Är kommunen skyldig att ersätta skador på min bil?

2019-07-21 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag är bosatt i Stockholm och min bil stod parkerad på en hcp-plats, stolpen med hcpskylt lyfte i en vindby o landade på min bil vilket föranledde skador på tak & hr sidbackspegel. En skadeståndsansökan skickades till Stockholms stad där jag äskade om ersättning för min självrisk på bilförsäkringen (7.500kr). Jag menar att staden har ett ansvar att en vägstolpe är korrekt monterad och således ska betala min självrisk. Svaret från kommunen blev att de inte anser sig ersättningsskylding pga staden inte uppsåtligen eller genom vårdslöshet orsakat skadan (2 kap. 1§ skadeståndslagen). De menar att en okänd person kört på stolpen och försökt sätta dit den igen, sedan krävs det inte mycket att stolpen faller ned t.ex av en vindpust. Staden menar att de måste ha känt till skadan och underlåtit att att återställa den för att bli skadeståndsskyldiga. Jag menar de visst måste ha ett ansvar, de äger ju skylten och ansvarar för den. Tydligen är det inte ovanligt att detta händer, då får väl staden ha ett team som åker runt och kontrollerar stolpar. Personskador kan ske nästa gång, jmfr t.ex med istappar på tak. Notera att min kompis moster fick ersättning när en lyktstolpe föll ned på henne utanför slottet, år 2004. Förresten Boeing kände inte till att deras 737Max hade ett fabriksfel när planet störtade, dock så har de naturligtvis ett ansvar för olyckan skedde. Jämförelse kan oxå ske med dolda fel i hus, där säljaren har ett ansvar även om de inte kände till skadan. Tack
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka krav som måste vara uppfyllda för att någon, i det här fallet en kommun, ska bli skyldig att betala skadestånd. Jag kommer att börja mitt svar med att berätta om vilka krav som måste vara uppfyllda för att skadeståndsskyldighet ska utgå. I slutet av svaret kommer jag berätta hur du kan gå vidare med ditt fall. Vilken lag är tillämplig i den här situationen?Regler om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL). Tillämpliga speciallagar och avtal om skadestånd ska tillämpas framför SkL (1 kap. 1 § SkL). Jag kan inte se att någon speciallag skulle vara tillämplig i den här situationen. Jag kommer även att utgå från att det inte finns något avtal mellan dig och kommunen som reglerar skadeståndsfrågan. Jag kommer därför att utgå från skadeståndslagen när jag svarar på din fråga. Vilka krav måste vara uppfyllda för att någon ska bli skadeståndsskyldig?Den allmänna regeln om ansvar för eget vållande finns i 2 kap. 1 § SkL. I 3 kap. SkL finns regler om stat och kommuns ansvar för uppkomna skador. Dessa regler gäller för bland annat fel vid myndighetsutövning samt felaktiga råd och upplysningar. Med myndighetsutövning avses att en myndighet utövar makt över en medborgare. Detta kan till exempel vara att fatta ett beslut eller att inte fatta ett beslut. Att vara passiv i kontrollen av en stolpe kan inte anses vara myndighetsutövning från kommunens sida. Jag kan inte heller se att någon annan regel i 3 kap. SkL skulle vara aktuell i den här situationen. Jag kommer därför att utgå från regeln i 2 kap. 1 § SkL när jag svarar på din fråga. I 2 kap. 1 § SkL står: "Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan". Innan jag går in på de enskilda rekvisiten (villkoren) i regeln ska jag förklara vilka allmänna krav som gäller för att någon ska bli skadeståndsskyldig. Först och främst måste det ha uppstått en skada. Det är den skadelidande som ska bevisa att skadan har uppstått samt skadans storlek. Det är den skadelidandes uppgift att peka ut vem som orsakat skadan.Skadan måste ha orsakats genom handling eller passivitet. Jag tolkar din fråga som att du menar att kommunen varit passiva i sin kontroll av stolpen på parkeringsplatsen. Det kan vara svårt att nå framgång med ett påstående om att någon orsakat en skada genom passivitet. Då krävs det antingen att det finns en handlingsplikt i en lag eller i ett avtal, eller att någon har framkallat fara för annan. I det här fallet menar kommunen