Kan jag få hjälp att driva ärendet vidare?

2020-11-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Genomgick en operation 8 år sedan. Kirurgen begick ett misstag och jag fick en grav nervskada som har helt invalidiserat. Har genomgått 48 operationer i Sverige och UK, har betalat många operationer privat. Jag har extrem smärta dagligen krampanfall som kräver ambulans/akutsjukvård. Jag fick aldrig några pengar av LÖF. Summorna jag förlorat pga kirurgens misstag är astronomiska för att ej tala om mänskligt lidande. Önskar om möjligheten finns hjälp att driva detta.
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Väldigt tråkigt att höra vad du har varit med om. För att du ska få den bästa hjälpen vi kan erbjuda råder jag dig att boka tid med våra verksamma jurister här eller kontakta oss på info@lawline.se. Hoppas att du får den hjälpen du behöver!Med vänliga hälsningar,

Skadestånd för skadade kastruller

2020-11-27 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, har en liten tvist med mina två inneboende. Har för tillfället ett förstahandskontrakt på en 4:a med 2st inneboende. Vi har gemensamt skrapat ihop möbler och köksutrustning, jag har alltså inte köpt in allt utan vi har alla införskaffat olika saker som vi sedan delar på. En av de inneboende (kallar denna IB1 för enkelhetens skull) hade fått ett set kastruller i studentpresent som hen bidragit med och som vi alla får använda. Min andra inneboende (IB2) har nu använt metallredskap i några av kastrullerna och skrapat så det blivit djupa repor, trots att kastrullens ägare var tydlig med att vi endast får använda plastredskap i dem. Nu vill IB1 självklart ha ersättning av IB2 då det är tydligt att det är IB2 som orsakat skadorna. Finns det något som säger att IB1 kan kräva ersättning? När både jag och IB1 konfronterat IB2 har hen blivit oerhört defensiv och upprörd samt nekat att hen orsakat skadorna trots att det är tydligt att det är IB2 som använt metallredskap.Tacksam för svar!
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Så som jag förstår din fråga så har person A skadad egendom som tillhör person B. B vill ha ersättning för detta av A. Trots att det inte framgår helt baserat på hur du formulerat frågan, så utgår jag från att ni inte samäger köksutrustningen, utan att ni alla äger respektive köksartiklar men använder dem tillsammans. Svaret på din fråga hittar du i skadeståndslagen (här). Enligt 1 kap. 1 § tillämpas lagen om ej annat är särskilt föreskrivet eller föranleds av avtal etc. Just i detta fall så tänker jag mig att ni såklart inte reglerat hur ni skulle avgöra ansvaret ifall nån av köksutrustningen skulle skadas, och därför gör sig skadeståndslagen gällande. Enligt dess 2 kap. 1 § så ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ersätta skadan. Det uppställs några krav för att detta ska göra sig gällande, nämligen:- Ett ansvarssubjekt (i detta fall A)- En handling (att använda vissa redskap som skadade kastrullen)- Frånvaro av rättfärdigande omständigheter- Adekvat kausalitet (föreligger i detta fall)- VårdslöshetDen sista av dessa, vårdslöshet, inträder om A medvetet tagit ett risktagande i farans riktning. A måste alltså ha varit likgiltig för risken att kastrullen skulle skadas, men behöver inte vara likgiltig inför följden (hen kan alltså ha hoppats på att följden inte skulle inträda). Han kan också aldrig insett risken, men då måste risken vara av sådan art att han borde insett den (vilket man absolut kan hävda i detta fall) Enligt 5 kap 7 § skadeståndslagen bestäms sakskadans omfattning till full ersättning för sakens värde (eller reparationskostnad och värdeminskning), annan kostnad till följd av skadan samt inkomstförlust. Jag gör bedömningen att skadestånd kommer på tal i detta fall då alla kriterier är uppfyllda. Däremot kvarstår frågan hur B ska få ersättning för detta? Svaret är att B måste väcka en fullgörelsetalan i tingsrätt (13 kap. 1 §, 42 kap. 1 § RB). Däremot kanske detta inte är ett så lockande alternativ. Ansökningsavgiften för ett mål som rör värden under ca 20 000 kr är 900 kr, och dessutom tillkommer ofta en rad kostnader. Speciellt så blir tvisten dyr om part förlorar målet då denne måste stå för motpartens kostnader (18 kap. 1 § RB). I detta fall hade det rört sig om ett förenklat tvistemål (1 kap. 3 d § RB) och därför hade kostnadsrisken begränsats (18 kap. 8 a § RB), men detta är ändå en risk med tanke på de väldigt små belopp som denna tvist hade handlat om. B behöver alltså själv fundera på om det verkligen är värt att väcka en talan om denna sak. Slutligen kan nämnas att B kan vända sig till kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande, men om A skulle invända mot fordrans giltighet så skulle saken ändå behöva prövas i domstol för att B skulle kunna få igenom sitt krav. Sammanfattningsvis kanske det hade varit bättre att försöka resonera med A och försöka få denne att inse sitt ansvar i situationen. Hoppas detta besvarade din fråga!MVH,

Råkade välta vas i butik, ska jag ersätta skadan?

