Hur långtgående är en hundägares ersättningsansvar för skador uppkomna av hunden?

2021-09-29 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hejsan, Jag har två stycken jakthundar som går lösa på min inhägnade tomt. De är av en vänlig ras som dock är förmögen att skada och döda andra djur upp till ett rådjurs storlek. Emellanåt kommer det in katter på tomten som jag bedömer löper stor fara att skadas eller i värsta fall dödas av hundarna. Min fråga är vilket ansvar jag har givet att det skulle hända något inne på min tomt? Jag har ju ett strikt ägaransvar men som jag förstår det har även kattägaren ett tillsynsansvar. Kan jag bli skadeståndsskyldig om en katt skadas inne på min tomt?
Marc Linderoth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga undrar du främst vilket ansvar du som hundägare har om dina hundar skadar något eller någon på din egen tomt. Regler om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL) och tillsynsregler över hundar finns i lag om tillsyn över hundar och katter (tillsynslagen).Utgångspunkten för ett utomobligatoriskt ersättningsansvar (dvs att det råder inget avtalsförhållande mellan skadevållaren och skadelidande) är att endast den som av uppsåt eller oaktsamhet orsakar sak- eller personskada som kan bli ersättningsskyldig (2 kap. 1 § SkL). Om det däremot är en hund eller katt som orsakat skadan, gäller istället ett s k strikt ansvar för ägaren. Det innebär att en hundägares ansvar är långtgående och påverkas i regel inte av omständigheter som ägaren egentligen inte hade någon kontroll över.I lag om tillsyn över hundar och katter anges att en hundägare ska utöva tillsyn över hunden (1 § tillsynslagen). Det innebär bl a att du har ett ansvar för att djuret inte orsakar problem för omgivningen, förorsakar skador eller större olägenheter. Det kan både handla om sakskador (t ex djur, föremål) eller personskador (fysiska eller psykiska skador på människa), och andra typer av olägenheter som kan störa omgivningen, t ex som att inte hålla hunden kopplad eller att den inte genom skällande stör omgivningen. I tillsynsfrågan tar man även hänsyn till om hundrasen är av sådant slag som kräver mer tillsyn än andra hundraser, t ex om den är mer benägen till impulsiva handlingar. Om en skada skulle uppstå till följd av hundens agerande, ska hundens ägare ersätta den skadelidande (19 § tillsynslagen). Det är alltså enbart fråga om ansvar för skador på annan eller annans egendom. Om en hund orsakar skada på någon annans katt är ansvarsfrågan för katten alltså inte relevant. Ansvarsfrågan är, som ovan nämnt, strikt på så sätt att hundägaren blir ersättningsskyldig oavsett vållande. Det innebär också att ansvaret vid en skada även gäller om händelseförloppet har utspelat sig inom ett avgränsat område som tillhör hundägaren. Man gör alltså ingen skillnad i hur skadan uppsått, eller var skadan uppstått. Det relevanta spörsmålet är i regel snarare om det kan visas att det var hunden som orsakade skadan. Ersättningen kan i vissa fall jämkas, i den mening att man har rätt att kräva tillbaka pengarna, om det kan visas att skadan uppstod till följd av någon annans agerande.Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.Vänligen,

Varför ska man ha olycksfallsförsäkring? Kan jag få ersättning på annat sätt?

