FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt30/06/2022

Patientskadeersättning för gammal felaktig diagnostisering

Flera tandläkare ignorerade röntgenplåtar som visade käkbensinflammation under ca 15 år, först privat, därefter folktandvård. Trots återkommande svåra smärtor, ibland med kräkningar och många sjukskrivningar, "förstod" inte tandläkarna problemet - tills en nyutexaminerad ung tandläkare på samma folktandvårdsmottagning tog över och såg inflammationen direkt på plåten och konstaterade att den fanns på samtliga plåtar flera år bakåt i tiden. Klinikchefen ringer, erkänner felbehandlingen och ber om ursäkt, remitterar till specialist. Min ekonomi var då redan körd i botten. Pga av chocken, kränkningen och ekonomi lämnade jag kliniken, gick till regionens specialist och berättade att pengarna var slut och efter det hände inget mer. Ingen anmälde, ingen agerade och jag var passiv och bara ledsen. Nu, 8 år senare och nästan återhämtad, vill jag agera. Kan jag stämma tandläkaren, inte folktandvården, som missade det uppenbara, det som finns på flera år av röntgenplåtar?

Lawline svarar

 

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkter

Inledningsvis beklagar jag dina problem som du lidit av på grund av felbehandlingen. Därefter kan jag konstatera att det inom sjukvården finns en särskild lag angående patienters rätt till skadestånd, patientskadelagen. Jag kommer först att gå igenom denna lag för att se över om du är skadeståndsberättigad och gentemot vem och därefter reda ut problemet med tidsaspekten.

Rätten till patientskadeersättning

Patientskadelagen 1 § visar att lagen innehåller bestämmelser om rätt till patientskadeersättning och om skyldighet för vårdgivare att ha försäkring som täcker sådan ersättning. 5 § konstaterar att när hälso- och sjukvård nämns, så innefattar det tandvården. 6 § behandlar rätten till patientskadeersättning och under vilka omständigheter sådan ersättning lämnas. Den punkt som jag finner mest relevant för dig är punkt 3 angående felaktig diagnostisering. Det finns även möjlighet att det faller under punkt 1 angående felbehandling som en följd av den felaktiga diagnostiseringen. Enligt andra stycket ska rätt till ersättning för punkt 1 och 3 prövas gentemot den handlingsnorm som gäller för en erfaren specialist eller annan erfaren yrkesutövare inom området. Det som är bra för dig i denna situation är att vårdgivaren har erkänt felbehandling, vilket då ska ge dig rätt till patientskadeersättning.

Ersättningsbestämmelsen

Enligt 8 § bestäms skadeståndet från skadeståndslagen med begränsning till 9 - 11 §§ patientskadelagen. Ett exempel på en sådan begränsning är att ersättning aldrig kan gå över 200 gånger prisbasbeloppet, vilket i år är 48 300 kr.

Patientförsäkringsskyldighet

Den läkare som har feldiagnostiserat dig och felbehandlat dig är enligt 12 § skyldig att ha en patientförsäkring och enligt 13 § är det försäkringsgivaren som utger patientskadeersättningen. Detta betyder alltså att ersättningen inte kommer direkt från läkaren, utan istället dennes försäkringsbolag. Du har även rätten att välja att ansöka om skadestånd istället för patientskadeersättning i enlighet med skadeståndslagen, men då träder principalansvaret enligt 3 kap. 1 § SKL in, vilket innebär att läkarens arbetsgivare ansvarar för skadan.

Preskriptionsaspekten

Det sista av problemen som behöver belysas är tidsaspekten. Preskriptionen tas upp i 23 § patientskadelagen. Den generella preskriptionstiden är 10 år från den tidpunkt då skadan skedde, eller i detta fall den tidpunkt då den felaktiga diagnostiseringen skedde. Detta är till viss del problematiskt, eftersom du fick den första diagnosen för ca. 15 år sedan. Därmed är den första diagnosen preskriberad och du kan inte få ersättning för den. Det som inte är preskriberat är varje feldiagnostisering inom 10 år. Det som även blir relevant är att patientskadelagen har ändrats många gånger sedan den första feldiagnostiseringen, även gällande preskriptionen. Den lag som gällde vid tidpunkten för skadan är den som gäller oavsett senare ändringar. Den ändring som är av störst vikt här är den som ändrade 23 § och infördes 1 december 2015 och innebär att för skador som skedde innan detta datum, så behövde den ersättningssökande kräva ersättning inom tre år från den tidpunkt patienten fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande. Det kan vara tämligen svårt att visa att du inte skulle haft kännedom om att du kunde göra anspråk mot läkaren för 8 år sedan, vilket är innan ändringen skedde och därför finner jag det sannolikt att din ersättningstalan skulle vara preskriberad.

Sammanfattning

Tyvärr landar min slutsats alltså i att du enbart har rätt till ersättning för skador som skett inom 10 år och som du inte haft kännedom om att du kunnat kräva ersättning för.

Jag hoppas att jag har svarat på dina frågor, men om du vill få mer juridisk rådgivning kan du kontakta oss på info@lawline.se  

Melker JärlestålRådgivare