Försäkringsersättning efter klämskada

2021-02-08 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej,Som 5/6 åring klämde jag av en tredjedel av ett finger i en dörr som smälldes igen av vinden. Nu lider jag av fantomsmärtor i detta finger och obehagskänslor. Det jag undrar är ifall jag nu i efterhand (är 23år) har rätt till att ta ut ersättning från det försäkringsbolag som jag hade som barn? Eller om det finns ett annat sätt att få ut ersättning för detta eftersom det är något som påverkar mig dagligen i form av nervsmärtor etc. Tack
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utan att veta vilket försäkringsbolag du har eller hur deras villkor ser ut är det i princip omöjligt att svara närmare på din fråga. Det beror helt på vilken typ av försäkring du har/hade, vad den täcker, hur långt i efterhand du har möjlighet att söka ersättning osv. Jag rekommenderar dig att du tar kontakt med det försäkringsbolag där du hade din försäkring vid skadetillfället och ber dem undersöka dina möjligheter till ersättning. Förutom försäkringsersättning så finns det inga andra möjligheter till ersättning när det gäller personskador som orsakats av dig själv eller på grund av en olyckshändelse. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan jag kräva skadestånd av mitt gym?

2021-01-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |För en vecka sedan fick jag en fraktur i nacken efter att ha tränat på ett nyöppnat gym där man inte ännu förankrat maskinen som man ska..Den gled o jag ramlade o ådrog mig en fraktur på en halskota.Visst kan/blir dom skadeståndsskyldiga, o hur går jag till väga?
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Kan gymmet bli skadeståndsskyldigt?Din fraktur i nacken klassas som en personskada och den skulle du kunna kräva ersättning för. För att få skadestånd krävs det dock att en mängd förutsättningar är uppfyllda, t.ex. som att gymmet ska ha varit vårdslösa och att det är just pga. deras vårdslöshet som du fick din fraktur i nacken (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Eftersom jag inte har så mycket information om händelsen är det svårt för mig att göra en bedömning om gymmets agerande. Men för att svara på din fråga så ja det finns en möjlighet för dig att kräva ersättning från gymmet. Vad gäller ersättningen så kan en personskada ge upphov till ersättning för t.ex. sjukvårdskostnader, inkomstförlust och ersättning för sveda och värk (5 kap. 1 § skadeståndslagen).Hur kan du gå tillväga?För det första kan du kontakta gymmet, förklara din ståndpunkt och se ifall ni kan komma överens om en gemensam lösning. I annat fall får du skicka in en stämningsansökan till Tingsrätten. Du kan läsa mer om det här.Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Är min arbetsgivare skyldig att ersätta sakskada på arbetsplatsen?

2020-12-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Min klocka gick sönder på arbetsplatsen. Är arbetsgivaren skyldig, att ersätta den ?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i skadeståndslagen (SkL).Någon annan måste ha orsakat skada för att ersättning ska utgåFör att skadestånd ska utgå krävs att någon annan än dig själv åsamkat klockan skada eller att någon annan kan hållas strikt ansvarig för detta (2 kap. 1 § SkL). Din arbetsgivare kan bli skadeståndsskyldig ifall hen, på ett oaktsamt sätt, orsakat skadan genom att inte försäkra sig om att arbetsplatsen var säker.Sammanfattningsvis kan jag inte bedöma om din arbetsgivare är skyldig att ersätta din klocka eftersom det beror på hur skadan uppstod eller vem som åsamkat den. Skicka gärna in ännu en fråga där du förklarar situationen och klargör omständigheterna så kan jag hjälpa dig på ett bättre sätt!Vänligen,

Olagligt att fota anställningsavtal?