2021-09-27 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej jag stod ivägen för en glad hund som sprang rakt på mig. Jag fick fruktansvärd smärta i mitt finger som visade sig senare att jag hade brutit. Jag fick ha gips i fyra veckor och sjukskriven i fem veckor. Jag har en olycksfallsförsäkring men det bolaget säger att min försäkring inte gäller när jag gjort detta, trots att det var en olycka. Varför skall man ha olycksfallsförsäkring om den inte funkar när man behöver den?Mvh
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställer är givetvis befogad, men det finns inget juridiskt svar på den. Det finns varken en lag som säger att du som privatperson måste teckna en olycksfallsförsäkring eller som säger att en arbetsgivare måste erbjuda sina anställda en sådan.Varför du bör ha en olycksfallsförsäkringGenerellt är det så inom försäkringsbranschen att bedömningen som görs för att ge rätt till försäkringsersättning i dessa situationer utgår ifrån om situationen som ledde till skadan var plötslig och oförutsedd. Ofta brukar det även vara så att husdjur, såsom hundar, inte omfattas då de anses vara ägarens ansvar. Det innebär att ägaren står risken för att husdjuret orsakar skada. Det är alltså inte ovanligt att försäkringsbolag inte hjälper till med ersättning just när det rör sig om skador orsakade av djur som inte är vilda.Det finns dock ändå anledningar till att ha en olycksfallsförsäkring. Som du förstår är dock förutsättningen att själva händelsen omfattas av försäkringsbolagets villkor som du har gått med på vid tecknandet av försäkringen. Innehållet i försäkringarna varierar beroende på försäkringsbolag. Normalt kan du exempelvis få ersättning för kostnader i samband med vård, ärr efter en skada, bestående fysisk eller psykisk skada (medicinsk invaliditet), om du inte kan arbeta och arbetsoförmågan är bestående (ekonomisk invaliditet). En olycksfallsförsäkring har ofta även bättre villkor när det kommer till självrisk och åldersavdrag på exempelvis lös egendom som glasögon och kläder än vad en hemförsäkring har. Gällande möjligheten att ändå få skadeståndJuridiskt sett drabbades du av en utomobligatorisk skada, vilket innebär att skadan inte grundades utifrån ett avtalsförhållande. Därmed omfattas skadan av 5 kap. skadeståndslagen (SkL) och allmänna skadeståndsrättsliga principer. I frågan aktualiseras även hundägares ansvar enligt lag om tillsyn över hundar och katter.Hundägares strikta skadeståndsansvarHuvudregeln enligt SkL är att endast den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar en personskada är skyldig att ersätta skadan, (2 kap. 1 § SkL). Det finns dock situationer då en person även ansvarar för skador som denne inte själv har orsakat, varpå skador orsakade av en hund är ett sådant exempel. Enligt 19 § lag om tillsyn över hundar och katter, föreligger det ett så kallat strikt skadeståndsansvar för hundägare. Detta innebär att en hundägare ansvarar för alla skador som hunden orsakar på en person och dennes egendom. Detta gäller oavsett om hunden var kopplad eller gick lös.Avseende personskada, vilket är den skadetyp enligt skadeståndslagen som du har drabbats av, kan du kräva ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust samt för sveda och värk eller lyte och men, (5 kap. 1 § SkL). Med sveda och värk avses fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur där eventuellt psykiskt lidande måste vara medicinskt påvisbart genom exempelvis ett läkarintyg för att kunna ersättas. Med lyte och men avses lidande av bestående art, exempelvis ärrbildning eller stadigvarande rörelseinskränkning.Ett skadestånd som baseras på en personskada kan dock jämkas, det vill säga sättas ned, om du själv medverkat till att skadan uppstod. I detta fall skulle det exempelvis kunna vara om du genom uppsåt eller grov vårdslöshet provocerat fram hundens beteende, (6 kap. 1 § SkL). Detta är inget jag kan bedöma i detta fallet, men det låter utifrån informationen i din fråga inte som att du provocerat fram hundens beteende. Vad du bör göraDu kan kontakta hundägaren privat för att se om ni kan komma överens om en lämplig ersättning. Om ni inte är ense om beloppet för skadeståndet eller om hundägaren inte vill ta ansvar för den uppkomna situationen, kan du ta ärendet vidare till domstol genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Om du vill ha hjälp med att utforma en fullgod stämningsansökan eller vill ha ytterligare juridisk hjälp råder jag dig att kontakta våra verksamma jurister på info@lawline.se.Hoppas att du fick svar på din fråga och lite hjälp på vägen!Med vänliga hälsningar,

Skadeståndsansvar för psykisk skada på hund

2021-09-25 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |HejMin hund var ute och gick med min mamma och de blev attackerade av en stor lös hund. Mamma kom undan med lite små bitmärken men min hund behövde ligga inlagd på djursjukhuset för att få hjälp med sina skador.Jag vet att "strikt hundägaransvar" gäller och att de därmed måste betala för min hunds veterinärkostnader. Så min fråga: räknas även eventuella men in där? Min hund var aldrig rädd för andra hundar innan och nu när andra hundar har närmat sig har han blivit väldigt arg (vilket säkert till stor del beror på rädsla). Jag tänker att detta är enklast att jobba igenom med någon som har en utbildning på detta, alltså att anlita en hundtränare. Är det en kostnad som de borde stå för också?
