Kan jag begära ersättning i efterhand på grund av felaktig läkarvård?

2021-12-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Om en läkare agerat fel och utsatt mig som patient för fara och utdraget lidande genom maktmissbruk, kan jag begära upprättelse i efterhand?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad kan jag göra om jag har fått felaktig vård eller drabbats av skada i samband med läkarvård?

Först och främst kan du anmäla de felaktigheter du anser att läkaren har begått till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Om du har drabbats av en skada i samband med vården har du rätt till ersättning enligt patientskadelagen (PSL).

Har jag rätt till patientskadeersättning?

Du kan ha rätt till patientskadeersättning om din skada har uppkommit i samband med hälso- och sjukvård i Sverige (3 § PSL). Det krävs inte att du kan bevisa att läkaren har gjort något fel för att ha rätt till ersättning. Istället måste du visa att skadan är en skada som ger rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Patientskadeersättning lämnas för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av till exempel en viss behandling om skadan hade kunnat undvikas om en annan typ av behandling hade valts, eller om fel medicin eller sjukvårdsutrustning används vid behandlingen eller hanterats felaktigt. Även personskada som orsakats vid rena olycksfall i samband med vård eller behandling kan ge rätt till ersättning. Ytterligare grunder för rätt till ersättning går att finna i 6 § PSL. Dock finns det även vissa undantag som medför att du kanske inte har rätt till patientskadeersättning (7 § PSL). Ersättning lämnas till exempel inte om skadan är en följd av ett nödvändigt förfarande för behandling av en sjukdom eller skada som utan behandling är direkt livshotande eller leder till svår invaliditet. Alltså om behovet för vård var akut och operationen gjordes utan att vårdgivaren hade chans att vidta normala förberedelser eller att vårdgivaren medvetet var tvungen att ta stora risker i syfte att förebygga en allvarlig utveckling av patientens sjuktillstånd.

När måste en ansökan om patientskadeersättning senast göras?

Den som vill ha patientskadeersättning måste som huvudregel väcka talan inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades (23 § PSL). Undantagsvis kan en talan väckas efter tio år om det finns synnerliga skäl (24 § PSL). Vid bedömning av om det föreligger synnerliga skäl tas hänsyn till vilka möjligheter den skadelidande objektivt sett har haft att framställa krav inom tidsfristen.

Slutsats

Det finns en möjlighet för dig att få rätt till patientskadeersättning om du drabbats av lidande och skada till följd av läkarvård om förutsättningarna i patientskadelagen är uppfyllda. Eftersom det inte framkommer av din fråga vilka skador det gäller eller liknande uttalar jag mig inte huruvida det är sannolikt att du kan ges rätt till ersättning. En individuell bedömning får ske i ditt enskilda fall i samband med eventuell ansökan om patientskadeersättning. Generellt gäller att du behöver framställa krav på patientskadeersättning inom tio år från den dag då skadan orsakades, därefter går rätten till ersättning förlorad.

Jag hoppas att du fick svar på dig fråga och har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakt oss på Lawline igen eller kontakta vår juristbyrå för tidsbokning.

Med vänliga hälsningar,

Izabella Bugsby de la Varga
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (678)
2022-01-12 Är en fastighetsägare skyldighet att sköta skottning och sandning på sin fastighet?
2022-01-10 Rätt till ersättning vid misslyckad ögonoperation?
2021-12-30 Kan jag begära ersättning i efterhand på grund av felaktig läkarvård?
2021-12-28 Skolans ansvar för stulna hörlurar

Alla besvarade frågor (98546)