2020-12-05 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Är det olagligt att fota ett jobbkontrakt och skicka det till en närstående bara för att visa vad det står. Är det olagligt att skicka den bara till en närstående om det innehåller konfidentiell information?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår det menar du med "jobbkontrakt" ett anställningsavtal. Jag börjar dock med att diskutera frågan generellt och sedan vad som gäller ifall kontraktet innehåller konfidentiell information. Som utgångspunkt finns det inte något olagligt med att fota ett kontrakt. Frågan är dock mer komplicerad än så. Både i anställningsförhållanden och i avtalsförhållanden råder en s.k lojalitetsplikt, dvs att man ska agera lojalt mot sin motpart. Det skulle kunna vara i strid med denna att fota kontraktet eftersom en arbetsgivare kan ha ett intresse av att hålla detaljerna borta från allmänheten. Så länge som kontraktet inte innehåller känsliga uppgifter och du bara skickar det till en närstående så finner jag det svårt att se att det skulle utgöra något större brott mot lojalitetsplikten. Följden av att bryta mot lojalitetsplikten kan bli skadestånd men det är rätt ovanligt och i detta fall lär det inte röra sig om någon särskilt stor skada för arbetsgivaren, så länge inte din närstående sprider uppgifterna vidare. Om kontraktet innehåller konfidentiell information kan det röra sig om företagshemligheter, vilka regleras i Lag om företagshemligheter (LFH). Det måste då vara information som (1) rör affärs- eller driftförhållanden, (2) inte är lättillgängliga för allmänheten, (3) försökt hemlighållas och (4) skulle kunna skada arbetsgivaren ur konkurrenshänseende (LFH 2§). Det är mycket möjligt att ett jobbkontrakt uppfyller alla dessa krav. Att fota och visa kontraktet för en närstående innebär ett röjande av uppgiften (LFH 3§ 3p). Som jag tolkar lagen är det dock osannolikt att du gör dig skyldig till en skadeståndsgrundande handling genom att skicka en bild till din närstående. Det är nämligen endast röjande i vissa situationer som omfattas - t.ex när du faktiskt är anställd men inte innan (LFH 7§ 1st). Dessutom finns en möjlighet att se det som ett lovligt angrepp eftersom du endast skickar det till en närstående som förmodligen har ett intresse av att veta innehållet ifall du skulle acceptera jobberbjudandet. Finns konfidentiella uppgifter blir dock lojalitetsplikten desto starkare. Denna gäller som sagt i alla avtalsförhållanden, dvs även innan du blivit anställt. Sammanfattningsvis är det förmodligen inte olagligt att skicka en bild på kontraktet. Det kan strida mot lojalitetsplikten och eventuellt lagen om företagshemligheter men utifrån hur jag tolkat dig så är det sistnämnda osannolikt.

Vad innebär culparegeln?

2021-01-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej undrar om ni kan förklara vad culpa regeln e ?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Culparegeln är en huvudregel i den utomobligatoriska skadeståndsrätten. För att skadeståndsansvar ska uppstå krävs i allmänhet åtminstone vårdslöst eller oaktsamt handlande (kallas även för culpa) från skadevållarens sida. Så utgångspunkten är att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan, enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen.Vänligen,

Vad kan jag göra om min granne olovligen tar bort träd och buskar på min tomt?