Gustav Ottebo |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Mycket riktigt finns det en lag om tillsyn över hundar och katter (tillsynslagen) som föreskriver s.k. "strikt ansvar" för ägare till hund och katt. Enligt 19 § tillsynslagen ska en skada som orsakas av en hund ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Som alltid när det gäller lagar som ålägger strikt ansvar måste man avgöra vilka typer av skador som faller under lagen. Man kan inte utkräva ansvar för skador som är allt för avlägsna eller opåräkneliga. Enligt juridisk litteratur skapades tillsynslagen med hänsyn till de skador som hundar orsakar genom att bita människor och djur, men lagen innehåller ingen uttrycklig begränsning till skador av sådant slag. Följaktigt har tillsynslagens föregångare, som innehöll en motsvarande bestämmelse till dagens 19 §, tillämpats på andra fall än där hundar bits. Som regel har skadeståndsansvar utdömts enbart till följd av fysiska skador på djur eller människa. Men i denna kontext är rättsfallet NJA 1990 s. 80 intressant. Där ansåg Högsta domstolen, HD, att skadeståndsansvar skulle tillfalla ägaren av en lösspringande hanhund som parat sig med en avelstik. Detta rättsfall visar på att inte bara fysiska skador täcks av tillsynslagens strikta ansvar, utan även andra olägenheter som skapas till följd av ägarens dåliga uppsyn. Jag kan tyvärr inte hitta något exempel där en domstol har prövat skadeståndsskyldigheten för en hundägare till följd av psykiska skador orsakade mot ett annat djur. Med beaktande av ovanstående rättsfall är det dock inte omöjligt att ersättning kan utgå för den typen av skada. Mitt råd är därmed att ta kontakt med en jurist för vidare diskussion. Med vänlig hälsning,

Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?

2021-09-17 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Min son blev utsatt för en tortyr liknande episod där han också fick sitt finger avskuret med kökskniv. Detta var ett år sedan . Fortfarande har han inte erhållit skadestånd. Gärningsmännen fick fängelse på 5 resp 6 år. Han är hemlös psykiskt sjuk men har inte erhållit ågot stöd från samhället. Nu ser jag något om målsägandebiträde kan han få det och vilka andra rättigheter i form av stöd kan han få.
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Först och främst vill jag inleda med att beklaga det som inträffat, hoppas att din son mår bättre trots omständigheterna. Jag tolkar din fråga som att din son blivit utsatt för ett våldsbrott varpå du/ni nu undrar beträffande möjligheterna till att få ersättning för detta. Du nämner även något om ett målsägandebiträde, vilket jag kommer förklara här nedan. Det finns huvudsakligen tre sätt att få ersättning som brottsoffer. Jag kommer nedan att förklara de olika tillvägagångssätten. Rätt till ersättning genom skadeståndEn person som blir utsatt för ett brott, det kan vara allt från ex. stöld, misshandel, bedrägeri, kallas för målsägande. Skadestånd kan ges till målsägande för potentiella skador, exempelvis om dina kläder blivit förstörda av misshandeln, kostnader du haft för vård m.m, vilket framgår av (5 kap. 1 § skadeståndslagen).I första hand är det gärningspersonen, dvs. den person som misshandlade din son, som är skyldig att betala skadestånd. Om gärningspersonen är under 18 år, kan du istället begära skadestånd av dennes föräldrar, om de är vårdnadshavare enligt rättslig mening (3 kap. 5 § skadeståndslagen). Beslutet beträffande att få skadestånd eller inte avgörs vid en ev. domstolsprocess, dvs. vid en rättegång. Vill du begära skadestånd, så är detta något du bör ta upp i samband med upprättandet av polisanmälan. Åklagaren kan även i vissa fall hjälpa till med att kräva skadeståndsersättning vid rättegången enligt (3 kap. 11 skadeståndslagen). Det slutliga beslutet kring om