan som hunden orsakat (strikt ansvar), dock betyder inte det per automatik att ägaren har agerat vårdslöst eller med uppsåt. I förarbetena till TSL har det lyckligtvis gjorts ett förtydligande av 20 §, att försäkringsanstalten inte har någon regressrätt gentemot hundägare vars hundar har orsakat en trafikolycka. För detta, se prop. 1975/76:15 s. 88.

Hur kan en återförsäljare utkräva produktansvar från en tillverkare för ersättning man betalat ut till sina kunder?

2017-11-25 i Regressrätt
FRÅGA |Hej, En återförsäljare har blivit ersättningsskyldig till konsumenter pga. fel i vara som orsakat sakskada på annat än den sålda varan. Nu vill återförsäljaren få ersättning för sina kostnader han haft för att ersätta konsumenternas skada, från tillverkaren av varan i fråga. Enligt vilka lagregler kan köparen av tillverkaren kräva ersättning? Enligt köplagen 67 § ersätts ju inte förluster på annat än den sålda varan? Går det därför inte att kräva ersättning enligt köplagens bestämmelser? Vad gäller? Tack på förhand!
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det är sant att köplagens 67 § inte kan användas för att kräva skadestånd med anledning av att den sålda produkten skadat annan egendom. Dessa skador kallas produktskador och regleras i annan lagstiftning.ProduktansvarNär en konsument köpt en vara som genom en säkerhetsbrist orsakar personskada eller sakskada på annan egendom än den köpta varan så aktualiseras s.k produktansvar. Produktansvar är ett skadestånd som regleras i produktansvarslagen (PAL), och det fungerar som ett konsumentskydd. En företagare som handlat av en annan företagare skyddas alltså inte av lagen.Detta skadestånd ansvarar tillverkare (i lagen nämns även insamlare och frambringare, som båda kan liknas vid rollen som tillverkare) och importörer för gentemot konsumenten. Om det för konsumenten inte går att ta reda på vem som tillverkat eller importerat produkten, så ansvarar de som tillhandahållit produkten, vilket vanligtvis är en försäljare. Detta framgår av PAL 6 § och 7 §.Vad som avses med säkerhetsbrist definieras i PAL 3 § som att produkten "inte är så säker som skäligen kan förväntas". Tröskeln är ganska låg och väldigt många olika bristfälligheter inom konstruktionsfel, fabrikationsfel och instruktionsfel har ansetts godtagbara. Fel i produktionen och bristfälliga bruksanvisningar är exempel på produktansvarsgrunder. Hos varor som avses användas av barn ställs väldigt höga krav på säkerhet som måste efterföljas. Produkter som saknar effekt kan också aktualisera produktansvar, och ett exempel som nämns i lagens förarbeten är att en solskyddsfaktor som inte har någon effekt och sedermera resulterar i brännskador ska ge upphov till produktansvar. Begreppet säkerhetsbrist har således ett väldigt vidsträckt tillämpningsområde. Enligt PAL 1 § 2 st ersätts sakskador som produkten orsakar på annan egendom om denna andra egendom är "avsedd huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet". Konsumenten får alltså inte kräva skadestånd pga skada på egendom som hen använder i jobbet, exempelvis en jobbdator.Det krävs också att användandet av produkten i sig sker under förhållanden som faller utanför näringsverksamhet. En dyr tennisracket (som huvudsakligen används för fritidsändamål) som brinner upp på grund av att en jobbdator kortsluter omfattas alltså inte av produktansvaret, eftersom användandet av datorn faller inom näringsverksamhet. Ett ganska tillspetsat exempel kanske, men jag hoppas att poängen framgick.Först och främst är det alltså tillverkaren av produkten som är ansvarig för produktskador, och det är denne som ska krävas först. Importörer kan också krävas. Försäljarna av varorna ska som huvudregel bara kunna krävas när varken tillverkare eller importör kan fastställas. I många fall är importören eller tillverkaren också säljare i förhållande till konsumenten, vilket innebär att denne då kan krävas direkt.Men försäljare som inte är importörer då?Konsumenten har en rätt att kräva försäljaren på allmänt skadestånd för den skada han lider av att en produkt är felaktig enligt konsumentköplagen (KKöpL) 30 §. I samma lags 31 § finns också en bestämmelse som innebär att konsumenter inom ramen för detta skadestånd kan kräva försäljaren direkt på produktansvaret för skador som produkten tillfogar annan egendom, oavsett om man försökt nå tillverkare eller importör innan.Försäljaren kan sedan i sin tur inte använda sig av PALs bestämmelser på samma sätt som en konsument, eftersom lagen fungerar som ett konsumentskydd. Det finns dock en bestämmelse i PAL 11 § som innebär att den återförsäljare som enligt KKöpL 31 § är skyldig att ersätta en skada hos konsument, har möjlighet att regressvis kräva den som enligt PALs regler är skadeståndsansvarig för produktansvar, vilket enligt lagen är importören eller tillverkaren.Detta tillvägagångssätt kan illustreras med ett enkelt exempel.Tillverkaren T har producerat en vara som sedan säljs till återförsäljare Å för slutförsäljning till konsumenten K. Varan orsakar genom en säkerhetsbrist en skada på Ks båt(vilken huvudsakligen används för fritidsändamål). Enligt reglerna i PAL är tillverkaren T (eller importören I) i första hand ansvarig för skadan gentemot K, men i och med KKöpL 31 § kan K istället vända sig med sitt skadeståndskrav mot Å. Det är i princip alltid lättare för konsumenter att få tag på återförsäljaren än tillverkaren av en produkt, inte minst i geografiskt hänseende. Med stöd av PAL 11 § kan sedan Å vända sig mot T och kräva denne på beloppet som hen tvingats betala ut till K.SammanfattningFörsäljaren kan kräva tillverkaren på ersättning på den summa som man betalat ut till konsumenterna med stöd av PAL 11 §. Förutsättningarna för detta är att det rör sig om en säkerhetsbrist i varan, att varan hos konsumenten har skadat egendom som inte används i arbetssammanhang samt att varan användes på det sätt den var avsedd att användas när skadan inträffade, dvs på ett "normalt" sätt och inte i arbetssammanhang.Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!

