Min förhyrda parkering har omskyltats och jag har fått böter. Vad ska jag göra?

2019-03-08 i Skadestånd på grund av avtalsbrott
FRÅGA |Mitt företag hyr en parkeringsplats, nr 28, vid ett företagscenter. Vi har ett skriftligt och undertecknat kontrakt på denna plats. Utan förvarning skyltar man om och anger att min plats är ledig för "Besökande, avgift".Vilken rättslig åtgärd kan jag vidtaga i detta kontraktsbrott? Nu har jag fått en bot på 450,- när jag stod på min plats. Kan jag rikta rättsliga krav mot Q-park som kräver mig på "kontrollavgift" på min förhyrda P-plats?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga hyr du en parkeringsplats på ett företagscenter. Du har kontrakt för parkeringen med ett företag, som sedan valt att skylta om den till en besökandeparkering mot avgift. Omskyltningen har lett till dels att du inte kan nyttja parkeringen du hyr, dels att du erhållit en felparkeringsavgift. Du undrar därför vad du kan göra avseende kontraktsbrottet och om du kan rikta några krav mot Q-Park som utdelat kontrollavgiften.Jag utgår i mitt svar från att du hyr parkeringen av ett företag (nedan kallat Företaget) och att du inte hyr den av Q-Park. Min utgångspunkt är att Q-Park är anlitad för att efterse eventuella felparkeringar.Rättsliga åtgärder avseende omskyltningen av parkeringenDå du har ett kontrakt med Företaget avseende parkeringsplatsen är mitt förslag att du i första hand går igenom vad som står i avtalet. I avtalet kan finnas avtalat om hur länge det löper, hur lång uppsägningstid ni avtalat etc. Det kan vara en god idé att säkerställa att du inte missat något i ert avtal och att du hyrt parkeringsplatsen endast till ett visst datum.Om det däremot finns ett avtal om parkeringsplats och det skett ett avtalsbrott kan Företaget bli skadeståndsskyldigt i förhållande till dig enligt s.k. inomobligatoriskt skadeståndsansvar. Den uppkomna skadan i sådana situationer är oftast en ren förmögenhetsskada, innebärande en ekonomisk skada som uppkommit utan samband med person- eller sakskada. Huvudregeln i svensk skadeståndsrätt är att ren förmögenhetsskada leder till skadestånd endast när brott har begåtts. I den inomobligatoriska skadeståndsrätten ersätts däremot ren förmögenhetsskada helt oberoende av om den har vållats genom ett brottsligt förfarande. Den avtalspart som orsakar sin motpart skada förväntas svara för sina handlingar så länge ansvarsförutsättningarna är uppfyllda. I ansvarsförutsättningarna ingår först och främst att det ska finnas ett orsakssamband mellan skadelidande handling och den skada som uppstått. I avtalsförhållanden föreligger i de flesta fall ett orsakssamband mellan handling och skada i och med att avtalet förpliktigar parterna i förhållande till varandra. Utöver orsakssambandet krävs att det ska föreligga adekvans mellan handling och skada. Med