2020-11-03 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej,Idag välte jag en liten vas med vatten i en butik. Det kom vatten, men mest droppar, över tre förpackningar med tvålar. Vi hjälptes åt att städa och torka bort allt vatten. Jag betalade halva priset för vasen som ersättning, 70 kr. Butiken ville ha mitt nummer så att jag eventuellt får ersätta de varor som fick vatten på sig och kanske inte går att sälja. Är det rimligt? Jag lämnade mitt telefonnummer. Hur ska jag göra?
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga. Kan du bli skadeståndsskyldig? Eftersom det är tvål som har gått sönder så rör det sig om en sakskada. När det rör sig om en sakskada kan det bli aktuellt med skadestånd. Den lag som i detta fall blir tillämplig är skadeståndslagen (SkL). Utgångspunkten är att man ska ersätta den skada som man har orsakat. Detta om skadan uppkommit antingen genom uppsåt eller oaktsamhet (2 kap. 1 § SkL). Det som däremot inte faller in under den bestämmelsen är rena olyckor. Om du är skyldig att ersätta skadan är därför beroende av hur man väljer att betrakta ditt handlande. Skulle det uppfattas som en ren olycka är du inte skyldig att ersätta sakskadan. Har du däremot agerat oaktsamt så har butiken rätt till ersättning för förlusten av värdet på tvålen. Att du har knuffat till vasen då du inte har uppmärksammat att den stod där kan bedömas ha varit oaktsamt av dig. Hoppas detta gav dig svar på din fråga. Du är alltid välkommen att skicka in en ny om något fortfarande är oklart. Med vänliga hälsningar,

Kan butiken hållas ansvariga om jag skadas vid avsaknad av varningsskylt?

2020-10-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Skulle handla virke i en affär. Virket låg 3 pallställ upp och när jag skulle lasta ner virket åkte det ner i ena änden vilket resulterade i bruten handled 7v sjukskrivning och frånvaro från jobbet. Skrev till affären att de åtminstonde kunde sätta upp skyltar att lastning sker på egenrisk eller har de något ansvar i detta. Mvh Ulrika
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar ifall butiken kan hållas ansvariga för den inträffade händelsen och kompensera det inträffade, eller i vart fall åläggas att sätta upp en skylt. Kan butiken bli ansvarig om något där inne faller på mig så att jag skadas?Som utgångspunkt gäller att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ska ersätta denna skada (2 kap 1 § skadeståndslagen). Det ska föreligga:SkadaUppsåt/oaktsamhetOrsakssambandHar skada inträffat? Ja, du har skadat handleden1. Uppsåt/oaktsamhetHar butiken orsakat dig skada med meningen? Nej, förmodligen inte. 2. Har butiken orsakat dig skada genom oaktsamhet? För oaktsamhet krävs att det funnits en skyldighet för butiken att inte ha virket så långt uppe. Det finns det troligen inte, och då kan man fortsätta genom att undersöka ifall det föreligger oaktsamhet enligt en fri bedömning. Kunde butiken agerat annorlunda och därmed undvikit att du skadas? Ja, butiken hade kunnat sätta upp en varningsskylt. Det kostar inte mycket och är enkelt att sätta upp. 3.OrsakssambandDet föreligger ett orsakssamband då något föll på din handled och därav uppstod skada. Du har bevisbörda då det är du som påstår att skada skett. Sammanfattning Butiken har troligtvis agerat oaktsamt och de kan hållas ansvariga på den grunden. Du kan därmed bli ersatt för dina skador, och butiken kan åläggas att sätta upp en skylt. Om du önskar närmare vägledning i ditt ärende rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan jag få skadestånd?

2020-11-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag öppnade ett paket som jag beställt via en Webshop där låg en utfälld mattkniv som de glömt kvar när de packade. Jag skar mig på handen och fick några skärsår. Kan jag begära ersättning för detta? Ska det anmälas?
Lucas Rasmusson |Då det inte är ett fel på varan som har lett till skadan blir det ett utomobligatoriskt skadestånd och det regleras i skadeståndslagen (SkL).Du då har rätt att få ersättning om det går att se att den som har vållat till skadan har gjort det med uppsåt (vilja) eller varit oaktsam (vårdslös) och därmed skall ersätta skadan (2:1 SkL). I ditt fall så har du råkat ut för en personskada och då har du rätt att få ersättning förutsatt att det ska finnas en faktisk skada att ersätta enligt 5:1 SkL som exempel sjukvårdskostnader. Så om du har fått någon slags ekonomisk konsekvens av skadan så kan du får rätt till ersättning. Min rekommendation är att du kontaktar företaget. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Kan en boutredningsman bli skyldig att utge skadestånd till en legatarie?