2021-01-19 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |HejMin grannen har tagit bort trä och buskar på min tomt samt tagit och slängt saker som lågg där. Fråga: ead gör jag. Området är ungefär 100 km
Josefine Lovborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att din fråga rör vad du kan göra om en granne otillåtet tagit bort träd och buskar på din tomt. Bestämmelser om grannförhållanden återfinns i jordabalken. Där föreskrivs att varje fastighetsägare ansvarar för att vårda och bruka sin fastighet, 3 kap 1 § jordabalken. Får min granne ta bort träd och buskar på min tomt? I vissa fall kan en granne ha rätt att kapa grenar och rötter som hänger in på dennes tomt om de skapar olägenheter för grannen. Dock skall områdets ägare först få tillfälle att själv åtgärda problemet om det finns risk att åtgärden kan medföra skada. Detta framgår av Jordabalken 3 kapitlet 2§. Enligt 2 kapitlet 1§ 3 stycket jordabalken utgör träd fastighetstillbehör och därmed fast egendom. Om en person uppsåtligen förstör eller skadar fast eller lös egendom kan denne dömas för skadegörelse i enlighet med 12 kapitlet 1§ i brottsbalken. Beroende på det fällda trädets värde samt värdet av det träd som avbarkats kan det istället röra sig om åverkan, vilket är ett ringa brott av skadegörelse, detta i enlighet med 12kapitlet 2§ brottsbalken. En person som uppsåtligen eller av vårdslöshet förstör din egendom skall den personen ersätta sakskadan, detta i enlighet med 2 kapitlet 1§ i skadeståndslagen. Skadestånd för sakskador omfattar ersättning för bland annat sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning samt annan kostnad till följd av skadan, detta i enlighet med 5kapitlet 7§ skadeståndslagen. Vad kan du göra? Du kan göra en polisanmälan rörande trädet som din granne tagit bort samt de buskar som grannen även tagit bort. Beroende på omfattningen av förstörelsen och trädens/buskarnas värde kan det röra sig om ev. skadegörelse eller åverkan. Du kan också begära skadestånd för sakskada, vilket ska värderas utifrån bland annat återanskaffningsvärdet för de träd som har förstörts. För att undvika framtida grannosämja kan du välja att inte polisanmäla utan endast rikta ersättningsanspråk mot din granne. Du kan då först ta hjälp av en jurist och utforma ett kravbrev direkt till din granne och om denne vägrar betala kan du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten där du yrkar på skadestånd. Om du behöver hjälp med detta kan du kontakta någon av våra verksamma jurister här. Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Jämkning av skadestånd

2020-12-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vilken betydelse har det att en skadelidande har bidragit till att en skada har inträffat?
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du undrar vad som gäller kring skadestånd utifrån din fråga. Detta då skadelidande är ett begrepp som vanligen förekommer inom den typen av frågor. Lagen vi kommer behöva använda oss av är skadeståndslagen (SkL). Sakskada, personskada och ren förmögenhetsskada Utgångspunkten vid skadestånd är att den som vållar en sakskada eller personskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Även den som har vållat en ren förmögenhetsskada genom brott ska ersätta denna (2 kap. 2 § SkL). Om den skadelidande själv har medverkat till en personskada så kan skadeståndet jämkas (6 kap. 1 § första stycket SkL). Jämkning vid personskada sker om den skadelidande har medverkat antingen genom uppsåtligen eller grov vårdslöshet. När det gäller jämkning av sakskador och rena förmögenhetsskador så skiljer sig kravet på medverkande sig åt från personskada. Vid en sakskada och ren förmögenhetsskada så räcker det med vanlig vårdslöshet (6 kap. 1 § andra stycket SkL). Detta till skillnad från personskada som kräver grov vårdslöshet eller uppsåt från den skadelidandes sida. Beroende på situationen så kan jämkningen skilja sig åt. Finner man att det skulle vara oskäligt betungande för den skadelidande med jämkning så är det inte säkert att skadeståndet kommer jämkas. Å andra sidan kan det jämkas till noll, det vill säga att ingen ersättning kommer utgå över huvud taget och den skadelidande inte får ut något skadestånd (6 kap. 1 § tredje stycket SkL). Jag hoppas detta har varit svar på din fråga. Om jag har tolkat din fråga fel så är du alltid välkommen att skicka in en ny där du förklarar mer precist på vilket sätt du undrar vilken betydelse det har att den skadelidande bidragit till att en skada inträffat. Med vänlig hälsning,

Vad innebär culparegeln?

2020-12-01 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Vad är culparegeln för nåt?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Culparegeln är en huvudregel i den utomobligatoriska skadeståndsrätten. För att skadeståndsansvar ska uppstå krävs i allmänhet åtminstone vårdslöst eller oaktsamt handlande (kallas även för culpa) från skadevållarens sida. Så utgångspunkten är att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan, enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Vänligen,