att en okänd person har kört in i stolpen och sedan har försökt att sätta tillbaka den. Kommunen menar att personen har satt tillbaka stolpen slarvigt och att detta gjort att den senare kunnat falla på din bil. Kommunen menar alltså att man inte har framkallat faran i det här fallet. Det är din uppgift som skadelidande att visa att kommunen har framkallat en fara. Om du som skadelidande lyckas göra detta blir det kommunens uppgift att visa att man har vidtagit tillräckliga åtgärder för att förebygga eventuella skador. Det sista allmänna kravet är att det ska finnas så kallad adekvat kausalitet. Adekvat kausalitet innebär att det finns ett förutsägbart och rimligt samband mellan handlingen eller passiviteten och den uppkomna skadan. Det är upp till den skadelidande att visa att adekvat kausalitet finns i det enskilda fallet. Det innebär att du måste visa att kommunens passivitet har lett fram till att din bil blivit skadad och att skadan är en typisk och förutsägbar effekt av passiviteten. Det är svårt att säga exakt hur en sådan bedömningen kommer att göras i det enskilda fallet. I 2 kap. 1 § SkL står det att någon "uppsåtligen eller av oaktsamhet" ska ha orsakat den uppkomna skadan. Att någon uppsåtligen har orsakat en skada innebär att denne har orsakat skadan med vilja. Det finns ingenting i din fråga som tyder på att kommunen har orsakat skadan på din bil med uppsåt. Frågan är då om kommunen har orsakat skadan av oaktsamhet. Synonymer till oaktsamhet är till exempel vårdslöshet och försumlighet. När man bedömer om någon har varit oaktsam skiljer man mellan två bedömningar, den normbundna och den fria bedömningen. En normbunden bedömning innebär att man utgår från en lag eller någon annan regel. Om någon bryter mot regeln anses man ha varit oaktsam. Att bryta mot en trafikregel kan vara ett exempel på detta. Vid den fria bedömningen tittar man på risken för att skadan skulle inträffa, skadans typ och omfattning, möjligheter och kostnader att förebygga skadan samt riskinsikten hos den som orsakat skadan. Om risken för skada varit stor och kostnaderna för att förebygga skadan varit små är det mycket som talar för att skadevållaren varit oaktsam. Det är svårt att exakt säga hur en sådan bedömningen skulle göras i ditt fall. Hur kan jag gå vidare med mitt fall?Det är tyvärr svårt att exakt bedöma dina möjligheter att nå framgång med en eventuell skadeståndstalan mot kommunen. Det är många krav som måste vara uppfyllda och det är oftast upp till dig som skadelidande att bevisa att dessa krav är uppfyllda. Det kan till exempel bli svårt att visa att kommunen har framkallat en fara. Kommunen menar att en okänd person har kört in i stolpen och att kommunen därmed inte är ansvarig för att fara för skada har uppstått. Det kan dessutom bli svårt att visa att kommunen har varit oaktsam. Detta gäller särskilt om skadan på din bil inträffade kort efter att den okände föraren körde in i stolpen. Om du vill gå vidare med ditt fall kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. För information om hur du ansöker kan du klicka på den här länken till Kronofogdemyndighetens webbplats. En annan möjlighet är att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Tänk dock på eventuella rättegångskostnader för processen i tingsrätten. I mål där värdet av det begärda beloppet uppenbart inte överstiger hälften av prisbasbeloppet har man endast en begränsad rätt till ersättning för rättegångskostnader (18 kap. 8 a § första stycket rättegångsbalken). Prisbasbeloppet år 2019 uppgår till 46 500 kronor. Ditt krav på 7500 kronor ligger alltså under hälften av gällande prisbasbelopp. Du har därmed endast en begränsad rätt till ersättning för rättegångskostnader. Du har bland annat rätt till ersättning för en timmes rådgivning och för ansökningsavgiften (18 kap. 8 a § första stycket rättegångsbalken). Jag rekommenderar att du bedömer chanserna till framgång innan du går vidare med en eventuell stämningsansökan. En process i domstol kan både bli dyr och tidskrävande. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss på Lawline!