du har rätt till skadestånd eller inte kommer att avgöras av domstolen, som ovan nämnt. I bakgrundsinformationen uppges att skadestånd inte har erhållits.Rätt till ersättning från BrottsoffermyndighetenOm det visar sig att man inte har möjlighet att få skadestånd från gärningspersonen eller ersättning från ditt försäkringsbolag, så finns det i vissa fall en chans att få brottsskadeersättning som betalas ut av Brottsoffermyndigheten. I första hand är det person- och sakskador som ersätts här, ex. kostnad för läkarbesök för en bruten tand och ersättning för sönderslagna kläder. Om man går in på brottsoffermyndighetens hemsida, så framgår det att ersättningen är olika beroende på vilket typ av brott man blivit utsatt för och vilken grad av brottet det handlar om. Rätt till ersättning från försäkringsbolagOm det visar sig att gärningspersonen inte kan betala så finns det möjlighet att få ersättning från ditt försäkringsbolag. Det som är viktigt här är att du så fort som möjligt efter brottets inträffade, anmäler händelsen och skadorna till försäkringsbolaget. Om du ingår i en hemförsäkring som dina föräldrar kanske har tecknat, så kan det finnas en möjlighet att få ersättning där. Även olika olycksfallsförsäkringar kan ge ersättning för personskador. Mina sammanfattande rådI bakgrundsinformationen angav du att skadeståndsersättning inte har erhållits. En bakgrund till detta kan vara att gärningspersonerna är oförmögna till att betala. Min rekommendation är att du/ni kontaktar ev. försäkringsbolag för att se om det finns möjlighet att få ersättning via det hållet. Om det visar sig att ni inte heller kan få ersättning via försäkringsbolag, så är det slutliga att se om det finns möjlighet att få brottsskadeersättning, vilket görs genom följande hemsida brottsoffermyndighetens hemsida. Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline!Vänliga hälsningar

Kan jag få ersättning för en likvärdig vara?

2021-09-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Min sons kompis hade sönder vår tv. Dennes föräldrar tycker enbart att de ska ersätta självrisken. Men jag tycker åtminstone att man ersätter det man haft sönder med likvärdig vara. Har jag något lagligt stöd på min sida för att få ersättning för likvärdig produkt?
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Av omständigheterna ovan, förstår jag att du vill veta om föräldrarna till barnet som tagit sönder till tv ska ersätta den med en likvärdig vara.SkadeståndsansvarUtgångspunkten i skadeståndsrätten är att den som uppsåtligen eller genom vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan, 2 kap. 1 § skadeståndslagen (SkL).Ditt fall: Här rör det sig om en sakskada eftersom det är en tv som togs sönder. Det är oklart i omständigheterna om skadan skett med uppsåt eller genom vårdslöshet vilket är nödvändig för att bestämmelsen ska vara tillämplig.En annan viktig grund för skadeståndsansvar är att det ska föreligga adekvat kausalitet, dvs ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan skadan och den skadevållande handlingen. Man brukar här tala om att det ska ligga i "farans riktning" att en sådan skada kan uppstå av ett sådant handlande.Jag utgår från att dessa kriterier är uppfyllda med tanke på att ni har gått över till ersättningsfasen och jag inte har tillräcklig med information för att göra en bedömning i det enskilda fallet.Hur mycket är det som ska ersättas?Ersättningen reglers i 5 kap. 7 § SkL. Huvudregeln vid totalskada är att ersättningen borde vara densamma som vid skada på försäkrad egendom, d.v.s. att det ska vara återanskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk samt för nedsatt användbarhet eller annan omständighet. Försäkringsbolagen ger ofta ersättning för ett rent marknadsvärde, dvs. vad det kostar att köpa likvärdig begagnad egendom i