andra ord, sambandet mellan avtalsbrott och skada ska ha varit tillräckligt nära. I ditt fall föreligger det en ekonomisk skada, dels för den kontrollavgift du tilldelats dig, dels för att du inte kan nyttja parkeringen du hyr och att du därför får betala för att använda en annan parkering. Du kan vända dig mot din avtalspart och kräva ersättning för kontrollavgiften och eventuella andra parkeringsavgifter du får erlägga under tiden du inte kan nyttja din parkeringsplats. Det bästa är om parkeringen omskyltas så du kan nyttja den i enlighet med avtalet ni har. Om så inte sker kan du även begära skadestånd för det du betalt och har kvar samt de kostnader det kan kosta dig att du får hyra en dyrare parkering under uppsägningstiden.Rättsliga åtgärder i förhållande till Q-ParkSom jag tolkar din fråga är det inte Q-Park du har något avtal med och Q-Park har endast utdelat en kontrollavgift utifrån vad ålagts dem enligt avtal. Därför kan du inte vända dig med något krav mot Q-Park. Du bör betala kontrollavgiften till Q-Park, för att undgå inkassokrav, och sedan kräva betalt för den av din avtalspart (se ovan).Undantaget är om det är Q-Park du ursprungligen hyr parkeringsplatsen av, då gäller vad som redogjorts för enligt ovan.Sammanfattning och rådEftersom det finns ett avtal mellan dig och Företaget avseende parkeringsplatsen är det mycket som talar för att det skett ett avtalsbrott. Ett avtalsbrott kan resultera i en skadeståndsskyldighet för uppkomna skador. I ditt fall föreligger det en ekonomisk skada i form av kontrollavgiften du tilldelats men även i form av att du får betala parkeringsavgift för att du inte kan använda din parkeringsplats.Min rekommendation är att du först och främst går igenom vad som står i ert avtal avseende uppsägningstid och hyrestid. Om avtalet inte löpt ut bör du vända dig till din avtalspart och påtala att parkeringsplatsen är omskyltad så du inte kan nyttja den, att de begått ett avtalsbrott genom omskyltningen och att du begär skadestånd för de kostnader som uppkommit. Kom ihåg att spara alla kvitton på parkeringsavgifter du måste erlägga och kvitto på betalning för kontrollavgiften.Ditt första steg bör vara att kontakta Företaget du hyr parkeringsplats av och framställa kraven enligt ovan. Förhoppningsvis kan det redan i det skedet lösa sig genom att ni kommer överens. Om det inte räcker kan det vara en idé att gå vidare med hjälp av en jurist som går igenom ert kontrakt och även för din talan om så behövs. Jag kommer att ringa dig på måndag, den 11 mars, klockan 9.00 för en uppföljning av svaret då vi kan prata vidare om det. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om tiden inte fungerar för dig är du varmt välkommen att dessförinnan återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se, så bokar vi en annan tid.Med vänliga hälsningar,