Finns det lagar som ger skadestånd vid olycka och när måste skadan i så fall anmälas?

2019-07-19 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag undrar vilka rättigheter man har till skadestånd/ersättning för skador/ärr som uppstått under en olycka när man var 4 år (numera 28).Finns det några statliga lagar/rättigheter som reglerar ett skydd/ersättning för den utsatta, om hen tex inte har/haft egen privat försäkring tecknad? Hur långt tillbaka kan man söka skadestånd/ersättning för skador/ärr?Har detta någon påverkan om det innebärt komplikationer och svårigheter som visats i vuxen ålder? Tack
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du dels generellt undrar i vilka situationer man kan få ersättning för skador genom lag, dels vad som gäller i ditt fall angående en äldre skada. Lagar som ger skadestånd vid olyckaVad som gäller vid en olycka beror på vilken olycka det rör sig om. Det finns olika lagar som reglerar olika fall, och det är svårt att besvara frågan exakt utan mer information, men nedan följer några exempel och lite information om Skadeståndslagen (SkL): Om du till exempel köper en produkt som visar sig ha en säkerhetsbrist, och du skadas av produkten, kan du få ersättning enligt produktansvarslagen. Om du skadas av en verksamhet som bedrivs på en fastighet, och du tillhör den fastighetens omgivning (t.ex. om du bor granne med en fabrik), kan du få skadestånd enligt Miljöbalkens 32 kap. Om det inte finns en särskild lag som reglerar olyckan, kan det finnas möjlighet att få skadestånd genom SkL Förutsättningarna för att SkL ska kunna tillämpas vid en personskada (som t.ex. ett ärr) finns reglerade i SkL 2 kap 1 §: Skadan ska vara orsakad av annan, genom en handling eller passivitet, med uppsåt eller genom vårdslöshet. Det krävs även s.k. adekvat kausalitet vilket innebär ett samband mellan skadan och olyckan. Man kan säga att skadan ska ligga i farans riktning och gå att förutse. För att ta ett exempel på när skadeståndslagen kan tillämpas, kan det vara om du blev skadad av en lekkamrat vars förälder inte hade tillräcklig uppsyn över sitt barn.Om man får ersättning för en personskada genom SkL, följer villkoren för detta av SkL 5 kap 1 §. Sjukvårdskostnader, inkomstförluster fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur eller av bestående art (t.ex ärr) ersätts. Hur lång tid har man på sig att anmäla en skada? En skada bör anmälas så fort som möjligt. Om tio år eller mer har passerat sedan olyckan, är det försent att anmäla skadan. Rätten till ersättning är då preskriberad. Att ärendet är preskriberat betyder att du inte längre har rätt till ersättning därför att det har gått för lång tid innan du anmälde skadan eller framställde ditt krav på ersättning. Detta följer av att ersättning för personskada vanligen omfattas av den tioåriga preskriptionstid som regleras i preskriptionslagen 2 §.Vad gäller därför i ditt fall?Ovanstående innebär i ditt fall att ärendet dessvärre är preskriberat eftersom det förflutit 24 år sedan olyckan, under förutsättning att du inte tidigare anmält skadan eller ställt krav på ersättning. Du har då förlorat din rätt till ersättning. Det är dock svårt att besvara frågan om ditt fall exakt utan att känna till huruvida det är anmält sedan tidigare samt vilken olycka det rör sig om, men under förutsättning att ärendet inte är tidigare anmält är ditt ärende tyvärr preskriberat. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Ersättning från försäkringsbolag och Brottsoffermyndigheten