den allmänna handeln.Vid partiell skada förekommer också olika metoder att beräkna ersättningen på. Bestämmelsen anger särskilt beräkning efter reparationskostnaden med möjlighet till tillägg för värdeminskning.En annan faktor som även påverka ersättningsbeloppet är bestämmelsen i 2 kap. 4 § SkL. Däri anges att den som vållar skada innan den fyllt 18 år ersätta skadan i den mån det är skäligt med dennes ålder, utveckling och ekonomiska förhållanden.Ditt fall: Det är inte klart om tv:n går att reparera eller det rör sig om en totalskada. Är det en totalskada ska ersättningen motsvara återanskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk samt för eventuellt nedsatt användbarhet och andra omständigheter som kan påverka tv:ns värde. Är sonen underårig kan även det leda till en nedsättning av ersättningskostnaderna.Skadelidandes försäkringOm det är så att sakskadan täcks av försäkring från den skadelidandes sida vilket jag förstår är fallet här, är det tre parter som är inblandade. Det är alltså skadevållaren, ni och försäkringsbolaget som är parterna.Ni kan inte erhålla ersättning från både skadevållaren och försäkringen. Det som går att göra är att skadevållaren betala självrisken och att försäkringsbolaget använde sig av sin regressrätt för att få tillbaka det de täcker. Det senare är dock under förutsättning att skadan täcks och har ersatts av dem (7 kap. 9 § försäkringsavtalslagen). Innebörden av paragrafen är att ett försäkringsbolag som har betalat ut ersättning för att täcka den skada som dess försäkringstagare har drabbats av har rätt att kräva tillbaka det utbetalade beloppet av den som är ansvarig för skadan enligt skadeståndsregler.Om det rör dig om ett brottAv 3 kap. 5 § SkL framgår att en förälder som har vårdnaden av ett barn har ett särskilt ansvar för att täcka skador som uppkommer genom att barnet begår brott. Föräldrarnas ansvar är däremot begränsat till högst fem prisbasbelopp per skadehändelse. I detta fall var det fråga om en skadehändelse varför föräldrarnas ansvar högst uppgår till 9 520 kronor (47 600/5).Observera att detta endast gäller om barnet har begått ett brott (det spelar ingen roll i skadeståndshänseende att barnet inte är straffmyndig).SammanfattningLagstöd för att få ersättning för en likvärdig vara har du i 5 kap. 7 § SkL. Det är dock som sagt många faktorer som påverka värdet. D.v.s. ålder och bruk, nedsatt användbarhet, andra faktorer och även 2 kap. 4 § SkL som tar hänsyn till barnets ålder, utveckling och andra ekonomiska förhållanden. Har ni försäkring, kan ni dock begära att skadevållaren täcker självrisken och låter försäkring ha hand om regressrätten.Föräldrarnas ansvar träder in när det rör sig om ett brott som barnet begått och då är de ersättningsskyldiga för högst fem prisbasbelopp per händelse vilket i detta fall är 9520 kr.Jag hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?

2021-09-26 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, Jag genomförde en näsplastik för några månader sedan som är helt misslyckad. Jag ville genomföra operationen av kosmetiska skäl men på konsultationen så hävande kirurgen att min nässkiljevägg var sne och att jag skulle andas mycket bättre om jag korrigerade den (har aldrig upplevt aningsproblem) och såklart gick jag på det. Nu efter operationen är min näsa och mina näsborrar helt sneda och jag andas sämre genom ena näsborren. Har förstått att det är svårt att få ersättning för plastikoperationen men eftersom jag inte bara är missnöjd över själva resultatet utan att kirurgen har utförd en korrigering av nässkiljeväggen som inte ens var nödvändigt och som har försämrat min andningsförmåga undrar jag om det är ett skäl som kan ge ersättning och hur jag ska gå tillväga för att få detta? Kirurgen har inte velat tala om vad han har för försäkringsbolag.
