Solidariskt ansvar och regressrätt

2021-02-01 i Regressrätt
FRÅGA |Min advokat sa till mig att den andra anklagade personen kunde neka att betala skadestånd så jag får betala istället, kan jag också neka i min tur eller hur fungerar det? Detta gäller bidrägeri
Linn Gustafsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om skadeståndsansvar och regressrätt på grund av bedrägeri, vilket aktualiserar skadeståndslagen (SkL).Jag tolkar din fråga som att det rör sig om ett solidariskt (gemensamt) skadeståndsansvar för dig och den andra anklagande på grund av bedrägeri som är en ren förmögenhetsskada (1 kap. 2 § SkL). Den som vållat en ren förmögenhetsskada genom brott är skyldig att ersätta skadan (2 kap. 2 § SkL). Att ni är solidariskt skadeståndsansvariga betyder att ni tillsammans är skyldiga att betala en skadeståndsersättning för samma skada (6 kap. 4 § SkL). Den solidariska skadeståndsskyldigheten innebär att den skadelidande kan vända sig till vem som helst av er och utkräva hela skadeståndet, ofta den som har mest tillgångar. Om du krävs ut på hela skadeståndsbeloppet kan du i din tur kräva den andra skadeståndsskyldige på dennes del av beloppet. Detta är en följd av den s.k. regressrätt som den som betalat hela beloppet har på de övriga skadeståndsskyldiga. Regressrätten kan inte nekas. Om den andra inte frivilligt betalar sin del av skadeståndet kan du som betalat hela beloppet ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten.Om domen vunnit laga kraft (när den inte längre kan överklagas) måste skadeståndet betalas och kan inte vägras. Betalas inte beloppet undersöker kronofogden om de skadeståndsskyldiga har tillgångar att betala skadeståndet med.Utifrån hur jag uppfattat din fråga bör du i din situation betala hela skadeståndet i den mån det är möjligt och därefter rikta regresskrav mot den andra som står som medskyldig.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,

Försäkringsbolag regressrätt - preskription.

2020-11-30 i Regressrätt
FRÅGA |Hur får man reda på preskritionstid.En domstol utdömer skadestråpndsansvra enl lag i detta fall person skadaFörsäkriongbolag har betalt beloppet hur långt tid efter kan bolaget kräva betalt från målägaren
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att en domstol dömt ut skadeståndsansvar och du undrar över hur lång tid från det att ett försäkringsbolag betalat ut skadeståndet som de kan regressa (återkräva betalning) mot den skadevållande.Den allmänna regeln är att en vanlig fodran preskriberas tio år efter tillkomsten (2 § 1 st preskriptionslagen). Preskriptionstiden löper från den tidpunkt då den skadegörande handlingen genomfördes, om inte preskriptionen avbrutits dessförinnan (2 § 1 st och 5 § preskriptionslagen). Har preskriptionen avbrutits, löper ny preskriptionstiden från dagen för avbrottet (6 § preskriptionslagen.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Försäkringsbolags regressrätt vid parkeringsskada?

2020-07-07 i Regressrätt
FRÅGA |Vad gäller om vållande erkänt parkeringsskada och vederbörandes försäkringsbolag bolag ska ersätta skadan?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida en person som erkänt en skada ska betala försäkringsbolaget för det belopp som försäkringen täckte. Det är även möjligt att tolka frågan som att den som erkänt skadan är försäkrad för det belopp som han kan tänkas behöva betala. Jag kommer att besvara din fråga utifrån även denna tolkning för att ge dig ett så heltäckande svar som möjligt. Vad säger lagen? Om jag besvarar din fråga enligt den första tolkningen är den lag vi söker svar i för att hitta svaret på din fråga är försäkringsavtalslagen. I 7:9 försäkringsavtalslagen framgår att försäkringsbolaget inträder i den försäkrades rätt till skadestånd i den mån skadan ersatts av försäkringsbolaget (och omfattas av försäkringen). Detta betyder kort sagt att försäkringsbolaget har rätt att kräva den skadevållande parten på den summa som försäkringsbolaget fick betala till den skadelidande på grund av försäkringen. Detta kallas för regressrätt. Enligt den andra tolkningen av din fråga tolkade jag det som att den som orsakat skadan var försäkrad för det belopp som han eller hon blivit skyldig att betala på grund av sitt vållande. Om den försäkringen gäller och täcker även just vållande av skada kommer försäkringsbolaget antagligen att ersätta den vållande för det som försäkringen täcker, antagligen får dock den vållande stå för självrisken. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Måste jag betala självrisken vid parkeringsskada?