En fullmäktige kan inte redovisa för vad som hänt med huvudmannens tillgångar. Har huvudmannen rätt till skadestånd?

2018-09-29 i Skadestånd på grund av avtalsbrott
FRÅGA |Hej, en vän till mig som suttit av ett straff gav sin pappa fullmakt att sköta hans ekonomi under fängelsetiden.Han hade bil,båt mc och en stor summa pengar. Efter avtjänat sitt straff kan nu hans pappa INTE redovisa vart pengarna från försäljningen av fordonen samt pengarna på bankkontot tagit vägen. Han har avslutat alla abonnemang mm. Och såklart betalat dem i förtid. Resten av pengarna är spårlöst försvunna. Inga kvitton finns överhuvudtaget! Har hamnt hos KF pga att skadeståndet inte blivit betalt enligt ö k. Pappa säger att han bet. Men går det att spåra? Vad gör han nu? Stämmer sin pappa för förskingring? Eller hur ska han agera?
Elias Olsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns två aspekter av din fråga. Dels den civilrättsliga, som behandlar de avtals- och skadeståndsrättsliga relationerna mellan Pappan och Kompisen, dels den straffrättsliga, som behandlar Pappans eventuella straffansvar. De två är viktiga att hålla isär. Har Kompisen rätt till skadestånd? Den som agerar som fullmäktig (Pappan) åt någon är en s k syssloman, och har som sådan en plikt att vårda och sörja för huvudmannens (Kompisens) intressen. Om sysslomannen brister i det ansvaret, exempelvis genom att utnyttja sitt uppdrag för att gagna sig själv eller genom vårdslöshet skadar huvudmannen, kan han hållas skadeståndsrättsligt ansvarig. (18 kap. 3 § handelsbalken). Det är uppenbart att Kompisen har lidit en skada. När han överlät åt Pappan att tillvarata hans ekonomiska intressen fanns ansenliga tillgångar på bank liksom vissa fordon. Idag saknas både tillgångarna och fordonen. Förlusten utgör skadan. Även om Kompisen inte känner till orsaken till varför det saknas tillgångar – och därför inte heller kan bevisa att Pappan faktiskt brustit i sin omsorg – har han goda möjligheter att vinna framgång i domstol. Enligt den s k bevissäkringsprincipen har den part med bäst möjlighet att bevisa något också bevisbördan därför. I ert fall är det ju uppenbart så, att Kompisen haft i princip obefintliga möjligheter att samla bevisning från fängelset, medan Pappan – som hela tiden haft kontroll över bankkontona och fordonen – har överlägsna möjligheter att nysta ut vad som hänt. Pappan har därför bevisbördan. Det räcker i så fall med att din kompis bevisar att han lidit skada (se stycket ovan) och påstår att det skett på grund av Pappans vårdslöshet. Pappan måste bevisa att han inte orsakat skadan genom vårdslöshet, något som är osannolikt att han lyckas med om han inte genom kvitton och transaktionshistorik kan visa var pengarna tagit vägen. Kompisen kan alltså ansöka om stämning i domstol om att Pappan ska förpliktas utge ersättning för bankmedlen och fordonen. Kan Pappan hållas straffrättsligt ansvarig? Du skrev om att stämma Pappan för förskingring. Som jag förklarat ovanför ska Kompisen istället ansöka om stämning för skadestånd. Försinkning är ett brott och sådana ankommer i regel på åklagare att utreda och åtala. Det är sannolikt att Pappan gjort sig skyldig till brottet trolöshet mot huvudman (10 kap. 5 § brottsbalken). Han har haft i uppdrag att sköta Kompisens ekonomiska angelägenheter, missbrukat förtroendet och därigenom åsamkat Kompisen skada. Straffskalan för brottet sträcker sig från böter till fängelse i två år. Vad kan ni göra nu? Jag rekommenderar att ni ansöker om stämning mot Pappan för att utfå ersättning för den skada han orsakat. Kompisen kan också överväga om han vill polisanmäla sin pappa för trolöshet mot huvudman. Ni kan läsa mer om att skriva en stämningsansökan här. Önskar ni vidare juridisk rådgivning och hjälp i en eventuell skadeståndsprocess rekommenderar jag att ni anlitar en jurist. Du är hjärtligt välkommen att kontakta mig via Elias.Olsson@Lawline.se ifall ni vill komma i kontakt med någon av våra duktiga jurister eller om du har frågor kring mitt svar.Bästa hälsningar,