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar dig fråga som att du undrar hur man kan gå tillväga för att kräva ersättning efter en misslyckad plastikoperation. Jag kommer att utgå ifrån att det är en privat klinik som har utfört ingreppet på dig och därför börja med att besvara frågan utifrån den förutsättningen. Längre ned kommer jag dock att nämna vad som kan gälla om det istället är en offentligt finansierad klinik. Detta gäller om du har blivit skadad på grund av en plastikoperationOm du har blivit skadad efter en plastikoperation kan det vara så att du har rätt till ersättning enligt patientskadelagen. För att denna ska vara gällande måste två förutsättningar vara uppfyllda:- Det ska dels ha uppkommit en personskada (personskada definieras som psykiskt eller kroppsligt sjukdomstillstånd som orsakats av en skadehändelse),- Det ska vara fråga om en behandlingsskada som hade kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt (6 § patientskadelagen).För att en skada ska kunna ersättas enligt patientskadelagen krävs vidare att det finns ett orsakssamband mellan skadan och operationen i fråga och detta orsakssamband måste dessutom vara övervägande sannolikt, vilket det är du som patient som måste bevisa. I ditt fall verkar det som att plastikoperationen ifråga har lett till att du andas sämre och att den därmed har försämrat din andningsförmåga. Detta är därför någonting som skulle kunna anses vara en skada enligt patientskadelagen. Så som du beskriver operationen verkar det dessutom som att kirurgen tog en risk när hen korrigerade din nässkiljevägg, eftersom att denna korrigering uppenbarligen försämrade din andning istället för att förbättra den. Det kan därför vara så att denna skada hade kunnat undvikas genom annat utförande av förfarandet eller genom val av ett mindre riskfyllt förfarande.Detta gäller om det är en privat klinikDet är i första hand klinikens försäkringsbolag som du ska vända dig till (13 § patientskadelagen). Om kliniken inte är försäkrad eller om det inte är möjligt att ta reda på vilket försäkringsbolag de har, kan patientförsäkringsföreningen hjälpa dig att få ersättning för din skada (14 § patientskadelagen). Skadeanmälan ska då fyllas i och skickas till PFF. Se www.pff.se/patient för mer info om hur du går tillväga. Det är även värt att nämna att om du skulle vara missnöjd med utfallet hos försäkringsbolaget, kan du alltid vända dig till patientskadenämnden som kan yttra sig i fallet vilket blir som en rekommendation för försäkringsgivaren (17 § andra stycket patientskadelagen). Om det istället skulle vara fråga om en offentligt finansierad klinikRegionerna har tecknat en patientförsäkring hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf). Skadeärenden gällande offentligt finansierade kliniker hanteras av Löf som utreder skador, fattar beslut och lämnar ersättning. Patientförsäkringen gäller även om du har skadats hos en privat vårdgivare som har vårdavtal med en region. En skada måste anmälas till Löf för att du ska kunna få ersättning genom regionernas patientförsäkring. För att anmäla en patientskada går du in på www.lof.se där du sedan kan följa ärendet digitalt. Det går även bra att ladda ner en blankett på från hemsidan eller få den hemskickad. I din anmälan är det viktigt att du är tydlig med vilken personskada du tycker att vården har orsakat. SammanfattningSammanfattningsvis kan procedurerna för att begära skadestånd skilja sig åt beroende på om kliniken är försäkrad eller inte. Min rekommendation till dig är att i första hand ta reda på om kliniken har tecknat en patientförsäkring. Om det finns en patientförsäkring som har tecknats hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag ska anmälan göras hos dem. Om kliniken inte har tecknat en patientförsäkring eller om det inte går att ta reda på vad de har för försäkringsbolag kan patientförsäkringsföreningen betala ut eventuell ersättning enligt patientskadelagen. Då ska skadeanmälan skickas till dem. För att en skada ska kunna ersättas enligt patientskadelagen måste det vara fråga om en personskada som dessutom är en behandlingsskada som hade kunnat undvikas om kirurgen utförde operationen på ett annat sätt eller hade valt ett annat mindre riskfyllt förfarande. I ditt fall finns det en del som talar för att kraven för att få ersättning enligt patientskadelagen kan vara uppfyllda. Jag har dock inte tillräckligt med information för att ge dig ett exakt svar. Min rekommendation till dig är därför att du kollar på de olika alternativen jag beskrivit för att kräva ersättning samt att du kontaktar en jurist som kan hjälpa dig vidare i ärendet.Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Med Vänliga Hälsningar,

Hur beräknas ersättning för personskada?

