Kontraktsbrott vid avelsrätt

2019-07-13 i Skadestånd på grund av avtalsbrott
FRÅGA |HejJag har överlåtit en godkänd spansk hingst till ny ägare, köpeskilling 0 kr. I avtalet framgår det: att hästen får ej säljas, överlåtas eller kastreras tills jag erhållit en levande avkomma från hingsten.Jag äger avelsrätten på hingsten. Det står inget om skadestånd om avtalet bryts däremot är motprestationen en levande avkomma från hingsten vars värde uppsteg till 120 000kr.Hästen har utan min vetskap sålts vidare och möjligheten att nu få en levande avkomma enligt avtalet är nu tillintetgjord.Dottern som bor med den nu fd ägaren erkänner i konversation att dom helt förbisett vårt avtal. Modern(fd ägaren) svarar inte överhuvudtaget på mina kontaktförsök.Samtidigt erbjuder dom att stå för språngavgift för annan pre-hingst vilket är ointressant för mig.Språngavgift kostar ca 20 000kr. ( garanteras ej levande föl/avkomma)Jag önskar rimligt skadestånd/ ersättning för avtalsbrottet gällande avelsrätten på hingsten.Rimlig summa: 50 000kr då PRE föl med god stam säljes i prisintervall av 50 000kr till 70 000kr. Har jag möjligheten på min sida att göra anspråk på skadestånd/ ersättning för avtalsbrott?Mvh
AnnaSara Jarius |Hej och tack för din fråga! När avtalet i sig inte ger någon vägledning gällande skadestånden tillämpas i sista hand skadeståndslagen (SKL). Frågor som är vanliga att ställa sig då är om det finns en direkt koppling mellan din förlust och personen i frågas agerande, vem är det du ska begära skadeståndet av? Modern, dottern eller kanske båda? Har de agerat med uppsåt eller varit oaktsamma? Du har lidit en ekonomisk skada på grund av deras avtalsbrott och borde därför ha en rimlig chans att begära ett skadestånd baserat på ert kontrakt. Även det faktum att du överlät en så dyr häst till ett så ringa pris är något som talar för din sak. En språngavgift är ju precis som du säger ingen garanti för en levande avkomma vilket var ett villkor stipulerat i kontraktet och som har en ekonomisk påverkan. Det ska dock sägas att det inte finns några garantier för att hingsten skulle levererat ett föl alls, levande djur kommer ju aldrig med några garantier. Vad som hänt med hingsten efter den nya ägarens överlåtelser kan därför komma att få betydelse för ditt skadeståndsanspråk.Är det dessutom som du säger att den du överlåtit hästen till inte längre går att nå för dig kan det vara en idé att anlita ett ombud att föra din talan, i första hand gentemot personen du inte får tag på, kanske att påtryckningar kan hjälpa. I sista hand kan du såklart begära att få saken prövad i domstol som ett tvistemål. Tvistemål kan däremot vara en aning bökiga och skadeståndsrätten något av en snårskog, därför blir mitt råd till dig att anlita ett ombud. Behöver du hjälp att utforma en talan så kan du boka en rådgivning hos oss på www.lawline.se/bokaHoppas att du fått någon hjälp på vägen och lycka till!

Byta lås på hyresgästs torp

2019-04-12 i Skadestånd på grund av avtalsbrott
FRÅGA |Jag privat-hyr ett torp. Efter att jag inte kunnat betala hyran enligt överrenskommelse, så bytte torpägaren ut låset. Jag har inte kommit in eller kunnat hämta mina saker på 7 mån. Nu kräver han betalning även för den tiden, annars får jag ingen nyckel. Har han rätt att göra så?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår i mitt svar från att du hyrt torpet för att bo i.Givetvis kan han inte göra så. Det är till och med brottsligt, då det utgör egenmäktigt förfarande att till exempel låsa in någons saker eller byta lås på någons bostad (8 kap 8 § brottsbalken). I den mån han inte gett dig tillträde till torpet har han brutit mot ert avtal, och har inte rätt att få betalt för den tid han förhindrar dig att använda torpet. I den mån du lidit ekonomisk skada på grund av att han brutit mot avtalet – till exempel kostnader för annat boende, i den utsträckning detta kostat mer än hyran för torpet – har du rätt att få denna ersatt. Även om han har haft rätt att säga upp ditt hyresavtal, och inlåsningen så att säga skett efter att ert avtalsförhållande upphört, har du rätt att få skadestånd för den ekonomiska skada du lidit av att inte ha tillgång till dina saker (2 kap 2 § skadeståndslagen). Jag bör kanske vara tydlig med att det inte nödvändigtvis rör sig om några stora summor, utan endast för att täcka de kostnader den olagliga inlåsningen inneburit för dig.Vänligen,

