Kan jag få någon ersättning för min förstörda oförsäkrade motorcykel?

2020-09-07 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Min vän körde min obesiktade, oskattade och oförsäkradre motorcykel och mötte en polisbil. Denne började jaga min kompis och han körde vidare, det hela slutade med att min kompis blev rammad av polisbilen och blev gripen. Motorcykeln fick allvarliga skador av rammningen. Min fråga lyder; kan jag få någon form av ersättning för min förstörda motorcykel? Antingen från polisen eller från annan myndighet. Även om min vän inte hade min tillåtelse att köra min motorcykel så hade han min tillåtelse att ha nycklarna och att flytta på den utan att köra den, han har alltså inte stulit den och jag vill inte att han ska betala mig något. Jag undrar om jag kan få pengar på annat sätt. Tack på förhand. Mvh
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. SkadeståndsanspråkDina möjligheter att få ersättning för motorcykeln är ganska begränsade. En möjlighet vore att ansöka om skadestånd från polisen. Men kan begära ersättning om polisen orsakat en skada. Det är dock ovanligt att skadestånd betalas ut om skadan uppstått till följd av polisens arbete i samband med att ett brott begåtts. Att inte stanna på polismans tecken är till exempel ett brott mot trafikförordningen. (2 kap. 3 § trafikförordningen) För att ansöka om skadestånd direkt från polisen fyller du i blanketten på deras hemsida. Du ska då kunna visa att det är polisen som orsakat skadan, precisera det ersättningsbelopp du begär och styrka beloppet genom att bifoga till exempel kvitton. En annan grund vore att söka skadestånd av det allmänna. "Staten eller kommun ska ersätta personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada som vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar". (3 kap. 2 § skadeståndslagen). En sakskada är en skada på ett fysiskt föremål, till exempel en motorcykel. För att nå framgång med en sådan talan måste du dock kunna bevisa att polisen vållat motorcykelns skador genom fel eller försummelse i deras myndighetsutövning. Från praxis, alltså tidigare dömda mål, har bara klara misstag i myndighetsutövning lett till en rätt att få skadestånd. För att ta ställning till om poliserna agerat felaktigt när de prejade din vän krävs mer information om omständigheterna än vad som framgår av din fråga. FörsäkringsersättningEftersom du inte haft någon fordonsförsäkring finns såklart ingen möjlighet att få någon ersättning från en sådan. De allra flesta har dock en hemförsäkring, ibland med en allriskförsäkring inkluderat. Allriskförsäkringen kallas ibland för "drulletillägg". Chanserna att du kan få ersättning ur din hemförsäkring för skadorna på din motorcykel är små, men det skadar inte att kolla upp om din hemförsäkring skulle kunna täcka några av kostnaderna. Sammanfattning och rådDu lättaste du kan göra är att ansöka om skadestånd från polisen på deras hemsida. Om du och din vän anser att polisen agerat felaktigt bör ni ta kontakt med en jurist innan ni överväger att inleda en rättslig process. Lawline har erfarna jurister som kan hjälpa er vidare i sådana fall. Med vänliga hälsningar,

Hur mycket kan jag få i skadestånd för sveda och värk?

2020-08-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hur mycket får man ungefär för sveda och värk när man ramlar på knä och varit hemma i två dagar på grund av det
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sveda och värk avser psykisk och fysiskt lidande under den akuta sjukdomstiden. Man har rätt till ersättning för sveda och värk om det är en följd av en personskada. En personskada är en fysisk eller psykisk skada som har orsakats av någon annan genom uppsåt eller vårdslöshet (5 kap. 1 § och 2 kap. 1 § SkL).Att ramla kan ge förutsättning för skadestånd, men då krävs det att den som ansvarar för marken du ramlade på, agerat vårdslöst genom att inte sköta marken på det sätt som krävs. Ett exempel är att en fastighetsägare agerat vårdslöst genom att hen inte har sandat tillräckligt på marken utanför sin fastighet och att någon riskerar att ramla på grund av det (2 § andra stycket lag om gaturenhållning och skyltning).Ersättningen beräknas med hänsyn till den skadades tillstånd, skadans art, sjuktidens längd och vårdform. Därav kan beloppet variera och eftersom jag inte vet så mycket om din situation kan jag tyvärr inte svara exakt på din fråga. Enligt Trafikskadenämndens tabell från 2020 är grundbeloppet 2 600 kr per månad om du inte varit inlagd på sjukhus. Du kan läsa mer om detta och kolla tabellerna på Trafikskadenämndens hemsida. Hoppas du fick svar på din fråga! Annars är det bara att höra av dig igen. Vänliga hälsningar,