2021-09-25 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag trillade och skadade fotleden i en fel byggd kant när jag lämnade butiken, nu har dem lagt staket för det är fler som har trillat, dåligt byggd hög kant, hur mycket i skadestånd kan jag få ungefär? Detta hände i mars i år
Casper Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har skadat din fotled vid en felbyggd kant och nu undrar hur mycket du kan få i skadestånd. Regler om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkadestL).Förutsättningar för skadeståndsansvar Inledningsvis bör observeras att för att skadeståndsansvar överhuvudtaget ska kunna bli aktuellt måste en rad olika förutsättningar vara uppfyllda. Dessa kan sammanfattningsvis sägas vara: 1. att en skada har uppkommit,2. att minst en fysisk eller juridisk person kan utpekas som tänkbart skadeståndsskyldig,3. att den tänkbart skadeståndsskyldiga har orsakat skadan genom en aktiv handling (endast i undantagsfall medför underlåtenhet att handla skadeståndsskyldighet),4. att det inte finns någon objektiv ansvarsfrihetsgrund som utesluter skadeståndsskyldighet,5. att adekvat kausalitet föreligger.Om du vill läsa mer om förutsättningarna för skadeståndsansvar kan du göra det här.De olika skadetyperna i SkadestL Den första förutsättningen för skadeståndsskyldighet är alltså att skada ska ha uppkommit (se avsnittet ovan). Inom ramen för SkadestL finns fyra typer av skada: personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada och kränkning. Av din fråga framgår att du till följd av den felbyggda kanten har skadat din fotled. Du har därför tillfogats en personskada. Vad är en personskada? I 2 kap. 1 § SkadestL stadgas att den som av uppsåt eller av vårdslöshet vållar personskada ska ersätta skadan. Begreppet personskada definieras inte i SkadestL, men av förarbetena till SkadestL framgår att personskador avser fysiska eller psykiska defekter hos den skadelidande som utgör en direkt följd av skadehandlingen.Vad omfattar ersättningen för personskada? Skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar ersättning för:1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,2. inkomstförlust,3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan (5 kap. 1 § SkadestL).Med skadeståndsposten sveda och värk avses lidande och obehag under den akuta sjuktiden, till exempel fysisk smärta och psykiska besvär. Till skadeståndsposten lyte eller annat stadigvarande men är att hänföra skadeföljder som består även efter att den akuta sjuktiden har upphört, såsom ärr och hälta.Hur bestäms ersättningen för inkomstförlust, sveda och värk liksom lyte eller annat stadigvarande men?Sjukvårdskostnader och eventuell inkomstförlust brukar gå ganska enkelt att påvisas. När man beräknar ersättning för inkomstförlust använder man den s.k. differensmetoden, innebärande att den skadades inkomst före olyckan jämförs med densammes inkomst efter olyckan. I jämförelse med bestämmandet av ersättning för inkomstförlust, fastställs nivån på ersättning för sveda och värk utifrån Trafikskadenämndens hjälptabeller (som du kan hitta här) och vid bestämmandet av ersättningens storlek för lyte eller annat stadigvarande men är utgångspunkten den invaliditetsgrad som försäkringsbolaget har kommit fram till med hjälp av sina medicinska rådgivare.Vad gäller i ditt fall?Slutsatsen är därför att det inte är möjligt att här ge ett konkret, säkert och bestämt svar på hur mycket du kan få i skadestånd. Om skadeståndsansvar anses föreligga har du dock rätt till ersättning för (1) eventuella sjukvårdskostnader som du ådragit dig och för (2) den inkomstförlust du lidit, liksom för (3) sveda och värk samt (4) lyte och annat stadigvarande men. Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare!Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan enkelt boka en tid här.Hoppas att mitt svar är till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har några fler frågor!Vänligen,

Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?