2020-11-18 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |KAN Jag begära skadestånd av en mäklare som skiftat ett dödsbo utan att reglera en skatteskuld på 4600000som nu krävs av mig som legatarie
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du har i egenskap av legatarie blivit ålagd att betala en skatteskuld om 4,6 Mkr och såvitt jag förstår är detta något som är hänförligt till en skuld som aldrig reglerades när arvsskiftet av ett dödsbo skulle förrättas. Begreppet mäklare bereder dock vissa tolkningssvårigheter. Ett arvsskifte brukar vanligtvis, och då för arvingarnas och universella testamentstagares räkning, ombesörjas av en boutredningsman, en testamentsexekutor alternativt en särskilt utsedd skiftesman varför jag utgår ifrån att det är någon av dessa personkategorier som åsyftas när du skriver mäklare. Du ska dock noteras att en dödsbodelägare naturligtvis också kan agera boutredningsman. Oavsett vilket är din ärendebeskrivning (din faktiska frågeställning) mycket kortfattad varför den här utredningen kommer att bli ungefär detsamma. Och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är:Ärvdabalken (ÄB).Och det korta svaret lyder: Ja, du torde kunna driva ett skadeståndsanspråk mot den som försummade att för dödsboets räkning reglera den aktuella skatteskulden. I 19 kap. 18 § 1 st. ÄB sägs att en boutredningsman är pliktig att ersätta skada, som han uppsåtligen eller av vårdslöshet vållat dödsboet eller någon, vars rätt är beroende av utredningen.Bestämmelsen innebär att boutredningsmannen eller annan personkategori (se 19 kap. 20 § 2 st. ÄB) med omsorg och nit inte bara ska sörja för dödsboets rätt utan även undvika ageranden som kan leda till skada för annan, vilket främst syftar på eventuella legatarier och/eller borgenärer (fordringsägare). Skadeståndsskyldigheten inträder när en boutredningsmans handlande inte kan anses försvarligt efter måttet av normal aktsamhet. Uppsåt (avsikt) grundar normalt alltid en skadeståndsskyldighet, men vid oaktsamhet (vårdslöshet) fordras alltså att gärningen objektivt sett framstår som oförsvarlig för att boutredningsmannen ska kunna bli skyldig att utge skadestånd. Det ska vidare uppmärksammas att såväl aktivt handlande som underlåtenhet kan ligga till grund för ersättningsskyldigheten och med skada avses i det här fallet varje slag av ekonomisk skada.Det kan vidare möjligen ifrågasättas huruvida du egentligen är skyldig att svara för den uppkomna skatteskulden överhuvudtaget. Tidsaspekten behöver naturligtvis också tas i beaktande vid den rättsliga bedömningen i det här avseendet eftersom eventuell preskription kan ha inträtt. Som legatarie är du skyldig att lämna tillbaka egendom till boet som har utgetts som legat om det behövs för att täcka den dödes skulder, 21 kap. 5 § ÄB. Men märk väl att lagtexten endast nämner den dödes skulder, inte dödsboets skulder (jfr vad som gäller för dödsbodelägare, vilket du inte räknas som, se lydelsen i 21 kap. 4 § 1 st. ÄB där även "boets andra skulder" omnämns). Skulle skatteskulden således vara ett resultat av en tidigare vidtagen förvaltningsåtgärd i dödsboet, exempelvis en uppkommen kapitalvinstskatt efter en avyttrad av fastighet, menar jag att det eventuellt går att argumentera för att du inte personligen ska behöva svara för denna eftersom skulden då formellt är dödsboets och inte den avlidnes. Avslutande ord och ytterligare rådgivningGivet den ganska modesta ärendebeskrivningen blir det svårt att ytterligare kommentera ditt ärende. Men sammanfattningsvis och utan att närmare känna till de faktiska omständigheterna är det i vart fall min uppfattning att du torde vara berättigad till viss ersättning mot bakgrund av det inträffade. Att försumma en skatteinbetalning om 4,6 Mkr menar jag måste betraktas som hyfsat oaktsamt. Svaret på din fråga lyder därför: Ja, du borde kunna yrka ett skadestånd av den person som du ovan benämner "mäklare".Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Vad gör jag om försäkringsbolaget vägrar betala ut ersättning?