Min sambo bröt upp dörren till lägenheten, men han gjorde det för att rädda mitt liv. Kan vi få ersättning för den förstörda dörren ur vår hemförsäkring?

2020-08-10 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej. Min sambo bröt upp vår dörr med kofot till vår brf lägenhetsdörr. Han förhindrade mitt självmord, jag hade ställt en stol innanför. Nu när saker är "lite lugnare. Och jag är hemma från sjukhuset" Så har vi pratat med föreningen. De vet inte exakt allt ännu. Bara att behovet att komma in fanns mm. Nu sitter vi och kollar på nya dörrar på nätet. Men jag tänker att även om allt var mitt fel så borde väl vår hemförsäkring på något sätt hjälpa oss. Vad har vi för rättigheter eller har inte?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vilken lag som är tillämplig, försöka besvara ifall du och din sambo kan få ersättning ur er hemförsäkring samt ge råd om vad ni kan göra nu. Vilken lag är tillämplig? Den lag som är tillämplig på försäkringar är Försäkringsavtalslagen, ofta förkortad FAL (här). Eftersom det rör en hemförsäkring drar jag slutsatsen att det är en konsumentförsäkring, vilket gör att 2-7 kap FAL är tillämpliga, se 1 kap 1 § 1 st FAL (här). Försäkringsvillkor som jämfört med lagen är till nackdel för försäkringstagaren eller den försäkrade är utan verkan, om inte annat anges i lagen, se 1 kap 6 § 1 st FAL (här). Kan du och din sambo få ersättning ur er hemförsäkring? Om den försäkrade uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall, eller uppsåtligen förvärrat följderna av ett försäkringsfall, får man inte ersättning ur försäkringen, se 4 kap 5 § 1 st FAL (här). Jag vet inte hur villkoren i er hemförsäkring är utformade, men jag antar att om man bryter upp dörren framkallar man ett försäkringsfall. I det här fallet bröt din sambo upp dörren med vilja, han hade alltså uppsåt. Men 4 kap 9 § p. 1-3 FAL (här) anger situationer då försäkringsersättning inte får sättas ner enligt 4 kap FAL (här). P. 3 avser handlande som avsåg att skydda person eller egendom i ett sådant nödläge att handlandet var försvarligt. Enligt lagkommentaren krävs att handlandet varit försvarligt, vilket inte behöver innebära att det varit det lämpligaste, utan man får ta hänsyn till att den försäkrade behövde agera i en pressad situation där en allvarlig skada riskerade att hända. Lagkommentaren anger att enligt motiven är det den försäkrade som ska visa att exempelvis brott mot en säkerhetsföreskrift eller framkallande av försäkringsfall skett i ett nödläge, men att det som regel är tillräckligt att visa att detta är mer sannolikt än motsatsen. I det här fallet har din sambo uppsåtligen framkallat ett försäkringsfall genom att bryta upp dörren, men han gjorde det för att rädda ditt liv, och därför drar jag slutsatsen att det var ett nödläge och att ersättningen därför inte får sättas ned. Hur mycket ersättning som är aktuellt Ifall du och din sambo kan få ersättning ur hemförsäkringen för den uppbrutna dörren beror på villkoren i er hemförsäkring. Därför skulle jag först och främst rekommendera att ni tar kontakt med ert försäkringsbolag. Vad du kan göra nu Jag rekommenderar att du och din sambo kontaktar ert försäkringsbolag där ni har hemförsäkring och meddelar det inträffade och förklarar situationen, om ni inte redan har gjort detta. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Felaktig myndighetsutövning och skadestånd