Regressrätt för betald självrisk efter att barn orsakat skada

2017-10-30 i Regressrätt
FRÅGA |Hej, vår bil blev stulen ur vårt garage. Polisen fick fast förövaren som är under 15 år. Vårt försäkringsbolag ersätter skador men självrisken får vi betala. Finns det någon chans att ställa föräldrar att betala vår självrisk?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Generella reglerFöräldrar har tillsynsplikt över sina barn. Denna tillsynsplikt är omfattande och även i de fall föräldern inte själv varit vårdslös, och orsakat skada, kan föräldern bli ersättningsskyldig för skador som barnet orsakat.Ansvar vid brottEn specialregel finns emellertid, som stadgar att förälder blir ansvarig att ersätta de skador som barnet orsakat genom brott (3 kap. 5 § skadeståndslagen). I detta fall utgör stölden av bilen ett brott (8 kap. 1 § brottsbalken) och föräldern blir ansvarig trots att denne inte orsakat skadan.Förälderns betalningsansvar uppgår dock till max en femtedel av prisbasbeloppet (3 kap. 5 § 2 stycket skadeståndslagen). År 2017 är prisbasbeloppet 44 800 SEK. 44 800/5 = 8 960 SEK. En förälder, vars barn orsakat skada genom brott, är alltså inte skyldig att betala mer än 8960 SEK för skadan och resten av betalningsansvaret faller på barnet.Eftersom ni ska betala självrisken på grund av barnets brott, får ni anses ha lidit en ekonomisk skada (1 kap. 2 § skadeståndslagen). Ni bör vända er till barnets föräldrar för att utfå ersättning för självrisken, eftersom den inte uppgår till mer än 8 960 SEK, och hävda er regressrätt, innebärandes att ni har rätt att kräva betalning av den/de som egentligen ska betala.Vänligen

Vem ska betala fakturan?