2019-07-12 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |HejJag har en son som blev grovt misshandlad för ett år sedan, tyvärr fanns det inga vittnen förutom hans brorså förövaren blev frikänd men sitter nu 7 år för en annan misshandel där ha skjut personen med k-pist så det känns i i alla fall bra så långtmen han fick ingen ersättning varken från olycksfallsfösrsäkring eller brottsofferjouren, varför är lagen så förstår inte,
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer jag att så gott som möjligt förklara hur det svenska systemet för skadestånd och ersättning vid överfall i form av misshandel ser ut. I och med detta hoppas jag att du kan få en djupare inblick i hur systemet är uppbyggt och eventuellt också varför din son har blivit nekad ersättning från försäkringsbolaget och Brottsoffermyndigheten. Jag kommer nedan att hänvisa till Skadeståndslagen och Brottsskadelagen.Inledningsvis ska nämnas att det finns tre sätt att begära ut skadestånd. I första hand ska alltid gärningsmannen betala ut skadeståndet (se 2 kap. 1 § Skadeståndslagen). Eftersom gärningsmannen i detta fall är okänd (ingen har blivit dömd för brottet) finns ingen möjlighet att erhålla skadestånd från någon gärningsman. Om ingen ersättning från gärningsmannen utgår, kan försäkring betalas ut av försäkringsbolaget. Som huvudregel ingår misshandel i det överfallsskydd som vanligen är en del av hemförsäkringen. Likaså kan en olycksfallsförsäkring ge försäkringsersättning för personskada till följd av brott. Hur villkoren ser ut för försäkringsersättning varierar beroende på vilket försäkringsbolag som din son har. Då din son har fått avslag från försäkringsbolaget råder jag din son att se över villkoren som uppställs för försäkringsersättning för grov misshandel, vilka situationer som omfattas av försäkringsersättning och vilka situationer som undantas försäkringsersättning. Exempelvis jämkar somliga försäkringsbolag ersättningen om personen som drabbas av brott varit onykter vid brottstillfället. Då jag inte har någon information i ärendet eller vetskap om vilket försäkringsbolag din son har, kan jag inte uttala mig om varför försäkringsbolaget har nekat försäkringsersättning till din son.Sista utväg för ersättning är, som du själv har varit inne på, brottsskadeersättning från Brottsofferjouren. Även i detta hänseende har jag svårt att uttala mig om varför Brottsofferjouren har gjort bedömningen att inte tilldela din son någon brottsskadeersättning, då jag inte är insatt i ärendet. Jag nämner trots detta några vanliga förklaringar till att brottsskadeersättning inte betalas ut. För att kunna få brottsskadeersättning krävs att det har framkommit, av exempelvis dom eller förundersökning, att skadan har kommit till genom ett brott (1 § Brottsskadelagen). Brottet ska också ha begåtts i Sverige (2 § Brottsskadelagen). Likaså ska alla andra möjligheter till ersättning ha uttömts, d.v.s skadestånd från gärningsman och ersättning från försäkringsbolag (10 § Brottsskadelagen). Skadeståndet kan också jämkas om den skadelidande av oaktsamhet har ökat skaderisken vid tillfället (12 § Brottsskadelagen). Likaså framkommer det på Brottsoffermyndighetens hemsida att skadorna ska kunna konstateras genom en medicinsk undersökning. Slutligen ska nämnas att ett beslut från Brottsoffermyndigheten inte kan överklagas (24 § Brottsskadelag), men ett beslut kan omprövas av Nämnden för brottsskadeersättning om Brottsoffermyndigheten finner att beslutet var oriktigt p.g.a nya omständigheter eller av någon annan anledning (25 § Brottsskadelagen). Omprövning ska ske om sökanden begär det. Även fast jag inte kan uttala mig fullt ut i ärendet, hoppas jag att du och din son har fått klarhet i hur systemet kring skadestånd och ersättning är uppbyggt. Jag hoppas vidare att informationen har varit till hjälp. Lycka till! Med vänlig hälsning,

Ansvarsskydd vid hemförsäkring

2019-06-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hejsan!Jag har oturligt nog borrat rakt in i en elkabel i min hyresrätt. Både sovrummet och köket slocknade, lite dumt av mig då ett eluttag var 1 meter nedanför där jag borrade. Såg ingen sån där eldosa uppe i taket och de var ingen lampknapp eller något förutom dosan i närheten så tänkte att de kanske var lugnt. Min fråga är, blir jag betalingsskyldig för detta och om jag blir, tar min hemförsäkring detta? Tacksam för svar
David Gardell |Hej,Vad roligt att du vänder dig till Lawline med din fråga.Till att börja med så kan jag säga att, ja, du kommer troligtvis att bli betalningsskyldig för detta, Jordabalken 12 kap 24 §. Alla hemförsäkringar innehåller ett sk. ansvarsskydd. Detta betyder att försäkringen täcker dina kostnader om någon riktar ett skadeståndsanspråk mot dig, vilket din hyresvärd kommer att göra. Förutsatt att din försäkring omfattar dessa typer av skador, vilket det förmodligen gör, så kommer detta att betalas av hemförsäkringen. Det som är viktigt nu är att du snabbt meddelar hyresvärden om skadan, annars så kan du bli ansvarig för ytterligare skador, se Jordabalken 12 kap 24 §. Sen så ska du också anmäla skadan till försäkringsbolaget, så kommer dem att utreda om du har rätt till ersättning eller om du ens är betalningsskyldig.Hoppas detta har varit till hjälp!Vänligen,

Jag har ett ärr efter en olycka som gjorde att jag fick sy, kan jag få ersättning?