2019-09-03 i Regressrätt
FRÅGA |Hej !Min bil har blivit påkörd under kvällen eller natten när den stod parkerad, ingen har gett sig tillkänna.Vad är mina juridiska rättigheter här, måste jag stå för hela självrisken själv eller ?MVH
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Måste man betala självrisken själv?Självrisken är vad ärendet kostar rent försäkringsmässigt, och det är försäkringstagaren som betalar detta. Om en ansvarig person ger sig till känna eller om man på annat sätt kan fastställa vem som orsakat skadan kan det man betalat för sin självrisk riktas som ett ersättningsanspråk mot den ansvarige. Om man inte vet vem som orsakat skadan får man själv stå för självrisken. Finns någon möjlighet att lägre självrisk?I vissa fall kan Trafikförsäkringsföreningen (TFF) göra så att man får en reducerad självrisk när skadan orsakats av en okänd motpart. TFF ställer dock upp vissa krav som att man exempelvis ska polisanmäla händelsen och att man måste upptäcka skadan direkt på plats, dvs inte köra mellan platser och senare upptäcka skadan. Mer information om TFF:s krav hittar du här. Om alla TFF:s krav uppfylls kan man få en lägre självrisk än den man egentligen har i sin försäkring. Vad ska jag göra?Jag rekommenderar dig att kontakta ditt försäkringsbolag och upprätta en skadeanmälan. Försäkringsbolaget kan sedan vidare informera dig om möjligheterna till en reducerad självrisk via TFF och hjälpa dig i processen. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan försäkringsbolaget återkräva utbetald ersättning?

2021-01-31 i Regressrätt
FRÅGA |Min man var med om en bilolycka och hans bilförsäkring betalade hans skada till fullo.Nu kom det fram att polisen misstänker att det var min mans fel, han han skulle ha kört mot rött. Kan bilförsäkring kräva tillbaks sin pengar om han skulle bli dömt?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utifrån dina uppgifter kan jag inte avgöra om det var fler bilar inblandade i olyckan än din mans bil. Eftersom du inte nämner några andra inblandade fordon utgår jag ifrån att det bara var din man som var inblandad och att incidenten var en så kallad singelolycka. Jag kommer därför inte behandla trafikförsäkringen eller trafikskadelagen i mitt svar, utan utgår i mitt svar ifrån att din man fått ersättning för skadorna på sin bil genom bilens egen vagnskadeförsäkring. De bestämmelser som blir tillämpliga finner vi då i försäkringsavtalslagen.Om din man genom grov vårdslöshet framkallat försäkringsfallet, d.v.s. orsakat skadan på bilen genom grov vårdslöshet kan ersättningen sättas ner (4 kap. 5 § 2 stycket FAL). Vad som utgör grov vårdslöshet är inte specificerat i lagen men att köra mot rött ljus har i ett flertal rättsfall bedömts vara grovt vårdslöst. Även medvetet risktagande, vilket körning mot rött ljus får sägas vara, kan innebära att ersättningen sätts ned. Ett beslut om att sätta ned ersättningen ger försäkringsbolaget rätt att återkräva en redan utbetald ersättning (7 kap. 9 § FAL). Försäkringsbolaget kan därför kräva tillbaka den ersättningen de betalt ut för skadorna på din mans bil om han bedöms ha gjort sig skyldig till grov vårdslöshet eller medvetet risktagande.Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

försäkringsgivarens regressrätt

2020-09-20 i Regressrätt
FRÅGA |Hej, Vi har vållat en skada på ett golv i samband med en leverans av varor till en kund. Kunden anmälde detta på sin hemförsäkring och fick ersättning. Vi betalade hans självrisk. Nu har vi fått en regerssframställan från hans försäkringsbolag på hela kostnaden. Är detta verkligen korrekt? Borde i så fall inte vi ha fått möjligheten att ta det på vår egen försäktring istället? Då hade vi endast behövt betala vår självrisk. Tack på förhand!
Minela Kurjakovic |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Försäkringsgivarens regressrättNär försäkringsbolaget har ersatt den skadelidande för en skada någon annan vållat, har bolaget en rätt att kräva motsvarande summa av skadevållaren. Detta kallas för regressrätt. Försäkringsbolaget träder alltså in i skadelidandes rätt till skadestånd från den skadevållande (se, 7 kap. 9 § försäkringsavtalslagen).Försäkringsbolaget har alltså rätt att kräva ersättning av skadevållaren för det bolaget har betalat ut till den skadelidande.Hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här. Med vänliga hälsningar

Ska jag betala självrisken för skada orsakad av annan?