Skadestånd på grund av spridande av personuppgifter

2018-08-01 i Skadestånd på grund av avtalsbrott
FRÅGA |Vi är en liten städfirma (aktiebolag). En av våra företagskunder vill med anledning av GDPR att vi ska skriva på ett sekretessavtal eftersom vi vistas i deras lokaler när vi städar och då riskerar att se känslig information. Avtalet de vill ha är utformat så att vårt skadestånd till dem, ifall vi skulle sprida känslig information som skadar dem, skulle motsvara den uppkomna skadan. Det innebär i praktiken att beloppet skulle kunna bli hur högt som helst. Mina frågor är: Behövs ett sådant avtal verkligen? Räcker inte lagen? Vi blir ju ansvariga i vilket fall som helst. Hamnar bevisbördan på oss om vi har ett avtal? Om vi undertecknar ett avtal, vad kan anses som ett rimligt skadeståndsbelopp? Tack på förhand!
Rebecca Lundmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dataskyddsförordningen, eller GDPR, syftar till att skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter, särkilt skyddet av enskildas personuppgifter. Regleringen avser framförallt företags och organisationers behandling av personuppgifter (se artikel 1-3). I artikel 4 definieras behandling som innebär"en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring"Enligt min uppfattning behandlar ni som städare på företaget inte några personuppgifter. Skulle ni läcka ut personuppgifter skulle det vara företaget, som behandlar personuppgifterna, som blir ansvariga för den skada som uppstår. Detta eftersom att de är ansvariga för att personuppgifterna ska behandlas varsamt. Det avtalet som företaget vill ingå med er syftar därför till att företaget ska undgå att betala skadestånd för sådan skada som ni kan orsaka, eftersom det utan ett avtal, oavsett vem som sprider uppgifterna, kommer vara de som står ansvariga. Gällande bevisbörda gäller normalt att den som påstår något har bevisbördan för sitt påstående. Detta innebär alltså att om företaget skulle påstå att in orsakat skada genom att sprida personuppgifter måste de lägga fram tillräckliga bevis för att det är så. Denna konstruktion syftar till att man inte ska bli, t.ex. skadeståndsansvarig, för att man inte kunnat bevisa att man är oskyldig. Det har ansetts vara mer logiskt att man inte ska vara skyldig om motsatsen inte kunnat bevisats. Hur ni avtalar er emellan är dock en annan sak, då det är möjligt för er att avtala hur ni vill. Dock skulle ett avtalsvillkor där ni har bevisbördan eventuellt kunna anses vara oskäligt, om ert företag är mindre än det företag ni är anställda av. Det är svårt att säga något om vad som är ett skäligt belopp. Skadeståndsrättsligt gäller dock principiellt att den som orsakar skada ska försätta den skadelidande i samma situation som den var i innan skadan uppstod. Detta innebär att den som orsakar skadan normalt får betala ett belopp som motsvarar uppkommen skada. Om ni orskar skada är det därmed inte helt orimligt att ni får stå för den skada som ni orsakat. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vem ansvarar för skador på en uthyrd buss?

2018-04-16 i Skadestånd på grund av avtalsbrott
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga om hur man ska lösa det här. Jag är med i en elevkår och vi anordnade en fest. Vi hade hyrt 3 abonnerade bussar, påvägen hem så var det 3 personer (1 person per buss) som spydde i bussen. Bussföretaget gav oss en böter på 5k per buss alltså 15k totalt. Vi har ej de pengarna och vi undrar vi ska lösa det? Är det dem oansvariga som spydde som ska betala då?
Johanna Lindström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ni abonnerade bussarna slöts ett hyresavtal mellan bussuthyraren och er elevkår som avtalsparter. Hyresavtalet är bindande enbart för avtalsparterna och beskriver de rättigheter och skyldigheter avtalsparterna har kommit överens om gäller dem emellan. Utan att veta vad som står mer exakt i avtalet antar jag att det finns en avtalsbestämmelse som säger att den som hyr bussarna ska ersätta eventuella skador som uppkommer under uthyrningen (och som inte beror på uthyraren själv). Enligt en allmän skadeståndsrättslig princip har bussföretaget som skadelidande en skyldighet att begränsa sin egen skada. Vad det innebär är att bussföretaget inte har rätt till mer ersättning av er än vad som motsvarar den skada ni har orsakat. Om ni upplever att bussföretaget kräver mer pengar av er än vad som är skäligt för att ersätta skadorna på bussarna, och ni inte har avtalat om 5 000 kr som ett fast ersättningsbelopp för skador, kan ni ha rätt att bara ersätta bussföretaget för de kostnader som ska anses befogade. Jag skulle råda er att be om en kostnadsspecifikation från bussföretaget och utifrån den avgöra om det finns anledning att hävda att ersättningskraven är oskäliga.Att hyresavtalet är bindande enbart för avtalsparterna innebär att de som spydde i bussen inte enligt avtalet har någon skyldighet att betala böterna, eftersom de inte har tagit på sig ett ansvar gentemot bussföretaget. De inblandade kan givetvis på frivillig basis bidra till att betala ersättningen till bussföretagen, men den som skrev på hyresavtalet är den som är skyldig att följa det.Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Vänligen,

Kan jag kräva att restaurangen ersätter mig för allergisk reaktion?

2018-10-21 i Skadestånd på grund av avtalsbrott
FRÅGA |Vad kan man som konsument kräva när man bett om glutenfri pizza, frågar om de gör egna glutenfria pizzor då den ser annolunda ut? (Finns restauranger som gör egna glutenfria pizzor) då svaret var ja.Efter avslutad måltid frågar vi vad dem gjort, då den var riktigt god för att vara glutenfri. Då de svara att vi inte fått någon glutenfri pizza..Slapp visserligen betala men problemet kan ju kvarstå i en vecka och kan komma bli hemma pga magen.
Alice Johannesson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall är skadeståndslagen (SkL) tillämplig. Du har lidit en personskadaAv 2 kap. 1 § SkL följer att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vålla personskada ska ersätta skadan.Vad krävs för att restaurangen ska bli ersättningsskyldig?För att restaurangen ska bli ersättningsskyldig krävs det dels att de handlat med uppsåt eller vårdslöshet, dels att det föreligger adekvat kausalitet. Med detta menas att det ska finnas ett orsakssamband mellan handlingen och skadan.Att du har blivit serverad en pizza innehållande gluten, trots at du bett om en utan, måste anses som att restaurangen agerat vårdslöst. I ditt fall måste det dessutom anses stå helt klart att dina komplikationer uppstått till följd av att du serverats en pizza innehållande gluten, varför kravet på adekvat kausalitet är uppfyllt. Vad omfattar ersättningen?Ersättning för personskada omfattar:1.sjukvårdskostnader (5 kap. 1 § 1p. SkL),2.inkomstförlust (5 kap. 1 § 2p. SkL), och3.sveda och värk (5 kap. 1 § 3p. SkL) dvs. fysiskt och psykiskt lidande som skadan har fört med sigI ditt fall är det troligen mest aktuellt att kräva ersättning för sveda och värk samt inkomstförlust om dina komplikationer medfört att du inte kunnat gå till jobbet.Hoppas att det var svar på din fråga!Vänligen,

Min vän lånade en sak av mig och sålde den sedan utan tillåtelse. Vad har jag för rätt?

2018-08-26 i Skadestånd på grund av avtalsbrott
FRÅGA |HejEn vän lånade ett avgassystem av mig till sin motorcykel.Nu när jag bad om att få tillbaka det fick jag veta att motorcykeln är såld med mitt avgassystem på.Jag har sagt att jag vill ha tillbaka avgassystemet alternativt 5000kr som jag skulle ha sålt det för men får inget svar ifrån honom.Vad kan jag göra i den här situationen?
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I detta fall bör du vända dig till din vän för att hävda din rätt. Din situation aktualiserar ingen särskild lagstiftning utan handlar om att du aldrig överlämnade äganderätten till ett föremål som nu har frånhänts dig.Kan det röra sig om ett brott?Jag vill dock inleda med att redogöra för vilket brott det kan röra sig om i det här fallet.När du överlämnade avgassystemet till din vän gjorde du det med avsikten att du skulle behålla ägandet till avgassystemet men att din vän under en viss tid skulle låna det. Jag antar att du även på något sätt uttryckte att det handlade om ett lån och inte en gåva, antingen genom vad du sa eller genom hur du handlade.Detta innebär att din vän innehade avgassystemet med begränsade rättigheter. När man lånar något har man ju inte rätt att göra vadsomhelst med objektet, som att förstöra det eller sälja det.Denna situation är något som typiskt sätt kan utgöra brottet antingen förskingring eller olovligt förfogande enligt brottsbalken 10 kap 1 respektive 4 §. Enligt brottsbeskrivningen begår den person förskingring som:"Om någon, som på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning fått egendom i besittning för annan med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för denna, genom att tillägna sig egendomen eller annorledes åsidosätter vad han har att iakttaga för att kunna fullgöra sin skyldighet, dömes, om gärningen innebär vinning för honom och skada för den berättigade, för förskingring till fängelse i högst två år."I detta fall har din vän lånat ditt avgassystem och under lånetiden försålt det till en annan person. Detta kan alltså utgöra brottet förskingring eller alternativt olovligt förfogande och du kan anmäla din vän för det eller i varje fall konfrontera honom med det.På vilken grund kan du kräva ersättning?Som jag sade inledningsvis är det din vän som du bör vända dig till. Jag förmodar att den person som köpte motorcykeln inte hade någon aning om att avgassystemet inte tillhörde försäljaren.Det du då kan göra är att kräva ersättning av din vän istället för att kräva tillbaka avgassystemet.Juridiskt sett bör situationen ses som att ni haft ett avtal om lån mellan er. Avtalet har inneburit att din vän kostnadsfritt under viss tid fått låna avgassystemet och att du därefter skulle få tillbaka det. Därmed har din vän brutit mot ert avtal och att han orsakat dig ekonomisk skada.Detta innebär att du kan kräva din vän på ersättning för avgassystemet på den juridiska grunden antingen, att han brutit mot ert låneavtal och orsakat dig ekonomiskt skada genom att inte återställa objektet som han lånat, eller att han genom uppsåtligt brott orsakat dig skada (se skadeståndslagen 2 kap 1 §).Det finns alltså minst två juridiska grunder för dig att kräva honom på ersättning för avgassystemet.Hur kan du hävda din rätt?Det första du bör göra är att vända dig direkt till din vän och konfrontera honom med det här och hävda din rätt.Om han inte direkt går med på att ersätta dig bör du snarast anskaffa bevis för omständigheterna i ditt fall. Med det menas att du bör samla bevis som kan visa på att du ägt ett avgassystem och att du lånat ut det till honom (t.ex. kvitto på avgassystemet eller motorcykeln den ursprungligen tillhörde), bilder, vittnen, kontoutdrag etc.Anledningen till att du bör samla bevis är att om din vän inte frivilligt går med på att ersätta dig, kan du behöva stämma honom, då det är det enda sättet att tvinga honom till att ersätta dig.Eftersom att beloppet som står på spel är under ett halvt prisbasbelopp (alltså under 22 750 kr) riskerar du inte att behöva betala stora rättegångskostnader om du skulle förlora i domstol (se rättegångsbalken 1 kap 3 d § och 18 kap 8 a §), utan endast rättslig rådgivning för en timma och vissa eventuella mindre merkostnader för motparten. Om du vinner har du istället rätt till detsamma från motparten. Om du har tillräckliga bevis för att visa det som du här hävdat i din fråga ska du definitivt ha rätt till ersättning för avgassystemet och vissa andra merkostnader.Om du planerar att stämma din vän på ersättningen rekommenderar jag att du tar hjälp av en professionell jurist på Lawlines juristbyrå för att utforma din stämningsansökan och din talan i domstol.Jag hoppas dock att det räcker att du förklarar för din vän hur det rättsligt ligger till i denna situation och att han då förstår att han gör bäst i att ersätta dig på en gång. Det som han gjort är både olagligt och djupt oförskämt.Jag hoppas även att du fått svar på din fråga. Tveka inte att ställa en ny fråga eller att kommentera nedan om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Komplikationer efter linsbyte hos privat vårdgivare: skadestånd?

2018-07-31 i Skadestånd på grund av avtalsbrott
FRÅGA |HejHar opererat mina ögon på Memira för att slippa glasögonen. Vid undersökningenförsäkrade de att kunde korrigera min syn. Efter första operation då de gjorde linsbyte fick jag jättestora bekymmer med skuggor och ljusfenomen som var väldigt påfrestande. Mörkerkörning var nästan omöjlig. Sökte hjälp hos de och med mång om och men erkände de att jag inte klarar av de linjer som jag har fått inopererade och att de måste bytas ut. Fick opererat först ett öga då jag åkte från Skåne till Göteborg för att opereras. Det andra ögat blev opererat efter några månader och då fick jag "tjata" eftersom de tycke att jag kunde klara mig så som det var. När de skulle byta ut linser försäkrade de att skuggorna skulle försvinna men att jag fick använda läsglasögon. Jag ställdes då att välja mellan pest och kollera. Jag valde klart att byta linser eftersom jag klarade inte av alla dessa skuggor och ljus.Jag har nu de nya linser och skuggor har försvunnit men jag känner mig helt handikappad eftersom jag inte ser något på nära håll (linser har styrka +2). Detta ställer inte till bara vid läsning utan vad jag än gör måste jag ha läsglasögon samt att jag har fortfarande svårt vid mörkerkörning.Har jag rätt att begära skadestånd eftersom jag anser att operation har inte förändrat min syn till det bättre utan tvärtom.Med vänlig hälsning,Ksenija Zindovic
Martin Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!FråganFrågan som ska besvaras är huruvida skadestånd kan begäras för de problem som linsbytet inneburit.Kan skadestånd begäras?Skadeståndslagen (1972:207) (SkL) är dispositiv, dvs. den kan frångås genom ingående av avtal (1 § SkL). När privata rådgivare som Memira utför tjänster som linsbyte och andra kirurgiska ingrepp, torde det vara vanligt att papper skrivs på där patienten är medveten om de potentiella riskerna. Därmed accepterar patienten vissa komplikationer.Däremot, om inget avtal har skrivits, så blir SkL tillämplig. Då kan man med stöd av 2:1 SkL väcka en skadeståndstalan där man yrkar ersättning för, i ditt fall, personskada (se 5:1 SkL)

Att klaga på paketresor

2018-03-31 i Skadestånd på grund av avtalsbrott
FRÅGA |Jag och min gravida fru orättvist behandlad och utkastad från Vikingline terminalen i Stockholm. Jag har varit medlem i Vikingline sen 2009, och åkte deras kryssning reguljärt, och aldrig har jag blivit så orättvist behandlad.2018-03-31 17:50, jag och min ny gravida fru blev orättvist behandlad vid Vikingline checkin, bara för att vi frågade några frågor och tog lite mer tid vid säkerhetskontroll till deras kryssningsbåt Cinderella. Säkerhetsvakten kallade på hans chef, och hon frågade inte ens vad som har hänt, utan tog våran biljett, kallade på vakt och kastade ut oss. Och när jag villigt följde med till gaten, två vakter tog båda mina armar och gjorde illa mig. Undertiden min fru försökte filma och blev stoppad. Både jag och min fru är väldigt upprörd, och behandlades som kriminell, och min ny gravida fru må inte bra, både fysiskt och psykiskt efter händelsen. Kan man stämma vikingline på nåt sätt.
Hanna Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja ni kan stämma Vikingline. Eftersom att det här skedde i Stockholm gäller svensk lag. Konsumentombudsmannen har avtalat fram regler som gäller för paketresor vilket omfattar Vikinglines kryssningar. Du kan höra av dig till konsumentverket för rådgivning om hur ni ska gå tillväga. Här kan du läsa mer om hur du gör för att klaga. Förutom att höra av dig direkt till konsumentverket finns det även konsumentvägledare som hör till kommunen som kan ge rådgivning. Det de förmodligen bl.a kommer att säga är att ni måste vända er till Vikingline och försöka komma överens och om det inte går bör ni vända er till allmänna reklamationsfonden som ett andra steg.Gällande det ni har rätt till så bör ni få pengarna tillbaka för resan, men ni bör även ha rätt till skadestånd. För att få skadestånd krävs det att det kan bevisas att det var arrangören som har gjort fel. Det är svårt för mig att uttala mig om hur utgången kan se ut i det eftersom det beror på både omständigheterna och bevisläget. Om ni kan dokumentera skador bör ni försöka göra det för att underlätta bevisningen för er själva.Vänligen,