Skadeståndsskyldighet vid avtalsbrott (Lägenhet)

2019-03-30 i Skadestånd på grund av avtalsbrott
FRÅGA |Jag har skrivit på ett avtal för en lägenhet. I avtalet står en punkt som säger "Förhandstecknarens underlåtenhet att fullgöra i detta avtal åtagna förpliktelser kan medföra skadeståndsskyldighet för samtliga kostnader och skador" . Vilka kostnader kan vara aktuella?
Zuzu Rabi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Skadeståndsskyldighet innebär ansvar för den ekonomiska skadan som säljaren har drabbats av, till följd av avtalsbrottet. Beroende på vilken skada som har orsakats, aktualiseras olika kostnader. Om lägenhet exempelvis behöver säljas till följd av avtalsbrottet kan skadan bestå av omförsäljningskostnader, den eventuella mellanskillnaden mellan priset i förhandsavtalet och försäljningspriset som erhålls vid omförsäljning, samt de administrationskostnader som uppkommer i samband med omförsäljningen. Med vänliga hälsningar,

Kan jag kräva att restaurangen ersätter mig för allergisk reaktion?

2018-10-21 i Skadestånd på grund av avtalsbrott
FRÅGA |Vad kan man som konsument kräva när man bett om glutenfri pizza, frågar om de gör egna glutenfria pizzor då den ser annolunda ut? (Finns restauranger som gör egna glutenfria pizzor) då svaret var ja.Efter avslutad måltid frågar vi vad dem gjort, då den var riktigt god för att vara glutenfri. Då de svara att vi inte fått någon glutenfri pizza..Slapp visserligen betala men problemet kan ju kvarstå i en vecka och kan komma bli hemma pga magen.
Alice Johannesson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall är skadeståndslagen (SkL) tillämplig. Du har lidit en personskadaAv 2 kap. 1 § SkL följer att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vålla personskada ska ersätta skadan.Vad krävs för att restaurangen ska bli ersättningsskyldig?För att restaurangen ska bli ersättningsskyldig krävs det dels att de handlat med uppsåt eller vårdslöshet, dels att det föreligger adekvat kausalitet. Med detta menas att det ska finnas ett orsakssamband mellan handlingen och skadan.Att du har blivit serverad en pizza innehållande gluten, trots at du bett om en utan, måste anses som att restaurangen agerat vårdslöst. I ditt fall måste det dessutom anses stå helt klart att dina komplikationer uppstått till följd av att du serverats en pizza innehållande gluten, varför kravet på adekvat kausalitet är uppfyllt. Vad omfattar ersättningen?Ersättning för personskada omfattar:1.sjukvårdskostnader (5 kap. 1 § 1p. SkL),2.inkomstförlust (5 kap. 1 § 2p. SkL), och3.sveda och värk (5 kap. 1 § 3p. SkL) dvs. fysiskt och psykiskt lidande som skadan har fört med sigI ditt fall är det troligen mest aktuellt att kräva ersättning för sveda och värk samt inkomstförlust om dina komplikationer medfört att du inte kunnat gå till jobbet.Hoppas att det var svar på din fråga!Vänligen,

Vem står för åldersavdraget i försäkringen vid skada orsakad av byggfirma?

