Kan man få ersättning för kostnaden att bygga upp sin verksamhet igen vid avtalsbrott?

FRÅGA
Min verksamhet drabbades av ett avtalsbrott där motparten slutade att utbetala ersättning enligt avtal. Verksamheten fick av den anledningen upphöra och annan part bedriver nu verksamheten vidare medan min egna verksamhet nu står utan intäkter och utan någon aktiv verksamhet. Utöver att kräva motparten på det positiva kontraktsbeloppet som skulle utgått om motparten fullföljt avtalet så ska jag nu bedöma ett belopp för skadeståndet som motparten orsakat genom agerandet. Vad jag kan läsa mig till så ska motparten kunna krävas på ett belopp som är skäligt och som försätter mig i samma situation som om avtalet följts. Men kan detta även innebära en ersättning för att bygga upp verksamheten igen? I detta fall fyra års arbete med två heltidsanställda och marknadsföring för att komma i samma position som innan avtalsbrottet skedde?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur beräknas inomkontraktuellt skadestånd?

I svensk lag saknas allmänna regler om beräkning av inomkontraktuellt skadestånd. Man är alltså hänvisad till okodifierade allmänna avtalsrättsliga principer och rättspraxis. Syftet med skadeståndet är att försätta den skadeståndsberättigade parten i samma ekonomiska ställning som om avtalet hade fullgjorts enligt sitt innehåll. Det är en logisk följd av huvudprincipen inom svensk avtalsrätt om pacta sunt servanda (avtal ska hållas) eftersom de ekonomiska förväntningar som löftet gett upphov till ska tillgodoses. Detta kallas för det positiva kontraktsintresset.

Hur bestäms det positiva kontraktsintresset?

För att bestämma det positiva kontraktsintresset får man jämföra det hypotetiska händelseförloppet — dvs. hur situationen skulle ha sett ut om den skadevållande parten inte begått kontraktsbrottet — med det verkliga händelseförloppet — dvs. hur situationen faktiskt utvecklade sig. Genom denna differens får man fram skadeståndsbeloppet. Skadeståndet ska motsvara den skadeståndsberättigade partens förlust samt de utlägg och kostnader som parten har haft med anledning av kontraktsbrottet. Skadeståndets syfte är att kompensera den skadeståndsberättigade parten för att avtalet inte har fullgjorts på riktigt sätt. Syftet är inte att bestraffa den skadevållande parten. Detta innebär att den skadeståndsberättigade normalt inte ska tjäna på att kontraktet inte fullgjorts enligt sitt innehåll.

Den skadelidande parten måste begränsa skadan

Den skadelidande parten har en skyldighet att begränsa sin skada. Som ett utflöde av denna skyldighet ska den skadelidande parten genomföra en täckningstransaktion, om det föreligger en tillgänglig marknad för de kontraktuella rättigheter som gått honom förlorad. Om skadelidande inte genomför en täckningstransaktion ska skadeståndet baseras på en s.k. abstrakt skadeståndsberäkning. Du som skadelidande är alltså skyldig att försöka begränsa skadan så mycket som möjligt genom att genast träffa nytt avtal med annan part som kan täcka din förlust, om detta är möjligt. Gör du inte detta får du inte ersättning för eventuell förlust som uppstått därefter.

Måste finnas adekvat kausalitet mellan skadan och avtalsbrottet

Begreppen kausalitet och adekvat kausalitet brukar man använda sig av för att avgöra om det finns ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan skadan och den skadevållande handlingen. Ett grundkrav för skadeståndsskyldighet är att det dels finns ett orsakssamband (kausalitet) mellan handlingen och skadan, dvs att skadan helt eller delvis uppstod på grund av handlandet, dels att denna kausalitet är tillräckligt typisk för handlandet ifråga. Man brukar prata om att det ska "ligga i farans riktning" att en sådan skada kan uppstå av ett sådant handlande. Allt för oförutsägbara indirekta skador kommer alltså inte berättiga skadestånd.

Sammanfattning och handlingsplan:

För att skadestånd ska utgå krävs alltså avtalsbrottet har orsakat en ersättningsgill skada och skadan måste uppvisa en tillräcklig närhet till avtalsbrottet uppfattat i termer av adekvans och kausalitet. Allt för abstrakta skador ersätts alltså inte. Huvudregeln vid beräkning av kontraktuella skadestånd är att den icke kontraktsbrytande parten ska kompenseras och försättas i samma ekonomiska ställning som om kontraktsbrottet inte begåtts.

För att bestämma det positiva kontraktsintresset får man jämföra det hypotetiska händelseförloppet med det verkliga händelseförloppet. Genom denna differens får man fram skadeståndsbeloppet. Skadeståndet ska motsvara den skadeståndsberättigade partens förlust samt de utlägg och kostnader som parten har haft med anledning av kontraktsbrottet. Detta innefattar bland annat förlorad inkomst, ökade utgifter, utebliven vinst och annan direkt eller indirekt förlust med anledning av avtalsbrottet.

Sammantaget är det inte uteslutet att ersättning för att bygga upp verksamheten igen kan utgå. Kravet är dock att det finns adekvat kausalitet mellan skadan och avtalsbrottet vilket innebär att du måste bevisa att avtalsbrottet orsakade att din verksamhet behövde byggas upp under fyra år. Det är även viktigt att komma ihåg att du som skadelidande är skyldig att begränsa motpartens förlust. Detta innebär att du inte kan få ersättning för skador som du hade kunnat undvika genom eget handlande. I regel blir det svårare att bevisa adekvat kausalitet mellan skadan och avtalsbrottet ju längre tid som förflutit sedan avtalsbrottet. I slutändan är det upp till domstolen att bestämma huruvida beloppet du yrkar är skäligt eller inte.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på elise.sohlberg@lawline.se. Då du har beställt telefonuppföljning kommer jag ringa upp dig imorgon, fredag den 8 januari klockan 10:00. Om den föreslagna tiden inte fungerar för din del är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post innan dess.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?