2020-06-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Kommunen drog in mitt tobaks tillstånd, sedan överklagade jag och vann tillbaka det, sen överklaga kommunen och jag fick ändå behålla tobakstillståndet. Men pga detta så fick vi slänga tobak för ca 400 000sek. Pluss att vi fick sälja butiken till ett betydligt mindre pris än det va värt samt att nu är jag och min fru arbetslösa pga detta. Kan jag stämma dom för detta samt finns det advokat eller åklagare som kan hjälpa med detta ? Vart hittar jag dom isåfall?
Jessica Konduk |Hej,Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Jag vill börja med att beklaga din situation! En kommun kan bli skadeståndsskyldig i vissa fall, enligt skadeståndslagen (1972:702) (SkL) 3 kap 2 § stadgas att stat eller kommun kan bli skadeståndsskyldig för personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada om skadan vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning för vars fullgörande staten eller kommunen svarar. Detta gäller dock bara vid myndighetsutövning, vilket kortfattat är när det allmänna på något sätt utövar makt gentemot en enskild person.Det finns således en rättslig möjlighet för dig att erhålla skadestånd från kommunen på grund av att eventuellt felaktigt myndighetsutövning orsakat dig ren förmögenhetsskada (butikens värdeminskning) och sakskada för de förstörda varorna. Vad som kan bli problematiskt i detta fall vad gäller möjligheten att få skadestånd är det faktum att det krävs att kommunens agerande utgör myndighetsutövning. Begreppet myndighetsutövning ska inte förstås som ett begrepp som innefattar allt som en kommun gör. Att avgöra vad som utgör myndighetsutövning eller inte kan vara svårt, men det ska vara fråga om att samhället utöver maktbefogenheter mot den enskilde. Ett beslut att dra in tillstånd för tillståndspliktig verksamhet bör enligt min tolkning ses som myndighetsutövning. Utöver detta måste du kunna visa att du hade möjlighet att sälja butiken till ett högre värde men att kommunens agerande föranledde att du fick gå ner i pris vid försäljningen av butiken. Jag kan inte bedöma om kommunens agerande var felaktigt eller försumligt med informationen i din fråga. För att vara framgångsrik med ett skadeståndsanspråk enligt SkL 3 kap 2 § krävs vidare att ni bevisar att kommunen har begått fel eller försummelse i myndighetsutövningen samt att denna felaktiga myndighetsutövning har samband med de skador ni påstår. Slutligen måste också de yrkade skadeståndsbeloppen styrkas. När ni sammanställt informationen kan ni väcka talan vid en tingsrätt. Jag rekommenderar att ni tar hjälp av en jurist eller en advokat inriktad på förvaltningsrätt för att bedöma era möjligheter att vinna en talan innan ni startar en tvist i domstol eftersom det både kan vara dyrt att starta en tvist om ni förlorar. En ytterligare möjlighet som är billigare är att göra en ansökan om skadestånd till Justitiekanslern (JK). Ni kan även anmäla myndighetens förfarande till JO, tillsynsmyndigheten för myndighetsutövning men JO hanterar inga skadeståndsanspråk. Jag rekommenderar att ni börjar med att ansöka om skadestånd hos JK. Se vidare på https://www.jk.se/skadestand/skadestand/. Jag kan inte se att en åklagare kan hjälpa er eftersom inget brott verkar ha begåtts av kommunen, ni kan dock eventuellt polisanmäla handläggaren hos kommunen för tjänstefel. Polisen kan då utreda om något tjänstefel har begåtts. Om ni vill anlita en advokat kan ni söka efter en advokat inriktad på förvaltningsrätt på Advokatsamfundets hemsida. Om ni vill anlita en av Lawlines Jurister kan ni mejla mig, jessica.konduk@lawline.se Vänligen,