2016-10-18 i Regressrätt
FRÅGA |Har haft en vattenskada i bostadsrätt.?Skadan orsakad av en person, som somnat i duschen. Renoveringen är nu klar men brf HSB kräver mig på brfs självrisk 89000kr, dubbelt basbelopp.Jag anser, att den som orsakat vattenskadan ska betala. Han har vänt sig till sitt försäkringsbolag, som i 3 veckor utrett frågan men bollat tillbaka till mitt försäkringsbolag. Jag har 1 vecka på mig tills denna faktura till brf HSB ska betalas.Tacksam för svar.
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du först och främst behöver göra är att betala fakturan till brf HSB för att inte hamna i dröjsmål med betalningen. Ifall det skulle visa sig att det är du som måste stå för detta själv är det inte särskilt bra att inte ha betalat på flera veckor. Ifall du betalar "så länge" kan du senare kräva pengar av den som orsakat skadan och på så sätt få tillbaka det du lagt ut under tiden. Du får då en regressrätt gentemot den skadeståndsskyldige personen. Angående skadan bör du kunna yrka på skadestånd av personen som somnat i duschen enligt 2 kap 1 § SkL. Du kan få skadestånd för de renoveringskostnader du haft samt för andra kostnader som kan ha uppstått till följd av sakskadan (5 kap 7 § SkL). För att du ska kunna få skadestånd krävs det att personen som somnade i duschen var oaktsam/vårdslös då hen gjorde detta. Att somna i duschen, speciellt om vattnet var på, kan antagligen betraktas som vårdslöst så detta borde inte bli några problem att bevisa. Det krävs vidare att adekvat kausalitet förelåg, att det "låg i farans riktning" att det skulle uppstå stora skador om man somnade i duschen. Det måste alltså finnas ett tydligt orsakssamband mellan handlingen (att somna i duschen) och konsekvensen (att skadorna uppstod). Ifall badrummet eller avloppen t ex var i ovanligt dåligt skick är det inte säkert att detta krav är uppfyllt, i ett "vanligt" badrum kanske något sådant här aldrig hade skett. I så fall riskerar du att inte få något skadestånd, man får göra en bedömning i det enskilda fallet. Sammanfattningsvis bör du alltså betala din faktura så länge och invänta svar från ditt och hans försäkringsbolag. Mycket i din fråga pekar på att du bör ha rätt till skadestånd då en person vårdslöst orsakat en sakskada för dig men allt beror egentligen på hur omständigheterna i ditt fall ser ut. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Handelsbolags ansvar för skada och bolagsmans skadeståndsansvar

2014-06-17 i Regressrätt
FRÅGA |Hej, Jag gick igenom lagen handelsbolag och enkla bolag (1980:1102) och stötte på en paragraf sin jag tror passar in i min situation. Jag äger ett handelsbolag med min vän. En dag var han ute på sin arbetsplats och jobbade och råkade orsaka en stor skada i samband med sin arbetsuppgift. Ett skadeståndsanspråk är nu riktad mot oss. Enligt 2:20 § BL har vi ett solidariskt ansvar vilket innebär att vi gemensamt ansvarar för skulder som uppkommer, men då undrar jag om det finns en möjlighet att åberopa 2:14 § BL eftersom min vän på egen hand orsakade skadan av oaktsamhet? Vad innebär 2:14 § andra stycket? Betyder det att jag kan betala skadeståndet om min vän inte kan betala för tillfälligt, men sedan kan rikta ett skadeståndsanspråk mot honom när han väl kan betala tillbaka eller?Tack på förhand Hälsningar Daniel
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Först måste frågan utredas av vad som menas med "förpliktelser" enligt 2:20 BL. Sneglar man lite på skadeståndslagens bestämmelser om principalansvar (3:1 SkL) kan man enkelt sluta sig till att förpliktelser även innebär ersättningskrav som riktas mot bolaget som sådant. Precis som du nämner är bolagsmän solidariskt ansvariga för bolagets förpliktelser, och övriga bolagsmän är skyddade mot en bolagsmans försummelser genom 2:14. De skador som denne bolagsman då orsakar bolaget (och i förlängningen övriga bolagsmän) ska ersättas av den orsakande bolagsmannen om de orsakats uppsåtligen eller genom oaktsamhet.Precis som du skriver är det då möjligt att åberopa 2:14 för att den bolagsman som skadat bolaget oaktsamt ensamt ska ersätta skadorna mot bolaget. Detta innebär då i sin tur att du som annan bolagsman har fått en så kallad regressrätt mot den orsakande bolagsmannen, vilket innebär att du efter att ersättning betalats av bolaget (i förlängningen av bolagsmännen på grund av ansvar för bolagets förpliktelser, 2:20) har rätt att få ersättning av din medbolagsman.Stycke två i 2:14 reglerar om det är flera bolagsmän som har orsakat den skadan som avses i stycke ett, vilket inte blir aktuellt i detta fall.Hoppas mitt svar hjälpte dig i dina funderingar.Med vänliga hälsningar,