FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt16/06/2022

Vem ska betala självrisk och åldersavdrag i ett försäkringsfall?

Om kommunens träd (stormskador) faller över byggnader på min tomt och förorsakar skador. Ska kommunen stå för självrisk samt åldersabdrag som mitt försäkringsbolag gjort avdrag för?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledning
Jag tolkar din fråga inte röra själva skadeståndsansvaret utan vem som ska stå för försäkringens självrisk samt det åldersavdrag som försäkringsbolaget minskat din utbetalning med. Med andra ord tolkar jag det stå klart att kommunen är skadeståndsansvariga för den skada som uppstått.

Försäkringar i svensk rätt
Relationer
Vid försäkringsfall där någon annan än försäkringstagaren (f-tagare) kan tänkas bära ansvaret för uppstånden skada, så finns flera relationer: f-tagare och skadevållare, f-tagare och försäkringsgivare (f-givare) samt f-givare och skadevållare. Relationen mellan f-tagare och f-givare manifesteras genom, och regleras i första hand av, försäkringsavtalet. Genom avtalet tar f-givaren på sig ansvaret att ersätta f-tagaren den skada som hen åsamkats samt att ta över ersättningsanspråket mot skadevållaren. Som utgångspunkt har skadevållaren inget direkt med avtalet att göra – skadevållaren är inte avtalspart. 

Självrisk
Självrisken har ett antal syften, varav två är kostnadseffektivitet och att skydda försäkringsobjektet från onödiga risker. 

Självrisken gör försäkringen kostnadseffektiv på så sätt att f-tagaren inte tar försäkringen i anspråk för att täcka minsta lilla skada. Om självrisken är större än den uppkomna skadan, så lär f-tagaren lösa sitt problem utan att f-givaren behöver blanda sig i. På så sätt missbrukas inte försäkringen.

För f-tagaren är försäkringsavtalet en trygghet om att inte behöva stå kostnaden för en eventuell framtida skada. Dock har f-tagaren alltsomoftast en plikt att skydda försäkringsobjektet från onödig skada (exempelvis s.k. ”räddningsplikt”). Detta självriskens andra syfte är att uppmuntra f-tagaren till att inte ta några onödiga risker. Vill f-tagaren ta försäkringen i anspråk – alltså, nyttja försäkringen – så behöver f-tagaren stå för självrisken. Härmed kan man säga att självrisken är ett pris för att ”aktivera” försäkringen. Självrisken regleras uttryckligen inte i lag; det regleras istället i själva försäkringsavtalen. Självrisk är i sig inte något orimligt avtalsvillkor enligt svensk rätt – med andra ord är ett avtalsvillkor om självrisk i enlighet med svensk lag. Självriskens belopp kan dock vara orimligt hög. 

Åldersavdrag
Eftersom de flesta typer av egendom (däribland byggnader o.d.) med tiden minskar i värde, så kan f-givare göra åldersavdrag. Precis som självrisken är åldersavdrag något som regleras av försäkringsavtalet, och tillhör därför i första hand relationen f-tagare och f-givare. 

Relationer, självrisk och åldersavdrag samt din rätt till ersättning
Självrisk och åldersavdrag är alltså något som i första hand hänför sig till relationen f-tagare och f-givare. Hur f-tagaren och f-givaren sinsemellan har avtalat (försäkringsavtalet) är inte något som direkt berör skadevållaren och den skada hen står ansvarig för. Det här talar för att skadevållaren inte har någon skyldighet att betala för självrisk och åldersavdrag. 

Med det sagt så är självrisken och åldersavdraget fortfarande en förlust för dig, som du inte hade drabbats av om det inte vore för de skador som åsamkats din byggnad. Är självrisken inte orimligt hög och byggnaden inte övervärderad, så skulle jag säga att du har en chans att få ersättning av kommunen för självrisken och åldersavdraget. Anspråket kan du dock själv behöva göra. Anledningen är att det skadeståndsanspråk mot kommunen som f-givaren nu tagit över omfattar skadeersättningen, inte exempelvis självrisken. Jag rekommenderar dig ändå att ta kontakt med försäkringsbolaget och fråga om de är villiga att göra anspråk även på självrisken och åldersavdraget eller om de kan vägleda dig i den frågan.

Jag önskar dig lycka till och hoppas att du fått svar på din fråga! Har du fler frågor, så tveka inte att ställa dem!

Johan EkstrandRådgivare