2021-09-10 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |HejJag blev misshandlat på jobbet framför folk killen som misshandlade mig fick sparken.Slagen gjorde ont och blev väldigt kränkt levt i sorg och nedstämt.Jag är anställd med kollektivavtal i såna situation vart kan jag söka ärsetning eller skadeständ ifall ?Mvh/tack
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst vill jag inleda att beklaga det som inträffat, hoppas att du efter omständigheterna mår bättre. Jag tolkar din fråga som att du blev utsatt för en misshandel på arbetet och att du nu undrar var du kan söka skadeståndsersättning för det inträffade. Rätt till ersättning genom skadeståndEn person som blir utsatt för ett brott, det kan vara allt från ex. stöld, misshandel, bedrägeri, kallas för målsägande. Skadestånd kan ges till målsägande för potentiella skador, exempelvis om dina kläder blivit förstörda av misshandeln, kostnader du haft för vård m.m, vilket framgår av (5 kap. 1 § skadeståndslagen).I första hand är det gärningspersonen, dvs. den person som misshandlade dig på arbetet, som är skyldig att betala skadestånd till dig. Om gärningspersonen är under 18 år, kan du istället begära skadestånd av dennes föräldrar, om de är vårdnadshavare enligt rättslig mening (3 kap. 5 § skadeståndslagen). Beslutet beträffande att få skadestånd eller inte avgörs vid en ev. domstolsprocess, dvs. vid en rättegång. Vill du begära skadestånd, så är detta något du bör ta upp i samband med upprättandet av polisanmälan. Åklagaren kan även i vissa fall hjälpa till med att kräva skadeståndsersättning vid rättegången enligt (3 kap. 11 skadeståndslagen). Det slutliga beslutet kring om du har rätt till skadestånd eller inte kommer att avgöras av domstolen, som ovan nämnt. Rätt till ersättning från BrottsoffermyndighetenOm det visar sig att du inte har möjlighet att få skadestånd från gärningspersonen eller ersättning från ditt försäkringsbolag, så finns det i vissa fall en chans att få brottsskadeersättning som betalas ut av Brottsoffermyndigheten. I första hand är det person- och sakskador som ersätts här, ex. kostnad för läkarbesök för en bruten tand och ersättning för sönderslagna kläder. Om man går in på brottsoffermyndighetens hemsida, så framgår det att ersättningen är olika beroende på vilket typ av brott man blivit utsatt för och vilken grad av brottet det handlar om. I texten anger du att du blivit utsatt för misshandel, vilket jag förutsätter är misshandel av normalgraden. Enligt brottsoffermyndighetens hemsida så kan du potentiellt ha rätt till viss ersättning för sveda och värk, i ditt fall torde nivån ligga på mellan 5.000 - 10.000 kr. Rätt till ersättning från försäkringsbolagOm det visar sig att gärningspersonen inte kan betala så finns det möjlighet att få ersättning från ditt försäkringsbolag. Det som är viktigt här är att du så fort som möjligt efter brottets inträffade, dvs. från när du blev misshandlad, anmäler händelsen och skadorna till försäkringsbolaget. Om du ingår i en hemförsäkring som dina föräldrar kanske har tecknat, så kan det finnas en möjlighet att få ersättning där. Även olika olycksfallsförsäkringar kan ge ersättning för personskador. Sammanfattande rådHuvudsakliga sättet att få skadestånd är genom gärningspersonen, förklara gärna i samband med ett ev. upprättande av polisanmälan att du yrkar skadestånd för det inträffade. Är det så att ev. polisanmälan redan gjorts, och att det lett till åtal, dvs. att en rättegång kommer ta plats, kontakta gärna åklagaren för att se om det finns yrkanden för skadeståndsersättning. Slutligen skulle jag även rekommendera dig att kontakta ditt försäkringsbolag och gå in på brottsoffermyndighetens hemsida, som finns länkad där uppe, för att se om det går att få ersättning via det hållet. Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline!Vänliga hälsningar