Skadestånd för varm mat

2020-09-04 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag och en vännina åkte förbi ett hamburgerföretag för att köpa mat. Köpte den nya produkten (produkt X), dom kändes lite varm men inte för varm. Tog en tugga och osten flög ut vid sidan utav läppen och brände bort en hudbit på cirka 1-2 cm. Kan man stämma dom för det? Eller är det eget ansvar när man får maten att man måste vänta
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagarna om skadestånd återfinns i skadeståndslagen (SkL). Jag kommer i mitt svar först gå igenom huruvida företaget kan vara skadeståndsskyldiga och sedan även snabbt kommentera hur stort ett eventuellt skadestånd skulle kunna bli. Som utgångspunkt sägs att den som orsakar någon annan personskada ska ersätta skadan. Det krävs dock vårdslöshet eller uppsåt för att skadeståndsansvar ska föreligga (2 kap. 1 § SkL). För att avgöra om företaget är skadeståndsskyldigt måste man alltså avgöra om de har handlat vårdslöst. När domstolen gör en sådan bedömning brukar de använda sig av något som kallas "fri culpabedömning". Här kollar man på hur stor risken är att någon skadar sig, hur stor en eventuell skada skulle kunna bli, hur stor kostnaden är för att förebygga skadan samt riskinsikt från den som orsakade skadan. Här kan man konstatera att kostnaden för att förebygga en skada är relativt liten genom att exempelvis kunna sätta en "varning: varmt" på förpackningen. Jag vet i och för sig inte om ett sådant varningstecken fanns. Det brukar finnas på liknande förpackningar. Samtidigt är skadan inte väldigt omfattande vilket gör att man kan inte kräva att företaget lägger allt för stora kostnader på att förebygga skadan. En omständighet som exempelvis att de som tillagade maten råkade värma maten för länge och var medvetna om detta men ändå serverade maten är en sådan omständighet som ökar riskinsikten och kan vara skadeståndsgrundande. Här ska dock sägas att bevisbördan är på dig och det kan vara svårt att bevisa. Detsamma gäller att du måste bevisa att det är osten som orsakat skadan samt att osten var såpass varm att den inte skulle ha serverats. Utan att veta exakta omständigheter är det svårt att göra en full bedömning, men utifrån den informationen du ger mig tror jag inte du kommer nå framgång med ett skadeståndsanspråk. Om det inte finns några varningstecken eller liknande på förpackningen är det dock något som skulle kunna öka dina chanser till skadestånd. Jag kunde dock inte efter en snabb sökning hitta några liknande fall som har lett till skadestånd i Sverige. Om du skulle försöka få ett skadestånd kommer detta bedömas så du får ersättning för sjukvårdskostnader (om du haft sådana), samt sveda och värk (5 kap. 1 § SkL). Generellt är ersättningarna för sveda och värk låga i Sverige. Sverige tillämpar nämligen inte (som exempelvis USA) "punitive damages". Begreppet innebär att skadeståndet fungerar som bestraffning, medan man i Sverige ser skadeståndet som en kompensation för den skadelidande. Punitive damages gör att stora företag får stora bötesbelopp för att de faktiskt ska verka i avskräckande syfte. Hoppas du fått svar på din fråga! Vill du ha ytterligare hjälp i din fråga kan du kontakta vår juristbyrå här. Med vänliga hälsningar,

Är PostNord skyldiga att ersätta paket som fraktskadats?