2019-07-21 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! För ungefär 10 år sedan (+-2) fick jag ett ärr på baksida lår cirka 7-8 cm långt och 1-2 cm brett, detta hände utomlands (bulgarien) vilket gjorde så att det blev väldigt dåligt/fult gjort enligt många. Det som hände var att jag gick in i ett trasigt glasbord i lobbyn på hotellet och skar upp baksida lår. Åkte på en gång in till sjukhuset där jag fick sy 8 styngn (tror jag).Jag är idag 16 år (född 2002) och undrar om jag har rätt till någon slags ersättning. Det syns när jag har på mig badbyxor kan jag tillägga. Kan skicka bild på ärret om du vill, tack i förhand
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du råkat ut för en skada som har krävt läkarbehandling kan du få ersättning ur din sjuk- och olycksfallsförsäkring för ärr eller annan utseendemässig förändring som du fått på grund av detta. Det krävs att du har haft en sjuk- och olycksfallsförsäkring vid skadetillfället. Försäkringar har olika preskriptionsregler, d.v.s. regler som innebär att man måste ha anmält skadan hos sitt försäkringsbolag inom viss tid efter skadan inträffade för att man ska kunna få ersättning. Det kan även finnas olika regler kring vad som gäller om skadan sker utomlands. Jag råder dig därför att kontakta ditt försäkringsbolag för att se om du kan få ut någon ersättning för ditt ärr. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur skriver jag en skadeståndsansökan?

2019-07-12 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Kommunen har bett mig komma in med en skadeståndsansökan Hur skriver jag en sådan
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I ditt fall har jag ingen vetskap om vad det eventuella skadeståndet avser varför jag ger dig en generell genomgång av vad en ansökan om skadestånd kan innehålla.Din ansökan bör innehålla:- Ditt namn, personnummer, adress- Vem skadeståndskravet riktar sig mot (t.ex. mot kommunen)- Beskrivning av vad som hänt eller om någon gjort fel.- Vad händelsen/felet inneburit för dig.- Hur mycket skadestånd du kräver och hur du kommit fram till den summan. Skicka gärna med kopior på ev kvitton eller andra utlägg som styrker ditt skadeståndsanspråk.Om du vill ha hjälp med att formulera en skadeståndsansökan eller diskutera mer exakta formuleringar kan en jurist på Lawlines juristbyrå hjälpa dig. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för ett kostnadsförslag.Med vänliga hälsningar,

Upprättelse för att balkongdörr lämnats öppen

2019-07-12 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag ska flytta från min hyresrätt och hyresvärden har utfört besiktning med hjälp av huvudnyckel. Inga problem med det. Däremot så lämnade besiktningsmannen balkongdörren öppen. När jag påtalade detta för förvaltaren i mitt område försvarar denne såklart sin kollega och hävdar att dörren minsann var stängd. Ord står mot ord - men finns det något som jag kan göra juridiskt i detta fall? Jag tycker att detta är ett blamant beteende och vill ha någon form av upprättelse. Tack på förhand!
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Någon generell rätt att få ersättning endast på grunden att dörren lämnats öppen finns inte. En förutsättning för att du ska få någon form av ersättning måste istället antas vara att du också lidit någon typ av skada. Har den lämnade balkongdörren exempelvis föranlett att någon gått in och stulit saker, att saker blåst omkull, att det regnat in och skadat någonting vattenkänsligt eller att du haft merkostnader för att värma upp lägenheten igen, kan det säkert finnas situationer där hyresvärden ska stå denna skada.Jag ska isåfall be dig skicka in en ny fråga till oss på Lawline, där du utvecklar omständigheterna något och gärna specificerar vad det är du vill ha ersättning för.Det går åtminstone i teorin att driva en rättsprocess endast för att fastslå faktumet att dörren lämnats öppen. Detta vore dock förhållandevis kostsamt för dig även om du vann, och skulle inte leda till annat än att just den saken klargjordes.Vänligen