2020-11-01 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Försäkringsbolaget vägrar mig ersättning för bil pga en trafikolycka. Till deras beslut fick jag bifogade besvärs-anvisningar. Jag överklagade detta beslut till skadechefen. Därifrån fick jag besked att eftersom det första beslut var ett slutgiltigt beslut omprövas det inte av omprövningsgruppen och att tidigare beslut ligger därmed fast. I det första beslutet var slutsatsen av deras utredning att jag har inte kunnat visa att det jag har anmält har hänt och därmed inte kunnat visa att något försäkringsfall föreligger.De anser även att det här är fråga om ett försök till bedrägeri och skall överlämna ärendet till polisen.Jag undrar vilka möjligheter som finns för att ev få rätt mot försäkringsbolaget(Länsförsäkringar) ARN eller domstol vilket förefaller vara en kostsam steg?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det utifrån din fråga vägrar ditt försäkringsbolag dig ersättning för bil som varit med i en trafikolycka. Du har överklagat beslutet men fått besked om att det inte omprövas av försäkringsbolagets omprövningsgrupp. Enligt försäkringsbolaget har du inte kunnat visa att du anmält händelsen och därmed inte kunnat visa att det föreligger något försäkringsfall. Enligt bolaget är det dessutom ett försök till bedrägeri som kommer att polisanmälas. Du undrar nu vilka möjligheter som finns för att få rätt mot försäkringsbolaget; ARN eller domstol?Då du redan uttömt möjligheterna att klaga inom försäkringsbolaget är nästa steg att du vänder dig till en extern nämnd eller domstol. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är ett alternativ som är praktiskt framförallt ur kostnadssynpunkt. En förutsättning för prövningen är att du är konsument och att tvisten överstiger 2.000 kronor. ARN:s beslut är inte bindande utan endast rådgivande. Seriösa näringsidkare följer däremot ARN:s rekommendationer. Det kostar dig inget att få ärendet prövat av ARN.Ytterligare ett alternativ är, precis som du själv anför, att du vänder dig till domstol. Att gå till domstol kan bli kostsamt. Utgångspunkten är att den part som förlorar målet står för både sina egna och motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken, RB). Om tvisten klart understiger ett halvt prisbasbelopp (23.650 kronor) behandlas målet som ett förenklat tvistemål. I förenklade tvistemål är möjligheten till ersättning begränsade. Den som förlorar målet har då endast rätt att få en timmes rättslig rådgivning ersatt, ansökningsavgiften och andra mindre kostnader (jfr 18 kap. 8 a § RB). I ditt fall är risken för att det blir kostsamt därmed beroende av hur mycket ni tvistar om. Ofta kan du däremot använda rättsskyddet i din hemförsäkring som täcker en del av kostnaderna. Innan du anlitar ett ombud är min rekommendation att du kontaktar försäkringsbolaget där du har din hemförsäkring för att avgöra om det är möjligt att utnyttja skyddet.Det billigaste alternativet för dig är att begära en prövning av ARN. Anmälan av ett ärende kan ske via ARN:s hemsida. För det fall att du överväger att gå till domstol är min rekommendation att du anlitar en jurist som råder dig vidare. Juristen kan gå igenom ditt ärende och ge besked om vilka möjligheter den anser att du har till framgång och om du bör gå vidare till domstol eller ej. Om du är intresserad av att anlita en jurist från Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Min särbo har gått bort. Han sa att jag skulle få försäkringsersättning, hur vet jag om han hade en försäkring?

2020-10-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Min särbo dog för 2 månader sedan han sa till mig att när jag dör får du summan kommer jag inte i håg ville inte lyssna på det nu undrar jag om han hade en försäkring hur får jag veta det ? Tacksam för svar .
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom kortfattat vad som gäller om man har en försäkring och avlider, samt ge råd om vad du kan göra nu. Vad gäller om man har en individuell personförsäkring (exempelvis livförsäkring) och avlider?Jag misstänker att din särbo hade en individuell personförsäkring, och därför tillämpas 10-16 kap Försäkringsavtalslagen (här). Försäkringsbolag är skyldiga att kontrollera om en försäkringstagare som hade försäkring hos dem har avlidit och dödsfallet utgör försäkringsfall. Försäkringsbolaget ska då kontakta dödsboet och eventuella förmånstagare, se 10 kap 7 § 2 st Försäkringsavtalslag (här). En försäkringstagare som har personförsäkring har rätt att förfoga över försäkringen genom förmånstagarförordnande, se 14 kap 1 § Försäkringsavtalslag (här). Det innebär att om man har t.ex. en livförsäkring ska det betalas ut ett belopp när man avlider, och genom ett förmånstagarförordnande kan försäkringstagaren välja vem beloppet från försäkringen ska gå till. Om din särbo hade en livförsäkring är det alltså möjligt att han kan ha gjort ett förmånstagarförordnande till förmån för dig. Vad du kan göra nuFörsäkringsbolag ska aktivt kolla om någon försäkringstagare som hade exempelvis livförsäkring hos dem har avlidit. Om du känner till vilket försäkringsbolag din särbo hade försäkring hos kan du kontakta dem.Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,