2019-05-22 i Skadestånd på grund av avtalsbrott
FRÅGA |HejVi genomförde en takomläggning (papptak) i juli 2018 och i början februari 2019 uppstod en läckage, vilket innebar att stora delar av över- och undervåningen blev vattenskadat.Takfirman har utfört ett felaktigt arbete och tar på sig ansvaret, takfirmans försäkringsbolag reglerar skadan, samtidigt rekommenderades ett byggföretag.Vårat försäkringsbolag (TH) har tydligt markerat för oss att detta skall regleras via takfirmans ansvarsförsäkring.Du har takfirman fått en offert på arbetet och där det tydligt vilken kostnad som försäkringsbolaget (takfirman) skall reglera.Det finns även ett åldersavdrag (ÅA), har nu haft en diskussion med takfirman ochhan hävdar att jag skall stå för ÅA, kan tycka att det är lite konstigt.Ser detta som skadeståndsärende och vad jag förstår skall ÅA belasta på takfirman.Det troliga är att vi kommer hamna i en juridisk process och då får jag återkomma.Min fråga är nu hur vem skall ta ÅA och hur ser ni på detta, tacksam för svar.
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumTillämpliga lagrum gällande försäkringar finns i Försäkringsavtalslagen (FaL). När det rör sig om just försäkringar är det ofta så att man måste gå till försäkringsavtalet och se vad som står där eftersom FaL till stor del är dispositiv och är öppen för att avtal sluts mellan parterna enligt egna förhandlade villkor. Det finns dock vissa grundbestämmelser i lagen som ska följas.ÅldersavdragDet är vanligt att försäkringsbolag, utöver självrisken, räknar in åldersavdrag till den summa som du som konsument själv får stå för. Åldersavdrag görs både på kostnad på material och arbete vid reparation av uppkommen skada. Försäkringen täcker enbart kostnader för att återställa de delar som blev fuktskadade och då till det skick de befann sig i vid skadetillfället. Jag förutsätter att över- och undervåningen inte var i absolut nyskick vid läckaget, varför det görs ett åldersavdrag mellan förevarande skick och nyskick, 6 kap 1 § FaL. Det finns beräkningar för hur stort åldersavdraget ska vara beroende på hur gammal egendomen är och vilken typ av egendom det rör sig om.Detta innebär således att det är ni som konsument som får stå för åldersavdraget eftersom er över- och undervåning efter reparationen kommer vara i bättre skick än tidigare. AvslutningJag hoppas att du fick svar på din fråga och skulle det vara så att du har någon följdfråga eller behöver mer hjälp i form av anlitande av en av våra jurister är det bara att höra av dig till mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!Vänligen

Skadestånd baserat på säljarens eventuella förlust på grund av avtalsbrott, skyldighet för skadelidande att begränsa skadan

2019-04-07 i Skadestånd på grund av avtalsbrott
FRÅGA |Min mormor & morfar, som är över 80 år, har skrivit kontrakt på en bostadsrätt. Efter detta har de insett att de inte kommer att orka med en flytt. Vad blir det för konsekvenser av att bryta kontraktet? Kontraktet nämner bla skadestånd baserat på skillnaden i det slutgiltiga försäljningspriset. Kan säljaren acceptera ett underpris därmed hålla mormor & morfar ersättningsskyldig för obegränsat belopp?
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Det korta svaret är att säljaren inte kan göra så. Som allmän princip i skadeståndssammanhang gäller att den skadelidande är skyldig att vidta rimliga åtgärder för att begränsa storleken på sin skada. Det innebär i det här konkreta fallet att säljaren måste vidta rimliga åtgärder för att få bostadsrätten såld till ett marknadsmässigt pris. Om säljaren exempelvis säljer av bostadsrätten för hälften av vad jämförbara bostadsrätter säljer för så är det uppenbart att säljaren inte vidtagit rimliga åtgärder för att begränsa sin skada. I ett sådant fall kan inte säljaren kräva hela mellanskillnaden i skadestånd.Det går inte att slå fast någon exakt gräns för hur lågt säljaren får gå utan att anses ha brustit i sin skyldighet att begränsa skadan. Ytterst handlar det om hur marknaden för bostadsrätter ser ut. Om det kan sägas vara förhållandevis enkelt att hitta en annan köpare som är villig att betala ett jämförbart pris är säljaren i princip skyldig att göra detta. Men visar det sig att det är omöjligt att sälja bostadsrätten för mer än exempelvis 80% av ursprungspriset så kan detta godtas. Allt handlar ytterst om huruvida säljaren kan sägas ha vidtagit rimliga åtgärder för att begränsa skadan.Med vänliga hälsningar

Min förhyrda parkering har omskyltats och jag har fått böter. Vad ska jag göra?

2019-03-08 i Skadestånd på grund av avtalsbrott
FRÅGA |Mitt företag hyr en parkeringsplats, nr 28, vid ett företagscenter. Vi har ett skriftligt och undertecknat kontrakt på denna plats. Utan förvarning skyltar man om och anger att min plats är ledig för "Besökande, avgift".Vilken rättslig åtgärd kan jag vidtaga i detta kontraktsbrott? Nu har jag fått en bot på 450,- när jag stod på min plats. Kan jag rikta rättsliga krav mot Q-park som kräver mig på "kontrollavgift" på min förhyrda P-plats?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga hyr du en parkeringsplats på ett företagscenter. Du har kontrakt för parkeringen med ett företag, som sedan valt att skylta om den till en besökandeparkering mot avgift. Omskyltningen har lett till dels att du inte kan nyttja parkeringen du hyr, dels att du erhållit en felparkeringsavgift. Du undrar därför vad du kan göra avseende kontraktsbrottet och om du kan rikta några krav mot Q-Park som utdelat kontrollavgiften.Jag utgår i mitt svar från att du hyr parkeringen av ett företag (nedan kallat Företaget) och att du inte hyr den av Q-Park. Min utgångspunkt är att Q-Park är anlitad för att efterse eventuella felparkeringar.Rättsliga åtgärder avseende omskyltningen av parkeringenDå du har ett kontrakt med Företaget avseende parkeringsplatsen är mitt förslag att du i första hand går igenom vad som står i avtalet. I avtalet kan finnas avtalat om hur länge det löper, hur lång uppsägningstid ni avtalat etc. Det kan vara en god idé att säkerställa att du inte missat något i ert avtal och att du hyrt parkeringsplatsen endast till ett visst datum.Om det däremot finns ett avtal om parkeringsplats och det skett ett avtalsbrott kan Företaget bli skadeståndsskyldigt i förhållande till dig enligt s.k. inomobligatoriskt skadeståndsansvar. Den uppkomna skadan i sådana situationer är oftast en ren förmögenhetsskada, innebärande en ekonomisk skada som uppkommit utan samband med person- eller sakskada. Huvudregeln i svensk skadeståndsrätt är att ren förmögenhetsskada leder till skadestånd endast när brott har begåtts. I den inomobligatoriska skadeståndsrätten ersätts däremot ren förmögenhetsskada helt oberoende av om den har vållats genom ett brottsligt förfarande. Den avtalspart som orsakar sin motpart skada förväntas svara för sina handlingar så länge ansvarsförutsättningarna är uppfyllda. I ansvarsförutsättningarna ingår först och främst att det ska finnas ett orsakssamband mellan skadelidande handling och den skada som uppstått. I avtalsförhållanden föreligger i de flesta fall ett orsakssamband mellan handling och skada i och med att avtalet förpliktigar parterna i förhållande till varandra. Utöver orsakssambandet krävs att det ska föreligga adekvans mellan handling och skada. Med andra ord, sambandet mellan avtalsbrott och skada ska ha varit tillräckligt nära. I ditt fall föreligger det en ekonomisk skada, dels för den kontrollavgift du tilldelats dig, dels för att du inte kan nyttja parkeringen du hyr och att du därför får betala för att använda en annan parkering. Du kan vända dig mot din avtalspart och kräva ersättning för kontrollavgiften och eventuella andra parkeringsavgifter du får erlägga under tiden du inte kan nyttja din parkeringsplats. Det bästa är om parkeringen omskyltas så du kan nyttja den i enlighet med avtalet ni har. Om så inte sker kan du även begära skadestånd för det du betalt och har kvar samt de kostnader det kan kosta dig att du får hyra en dyrare parkering under uppsägningstiden.Rättsliga åtgärder i förhållande till Q-ParkSom jag tolkar din fråga är det inte Q-Park du har något avtal med och Q-Park har endast utdelat en kontrollavgift utifrån vad ålagts dem enligt avtal. Därför kan du inte vända dig med något krav mot Q-Park. Du bör betala kontrollavgiften till Q-Park, för att undgå inkassokrav, och sedan kräva betalt för den av din avtalspart (se ovan).Undantaget är om det är Q-Park du ursprungligen hyr parkeringsplatsen av, då gäller vad som redogjorts för enligt ovan.Sammanfattning och rådEftersom det finns ett avtal mellan dig och Företaget avseende parkeringsplatsen är det mycket som talar för att det skett ett avtalsbrott. Ett avtalsbrott kan resultera i en skadeståndsskyldighet för uppkomna skador. I ditt fall föreligger det en ekonomisk skada i form av kontrollavgiften du tilldelats men även i form av att du får betala parkeringsavgift för att du inte kan använda din parkeringsplats.Min rekommendation är att du först och främst går igenom vad som står i ert avtal avseende uppsägningstid och hyrestid. Om avtalet inte löpt ut bör du vända dig till din avtalspart och påtala att parkeringsplatsen är omskyltad så du inte kan nyttja den, att de begått ett avtalsbrott genom omskyltningen och att du begär skadestånd för de kostnader som uppkommit. Kom ihåg att spara alla kvitton på parkeringsavgifter du måste erlägga och kvitto på betalning för kontrollavgiften.Ditt första steg bör vara att kontakta Företaget du hyr parkeringsplats av och framställa kraven enligt ovan. Förhoppningsvis kan det redan i det skedet lösa sig genom att ni kommer överens. Om det inte räcker kan det vara en idé att gå vidare med hjälp av en jurist som går igenom ert kontrakt och även för din talan om så behövs. Jag kommer att ringa dig på måndag, den 11 mars, klockan 9.00 för en uppföljning av svaret då vi kan prata vidare om det. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om tiden inte fungerar för dig är du varmt välkommen att dessförinnan återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se, så bokar vi en annan tid.Med vänliga hälsningar,

En fullmäktige kan inte redovisa för vad som hänt med huvudmannens tillgångar. Har huvudmannen rätt till skadestånd?

2018-09-29 i Skadestånd på grund av avtalsbrott
FRÅGA |Hej, en vän till mig som suttit av ett straff gav sin pappa fullmakt att sköta hans ekonomi under fängelsetiden.Han hade bil,båt mc och en stor summa pengar. Efter avtjänat sitt straff kan nu hans pappa INTE redovisa vart pengarna från försäljningen av fordonen samt pengarna på bankkontot tagit vägen. Han har avslutat alla abonnemang mm. Och såklart betalat dem i förtid. Resten av pengarna är spårlöst försvunna. Inga kvitton finns överhuvudtaget! Har hamnt hos KF pga att skadeståndet inte blivit betalt enligt ö k. Pappa säger att han bet. Men går det att spåra? Vad gör han nu? Stämmer sin pappa för förskingring? Eller hur ska han agera?
Elias Olsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns två aspekter av din fråga. Dels den civilrättsliga, som behandlar de avtals- och skadeståndsrättsliga relationerna mellan Pappan och Kompisen, dels den straffrättsliga, som behandlar Pappans eventuella straffansvar. De två är viktiga att hålla isär. Har Kompisen rätt till skadestånd? Den som agerar som fullmäktig (Pappan) åt någon är en s k syssloman, och har som sådan en plikt att vårda och sörja för huvudmannens (Kompisens) intressen. Om sysslomannen brister i det ansvaret, exempelvis genom att utnyttja sitt uppdrag för att gagna sig själv eller genom vårdslöshet skadar huvudmannen, kan han hållas skadeståndsrättsligt ansvarig. (18 kap. 3 § handelsbalken). Det är uppenbart att Kompisen har lidit en skada. När han överlät åt Pappan att tillvarata hans ekonomiska intressen fanns ansenliga tillgångar på bank liksom vissa fordon. Idag saknas både tillgångarna och fordonen. Förlusten utgör skadan. Även om Kompisen inte känner till orsaken till varför det saknas tillgångar – och därför inte heller kan bevisa att Pappan faktiskt brustit i sin omsorg – har han goda möjligheter att vinna framgång i domstol. Enligt den s k bevissäkringsprincipen har den part med bäst möjlighet att bevisa något också bevisbördan därför. I ert fall är det ju uppenbart så, att Kompisen haft i princip obefintliga möjligheter att samla bevisning från fängelset, medan Pappan – som hela tiden haft kontroll över bankkontona och fordonen – har överlägsna möjligheter att nysta ut vad som hänt. Pappan har därför bevisbördan. Det räcker i så fall med att din kompis bevisar att han lidit skada (se stycket ovan) och påstår att det skett på grund av Pappans vårdslöshet. Pappan måste bevisa att han inte orsakat skadan genom vårdslöshet, något som är osannolikt att han lyckas med om han inte genom kvitton och transaktionshistorik kan visa var pengarna tagit vägen. Kompisen kan alltså ansöka om stämning i domstol om att Pappan ska förpliktas utge ersättning för bankmedlen och fordonen. Kan Pappan hållas straffrättsligt ansvarig? Du skrev om att stämma Pappan för förskingring. Som jag förklarat ovanför ska Kompisen istället ansöka om stämning för skadestånd. Försinkning är ett brott och sådana ankommer i regel på åklagare att utreda och åtala. Det är sannolikt att Pappan gjort sig skyldig till brottet trolöshet mot huvudman (10 kap. 5 § brottsbalken). Han har haft i uppdrag att sköta Kompisens ekonomiska angelägenheter, missbrukat förtroendet och därigenom åsamkat Kompisen skada. Straffskalan för brottet sträcker sig från böter till fängelse i två år. Vad kan ni göra nu? Jag rekommenderar att ni ansöker om stämning mot Pappan för att utfå ersättning för den skada han orsakat. Kompisen kan också överväga om han vill polisanmäla sin pappa för trolöshet mot huvudman. Ni kan läsa mer om att skriva en stämningsansökan här. Önskar ni vidare juridisk rådgivning och hjälp i en eventuell skadeståndsprocess rekommenderar jag att ni anlitar en jurist. Du är hjärtligt välkommen att kontakta mig via Elias.Olsson@Lawline.se ifall ni vill komma i kontakt med någon av våra duktiga jurister eller om du har frågor kring mitt svar.Bästa hälsningar,