Förstörd egendom - Är skadevållaren skyldig att utge en ersättning motsvarande nypriset?

Hej Jag har haft en städfirma hos mig som skulle göra en veckostädning. Städpersonalen glömde kvar en blöt trasa på min nyinköpta mediabänk som resulterade att träslaget rest sig och bildat en fulfläck o samt en mörkaktig ring runt området. Matrialet är vit oljad Massiv, fanérad ek. Mediamöbeln är nyinköpt (1 månad gammal ) När jag köpte möbeln så var det sommar rabbatt i möbelvaruhuset på 15%. Så möbeln kostade mig 7642:- när jag köpte den. Jag har pratat med städfirman och dom går med att ersätta mediamöbeln för det priset som det står på kvittot dvs 7642:- Det är nu det uppstår ett problem, möbeln kostar idag 8990:- för mig att köpa när den inte är på rea. Jag anser att städföretaget skall ersätta mig så att jag kan köpa en ny möbel för 8990:- (finns inget åldersavdrag) men dom vägrar att gå tillmötes på det, dom anser att dom skall betala 7642:- som det står på kvittot. Men för dom pengarna som städföretaget är villiga och ersätta mig så kan jag inte köpa en ny möbel, jag blir då tvungen att själv betala 1348:- för att kunna köpa mig en ny mediamöbel fast att dom har erkänt att dom har gjort ett fel och förstört min möbel. Det måste väl vara så att dom skall ersätta mig så att jag kan köpa en ny för 8990:- 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, 

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är skadeståndslagen (SkL)

I det här fallet handlar det om en sakskada i form av skada på viss av dig ägd egendom, vilket berättigar dig till ersättning i egenskap av skadelidande. I 2 kap. 1 § SkL sägs att den som uppsåtligen (avsiktligen) eller av vårdslöshet (oaktsamhet) vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan. Det förutsätter naturligtvis att motparten, alltså städfirman, faktiskt är skadeståndsskyldig. Men utifrån ett sådant antagande, dvs. att skadeståndsskyldighet föreligger, kan följande anföras när det gäller själva beräkningen av skadeståndet (ersättningen), vilket är den fråga som, såvitt jag förstår, är tvistig mellan dig och städfirman. 

I 5 kap. 7 § SkL anges att skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för 1. sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, 2. annan kostnad till följd av skadan och 3. inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. Huvudregeln vid totalskador är att ersättning ska utgå för återanskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk. I doktrinen (den rättsvetenskapliga litteraturen) har de lärda uttalat att även nedsatt användbarhet och/eller andra liknande omständigheter kan få viss bäring i skadeståndsrättsligt hänseende, se också Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 2011 s. 576. Samma regler bör för övrigt gälla partiella sakskador.

I många fall används samma metod som försäkringsbolag ofta nyttjar, vilken bygger på att ersättning ska utgå motsvarande det faktiska nuvärdet, dvs. marknadsvärdet, eller annorlunda uttryckt; Skadeståndet ska motsvara kostnaden för att införskaffa likvärdig begagnad egendom i den sedvanliga handeln. Enligt motiven till skadeståndslagen kan båda metoderna ligga till grund för en beräkning, se prop. 1972:5 s. 580. Den metod som är mest förmånlig för den skadelidande (du) bör dock användas. Se även HD-avgörandet NJA 2015 s. 199

Jämte detta ska framhållas att om bevisning om skadans värde inte fullt ut kan läggas fram följer av 35 kap. 5 § rättegångsbalken att om det är fråga om uppskattning av en inträffad skada och full bevisning om skadan inte alls eller endast med svårighet kan föras, får rätten, dvs. domstolen, uppskatta skadan till skäligt belopp. Så får också ske om bevisningen kan antas medföra kostnader eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till skadans storlek och det yrkade skadeståndet avser ett mindre belopp. Men ovanstående kommer av förklarliga skäl endast att bli aktuellt för det fall den här frågan skulle hänskjutas till domstol. För det är givetvis fullt möjligt att låta reglera detta på på frivillig väg, alltså på avtalsrättslig väg, och då genom en förhandling mellan dig och städfirman.

Notis: HD styr rättspraxis på det här området och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammanfattningsvis kan sägas att du naturligtvis är berättigad till viss ersättning. Skadståndsskyldigheten som sådan förnekas ju inte heller av motparten. Däremot är ni inte överens om storleken på ersättningen. Mot bakgrund av ovanstående är dock min bedömning att du bara har rätt till en ersättning motsvarande kostnaden för att införskaffa en ett år gammal mediabänk. I praktiken kommer ni sannolikt att behöva räkna på någon sorts schablon. Men städfirman är inte, i vart fall inte enligt min mening, skyldig att ersätta dig med en summa motsvarande nypriset. Om det föreslagna beloppet ligger i linje med det faktiska nuvärdet är för mig omöjligt att veta. Men om du inte är nöjd med den ersättning som städfirman erbjuder dig och de inte heller är villiga att justera detta kommer du att behöva väcka en talan i domstol (i en tingsrätt som första instans), dvs. stämma städfirman. 

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av avtalsbrott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”