2020-08-22 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Vi säljer varor via Tradera och i detta fall så skickade vi paketet till kunden med PostNord med tjänsten "Skicka Hem" som ska vara säkert och spårbart när kunden fick paketet så var innehållet sönder. Vi reklamerade försändelsen till PostNord men svaret vi fick var följande: Hej Vår utredning av din reklamation är nu klar. Ett 1:a-klassbrev kan inte spåras och det går därför inte att förklara det inträffade. Enligt villkoren för tjänsten 1:a-klassbrev utgår ingen ersättning vid förlust eller skada. Vi beklagar det inträffade. För det första så skickades inte paketet som ett 1:a-klassbrev utan som ett "Skicka Hem" som är spårbart och säkert enligt PostNord. Har inte PostNord ett ansvarstagande som transportör som alla andra åkerier/transportörer? Är inte lagen lika för alla transportörer? Kan man gå vidare med detta ärende och i så fall till vem/vilka?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har ni skickat ett paket med PostNords tjänst "Skicka hem". Försändelsen har blivit skadad under leveransen till er kund och ni har reklamerat till PostNord. Ni har dock fått avslag på er begäran om ersättning och därför undrar om inte PostNord har ansvar för de försändelser ni skickar.Skadeståndsskyldighet kan uppkomma antingen genom de allmänna bestämmelserna i skadeståndslagen eller utifrån om man avtalat om ansvar. Enligt skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Eftersom det är ni som vill begära skadestånd kommer bevisbördan att åläggas er; det blir således upp till er att visa att PostNord antingen uppsåtligen eller vårdslöst har skadat försändelsen ni lämnat in. Då det kommer att vara svårt för er att visa det är det inte en väg till framgång. Det vanliga som gäller när man skickar paket är att man avtalar med speditören om ett ansvar upp till en viss summa och att man för ansvaret får betala extra. När det gäller PostNord erbjuds mot en kostnad ett tillägg för värde innebärande att Postnord ansvarar upp till 50.000 kronor. Om sådant tillägg inte beställts gäller villkoren för tjänsten "Skicka hem". Enligt villkoren för tjänsten återbetalas högst erlagt porto för försändelsen vid förlust, minskning, skada eller försening av försändelsen. Enligt villkoren har kunden vid fel, brist eller dröjsmål inte rätt till någon annan ersättning än portokostnaden (Rubrik 4 i villkoren).Som svar på din fråga gäller de avtalade villkoren mellan er och PostNord. Enligt villkoren för "Skicka hem" har ni inte rätt till annat än erlagt porto vid förlust, minskning, skada eller försening av försändelsen.Min rekommendation för framtiden är att ni antingen betalar för en tilläggstjänst där PostNord ansvarar upp till ett visst värde, eller att ni ser er om efter en annan speditör som eventuellt kan erbjuda bättre villkor.Om något är oklart eller ni behöver vidare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Prekriptionstid för skadeståndstalan i samband med brott.

2020-07-24 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Min son var passagerare i en personbil då föraren med flit kör in i bergvägg då hen blir dömd till grovt vållande till kroppsskada.Detta hände 151223 går det fortfarande att ta upp det när det gäller preskitions tiden.
Jakob Westling |Hej och tack att du väljer Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över preskriptionstiden för ett eventuellt skadeståndstalan för skador orsakade av brottet.I regel gäller följer preskriptionstiden för skadeståndstalan åtalspreskriptionen. Dvs man kan föra en skadeståndstalan upp till att brottet i sig preskriberas.I ditt fall, gällande grovt vållande till kroppsskada så är preskriptionstiden 10 år enligt 35:1 BRB.Det innebär att ett skadeståndstalan kan föras i domstol upp till 10 år efter den brottsliga handlingen. Hoppas det besvarade din fråga!

måste man betala skatt på skadestånd?

2020-06-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, kan man bli skyldig att betala skatt på ett skadestånd man ej fått tillgång till?Kan man få skatten uppskjuten ifall man ej har pengar att betala för skatten innan man fått skadeståndet utbetalt?
Sandra Rust |Hej!Olika regler gäller rörande huruvida ett skadestånd är skattepliktigt eller inte och det beror på vilken typ av skada som skadeståndet ämnar att kompensera.Skadestånd som utges för skador på din privata egendom är skattefria 8 kap 22 § Inkomstskattelagen.Allmänna skadestånd som inte är av ekonomisk natur, utan är gottgörelse för själsligt lidande, t.ex. ärekränkning, sveda och värk eller lyte och men, är ideella skadestånd. Sådana engångsbelopp är inte skattepliktiga om de inte har ett sådant samband med en anställning att de ändå är skattepliktiga exempelvis om de avser att täcka bortfall av skattepliktig inkomst.Du kan läsa mer om vilka typer av skadestånd som är skattepliktiga och vilka som är skattefria på skatteverkets hemsida, genom att klicka här.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning