Skadeståndets storlek - Vad gäller?

Hej,

Under midsommar hyrde jag och några kompisar en stuga.

Under vistelsen råkade jag förstöra en takkrona som jag vill ersätta.

Jag har varit i kontakt med ägaren och frågat om ett pris på en ny takkrona som kan ersätta den befintliga.

Han skickade en takkrona via blocket som inte var ett dugg likt den jag råkade förstöra och priset, enligt mig, var alldeles för högt (9300kr). Han påstod även att en helt nya krona av denna sort kostar 25 000kr.

Jag har ställt frågan om hans försäkring täcker det för i så fall kunde jag stå för självrisken. Fick i svar att boendet är uthyrt av hans företag så självrisken låg på 12 500kr.

Jag ställde då frågan om han hade ett värdebevis eller dylikt som kan styrka att takronan är värd så mycket. Jag frågade även om det fanns artikelnummer eller någon beteckning/märkning som man kan använda för att söka upp lampan och se vad den är värd. Som svar fick jag att han hade köpt den av en äldre herre för ca 3-4 år sen för 12 500kr och att något sådant inte fanns.

Jag har kontaktat både företaget där vi hyrde boendet och mitt försäkringsbolag men ingen av dem kunde hjälpa mig.

Min fråga är om han kan kräva mig på den summa pengar utan att ha något som kan styrka att den är värd så mycket?

Som jag ser det kan han begära det priset och köpa en lampa för 300kr och sedan stoppa resten i fickan.

Jag skulle därför behöva lite hjälp för denna situation enligt mig är väldigt komplicerad.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är skadeståndslagen (SkL) och jordabalken (JB). Glädjande är också att du har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar varför den här skrivelsen kommer att bli ganska så kort och något generell till sin karaktär.

Enligt 12 kap. 24 § 1 st. JB ska hyresgästen under hyrestiden vårda lägenheten väl med vad där tillhör. Denne är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans eller hennes vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hushållet eller gästar honom eller henne av annan som inrymts i lägenheten eller som där utför arbete för hyresgästens räkning. Det ska framhållas att innebörden av begreppet lägenhet skiljer sig något från det vardagliga språkbruket och omfattar i det här sammanhanget även hus eller delar av ett sådant, se definitionen i 12 kap. 1 § 1 och 3 st. JB. När det gäller skadeståndets bestämmande vid uppkommen sakskada kan följande anföras. Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning. Även annan kostnad till följd av skadan ska ersättas, 5 kap. 7 § 1-2 p. SkL. Hyresvärden har dock bevisbördan för att skadan uppstått under den tid som du har nyttjat lägenheten, vilket i det här fallet och såvitt jag förstår är ostridigt, dvs. utrett och klart. Men hyresvärden behöver även styrka att det framförda ersättningsanspråket är skäligt. Utan vederhäftig dokumentation, kvitton och/eller annat dylikt är min uppfattning att du inte ska betala något initialt. Utifrån din ärendebeskrivning står det naturligtvis klart att du är ersättningsskyldig, men ägaren till stugan dikterar inte ensamt villkoren för beräkningen av skadeståndets storlek. I praktiken blir det här en ren förhandlingsfråga och den lösas med fördel på frivillig väg, allt för att undvika en oviss utgång i domstol. Men skulle frågan visa sig vara helt olöslig kommer den ändå att behöva hänskjutas dit (till en tingsrätt som första instans) om ingen utav er är villig att backa och/eller släppa ärendet. Värt att nämna är att skadeståndsskyldighet förutsätter, förutom en konstaterbar skada, att skadevållaren (du) har agerat uppsåtligt (avsiktligt) eller vårdslöst (oaktsamt) och att det föreligger adekvat kausalitet, dvs. ett påräkneligt/förutsägbart orsakssamband, jfr 2 kap. 1 § SkL. Men mer om detta när vi talas vid.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Jag är fullt medveten om att ovanstående blev en ganska så kort och allmänt hållen utredning, men den här typen av ärenden kräver som sagt ofta mer information än den som följer av din ärendebeskrivning. Låt oss därför ta allting i lugn och ro under vårt kommande telefonsamtal.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på onsdag den 28/7 kl 14.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”