2020-06-30 i Regressrätt
FRÅGA |Om jag kör på en person som springer ut framför bilen och Polisen anser att denna person är vållande.Nu blev det tack och lov bara lindriga skador på denna person men skall jag betala min självrisk själv för skadorna på bilen till försäkringsbolaget?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Självrisken ska man själv alltid betala till försäkringsbolaget eftersom självrisken är en rent försäkringsmässig kostnad. Om någon annan orsakat skadan (som lett till att du behöver betala självrisk) kan man rikta en regressfordran mot den vållande personen. Det betyder att man själv betalar självrisken till försäkringsbolaget själv men kräver den vållande personen på motsvarande summa efteråt. Att utöva regressrätt är frivilligt och sker utanför försäkringsärendet. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad ska man göra när en lokaluthyrare kräver en på ersättning för skada på festlokalen som en gäst orsakade?

2019-05-23 i Regressrätt
FRÅGA |Hej! Min dotter och hennes kompis hade en fest i hyrd lokal. En kille på festen skulle imponera på sina kompisar på toaletten, var av han ställer sig på ett handfat. Handfatet lossar från väggen men går ej i sönder, men rören har böjds och börjar läcka. Han talar om detta för min dotter och hennes vän att han gjort detta. Dom tänker ta upp detta med uthyraren på dagen efter festen då det inträffade sent på natten. Nu så har vännen fått en räkning på 38000kr av uthyraren som kräver att hon betalar. Det var hon som skrev på avtalet. Dom har varit i kontakt med killens föräldrar och sagt att han måste betala då det är han som gjort skadan. Men dom vägrar att betala hela skulden och säger att även min dotter och vän ska betala då det var deras fest. Vi har fortfarande inte löst detta då vi anser att det är killen som ska betala allt. Ska vi polis anmäla detta efter flera månader, och i så fall vad kommer att hända. Killens föräldrar har varit i kontakt med sitt försäkringsbolag men dom tar inte ärendet. vännen är jätte rädd för att komma till kronofogden då hon inte har betalt summan till uthyraren. Snälla vad ska vi göra?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det går alltid att polisanmäla pojken för skadegörelse, men det är i första hand en civilrättslig fråga det handlar om. Dvs, två privatpersoner måste lösa detta genom att antingen processa i domstol eller lösa det på annan väg. När man hyr en lokal har man et ansvarHyr man en lokal eller liknande har man ett ansvar mot uthyraren att vårda lokalen. Förstör således några gäster lokalen på något sätt är det fullt rimligt av uthyraren att vända sig till den person hen ingått avtal med för att kräva ersättning.För att undvika att betala skadestånd till uthyraren finns följande alternativ:1. väcka talan i domstol mot killen för att få ut det belopp man behövt betala till uthyraren,2. försöka få killen/hans föräldrar att betala på annat sätt utan att väcka talan i domstol.Väcka talan i domstolI den här situationen kan man säga att vännen har en "regressrätt" mot killen, eftersom det är han som orsakat en sakskada som han är ansvarig för på skadeståndsrättslig grund, men som sedan vännen på avtalsrättslig grund dock blivit skyldig att betala (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Med regressrätt menas att man har en rätt att väcka talan i domstol för att kräva tillbaka det beloppet man fått betala. Hur man väcker talan mot någon i domstol går att läsa på Sveriges domstolars hemsida.Viktigt att komma ihåg när man överväger process i domstol är att man kan komma att behöva betala rättegångskostnader, och ibland också motpartens om man förlorar (18 kap. 1 § rättegångsbalken). Något annat jag måste poängtera är att regressrätten inte ger vännen någon laglig grund för att vägra betala fakturan som uthyraren har skickat. Det ger henne endast en möjlighet att kräva tillbaka pengarna från killen i efterhand. Alternativ till att väcka talan i domstolNi kan försöka få lokaluthyraren att vända sig till killen som förstörde handfatet för att få ut skadestånd. Även om de inte har ingått i något avtal, så har killen av oaktsamhet vållat en sakskada och kan därför mycket väl bli skyldig att betala förutsatt att lokaluthyraren också kräver detta av honom (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Ge därför killens alternativt hans föräldrars kontaktuppgifter till lokaluthyraren och förklara att det är han som är skyldig för skadan i toaletten.Ett annat alternativ är att försöka få killen samt hans föräldrar att förstå att ni menar allvar. Ni kan dels förklara den rättsliga grunden för hans skadeståndsansvar, med hjälp av det jag uppgett. Påpeka att vännen har en regressrätt mot honom och hota med att ta saken till domstol. Skulle det inte fungera kan ni vända er till Kronofogden för att skicka ett så kallat betalningsföreläggande (2 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Skulle de bestrida ansökan kan Kronofogden dock inte göra något om man inte tar saken till domstol först (33 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Men ett brev från Kronofogden kan förhoppningsvis få han och hans föräldrar att förstå att ni menar allvar. En ansökan om betalningsföreläggande kostar 300 kr att göra och hur man går till väga går att läsa på Kronofogdens hemsida.Vänligen