Skadestånd för att granne huggit ned träd på annans tomt

2019-06-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Till: Lawline Ämne: Grannen olovligen fällt mina två tallar samt dödat en granHej,Hur stora är bevis kraven för grannens gärningar? Jag vill kräva ersättning i tingsrätten.Mitt hus o mina granar fanns många år innan min nuvarande granne byggde sitt hus 6 m från min tomtgräns Jag har ett brev från grannen att han vill kapa mina granar som utgör tomtgräns mellan våra fastigheter. Han har sedan gått in på min tomt o kapat grenar även på min sida, också det utan lov och har minskat höjden på granarna med 2 meter, också utan lov. En större gran dog eftersom den blev av med alla sina grenar. Alla grenar har han slängt in på min tomt. Nästa gång, när jag inte var hemma, gick han in på min tomt och fällde 2 medelstora tallar som inte utgjorde tomtgräns. Min son o jag knackade på hans dörr o frågade om han fällt dessa tallar och varför han gjort det utan lov. Han svarade att han ansåg att de störde hans TVantenn, trots att det finns en hel skog mellan centralantennen o hans antenn.Vem ska betala borttransport av mina tallar och återplantering av tre träd? Han har dessutom stympat min granhäck utan lov. Den ser fruktansvärd ut.Jag har fotograferat de fällda tallarna och den stympade, döda granen o skickat bilderna till polisen, som kallade detta för ofredande och olovligt intrång. De har emellertid lagt ner ärendet.Om grannen nu skulle neka i tingsrätten, räcker då min sons och mina vittnesuppgifter om att han erkännt och mina fotografier o hans brev.
David Gardell |Hej,Vad bra att du vänder dig till oss på Lawline!Som jag uppfattar det så vill du ha skadestånd för tallarna, granen, borttransport, återplantering och för grannhäcken.Angående den första granen så får grannar kapa grenar och rötter som tränger in på deras fastighet, från en annan fastighet, om grenen medför olägenhet för grannen, se JB 3 kap 2 §. Med detta som utgångspunkt så skulle jag säga att det är svårt att argumentera för att han har varit vårdslös då han kapade av grenarna, vilket är en förutsättning för skadestånd. Även om han har kapat grenar på din sida så är det svårt, med den information jag har, att säga om du kan få ersättning för granen. När det kommer till tallarna så är det självklart inte okej att grannen kapar tallar på din tomt. Med tanke på att grannen har gått in på din tomt och kapat tallarna, samt sagt att det var för att det störde hans TV-antenn, så är det uppenbart att han har gjort detta med uppsåt. Han ska därför ersätta skadan, se Skadeståndslagen 2 kap 1 §. När det kommer till vilken ersättning du kan få så finns det olika sätt att beräkna detta. Det mest troliga att använda skulle dock vara att du får ersättning för vad det skulle kosta att återskaffa två likvärdiga tallar, se NJA 2015 s 199. Detta skulle i detta fall innebära skadestånd för tallarnas vedvärde och kostnader för plantering av nya, se Skadeståndslagen 5 kap 7 §.Kostnaden för att transportera bort träden från din fastighet hamnar också på grannen eftersom den inte kan undvikas och är er direkt följd av den skada som han har orsakat dig, Se Skadeståndslagen 5 kap 7.När det kommer till bevisningen så kan jag inleda med att säga att det är fri bevisvärdering som gäller. Domstolen får alltså själv bestämma hur stort värde din bevisning har. Det är omöjligt för mig att säga exakt hur domstolen kommer att värdera din bevisning. Skulle grannen neka till allt och åberopa ett alternativt händelseförlopp så kommer domstolen att tillämpa den sk. överviktsprincipen. Detta betyder att domstolen skulle tro på den berättelse som framstår som mest sannolik mot bakgrund av de bevis som finns. Om du vill ta detta till domstol så rekommenderar jag att du tar kontakt med en advokatfirma som mer noggrant kan granska och driva ditt fall. Regleringen till denna typer av skador är komplicerad, inte minst när det kommer till beräkning av skadeståndet. Sannolikheten för att du ska vinna processen är mycket större om du har anlitat en advokat. Vinner du så kommer du slippa betala kostnaderna.Hoppas detta har varit till hjälp!Vänligen,